مهر ۴, ۱۳۹۹

پایان نامه ارشد رایگان درمورد دولت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، مدیریت دانش، تجارت الکترونیک

– کاربرد داده‌کاوی متنی ۱۴۲
۴-۴-۶-۱- استفاده از داده‌کاوی متنی جهت بررسی صحت و دقت کدگذاری‌ها ۱۴۲
۴-۴-۷- گام سوم: کدگذاری انتخابی(گزینشی) ۱۴۵
۱۴۷
۱۴۷
۴-۵- ارائه مدل مفومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات در حوزه تجارت الکترونیکی G2C ۱۴۷
۴-۶- خلاصه فصل چهارم ۱۵۰
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۱۵۳
۵-۱- مقدمه ۱۵۳
۵-۲- یافته‌های اصلی تحقیق ۱۵۵
۵-۲-۱- چارچوب مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات تجارت الکترونیکی G2C ۱۵۵
۵-۲-۲- مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین خدمات تجارت الکترونیکی G2C ۱۵۷
۵-۳- نوآوری و خلاقیت ۱۶۰
۵-۴- محدودیت‌های تحقیق ۱۶۰
۵-۵- پیشنهاد‌ها ۱۶۰
۵-۶- خلاصه فصل پنجم ۱۶۱
منابع : ۱۶۲
فهرست جداول
جدول (۳-۱) مولفه‌های پژوهش در تحقیقات کمی و کیفی ۶۲
جدول (۳-۲) مقایسه عملکرد طبقه‌بندی‌های مختلف ۷۹
جدول (۳-۳) به‌کارگیری گراندد تئوری در پژوهش ۸۹
جدول (۴-۱) کدگذاری اولیه مصاحبه اول ۱۱۴
جدول (۴-۲) کدگذاری اولیه مصاحبه دوم ۱۱۵
جدول (۴-۳) کدگذاری اولیه مصاحبه سوم ۱۱۶
جدول (۴-۴) کدگذاری اولیه مصاحبه چهارم ۱۱۷
جدول (۴-۵) کدگذاری اولیه مصاحبه پنجم ۱۱۸
جدول (۴-۶) کدگذاری اولیه مصاحبه ششم ۱۱۹
جدول (۴-۷) کدگذاری اولیه مصاحبه هفتم ۱۲۰
جدول (۴-۸) کدگذاری اولیه مصاحبه هشتم ۱۲۱
جدول (۴-۹) کدگذاری اولیه مصاحبه نهم ۱۲۲
جدول (۴-۱۰) کدگذاری ثانویه مصاحبه اول ۱۲۳
جدول (۴-۱۱) کدگذاری ثانویه مصاحبه دوم ۱۲۴
جدول (۴-۱۲) کدگذاری ثانویه مصاحبه سوم ۱۲۵
جدول (۴-۱۳) کدگذاری ثانویه مصاحبه چهارم ۱۲۶
جدول (۴-۱۴) کدگذاری ثانویه مصاحبه پنجم ۱۲۷
جدول (۴-۱۵) کدگذاری ثانویه مصاحبه ششم ۱۲۸
جدول (۴-۱۶) کدگذاری ثانویه مصاحبه هفتم ۱۲۹
جدول (۴-۱۷) کدگذاری ثانویه مصاحبه هشتم ۱۳۰
جدول (۴-۱۸) کدگذاری ثانویه مصاحبه نهم ۱۳۱
جدول (۴-۱۹) شکل‌دهی طبقات کلی از مقولات ۱۳۲
جدول (۴-۲۰) تشریح نظریه نهائی (چارچوب مفهومی) ۱۴۵
جدول (۵-۱) عوامل موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه دانشمندان مختلف Okounoye (2003) ۱۵۴
فهرست اشکال و نمودارها
شکل(۱-۱) مدل دولت الکترونیک پیشنهادی کنفرانس پالرمو ۷
شکل(۱-۲) گام‌های کلی پژوهش ۱۲
شکل(۲-۱) نمودار جزئیات راه کارهای مدیریت دانش (تاج‌فر، ا; هوشمند، ه; میرزائی‌ونی، س. ۱۳۹۳) ۵۰
شکل(۳-۱) ویژگی‌های گراندد تئوری(گلاسر و اشتراوس) ۶۵
شکل (۳-۲): فرایند متن‌کاوی به عنوان فرایند تعاملی و تکرار شونده. ۶۷
شکل (۳-۳) داده‌کاوی متنی برای کشف دانش در پایین دست و راه حل های مدیریت ۶۹
شکل (۳-۴) سیستم رده‌بندی متن و مدیریت دانش مبتنی MKTPKS ۷۲
شکل (۳-۵) نمایش نامزدهای مجموعه termset ۷۶
شکل (۳-۶) مقایسه دقت طبقه‌بندی با استفاده از معیار F ۷۹
شکل (۳-۷) مراحل و فعالیتهای پژوهش گراندد تئوری ۹۱
شکل (۳-۸) مدل پارادایم کدگذاری محوری (منبع: بازرگان،۱۳۸۷: ۱۰۲) ۱۰۴
شکل(۳-۹) گام‌های پژوهش در یک نگاه ۱۰۷
شکل (۴-۱) کدگذاری محوری براساس مدل پارادایم ۱۳۵
شکل (۴-۲) چارچوب نهائی شکل‌گرفته از نظریه نهائی ۱۴۷
شکل (۴-۳) ضرورت، موانع، الزامات مدیریت دانش ۱۴۸
شکل (۴-۴) مدل مفهومی مدیریت دانش زنجیره تامین تجارت الکترونیکی G2C ۱۴۹
فصل اول
مقدمه و کلیات پژوهش
فصل اول: مقدمه
۱-۱- مقدمه و تاریخچه موضوع
با رشد و توسعه فناوری اطلاعات و به‌خصوص تجارت الکترونیکی زندگی روزمره انسان‌ها دستخوش تغییرات عمده گردیده است. تجارت الکترونیکی روشی را بیان می‌دارد که در آن تراکنش‌های تجاری روی شبکه‌ها به‌خصوص شبکه اینترنت انجام می‌پذیرد. این تراکنش‌ها شامل خرید و فروش الکترونیکی کالاها، خدمات و اطلاعات است. برنامه‌های خاص تجارت الکترونیکی، از قبیل ارائه خدمات الکترونیکی دولت به شهروندان به‌سرعت در حال رشد و توسعه می‌باشند ولی تجارت الکترونیکی فقط خرید و فروش و ارائه خدمات الکترونیکی نمی‌باشد، بلکه ارتباط، همکاری و کشف و انتشار اطلاعات به‌صورت الکترونیکی نیز در این حوزه قرار می‌گیرد. فناوری اطلاعات، حکومت‌ها و نهادهای اجرائی حاکمیت را نیز تحت تأثیر خود قرار می‌دهد که دراین‌بین مفهوم دولت الکترونیکی و شهروند الکترونیکی مطرح می‌گردد. [۱] با توجه به این مطلب که ساختار اصلی دولت الکترونیکی، ارتباط و تعاملاتی است که دولت با شهروندان (G2C1)، بنگاه‌های اقتصادی (G2B2)، کارکنان (G2E3) و سایر مؤسسات دولتی (G2G4) برقرار می‌سازد، لذا بررسی مؤلفه‌ها و شاخص‌ها در این چهار حوزه جزء عوامل کلیدی در تحقق اهداف دولت الکترونیکی۵ است. از سوی دیگر پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و درنتیجه، پیدایش ابزارهای ارتباطی و اطلاع‌رسانی نوین و بسیار پیشرفته در دنیای امروز، شکل‌های نوینی از نحوه انجام کارها و ارائه خدمات را پدید آورده است که موجب افزایش دقت، سرعت و شفافیت و کاهش زمان و هزینه و درنتیجه، بهبود کیفی و کمی انجام کارها و خدمات شده است. تسهیلاتی که این فناوری برای انجام امور در اختیار می‌گذارد به نحوی است که باعث گردیده استفاده از این ابزارهای نوین به‌سرعت در حال گسترش باشد. پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک این شیوه به ابزار مسلط انجام کار و نحوه ارائه خدمت تبدیل گردد. تأثیرات بنیانی و شگرفی که استفاده از این فناوری بر جای می‌گذارد، به‌گونه‌ای است که بدون استفاده از آن، ساختار اداری حتی باوجود پیشرفت در تمامی زمینه‌های دیگر، از کارایی مطلوب برخوردار نخواهد بود. ازاین‌رو، بسیاری از کشورها سعی در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام اداری خود و اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات از طریق این ابزارها و به‌طور خلاصه، تحقق دولت الکترونیکی هستند. مطالعات و بررسی‌های انجام‌شده در این خصوص حاکی از آن است که تلاش و رقابت گسترده‌ای در این زمینه میان کشورها در جریان است. [۲]هدف دولت الکترونیک ارائه خدمات بهتر، با هزینه کمتر و اثربخشی بیشتر است؛ ولی نمی‌توان استاندارد مشخصی برای سایر ویژگی‌های آن معرفی کرد، زیرا هر دولتی می‌تواند با توجه به نیازهای جامعه خودش نظام دولت الکترونیک را پایه‌ریزی کند. [۲]
۱-۱-۱- تعاریف و مدل‌های دولت الکترونیک
هدف اصلی تحقق دولت الکترونیکی، ارائه خدمات مؤثر و کارآمد به شهروندان با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات است، به‌گونه‌ای که دولت، بیشتر و بهتر پاسخگوی نیازهای شهروندان باشد. از مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در تعامل میان مردم و دولت، می‌توان موارد زیر را نام برد:
۱- قابلیت ارائه اطلاعات و خدمات در تمام اوقات شبانه‌روز.
۲- عدم نیاز به مراجعه حضوری برای دریافت اطلاعات و خدمات.
۳- ارائه اطلاعات و خدمات سریع و مطمئن.
۴- افزایش اثربخشی و کارایی و کاهش هزینه‌های دولت.
برای موفقیت در دستیابی به دولت الکترونیک به چند تحول اساسی در سیستم دولتی نیاز است که مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر می‌باشند:
۱- جایگزینی دولت‌ِ شهروند ـ محور به‌جای دولتِ دیوان ـ محور.
۲- پاسخگویی و شفافیت بیشتر به‌جای تصمیم‌گیری‌های غیر شفاف.
۳- سیاست‌گذاری بر اساس واقعیت‌ها و تحلیل داده‌ها.
۴- تغییر نقش دولت از حالت دستوری به شکل پیشنهادی.
برای تحقق دولت الکترونیکی و چگونگی اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات، مدل‌های مختلفی تاکنون ایجادشده است که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود. [۲]
۱-۱-۲- مدل‌های اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات دولت الکترونیک
مدل انتشاری: مبنای این مدل، انتشار اطلاعات دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی برای همه اقشار جامعه است تا بر اساس آن بتوانند بهتر تصمیم‌گیری کنند. این مدل به شهروندان کمک می‌کند که بدانند چه خدمات دولتی ارائه می‌شوند و چگونه می‌توان به آن‌ها دسترسی پیدا کرد. همچنین در این مدل، اطلاعات مربوط به اقدامات و عملکرد دولت در اختیار حوزه وسیع‌تری از مردم قرار می‌گیرد.
مزیت این مدل آن است که یک شهروند مطلع بهتر می‌تواند از خدمات ارائه‌شده استفاده کند. استفاده از این مدل وضعیت فقدان اطلاعات که در کشورهای درحال‌توسعه متداول است، را اصلاح می‌کند. از ویژگی‌های اصلی این مدل عبارت‌اند از:
قرار دادن قوانین و مقررات دولتی به‌صورت online
در دسترس قرار دادن نام، آدرس، پست الکترونیکی و شماره تلفن و فاکس ادارات و سازمان‌های دولتی و اطلاعات خدمات ارائه‌شده توسط آن‌ها به‌صورت online
در دسترس قرار دادن اطلاعاتی از قبیل طرح‌ها، بودجه، هزینه و گزارش عملکرد سازمان‌های دولتی به‌صورت online
مدل جریان اطلاعات حساس: این مدل مبتنی بر انتشار اطلاعات حساس موردنیاز مخاطبان خاص است. اطلاعات حساس در یک دولت ناکارآمد به سهولت در دسترس قرار نمی‌گیرند. به‌عنوان‌مثال می‌توان اطلاعات مربوط به فساد درباره یک سازمان یا زیرمجموعه‌های آن را به‌صورت online به سازمان‌های بازرسی اطلاع داد و یا اطلاعاتی را در اختیار گروه‌های خاصی قرارداد که معمولاً افشا نمی‌شوند، مانند اطلاعات در مورد اثرات مخرب زیست‌محیطی صنایع مختلف.
مدل تحلیل مقایسه‌ای: این مدل برای کشورهای درحال‌توسعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مدل نقاط ضعف و قوت دولت باهم مقایسه شده و جنبه‌های مختلف نقاط ضعف و اثر آن بر مردم بررسی و تحلیل می‌شود. این مقایسه را می‌توان دریک بازه زمانی انجام داد تا بتوان با تحلیل وضعیت گذشته و آینده، میزان اثربخشی را تعیین نمود.
این مدل بر استفاده از ICT برای به دست آوردن اطلاعات در دسترس در حوزه عمومی یا خصوصی و مقایسه آن با مجموعه اطلاعات شناخته‌شده مبتنی است. نتیجه این مقایسه یادگیری و استدلال‌های راهبردی است. در این مدل به‌طور پیوسته بهترین روش‌ها در قلمرو دولت جمع‌آوری می‌شوند و سپس به‌عنوان معیاری برای ارزیابی سایر روش‌های به کار گرفته‌شده مورداستفاده قرار می‌گیرند.
مدل مشارکت عمومی: این مدل یکی از رایج‌ترین مدل‌های دولت الکترونیکی است و به کمک آن می‌توان بر روندهای عمومی تصمیم‌گیری، تأثیر گذاشت. این مدل روی جریان برنامه‌ریزی و هدایت اطلاعات بنا شده است و به ساختن گروه‌های مجازی کمک می‌کند که می‌توانند اقداماتی را در دنیای واقعی انجام دهند. توانایی این مدل در تنوع ایده‌ها، تخصص‌ها و منابع نهفته در جوامع مجازی حاصل از این شبکه‌بندی است.
این مدل قادر است منابع انسانی و اطلاعات را فراتر از مرزهای جغرافیایی، سازمانی و دیوان‌سالاری بسیج کند. بعضی راه‌های به‌کارگیری این مدل به شرح زیر است:
حمایت از بحث‌های عمومی در مورد مباحثی که از اقبال عمومی بیشتر برخوردارند.
ایجاد گروه‌های فشار در مورد مسائل کلیدی برای اینکه تصمیم گیران را مجبور کنند که ملاحظات خود را بیان کنند.
انتشار عقاید گروه‌هایی که در تصمیم‌گیری دخیل نیستند به حوزه عمومی.
تسهیل مشارکت