پایان نامه درمورد حسابرسی شرکت:تاریخچه حسابرسی

تاریخچه حسابرسی

2-2-1- حسابرسي‌هاي پيش از تشكل حرفه‌اي‌

شواهد موجود در تاريخ حسابرسي، نشان‌ مي‌دهد كه پيشينه‌ حسابرسي در جهان‌، در دو دوره‌ بااهميت‌، قابل تامل و بررسي است‌. دوره‌ اول به قبل از شكل‌گيري حرفه‌ حسابرسي و به دوران قبل از اواسط سده‌ نوزدهم برمي‌گردد و دوره دوم‌، مربوط به شكل‌گيري حرفه‌ حسابرسي و بعد از آن است. در حكومت‌هاي باستاني‌، معمولاً از وجود دو نفر براي ثبت مستقل حساب‌هاي خزانه استفاده‌ مي‌شد. هدف اوليه‌، ثبت درست‌ و هدف بعدي‌، اطمينان از صحت گزارش‌ها بود. براي‌ دستيابي به اين هدف‌، به مستمعين‌ يا حسابرسان اتكا مي‌شد. گوش كردن به حساب‌هاي‌ دولتي كه با صداي بلند خوانده مي‌شد، در زمان امپراطوري رم‌، عمده‌ترين كار براي جلوگيري‌ از سوءاستفاده‌ها توسط خزانه‌داران بود. واژه‌ Auditor به معناي شنونده‌، از همان دوران‌ رواج يافت‌.(حساس یگانه،55،1388)

2-2-2-حسابرسي‌هاي بعد از تشكل حرفه‌اي‌

ساختار حسابرسي در دوره قبل از تشكل حرفه‌اي با وضعيت بعد از آن بسيار متفاوت بود. تاسيس شركت‌هاي بزرگ براي انجام فعاليت‌هاي تجاري كه با سرمايه‌هاي فردي امكان‌پذير نبود، در اوايل قرن نوزدهم‌، تاثير عميقي بر تفكيك مالكيت از مديريت و تاكيد بر عملكرد مباشرت داشت‌. نياز گزارش‌دهي به مالكان توسط گزارش‌هاي مالي كه توسط مباشران تهيه‌ مي‌شد و نياز به تاييد يا گواهي كيفيت محتواي اين گزارش‌ها نيز كم‌كم شناخته شد. همچنين‌ رابطه‌ نمايندگي و مباشرت مديران با مالكان به طور مشخص‌تري‌، شكل گرفت(حساس یگانه، 54،1388)‌.

در اوايل اين دوره‌، هدف حسابرسي‌، كماكان معطوف به موضوع تقلب بود. موضوع مورد حسابرسي‌، ثبت‌هاي حسابداري و گزارش‌هاي مالي حاصل از آن‌ها بود. دليل اصلي رسيدگي‌ به صحت ثبت‌هاي حسابداري‌، تعيين وجود تقلب و يا اشتباه در گزارش‌هاي مالي بود. در واقع اين حسابرسي‌ها توسط مورخين حسابرسي با عنوان حسابرسي دفترداري و به طور اخص‌، با عنوان عمل رديابي سند حسابداري به ثبت حسابداري ناميده شده است‌. اين نوع حسابرسي‌، مستلزم اين بود كه‌ حسابرسان از تخصص حسابداري مناسبي جهت فائق آمدن بر پيچيدگي‌هاي فني دفترداري‌ برخوردار باشند و اكثر حسابرسان در آن دوران‌، خودشان دفتردار بودند.

به ‌هرحال‌، با گذشت زمان و رسيدن به سال‌هاي اخير، توجه و تمركز حسابرسان به طور فزاينده‌اي بر روش‌ها و رويه‌هاي تهيه صورت‌هاي مالي معطوف گرديده است‌. به‌ويژه‌، هدف‌ حسابرسان در دهه‌ اخير، گواهي تطابق صورت‌هاي مالي‌، بر اصول پذيرفته شده يا استانداردهاي حسابداري و قوانين موضوعه‌، بوده است.

اين تغيير در اهداف حسابرسي با پيدايش يك حرفه‌ خودگردان كه اعضاي آن براي ايفاي‌ مسئوليت‌هاي خود، آموزش كافي ديده بودند، مصادف بود. به خصوص‌، تخصص‌گرايي در حرفه‌ حسابرسي‌، موجب حركت تدريجي متخصصان حسابداري از حسابرسي حساب‌هاي‌ مؤسسات ورشكسته به سمت گواهي صورت‌هاي مالي مؤسسات در حال فعاليت مثل‌ شركت‌هاي راه‌آهن و بيمه شد.

بدين ترتيب‌، حسابرس معاصر به عنوان يك متخصص شايسته و با مهارت و دانش كافي‌ حسابداري‌، براي انجام وظيفه‌ حسابرسي‌، روي كار آمد. چنين كاري‌، از بررسي و گزارش در مورد صحت پيام‌هاي اطلاعات حسابداري و اثرات اقتصادي عمليات مديريت‌، گواهي و گزارش در مورد صحت محاسبات انجام شده و بازنمودهاي حسابداري و تطابق اين‌ بازنمودها با قوانين و مقررات و استانداردهاي مقرر شده‌، تكامل پيدا كرد. به عبارت ديگر، حسابرسي امروزي‌، بيشتر به گواهي اطلاعات حسابداري گزارش شده و تطبيق آن با اصول يا استانداردهاي حسابداري توجه دارد تا محتواي اقتصادي آن. (حساس یگانه،56،1388)

بنابراين‌، حسابرسي در درجه‌ اول به تطابق نتايج گزارش واقعيت اقتصادي زيربناي ارقام و اطلاعات حسابداري‌، توجهي ندارد، بلكه بيشتر به كاربرد صحيح و مناسب قوانين‌، مقررات و اصول و استانداردهاي حسابداري‌، در تهيه و گزارش اطلاعات حسابداري علاقمند است .

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران