پایان نامه رشته حقوق درباره : ضمانت نامه بانکی

است، نه آنکه به نحو مطلق بتواند با انتقال مخالفت کند.
3-3-1-2. رضایت متقاضی برای انتقال
در بحث از ماهیت اعتبارنامه و ضمانت‌نامه بیان شد که این گشایش این اسناد، قراردادی فی ‌ما بین بانک گشاینده/ ضامن و ذینفع سند می‌باشد، در واقع متقاضی/ ضمانت خواه در این رابطه ی قراردادی جایی ندارد و انتقال این گونه اسناد تنها با رضایت طرفین آن یعنی بانک ضامن/ گشاینده و ذینفع سند امکان پذیر است. اما این انتقال باید مسبوق به رضایت متقاضی/ ضمانت خواه باشد از این جهت که مستقل بودن این اسناد از قرارداد پایه خطراتی از قبیل مطالبه متقلبانه آن را برای متقاضی این اسناد در پی دارد. از این‌رو متقاضی اعتبار یا ضمانت خواه برمبنای اعتمادی که به ذینفع سند دارد صدور آن را به نفع او از بانک درخواست می‌کند، بنابراین تغییر ذینفع سند نیز باید به گونه‌ای با اجازه قبلی او باشد.
بنابراین در مقررات حاکم بر این اسناد یکی از شرایط انتقال این اسناد را درج عبارت قابل انتقال در آنها دانسته اند. بند« الف » ماده 33 «یو آر دی جی» مقرر می‌دارد: ضمانت‌نامه فقط در صورتی قابل انتقال است که صراحتا عبارت قابل انتقال در آن ذکر شود. همچنین بند« ب »ماده 38 « یو سی پی» بیان می‌دارد: اعتبار قابل انتقال یعنی اعتباری که قابل انتقال بودن آن مشخصا در اعتبار ذکر شود.
3-3-1-3. هزینه ها ی انتقال
مطابق یک اصل کلی حقوقی هزینه انجام هر تعهد بر عهده متعهد آن است. انتقال اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی نیز از این اصل کلی تبعیت می کند. از این رو هزینه های انتقال باید توسط ذینفع اول (که تعهد انتقال را بر عهده دارد) پرداخت گردد، مگر اینکه توافق دیگری وجود داشته باشد. بند (ج) ماده 38 « یو سی پی » در این راستا مقرر می دارد: اگر هنگام انتقال ترتیب دیگری توافق نشده باشد کلیه هزینه های ناشی از انتقال اعتبار (اعم از کارمزد، حق الزحمه، هزینه یا مخارج ) عهده ذینفع اول خواهد بود. همچنین در بند(ث) ماده 33 «یو آر دی جی 758» در این رابطه می خوانیم: «انتقال دهنده کلیه هزینه های مربوط به انتقال را باید بپردازد، مگر این که به نحو دیگری توافق شده باشد».

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-3-2. شرایط اختصاصی حاکم بر انتقال اعتبار
در انتقال اعتبار اسنادی به واسطه ی ساختار ویژه ی این سند جدای از شرایط مشترک، شرایط خاصی نیز حکومت دارد. برای نمونه از آنجایی که ممکن است بانک های مختلفی از قبیل بانک گشاینده، بانک ابلاغ کننده، بانک تاییدکننده و … در رابطه ی اعتبار اسنادی دخیل باشند تعیین بانک انتقال دهنده از اهمیت برخوردار است. دیگر این که در صورت یکی نبودن بانک انتقال دهنده و بانک گشاینده، آیا بانک انتقال دهنده ملزم به آگاه نمودن بانک گشاینده می باشد؟ در صورت وقوع انتقال، اسناد کدام یک از طرفین ( ذینفع نخست یا دوم ) باید توسط بانک انتقال دهنده به بانک گشاینده ارائه گردد. این مسائل و پاره ای شرایط دیگر مورد این مبحث است که به ترتیب به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.
3-3-2-1. چه بانکی باید انتقال را انجام دهد

در اعتبارات اسنادی بانک های مختلفی می توانند دخیل باشند از جمله بانک گشاینده، بانک ابلاغ کننده و بانک تایید کننده و… . در مواردی که اعتبار نزد هر بانک قابل استفاده است، تعیین بانک انتقال دهنده از اهمیت زیادی برخوردار است. اما باید افزود که از آنجایی که در ضمانت نامه بانکی تنها یک بانک، بانک صادر کننده نقش آفرینی می کند دیگر تعیین بانک انتقال دهنده موضوعیتی ندارد. بند (ب) ماده 38 «یو سی پی 600 » بانک انتقال دهنده را به این صورت تعریف می کند:
” بانک انتقال دهنده یعنی بانک تعیین شده ای که اعتبار را انتقال می دهد، یا در اعتباری که نزد هر بانک قابل استفاده است، بانکی است که مشخصا توسط بانک گشاینده مجاز به انتقال شده و انتقال را عهده می گیرد. بانک گشاینده نیز می تواند بانک انتقال دهنده باشد”. بانک تعیین شده در ماده 2 این مقرره به این معنا تعریف شده است: «بانکی که اعتبار نزد آن قابل استفاده است یا در مواردیکه اعتبار نزد هر بانک قابل استفاده است، هر بانکی بانک تعیین شده است». درموردی که اعتبار نزد هر بانکی قابل استفاده است، شروط ماده 38 به بانک گشاینده این اجازه را می دهند که یک بانک را به عنوان بانک انتقال دهنده برگزیند. ماده مشابه در « یو سی پی 500» ماده 48 آن است که مقرر می داشت درخواست ممکن است نسبت به بانکی مطرح شود که به صورت خاص در اعتبار نامه به عنوان بانک انتقال دهنده تعیین شده است. رویه معمول این بود که بانک انتقال دهنده می بایست در در اعتبار نامه تعیین گردد اما تغییر در عبارات « یو سی پس 600» به این صورت اتفاق افتاد که بانک گشاینده می تواند بانک انتقال دهنده را پس از گشایش اعتبار تعیین نماید. این امر که بانک گشاینده می تواند شخصا بانک انتقال دهنده باشد، در ماده 38« یو سی پی 600» لحاظ نشده است.
3-3-2-2. اخطار بانک انتقال دهنده به بانک گشاینده اعتبار
بانک انتقال دهنده ملزم نیست تا بانک گشاینده را از انتقال آگاه کند، مگر آنکه اعتبارنامه این ترتیب را مقرر نموده باشد. اگر اخطار حاوی امور دیگری جدای از اعلان انتقال باشد ممکن است منجر به نقض محرمانگی میان ذینفع اول و دوم و قیمت توافقی آن ها گردد. واضح است که این وضعیت امر مطلوبی نیست و بنابراین برای پرهیز از آن اخطار باید صرفا انتقال اعتبار را به بانک گشاینده منعکس نماید.
3-3-2-3. جایگزینی فاکتور ها و برات ها
« بند (ح ) ماده 38 یو سی پی » به حق ذینفع نخستین برای جایگزین نمودن صورت حساب تجاری و برات های خود ( اگر ارائه آن به وسیله اعتبار لازم دانسته شود) بجای صورت حساب تجاری و برات ذینفع دوم اشاره می نماید.
این امر به او امکان می دهد تا با فراهم ساختن اسنادی که اعتبارنامه از زمان گشایش الزامی می داند، وجه اعتبار را دریافت نماید. بند ( ح ) ماده 38 مقرر می دارد: ” ذینفع اول اجازه دارد صورت حساب و برات خود را، در صورت وجود، جایگزین صورت حساب و برات ذینفع دوم کند به نحوی که مبلغ آنها فراتر از مبلغ اعتبار نگردد.” به این ترتیب ذینفع اول به محض جایگزین کردن اسناد خود در چارچوب اعتبار می تواند از ما به التفاوت حاصل از صورت حساب تجاری ذینفع دوم با صورت حساب تجاری خویش، در صورت وجود، بهرمند شود. افزون بر این، این امر به ذینفع نخست امکان می دهد تا با مخفی نگه داشتن هویت فروشنده اصلی (منتقل الیه ) در مقابل خریدار نهایی اسرار تجاری خویش را محفوظ دارد. در واقع این طریقه از افشای اسرار تجاری ذینفع نخست جلوگیری می نماید. تا خریدار نهایی در آینده نتواند با مراجعه به فروشنده اصلی، ذینفع نخست را که فروشنده واسطه است، از مبادلات تجاری خویش کنار بگذارد و منفعتی را که او از این راه کسب می کند، از میان ببرد. اگر اعتبار وجود برات هایی را الزامی بداند، این برات ها باید متعلق به ذینفع اول باشد. « بند ( ز ) ماده 38 یو سی پی » در میان شرایطی که به طور استثنایی ممکن است تغییر کند. هیچ گونه مقرره ای راجع به برات ها در بر ندارد. بند ( ح ) ماده 38 این مقرره به حق ذینفع نخست مبنی بر جایگزینی صورت حساب تجاری و برات خویش به جای ذینفع دوم اشاره می کند. بنابراین اگر اعتبار اصلی وجود برات های به رویتی را که بر عهده ی با نک گشاینده صادرخواهد شد، الزامی بداند، اعتبار منتقل شده نیز مقتضی وجود چنین برات هایی است که توسط ذینفع دوم صادر شده باشند. ذینفع نخست سپس برات خویش را به منظور تحصیل وجه کامل اعتبار جایگزین خواهد کرد.
3-3-2-4. تاریخ ارائه اسناد جایگزین شده به وسیله ذینفع نخست
همانطور که خواهیم دید شروط اعتبار منتقل شده در رابطه با تاریخ انقضاء، تاریخ ارائه اسناد، آخرین تاریخ حمل یا طول دوره حمل، ممکن است کاهش یابد. از بند های (ط ) و ( ی ) ماده 38 « یو سی پی » چنین استنباط می گردد که لازم نیست، ذینفع نخست صورت حساب تجاری و برات های خود را به منظور جایگزین نمودن با اسناد ذینفع دوم، در طی مدت زمانی که به وسیله اعتبار، (اصلی یا منتقل شده ) تعیین شده است، فراهم نماید. او می تواند آنها را پیش از ارایه اسناد توسط ذینفع دوم به بانک انتقال دهنده ارائه نماید تا منتظر رسیدن آنها گردد.
این شیوه، شیوه ای احتیاطی است یا اینکه می تواند تا زمانی که بانک آنها را از او درخواست می کند منتظر بماند، منظور زمانی است که او باید بنابر” اولین درخواست ” آنها را ارائه نماید.” بنا به درخواست “، به این معنی است که طرفی که درخواست از وی صورت گرفته است، باید زمان متناسبی را برای پاسخ به درخواست، در اختیار داشته باشد. این زمان باید ب
رطبق ماهیتی امری که می بایست انجام پذیرد تعیین گردد. افزودن واژه ” نخستین” به این عبارت مفید این معنا است که لازم نیست بانک مجددا درخواست خود را به ذیفع یادآور شود. با وجود این اگر بانک شرایط و موقعیت موجود را مجددا به ذینفع نخست یادآوری، از حدوث اختلاف پیشگیری می گردد. بنابراین وجود یک زمان معقول برای ارائه اسناد به بانک باید در نظر گرفته شود پس از آن، بانک می تواند، اسناد را که از ذینفع دوم دریافت کرده است به بانک گشاینده ارسال نماید. در نتیجه ذینفع نخست حق خود مبنی بر دریافت اعتبار را از دست می دهد.

نکته آخر اینکه بانک گشاینده حق دارد که در قبال دریافت اسناد ذینفع دوم وجه اعتبار را از متقاضی اعتبار مطالبه نماید. البته این امر صراحتا در« یو سی پی » بیان نشده است بلکه از این مقررات استنباط می گردد.
3-4. مسائلی چند پیرامون انتقال
در بحث از انتقال اعتبار اسنادی مسائل خاصی وجود دارد که ویژه ی این سند است از جمله اصلاحاتی که ممکن است در متن اعتبار به عمل آید و این که اعتبار اسنادی منتقل شده علیرغم پاره ای شباهت ها با اعتبار نخست در پاره ای موارد با آن متفاوت است که نیازمند بررسی می باشد. در نتیجه در این بخش این دو مقوله را مورد بحث قرار خواهیم داد.
3-4-1. اصلاحات
در انتقال ضمانت نامه بانکی, انتقال گیرنده به طور کامل جایگزین انتقال دهنده/ ذینفع ضمانت نامه شده و پس از وقوع انتقال، رابطه ی حقوقی میان ذینفع نخستین/ انتقال دهنده و ضامن از میان می رود و این امر در روابط این دو تا پیش از وقوع انتقال واجد اثر است. بنابراین بانک ضامن و انتقال دهنده در صورت تمایل می توانند تا به هنگام انتقال، اصلاحاتی را در شروط ضمانت نامه پدید آورند. اما پس از وقوع انتقال دیگر هیچ توافقی میان بانک ضامن و انتقال دهنده امکان پذیر نیست و این ذینفع دوم است که می تواند بر سر این موضوع با بانک ضامن توافق نماید. البته اصلاحات انجام شده تا پیش از وقوع انتقال برای انتقال گیرنده لازم و موجد اثراست. در تایید این امرشماره یک از بند(ت) ماده 33 «یو آر دی جی» در بیان شرایط انتقال چنین مقرر می دارد: «ضمانت نامه انتقال داده شده شامل تمام اصلاحاتی که انتقال دهنده و ضامن تا زمان انتقال با آن موافقت کرده اند، نیز می باشد».
در اعتبار اسنادی وضعیت به گونه ای دیگر است در هنگام انتقال، انتقال دهنده/ ذینفع اول در مواردی کنار نمی رود. برای نمونه زمانی که ذینفع نخست، اعتبار نامه را به عنوان وسیله پرداخت به فروشنده اصلی انتقال می دهد. پس از آنکه ذینفع دوم با ارایه اسناد وجه اعتبار منتقل شده را دریافت نمود ذینفع نخست می تواند با ارائه صورت حساب تجاری خویش ما به التفاوت وجه اعتبار نامه اصلی و اعتبار منتقل شده را دریافت دارد. در این حالت اصلاح اعتبار منتقل شده منجر به برخی دشواری های عملی و نظری می

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *