پایان نامه رایگان روانشناسی : نگرشهای ناکارآمد

مقیاس افسردگی کودکان (CDS-A) و همبستگیهای متقابل بین ماده ها خبر میدهد.
دونلی و ویلسون (1994) همسانی درونی پرسشنامه افسردگی کودک را 80/0 و همبستگیهای کل ماده ها را از 20/0 تا 50/0 گزارش نمودند. آنها آلفای کرونباخ را برای عاملهای پنجم و ششم ضعیف گزارش نمودند. در یک مطالعه لنگ و تیشر (1983) ضریب آلفای مقیاس افسردگی کودک را بر روی 226 کودک 96/0 بیان کردند. تونکین و هادسون (1981)؛ تیشر، لانگ- تاکاسی و لنگ (1992) آلفای کرونباخ پرسشنامه افسردگی کودکان را از 92/0 تا 94/0؛ و بات و میدلتون (1985) ضریب تنصیف گاتمن 90/0 گزارش کردند.

3-6- اعتبار پایائی پرسشنامه نگرشهای ناکارآمد(DAS)
در تحقیقی که توسط بن راضی غابشی انجام شد میزان پایایی مقیاس
نگرشهای ناکارآمد به شرح ذیل بدست آمد:
تعیین پایائی مقیاس نگرشهای ناکارآمد به روش همسانی درونی انجام گردید و برای این منظور از فرمول ضریب آلفای کرونباخ (کرونباخ، 1970) استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده، ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس نگرشهای ناکارآمد برای کل سوالات 87/0، برای سوالات عامل اول 88/0، برای سوالات عامل دوم 81/0 و برای سوالات عامل سوم 52/0 بود. بنابراین، ضرایب همسانی کل آزمون و دو خرده مقیاس اول در حد مطلوب و ضریب همسانی عامل سوم ضعیف میباشد.
این پرسشنامه دارای 40 ماده میباشد که برای شناسایی نگرشها و اعتقاداتی تکه فرد را مستعد افسردگی میسازد طراحی شده است این پرسشنامه برمبنای نظریه شناختی بک برای افسردگی ساخته شده است (صبوری، مهریار، قریب، 1377 به نقل از اولیور ، بوم گارت ، 1985).
این پرسشنامه دارای 5 خرده مقیاس بوده که شامل موارد زیر میباشد:
آسیبپذیری، احتیاج برای تأیید شدن، موفقیت کمالگرایی، احتیاج برای خشنود کردن دیگران، نیاز به تأثیرگذاشتن بر دیگران (بک، بروان، استیر، ویمن ، 1991).

3-7- روش اجرای تحقیق
محقق پس از مشخص کردن حجم نمونه آماری گروه های تحقیق و اخذ مجوز از کانون اصلاح و تربیت، بطور همزمان در یک روز هر سه گروه را بوسیله
پرسشنامههای تحقیق مورد پیش آزمون قرار داده، سپس گروه اول آزمایش به مدت 12 جلسه، 50 دقیقه ای تحت گروه درمانی به شیوه شناختی رفتاری که طرح درمان آن از نظریه شناختی الیس و بک گرفته شده بود قرار گرفتند.
گروه دوم آزمایش هم در 12 جلسه 50 دقیقهای گروه درمانی به شیوه
رواننمایشگری که طرح درمان آن از نظریه مورینو و بلانر گرفته شده بود شرکت نمودند و گروه کنترل هیچ مداخلهای دریافت نکردند و صرفاً برای آنان پیش آزمون و پس آزمون اجرا گردید.
در زیر محتوا و هدف هر جلسه مربوط به گروه درمانی شناختی رفتاری و گروه درمانی روان نمایشگری بطور خلاصه آورده شده است.

جدول 3-1- طرح درمانی گروه شناختی- رفتاری
جلسات تکنیک هدف
جلسه اول تکمیل آزمونهای مورد نیاز (پیشآزمون) برقراری ارتباط، معارفه اعضاء گروه، معرفی ساختار گروه، انتظارات گروه، قوانین گروه و حقوق اعضای گروه، بارش فکری قوانین، تکلیف خانگی 1- بررسی و بحث فرآیندهای فیزیولوژیکی، شناختی و رفتاری هیجان و تعامل آنها.
2- بررسی و بحث درباره تمام یا اغلب واکنشهای هیجانی که دارای مؤلفه های شناختی هستند.

جلسه دوم مرور تکالیف خانگی جلسه قبل، تعریف افسردگی، و نگرشهای ناکارآمد، طبقهبندی باورها، اضطراب و خشم مرضی
ارائه تکلیف خانگی جلسه بعد – شناخت جنبههای شناختی افسردگی.
– شناخت افکار خودآیند و چگونگی دستیابی به آنها.
– شناخت خطاهای منطقی مهم و امکان بازشناسی آنها در افکار.
جلسه سوم مرور تکالیف خانگی جلسه قبل
افکار خودآیند مرتبط با گروه درمانی، مقاومت در برابر درمان، تشخیص مقاومتهای بالقوه و راهبردهایی برای جلوگیری از آن. آشناسازی به فرمول، (C) ، (B) ، (A) ،
ارائه تکلیف خانگی جلسه بعد 1- آشنایی با پیامدهای رفتاری افکار و باورها.
2- بررسی طرحوارها و شناختهای بنیادی.

جلسه چهارم مرور و بررسی تکالیف خانگی،
آشنایی با روش پیکان رو به پایین،
تمرین پیکان رو به پایین،

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ارائه تکلیف خانگی جلسه بعد
1- روش های دستیابی به طرحوارهها.
2- تشخیص طرحواره مثبت و منفی
جلسه پنجم مرور و بررسی تکالیف خانگی،
تمرین پیکان رو به پایین،
ارائه تکلیف خانگی جلسه بعد
تمرین و وارثی هیجانات و احساسات و بررسی آنها در شرایط زندان
جلسه ششم مرور و بررسی تکالیف خانگی،
القاء فکر- تمرین القاء فکر،
ارائه تکلیف خانگی جلسه بعد

1- القای فکر مثبت و منفی و بررسی آثار آنها.
2- عینیسازی افکار و روش های پرهیز از کلینگری.

جلسه هفتم مرور تکالیف خانگی جلسه قبل
طبقه بندی باورها ، تهیه فهرست اصلی باورها ، تمرین در خصوص تهیه فهرست اصلی باورها
ارائه تکلیف خانگی جلسه بعد
بررسی میزان کارایی و اثربخشی باورها در زندگی.

جلسه هشتم مرور تکالیف خانگی جلسه قبل
نقشه های شناختی و تمرین در این خصوص، تهیه درجهبندی واحدهای ناراحتی ذهنی، تکلیف خانگی
ارائه تکلیف خانگی جلسه بعد
بررسی مشکلات و روابط بین فردی همبندان و راهکارهای حل مسأله
جلسه نهم مرور تکالیف خانگی جلسه قبل
تمرین برای تغییر باورها، و اینکه باورها
میتوانند تغییر کنند.
ارائه تکلیف خانگی جلسه بعد روش های گذراندن اوقات زندان و بررسی بهترین راهکارها

جلسه دهم مرور تکالیف خانگی جلسه قبل
تحلیل منطقی و تمرین تحلیل منطقی
ارائه تکلیف خانگی جلسه بعد
بررسی راه های تقویت رفتارهای مثبت خود و خود پاداشدهی.

جلسه یازدهم مرور تکالیف خانگی جلسه قبل
ساخت سلسله مراتب و بوجود آوردن حداقل یک سلسله مراتب
خود پاداشدهی و تکنیکهای نگهداری
ارائه تکلیف خانگی جلسه بعد

1- روش های خود نظارتی، ایجاد سیستم رفتاری.
2- شرکتکنندگان برای خودشان یک برنامه کاربردی بسازند که آنها را به ادامه تمرین تکنیکها و رویکردی که در طول برنامه یاد گرفتهاند، تشویق کند

جلسه دوازدهم مرور تکالیف خانگی جلسه قبل
مروری بر برنامهها
مراسم اختتامیه و اجرای پس آزمون بررسی و مرور تکالیف خانگی
اختتام و بررسی اکتسابات جلسات قبل و میزان رضایت از زندان.

جدول 3-2- طرح درمانی گروه روان نمایشگری
جلسه تکنیک هدف
جلسه اول برقراری ارتباط اولیه، خوشامدگویی معارفه اعضا، آشنایی با قوانین گروه و انتظارات گروه و رعایت حقوق اعضای گروه ، افسردگی و نگرشهای ناکارآمد آشنا سازی اعضا
ایجاد فضای خود جوشی
جلسه دوم تعیین اهداف، شیو ه ابراز گری هیجانی و آشنایی بیشتر اعضا با ساختار روان نمایشگری بررسی پیامدهای عدم ابراز گری هیجانی بر وضعیت افسردگی و نگرشهای ناکارامد
ایجاد انسجام گروهی
جلسه سوم استفاده از تکنیک های فروشگاه جادویی ، تخیلات هدایت شده ، عروسک های خیمه شب بازی ، پشت به حضار آماده سازی اعضا
ایجاد تصاویر متعدد در ذهن اعضا

جلسه چهارم و پنجم طرح مسئله ، آشنایی با ایفای نقش ، تکنیک های آیینه و من یاور ایجاد خودگویی و شناسایی تعارضات درون فردی
جلسه ششم و هفتم استفاده از روش غیر کلامی بر آگاهی اعضا نسبت به شیوه ابراز احساسات خود به دیگران اهمیت رفتارها و نشانه های غیر کلامی
اگاهی از هیجانات خود و زبان بدن
جلسه هشتم و نهم استفاده از تکنیک مجسمه سازی و شکوفایی عواطف نهفته کمک به تسهیل ابراز هیجانات مثبت اعضا
جلسه دهم ترغیب اعضا به بازگویی مشکلات خویش در قالب ایفای نقش نشان دادن باورداشت های اولیه و گشودن تعارضات مرکزی
جلسه یازدهم تمرین و تکرار در خصوص ابراز هیجانات مثبت به جای هیجانات منفی بررسی و شناسایی هیجانات منفی
جلسه دوازدهم جلسه اختتام، اجرای تکنیک صندوقچه امید و اجرای پس آزمون. بررسی و بازبینی تجارب و احساسات اعضاء گروه

3-8- روش تجزیه و تجلیل داده ها
در این پژوهش جهت تلخیص، تنظیم و تفسیر داده ها از روش های آماری توصیفی شامل جداول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار، درصد فراوانی و روش آماری استنباطی تحلیل کوواریانس با بهره گرفتن از نرمافزار spss 16 انجام شد.

فصل چهارم
یافتههای پژوهش

4- یافتههای پژوهش
1-4- مقدمه
در این پژوهش تاثیر دو روش درمانی روان نمایشگری و روش شناختی بر روی افسردگی و نگرش های ناکارآمد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، که نتایج آن در جداول ذیل نشان داده شده است :

جدول (4-1) توزیع فراوانی آزمودنیهای بر حسب نوع جرم
نوع جرم سرقت قتل ضرب و جرح تهدید و تجاوز کل
آماره
گروه فرآوانی درصد فرآوانی درصد فرآوانی درصد فرآوانی درصد فرآوانی درصد
روان نمایشگری 7 9/38 2 1/11 5 8/27 4 2/22 18 100
شناختی 9 50 4 2/22 2 1/11 3 7/16 18 100
کنترل 6 3/33 3 7/16 7 9/38 2 1/11 18 100

کل 22 7/40 9 7/16 14 9/25 9 7/16 54 100

همانطور که در جدول فوق مشاهد میشود بیشترین تعداد آزمودنیها براساس جرم مربوط به سرقت میباشد و 7/40 درصد آزمودنیها را به خود اختصاص دادهاند.
جدول (4-2) توزیع فراوانی آزمودنیهای بر حسب تحصیلات
نوع جرم بیسواد ابتدایی راهنمایی متوسطه کل
آماره
گروه فرآوانی درصد فرآوانی درصد فرآوانی درصد فرآوانی درصد فرآوانی درصد
روان نمایشگری 6 3/33 3 7/16 4 2/22 5 8/27 18 100
شناختی 6 3/33 1 6/5 7 9/38 4 2/22 18 100
کنترل 4 2/22 4 2/22 6 3/33 4 2/22 18 100
کل 16 6/29 8 8/14 17 5/31 13 1/24 18 100

جدول 4-2 بیانگر آن است که پیشبینی سطح تحصیلات آزمودنی مقطع راهنمایی بوده است که 1/24 درصد از آن را به خود اختصاص داده است.

جدول (4-3) توزیع میانگین سن آزمودنیها در نمونه مورد مطالعه
آماره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *