پایان نامه تعهد سازمانی-:مدل کامل مشخصه های شغلی

گسترش عمودي مشاغل:  توسعة عمودي مشاغل مسئوليت و نظارتي را كه قبلاً در اختيار مديريت بود، در اختيار كاركنان قرار مي دهد. هدف از اين كار آن است كه فاصلة ميان جنبه هاي انجام دادن و نظارت كردن مشاغل تا حدودي از بين رفته و استقلال و آزادي عمل افراد افزايش يابد. در راستاي گسترش عمودي مشاغل روشهاي زيادي وجود دارد. بدين معني كه چنانچه فرد شاغل بتواند خود جدول زماني و روشهاي انجام كارش را تعيين نموده و در رابطه با چگونگي و كيفيت كالاي توليد شده توسط خودش و همچنين زمان شروع و خاتمة كار شخصاً تصميم گيري نمايد. برخورداري از اين اختيارات موجب مي شود كه فرد به هنگام بروز مشكل به جاي ياري خواستن از سرپرستش با ساير همكارانش مشورت نموده و راه حل مناسبي را جهت حل مشكل ايجاد شده انتخاب نمايد.

ه باز نمودن كانالهاي بازخورد:  به واسطة افزايش ميزان بازخورد، كاركنان نه تنها از كيفيت عملكردشان آگاهي مي يابند، بلكه از ميزان پيشرفت و يا تنزل و يا درجا زدن در يك سطح خاص مطلع مي شوند. بهترين نوع بازخورد، بازخوردي است كه به واسطة انجام كار و از طريق خود شغل در اختيار فرد قرار مي گيرد. زيرا اين نوع بازخورد در گام اول موجبات ارتقاء حسن كنترل شخصي فرد در كارش را فراهم نموده و در دومين گام مسائلي نظير تحريف اطلاعات از جانب ديگران را به همراه ندارد.

با وجود اينكه اقدامات انجام شده در رابطه با باز نمودن كانالهاي بازخورد از شغلي به شغلي و از سازماني به سازماني ديگر متفاوت مي گردد، لكن تأكيد همة اين اقدامات بر از بين بردن و حذف موانعي است كه نمي گذارند فرد اطلاعات لازم را در ارتباط با كيفيت عملكردش بدست آورد. برخي اقداماتي كه مي توانند در رابطه با تحقق اصل باز نمودن كانالهاي بازخورد صورت پذيرند عبارتند از :

-1 برقراري ارتباط مستقيم بين مستخدم و مشتري : اين مسئله موجب مي شود كه فرد آگاهي يابد كه محصولات و خدمات توليد شده بوسيلة او تا چه حد نيازهاي مشتري را برآورده مي سازد.

-2 محول نمودن وظيفة كنترل كيفيت به كارگر: وجود بخشهاي كنترل كيفيت در بسياري از سازمانها باعث مي گردد كه بازخورد ناشي از اين منبع عملاً حذف گردد. لهذا چنانچه اين وظيفه به خود فرد واگذار گردد. وي مي تواند بگونه اي مستقيم در جريان نحو ة عملكردش قرار گيرد.

-3 تهيه خلاصه اي از كيفيت عملكرد فرد بصورت كتبي و ارائه آن به كارگر: در بسياري از سازمانها اين كار صورت پذيرفته لكن به جاي اينكه نتايج حاصله در اختيار فرد قرار گيرد، يا نزد سرپرست باقي مانده و يا به منظور اتخاذ تصميمات مقتضي به سطوح بالاي سازمان ارائه ميگردد منظور درك بهتر مسئله و نقشي كه اين توصيه هاي پنجگانه در ارتقاء سطح ابعاد مختلف شغلي ايفاء مي نمايد ، مدل كامل مشخصه هاي شغلي در شكل2-9 ارائه مي گردد

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی در بین کارکنان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران