آگوست 4, 2020

پایان نامه با واژه های کلیدی تصویر، ……………………………………………………………………………………………………………………………..، …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 118
3-4-1-6-4-1 حقّ کار کردن ……………………………………………………………………………………………….. 119
3-4-1-6-4-2 حق تمتّع عادلانه و مساعد کار ………………………………………………………………………… 119
3-4-1-6-4-3 حقّ دریافت مزد و مزایای منصفانه …………………………………………………………………… 120
3-4-1-7 سیاست چندپایتختی ………………………………………………………………………………………………. 120
3-4-2 سیاست خارجی داریوش ………………………………………………………………………………………………. 121
3-4-2-1 مقابله با شورش‏ها و قیام‏ ولایات استقلال‏طلب ………………………………………………………….. 121
3-4-2-2 استقرار امنیّت و سازندگی ………………………………………………………………………………………… 125
3-4-2-3 سیاست جنگ و لشکرکشی‌ ……………………………………………………………………………………… 125
3-4-2-4 سیاست خارجی داریوش نسبت به سرزمین‏های دیگر …………………………………………………. 126
3-4-2-4-1 مصر ………………………………………………………………………………………………………………….. 126
3-4-2-4-2 سکاها ……………………………………………………………………………………………………………….. 127
3-4-2-4-3 یونان …………………………………………………………………………………………………………………. 128
3-4-2-4-4 اسپارت ………………………………………………………………………………………………………………. 131
3-4-2-5 نقش دریاها و آبراهه‏ها در سیاست خارجی داریوش …………………………………………………….. 133
3-4-2-5-1 خلیج فارس و دریای عمان ………………………………………………………………………………….. 133
3-4-2-5-2 مدیترانه و دریای سرخ ………………………………………………………………………………………… 138
3-4-2-5-3 کانال سوئز ………………………………………………………………………………………………………… 139
3-4-2-6 سیاست دینی داریوش ……………………………………………………………………………………………… 142
3-4-3 تقسیم‏بندی تحوّلات دوران داریوش ……………………………………………………………………………… 143
فصل چهارم: نتیجه‏گیری و پیشنهادات
4-1 نتیجه‏گیری ……………………………………………………………………………………………………………………… 147
4-2 پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………. 150
فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………. 151

فهرست جداول
جدول (2-1) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
جدول (3-1) …………………………………………………………………………………………………………………………… 100

فهرست نمودارها
نمودار (2-1) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
نمودار (2-2) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
نمودار (2-3) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

فهرست تصاویر
تصویر ( 2-1) …………………………………………………………………………………………………………………………… 31
تصویر (3-1) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 53
تصویر (3-2) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
تصویر (3-3) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
تصویر (3-4) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
تصویر (3-5) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
تصویر (3-6) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
تصویر (3-7) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
تصویر (3-8) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 72
تصویر (3-9) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
تصویر (3-10) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 81
تصویر (3-11) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 83
تصویر (3-12) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 85
تصویر (3-13) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 86
تصویر (3-14) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 88
تصویر (3-15) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 91
تصویر (3-16) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
تصویر (3-17) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 97
تصویر (3-18) ………………………………………………………………………………………………………………………….. 98
تصویر (
3-
19) ………………………………………………………………………………………………………………………… 106
تصویر (3-20) ………………………………………………………………………………………………………………………… 110
تصویر (3-21) ………………………………………………………………………………………………………………………… 112
تصویر (3-22) ………………………………………………………………………………………………………………………… 112
تصویر (3-23) ………………………………………………………………………………………………………………………… 113
تصویر (3-24) ………………………………………………………………………………………………………………………… 122
تصویر (3-25) ………………………………………………………………………………………………………………………… 123
تصویر (3-26) ………………………………………………………………………………………………………………………… 127
تصویر (3-27) ………………………………………………………………………………………………………………………… 130
تصویر (3-28) ………………………………………………………………………………………………………………………… 139
تصویر (3-29) ………………………………………………………………………………………………………………………… 141

چکیده
علل موّفّقیّت و ظهور قدرتمندانه‏ی یک دولت و یا افول و عدم توفیق آن رابطه‏ای مستقیم با نحوه‏ی کشورداری و اجرای سیاست خارجی آن حکومت دارد. فلذا آشنایی با اسلوب‏های مختلف کشورداری و رعایت اصول این فنّ مهمّ و حیاتی توسّط حکومت‏های مختلف در گذشته و حال می‏تواند راهگشای خوبی برای تحقّق اهداف ملّی و منافع یک سرزمین یا دولت باشد، به ویژه اتّخاذ سیاست خارجی مناسب و منسجم که یکی از عوامل اصلی ثبات و دوام کشورها در صحنه‏ی بین‏المللی به شمار می‏رود. یکی از نمونه‏های بارز این حکومت‏ها که بررسی چگونگی به قدرت رسیدن، اوج‏گیری و در نهایت افول آن نشانگر تأثیر انکارنشدنی نحوه‎‏ی کشورداری و اجرای سیاست خارجی آن است، امپراتوری بزرگ هخامنشی است. هخامنشیان دوّمین سلسله‏ی پادشاهی ایران است که پس از زوال حکومت مادها، به وسیله‏ی کوروش هخامنشی به سال 550 ق.م بنیان‏گذاری شد و به مدّت 220 سال به حیات خویش ادامه داد. هخامنشیان در دوران اوّلیّه‏ی سلطنت خود و به دست پادشاهان موفّق و کارآمدی چون کوروش و داریوش اوّل به دستاوردهای گران‏بهایی در ابعاد گوناگون دست یافتند و به ویژه اصول کشورداری و سیاست خارجی موفّق آن قابل تأمّل است. آن‏ها با پایه‏گذاری اصل تسامح و مدارا با ملل مغلوب و همزیست