منبع مقاله با موضوع عزت نفس اجتماعی

ا است.مانیز برای بررسی رابطه بین آنها ازاین آمار استفاده کرده ایم وهم چنین برای بررسی رابطه سنجش تحصیلات با مولفه های شخصیت وخلاقیت ازآمارسطح سنجش اسمی که کای اسکوئر وکرامر استفاده شده است.
فصل چهارم:
یافته های تحقیق

1-4.مقدمه:
این فصل شامل دوبخش خواهدبود که دربخش اول این فصل ابتدا به توصیف داده ها ونتایج به دست آمده می پردازیم که دربخش توصیفی بااستفاده ازجداول یک بعدی ودوبعدی،نمودار وآماره های گرایش مرکزی به توصیف وبحث یافته ای تحقیق پرداخته ایم .دربخش دوم به تبیین روابط بین متغیرهای مستقل ومتغیر وابسته پرداخته شده است.که برای توصیف داده ها ازآمارتوصیفی ودربحث روابط بین متغیرها آماره های مناسب باتوجه به سنجش متغیرها که رابطه بین متغیرمستقل ووابسته رانشان دهند،مورد استفاده قرارمی گیرند.دربخش تبیینی بااستفاده هاازآماره های مناسب به بررسی وتبیین رابطه بین متغیرهایی که که درفرضیات مطرح شده اند می پردازیم.یعنی رابطه بین خلاقیت باخودکنترلی ،خودکارآمدی ،عزت نفس رابررسی می کنیم.که برای بررسی وجودرابطه یاعدم وجودرابطه وهم چنین میزان وابستگی دومتغیر باتوجه به سطح سنجش متغیر اماره مورد نظرانتخاب شده ومورد بررسی قرارگرفته است.
الف ) یافته های توصیفی
جدول 1-4 : بررسی میانگین وانحراف استاندارمتغیرها
متغیرها
تعداد
ماکزیمم میانگین
مینیمم میانگین
میانگین
انحراف استاندارد
سیالی
88
34
64
4432/50
17719/6
بسط
88
14
30
6477/21
35980/3
ابتکار
88
26
44
1250/34
97062/3
انعطاف پذیری
88
18
31
3636/25
87751/2
عزت نفس عمومی
88
32
50
2045/37
29458/3
عزت نفس خانوادگی
88
10
15
6705/12
14190/1
عزت نفس اجتماعی
88
9
15
0455/13
11323/1
عزت نفس تحصیلی
88
9
15
9318/10
37962/1
خودکنترلی
88
65
128
8068/96
70610/12
خودکارآمدی
88
30
46
1705/35
78813/3
خلاقیت
88
94
166
3158/1
46235/13
همانطورکه ازجدول 1-4 مشخص است میانگین متغیرعزت نفس عمومی برابربا ( 2045/37 ) ، میانگین خودکنترلی برابربا ( 8068/96 ) ، میانگین خودکارآمدی برابربا ( 78813/3 ) ومیانگین خلاقیت برابربا ( 46235/13 ) می باشد و ازبین مولفه های خلاقیت ، بیشترین میانگین مربوط به سیالی ( 4432/50 ) وکمترین میانگین مربوط به بسط که برابربا ( 6477/21 ) می باشد.دربین مؤلفه های عزت نفس ، بیشترین میانگین مربوط به عزت نفس اجتماعی ( 0455/13 ) وکمترین میانگین به عزت نفس تحصیلی برابربا ( 9318/10 ) می باشد.
ب ) یافته های استنباطی
جدول 2-4 : مشخصه های آماری رگرسیون ساده به روش هم زمان بین عزت نفس عمومی ، عزت نفس اجتماعی ، خودکارآمدی ، عزت نفس خانوادگی ، خودکنترلی ، عزت نفس تحصیلی ومتغیرسیالی
مدل
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطای استاندارد برآورد
Enter
569/0
324/0
274/0
26313/5
.همانطور که در جدول2-4مشاهده می شود ضریب همبستگی چندگانه بین متغیر های پیش بین و متغیرملاک ( سیالی ) برابر569/0می باشد و ضریب تعیین آن برابر 324/0 می باشد.به عبارت دیگر 324/0از تغییرات واریانس متغیر ملاک سیالی به وسیله متغیر های پیش بین عزت نفس عمومی ، عزت نفس اجتماعی ، خودکارآمدی ، عزت نفس خانوادگی ، خودکنترلی ، عزت نفس تحصیلی تبیین می شودو ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که مدل مورد استفاده 274/0تغییرات در متغیرسیالی را بحساب آورده است.
جدول 3-4 : تحلیل واریانس بین عزت نفس عمومی ، عزت نفس اجتماعی ، خودکارآمدی ، عزت نفس خانوادگی ، خودکنترلی ، عزت نفس تحصیلی ومتغیرسیالی
شاخص مدل
مجموع مجذورات
درجه آزادی
مجذور میانگین
مقدارF
سطح معنی داری
اثررگرسیونی
975/1075
6
329/179
474/6
0.000
باقیمانده
741/2243
81
701/27
کل
716/3319
87
همانطور که در جدول 3-4 مشاهده می شود اثر رگرسیونی متغیرهای پیش بین بر متغیر سیالی معنادار بوده است.این اثر رگرسیونی با مقدار474/6=F ،در سطح 000/0= معنا دار بدست آمد.به عبارت دیگر مجموع مجذورات باقیمانده به آن میزان نبود که اثر رگرسیونی را خنثی نمایدو موجب عدم تفاوت معنادار گردد و به این معنی است که تغییر نشان داده شده به وسیله مدل رگرسیونی بر اثر اتفاق و تصادف نیست.در رابطه مثبت به دست آمده، بهترین ترکیب خطی بین متغیر های پیش بین عزت نفس عمومی ، عزت نفس اجتماعی ، خودکارآمدی ، عزت نفس خانوادگی ، خودکنترلی ، عزت نفس تحصیلی و متغیر ملاک سیالی وجود دارد.
جدول 4-4 : ضرائب معادله رگرسیونی همزمان متغیرهای عزت نفس عمومی ، عزت نفس اجتماعی ، خودکارآمدی ، عزت نفس خانوادگی ، خودکنترلی ، عزت نفس تحصیلی ومتغیرسیالی
متغیر
B
خطای استاندارد
بتا
مقدارT
سطح معنی داری
ثابت تعادل
خودکنترلی
خودکارآمدی
عزت نفس خانوادگی
عزت نفس اجتماعی
عزت نفس تحصیلی
عزت نفس عمومی
228/97
044/0
567/0-
645/1-
868/0-
742/0-
246/0
413/9
530/0
170/0
552/0
537/0
521/0
210/0
910/0
348/0-
304/0-
156/0-
166/0-
131/0-
329/10
843/0
341/3-
981/2-
618/1-
424/1-
170/1-
000/0
402/0
001/0
004/0
110/0
158/0
245/0
جدول4-4ضرائب معادله رگرسیونی سهم هر کدام از متغیرهای پیش بین را در پیش بینی متغیر ملاک نشان می دهدهمانطور که در جدول فوق مشاهده می شود ازبین متغیرهای عزت نفس عمومی ، عزت نفس اجتماعی ، خودکارآمدی ، عزت نفس خانوادگی ، خودکنترلی ، عزت نفس تحصیلی ، تنها خودکنترلی می توانند به صورت معنی داری متغیر ملاک سیالی را پیش بینی کند.متغیر خودکنترلی با مقدار 843/0 t=و بتای 910/0درسطح 402/0 = αپیش بینی کننده معنی داری برای متغیر سیالی به حساب می آید.
جدول 5-4 : مشخصه های آماری رگرسیون ساده به روش هم زمان بین ع
زت نفس عمومی ، عزت نفس اجتماعی ، خودکارآمدی ، عزت نفس خانوادگی ، خودکنترلی ، عزت نفس تحصیلی ومتغیربسط
مدل
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطای استاندارد برآورد
Enter
277/0
77/0
008/0
34559/3
.همانطور که در جدول5-4مشاهده می شود ضریب همبستگی چندگانه بین متغیر های پیش بین و متغیرملاک ( بسط ) برابر277/0می باشد و ضریب تعیین آن برابر 77/0 می باشد.به عبارت دیگر 77/0از تغییرات واریانس متغیر ملاک بسط به وسیله متغیر های پیش بین عزت نفس عمومی ، عزت نفس اجتماعی ، خودکارآمدی ، عزت نفس خانوادگی ، خودکنترلی ، عزت نفس تحصیلی تبیین می شودو ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که مدل مورد استفاده 008/0تغییرات در متغیربسط را بحساب آورده است.
جدول 6-4 : تحلیل واریانس بین عزت نفس عمومی ، عزت نفس اجتماعی ، خودکارآمدی ، عزت نفس خانوادگی ، خودکنترلی ، عزت نفس تحصیلی ومتغیربسط
شاخص مدل
مجموع مجذورات
درجه آزادی
مجذور میانگین
مقدارF
سطح معنی داری
اثررگرسیونی
447/75
6
574/12
123/1
356/0
باقیمانده
633/906
81
193/11
کل
080/982
87
همانطور که در جدول 6-4 مشاهده می شود اثر رگرسیونی متغیرهای پیش بین بر متغیر بسط معنادار بوده است.این اثر رگرسیونی با مقدار123/1=F ،در سطح 356/0= معنا دار بدست آمد.به عبارت دیگر مجموع مجذورات باقیمانده به آن میزان نبود که اثر رگرسیونی را خنثی نمایدو موجب عدم تفاوت معنادار گردد و به این معنی است که تغییر نشان داده شده به وسیله مدل رگرسیونی بر اثر اتفاق و تصادف نیست.در رابطه مثبت به دست آمده، بهترین ترکیب خطی بین متغیر های پیش بین عزت نفس عمومی ، عزت نفس اجتماعی ، خودکارآمدی ، عزت نفس خانوادگی ، خودکنترلی ، عزت نفس تحصیلی و متغیر ملاک بسط وجود دارد.
جدول 7-4 : ضرائب معادله رگرسیونی همزمان متغیرهای عزت نفس عمومی ، عزت نفس اجتماعی ، خودکارآمدی ، عزت نفس خانوادگی ، خودکنترلی ، عزت نفس تحصیلی ومتغیربسط
متغیر
B
خطای استاندارد
بتا
مقدارT
سطح معنی داری
ثابت تعادل
خودکنترلی
خودکارآمدی
عزت نفس خانوادگی
عزت نفس اجتماعی
عزت نفس تحصیلی
عزت نفس عمومی
716/28
51/0
193/0-
335/0-
179/0-
046/0-
050/0
984/5
33/0
108/0
351/0
341/0
331/0
134/0
194/0
217/0-
114/0-
059/0-
019/0-
049/0
799/4
528/1
786/1-
954/0-
526/0-
140/0-
371/0
000/0
130/0
78/0
343/0
600/0
889/0
712/0
جدول7-4ضرائب معادله رگرسیونی سهم هر کدام از متغیرهای پیش بین را در پیش بینی متغیر ملاک نشان می دهدهمانطور که در جدول فوق مشاهده می شود ازبین متغیرهای عزت نفس عمومی ، عزت نفس اجتماعی ، خودکارآمدی ، عزت نفس خانوادگی ، خودکنترلی ، عزت نفس تحصیلی ، تنها خودکنترلی می توانند به صورت معنی داری متغیر ملاک بسط را پیش بینی کند.متغیر خودکنترلی با مقدار 528/1 t=و بتای 194/0 درسطح 130/0= پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر بسط به حساب می آید.همچنین متغیرعزت نفس عمومی با مقدار 371/0 t=و بتای 049/0 درسطح 712/0= پیش بینی کننده نه چندان قوی برای متغیر بسط به حساب می آید.
جدول 8-4 : مشخصه های آماری رگرسیون ساده به روش هم زمان بین عزت نفس عمومی ، عزت نفس اجتماعی ، خودکارآمدی ، عزت نفس خانوادگی ، خودکنترلی ، عزت نفس تحصیلی ومتغیرابتکار
مدل
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطای استاندارد برآورد
Enter
420/0
177/0
116/0
73412/3
.همانطور که در جدول8-4مشاهده می شود ضریب همبستگی چندگانه بین متغیر های پیش بین و متغیرملاک ( ابتکار ) برابر420/0می باشد و ضریب تعیین آن برابر 177/0 می باشد.به عبارت دیگر 177/0از تغییرات واریانس متغیر ملاک ابتکار به وسیله متغیر های پیش بین عزت نفس عمومی ، عزت نفس اجتماعی ، خودکارآمدی ، عزت نفس خانوادگی ، خودکنترلی ، عزت نفس تحصیلی تبیین می شودو ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که مدل مورد استفاده 116/0تغییرات در متغیرابتکار را بحساب آورده است.
جدول 9-4 : تحلیل واریانس بین عزت نفس عمومی ، عزت نفس اجتماعی ، خودکارآمدی ، عزت نفس خانوادگی ، خودکنترلی ، عزت نفس تحصیلی ومتغیرابتکار
شاخص مدل
مجموع مجذورات
درجه آزادی
مجذور میانگین
مقدارF
سطح معنی داری
اثررگرسیونی
192/242
6
365/40
895/2
013/0
باقیمانده
433/1129
81
944/13
کل
625/1371
87
همانطور که در جدول 9-4 مشاهده می شود اثر رگرسیونی متغیرهای پیش بین بر متغیر ابتکار معنادار بوده است.این اثر رگرسیونی با مقدار895/2=F ،در سطح 013/0= معنا دار بدست آمد.به عبارت دیگر مجموع مجذورات باقیمانده به آن میزان نبود که اثر رگرسیونی را خنثی نمایدو موجب عدم تفاوت معنادار گردد و به این معنی است که تغییر نشان داده شده به وسیله مدل رگرسیونی بر اثر اتفاق و تصادف نیست.در رابطه مثبت به دست آمده، بهترین ترکیب خطی بین متغیر های پیش بین عزت نفس عمومی ، عزت نفس اجتماعی ، خودکارآمدی ، عزت نفس خانوادگی ، خودکنترلی ، عزت نفس تحصیلی و متغیر ملاک ابتکار وجود دارد.
جدول 10-4 : ضرائب معادله رگرسیونی همزمان متغیرهای عزت نفس عمومی ، عزت نفس اجتماعی ، خودکارآمدی ، عزت نفس خانوادگی ، خودکنترلی ، عزت نفس تحصیلی ومتغیرابتکار
متغیر
B
خطای استاندارد
بتا
مقدارT
سطح معنی داری
ثابت تعادل
خودکنترلی
خودکارآمدی
عزت نفس خانوادگی
عزت نفس اجتماعی
عزت نفس تحصیلی
عزت نفس عمومی
778/50
044/0
038/0-167/1-
458/0-
763/0-
257/0
678/6
037/0
120/0
392/0
381/0
369/0
149/0
139/0
036/0-
336/0-
128/0-
265/0-
213/0
603/7
166/1
314/0-
980/2-
203/1-
065/2-
723/1
000/0
247/0
755/0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *