پایان نامه تحلیل واریانس

19

4
همکاری های مکتوب
20 تا 24
جدول(3-2): طیف لیکرت پرسشنامه تسهیم دانش
گزینه انتخابی
کاملا موافقم
موافقم
تا حدودی موافقم
مخالفم
کاملا مخالفم
امتیاز
5
4
3
2
1
3-5-2- پرسشنامه عملکرد شغلی
پرسشنامه عملکرد شغلی توسط پاترسون (1970) تهیه و توسط ارشدی و شکرشکن (1375) ترجمه شده است. این پرسشنامه دارای 20 سوال می باشد که آزمودنی می تواند نمرات 1 تا 5 را بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت و با توجه به نوع سوال گزینش کند. منظری و شکرشکن (1375) ضریب پایایی این پرسشنامه را در نمونه دبیرستان پسرانه شهرستان اهواز با بهره گرفتن از فرمول اسپیرمن براون و روش تنصیف زوج- فرد معادل 84/0 گزارش دادند. امینی و نوری (1375) در کارخانه تصفیه خانه اصفهان ضریب پایایی این پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ 70/0 گزارش دادند.
جدول(3-3): طیف لیکرت پرسشنامه عملکرد شغلی
گزینه انتخابی
کاملا موافقم
موافقم
تا حدودی موافقم
مخالفم
کاملا مخالفم
امتیاز
5
4
3
2
1
3-6- تعیین روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
3-6-1- روایی پرسشنامه
رایج ترین تعریف روایی آن است که آیا چیزی را اندازه می گیرد که قصد اندازه گیری آن را دارد؟ (آذر و همکاران، 1381). تأکید این پرسش بر آن است که ابزار اندازه گیری تا چه حد ویژگی مورد نظر را
می سنجد. روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره می کند. مهمترین انواع روایی عبارتند از روایی محتوایی و روایی ملاکی. در پژوهش حاضر روایی محتوایی پرسشنامه تسهیم دانش با بهره گرفتن از نظرات استاد راهنما و چندتن از صاحبنظران موضوعی برآورد گردیده است. با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه عملکرد شغلی به روایی محتوایی آن اعتماد شد. همچنین برای روایی صوری پرسشنامه ها از نظرات استاد راهنما و تعدادی از جامعه آماری استفاده شد.
3-6-2- پایایی پرسشنامه ها
پایایی با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد. در بیان مفهوم پایایی خوی نژاد (1380) بیان می دارد: «پایایی پژوهش بیان گر قابلیت تکرار و همسان در روش ها، شرایط و نتایج آن است. اگر تحقیقی پایایی نداشته باشد، به سختی می توان نتایج را با اطمینان تفسیر کرد یا آن ها را به شرایط دیگر تعمیم داد». کاپلان وساکوزوا گفته اند پایایی به دقت اعتمادپذیری، ثبات، یا تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره می کند. روش پایایی مصححان، روش بازآزمایی، روش فرم های هم ارز، و روش های همسانی درونی از روش های تعیین پایایی است. برای تعیین پایایی، روش های مختلفی وجود دارد. در پژوهش حاضر برای مشخص شدن پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ که یکی از روش های همسانی درونی است استفاده گردیده است.
فرمول (3-2)
که در آن
ضریب اعتبار = ra
J = تعداد زیر مجموعه سؤالهای پرسشنامه یا آزمون
= واریانس زیر آزمون J ام
= واریانس کل آزمون

ضرایب پایایی کل برای هر یک از پرسشنامه های تسهیم دانش، عملکرد شغلی در جدول 3-4 نشان داده شده است .
جدول (3-4): ضرایب پایایی کل پرسشنامه های تسهیم دانش، عملکرد شغلی
پرسشنامه
ضریب پایایی
تسهیم دانش
79/0
عملکرد شغلی
82/0
طبق یافته های جدول (3-4) ضرایب پایایی پرسشنامه ها به ترتیب تسهیم دانش (79/0) و عملکرد شغلی (82/0) محاسبه گردید که نشان از دقت بالای ابزار اندازه گیری استفاده در این مطالعه می باشد.
جدول (3-5): ضرایب پایایی کل پرسشنامه مؤلفه های تسهیم دانش
پرسشنامه

ضریب پایایی
تعاملات شخصی
77/0
ارتباطات سازمانی
81/0
تعامل با جامعه
83/0
همکاری های مکتوب
83/0
همچنین طبق یافته های جدول (3-5) ضرایب پایایی کل پرسشنامه مولفه های تسهیم دانش محاسبه گردید که نشان از دقت بالای ابزار اندازه گیری استفاده در این مطالعه می باشد.
3-7- روش های تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزار آماری spss ،نسخه 19 ، در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. در بخش آمار توصیفی از مشخصه های آماری مانند فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی آزمون های رگرسیون چند گانه، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس استفاده شد.
الف)ضریب همبستگی پیرسون: از این ضریب به منظور تعیین میزان همبستگی بین تسهیم دانش و مؤلفه های آن با عملکرد شغلی استفاده شد. سوالات 1 تا 4 این پژوهش با بهره گرفتن از این روش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ب)رگرسیون چند گانه(گام به گام): از این روش زمانی استفاده می شود که پژوهشگر بخواهد متغیر وابسته را با بهره گرفتن از یک یا چند متغیر مستقل پیش بینی کند. بنابراین از این آزمون برای پیش بینی کردن عملکرد شغلی توسط مؤلفه های تسهیم دانش استفاده شده است. سوال 5 پژوهش با بهره گرفتن از این روش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ج) آزمون تحلیل واریانس چند راهه: برای آزمون تفاوت معنی دار بین چند میانگین، یعنی زمانی که متغیر مستقل ازدو سطح بیشتر باشد، از آزمون تحلیل واریانس چند راهه استفاده می گردد. سوالات 6 و 7 پژوهش با بهره گرفتن از این روش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

فصل چهارم:
نتایج

4-1- مقدمه
استفاده از آمار به ایجاد نظم در پدیده های تحت بررسی در تحقیق کمک قابل توجهی می نماید. در این فصل اطلاعات حاصله با بهره گرفتن از آمار توصیفی از روی نمونه ها تنظیم، سپس با بهره گرفتن از آمار استنباطی و با توجه به سؤالات اصلی تحقیق، تحلیل شده است.
4-2- تشریح یافته های توصیفی مورد مطالعه
با بهره گرفتن از آمار توصیفی ابتدا داده های جمعیت شناختی پرسشنامه و سپس داده های مربوط به سؤالات پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
4-2-1- داده های جمعیت شناختی پرسشنامه
در جدول (4-1) تا (4-4) یافته های جمعیت شناختی تحقیق شامل سن، میزان تحصیلات، جنس، سابقهی خدمت به همراه نمودارهای آماری نشان داده شده است.
جدول (4-1): توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب سن
شاخص های آماری
سن
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از 30 سال
65
27
30 تا 39 سال
103
7/42
40 تا 49 سال
69
6/28
50 سال و بیشتر
4
7/1
مجموع
241
100
نتایج جدول (4-1) نشان می دهد سن 7/42 درصد از شرکت کنندگان در پژوهش بین 30 تا 39 سال است.
شکل (4-1): توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب سن
جدول (4-2): توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب میزان تحصیلات
شاخص های آماری
میزان تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
دیپلم و پایین تر
40
6/16
فوق دیپلم
65
27
لیسانس
108
8/44
فوق لیسانس و بالاتر
28
6/11
مجموع
241
100
نتایج جدول (4-2) نشان می دهد تحصیلات 8/44 درصد از شرکت کنندگان در پژوهش لیسانس است.
شکل (4-2): توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب میزان تحصیلات

جدول(4-3): توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب جنس
شاخص های آماری
جنس
فراوانی
درصد فراوانی
زن
30
4/12
مرد
211
6/87
مجموع
241
100
نتایج جدول (4-3) نشان می دهد 4/12 درصد از شرکت کنندگان در پژوهش زن و 6/87 درصد آن ها مرد هستند.
شکل (4-3): توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب جنس
جدول(4-4): توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب سابقه خدمت
شاخص های آماری
سابقه خدمت
فراوانی
درصد فراوانی
1 تا 10 سال
29
12
11 تا 20 سال
188
78
بیشتر از 20 سال
24
10
مجموع
241
100
نتایج جدول (4-4) نشان می دهد سابقه خدمت 78 درصد از شرکت کنندگان در پژوهش بین 11 تا 20 سال است.
شکل (4-4): توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب سابقه خدمت
جدول(4-5): میانگین و انحراف معیار نمرات تسهیم دانش و عملکرد شغلی
شاخص های آماری
مقیاس
میانگین
انحراف معیار
تسهیم دانش
78/3
49/0
عملکرد شغلی

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

39/3
68/0
نتایج جدول (4-5) نشان می دهد میانگین تسهیم دانش و عملکرد شغلی به ترتیب برابر با 78/3، 39/3 است.
شکل (4-5): مقایسه میانگین نمرات تسهیم دانش و عملکرد شغلی
جدول(4-6): میانگین و انحراف معیار مؤلفه های تسهیم دانش
شاخص های آماری
مقیاس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *