پایان نامه با کلید واژگان خوشهبندی، جدول4-، دسته(1،1)، دستهها

الگوریتم خوشهبندی برای تمامی دستهها استفاده شده است. نتایج این خوشهبندی به ترتیب در جداول زیر آمده است.

جدول4- 7 تعداد دادههای خوشههای دسته(1،1)