منبع مقاله با موضوع تجارت الکترونیک

الکترونیک در این زمینه حکمی ندارد و ساکت است. اگرچه طبق ماده 30 قانون اخیرالذکر آثار حقوقی پس از انتساب، تصدیق دریافت و زمان و مکان ارسال داده پیام‌ها تابع قواعد عمومی است، ولی پاسخی برای پرسش فوق نمی‌توان از آن دریافت کرد. زیرا ماده مذکور داده پیام‌ها را دریافت شده تلقی کرده و در مورد آثار پس از آن به قواعد عمومی ارجاع داده است در حالی که پرسش مطروحه در مورد تحقق دریافت داده پیام‌های غیرقابل فهم بود و اینکه آیا پس از ورود چنین داده پیام‌هایی به سیستم اطلاعاتی، می‌توان آنها را دریافت شده تلقی کرد؟
اگرچه قوانین مربوط در این زمینه ساکت هستند اما عرف تجاری را هم نباید از نظر دور داشت. در عرف گاهی ممکن است یک پیام رمزدار را قبل از رمزگشایی و قابل فهم شدن واصل شده تلقی نمایند. علاوه بر این، مقررات ناظر بر تجارت الکترونیک نباید شرایط مضیق‌تر و محدودکنندهای را به طرفین قرارداد تحمیل نمایند. وقتی در فضای واقعی و تجارت سنتی، وصول پیام‌های رمزی و نامفهوم که بر روی اسناد کاغذی درج شده‌اند، گاه به منزله وصول پیام تلقی می‌شود، چرا پیام مشابه آن که به صورت داده پیام و از طریق واسطه‌های الکترونیک منتقل می‌شوند مشمول چنین حکمی نباشد. مثلاً ممکن است اطلاعات و داده پیام‌های رمزدار و نامفهومی که ناظر به حقوق مالکیت فکری بوده و قابل فهم یا بهره‌برداری نیستند صرفاً جهت حفظ و نگهداری به مراجع ذیربط منتقل یا مخابره شوند.

به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت همیشه در حال تحول و تغییر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، نمی‌توان از نظر حقوقی تمام حالات متصور در زمینه مبادلات الکترونیک را پیش‌بینی و برای آن حکمی صادر کرد. مضافاً اینکه تمام جزئیات را نمی‌توان در قانون پیش‌بینی کرد. بنابراین در مواردی که قانون تجارت الکترونیک در مورد آن حکمی ندارد (مثل مورد فوق‌الذکر) باید ابتدا به قواعد عمومی قراردادهای رجوع کرد و سپس با توجه به اوضاع و احوال خاص هر مورد نسبت به آن تعیین تکلیف کرد.
2-11-2: مکان بیع الکترونیکی
2-11-2-1: مکان ارسال و دریافت داده پیام‌ها

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برای تعیین محل وقوع عقد باید به دنبال جایی باشیم که آخرین جزء تراضی و توافق طرفین انجام شده است زیرا با تحقق آخرین رکن تراضی، عقد کامل می‌شود. می‌دانیم که عقد زمانی به وقوع می‌پیوندد که قبول به ایجاب منضم گردد. بنابراین برای تعیین محل وقوع عقد باید زمان تحقق قبول را مورد توجه قرار دهیم و بنابراین محل وقوع عقد جایی است که قبول بیان می‌شود.

در بستر مجازی مبادلات الکترونیک با فضاها و مکانهای ثابت و فیزیکی مواجه نیستیم، بنابراین ممکن است برای تعیین مکان قراردادهای الکترونیک که در هر زمان و هر مکانی (در داخل کشتی و روی اقیانوس‌ها و یا در هواپیما بر فراز آسمان‌ها) قابل تشکیل هستند، با مشکل مواجه شویم. برای حل این مشکل، قانون نمونه آنسیترال و قانون تجارت الکترونیک راه‌حل‌ها و مقرراتی را پیش‌بینی کرده‌اند که مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2-11-2-2: مکان ارسال داده پیام‌ها
قاعدتاً مکان ارسال داده پیام از سوی اصل‌ساز، همان محل تجاری یا کاری وی می‌باشد. این در حالی است که بین اصل ساز و مخاطب در خصوص مکان ارسال از قبل توافقی صورت نگرفته باشد، در غیر این صورت توافق آنها ملاک عمل خواهد بود. (بند الف ماده 29 قانون تجارت الکترونیک) چنانچه اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد آنگاه نزدیک‌ترین محل به مکان انجام اصل معامله، به عنوان محل کاری یا تجاری وی تلقی می‌شود و در غیر این صورت محل اصلی شرکت اصل‌ساز، محل تجاری یا کاری وی محسوب می‌گردد. (بند ب ماده 29 قانون تجارت الکترونیک) در صورتی که اصل ساز یک شخص عادی بوده که فاقد شرکت یا محل تجاری و کاری باشد آنگاه مکان ارسال داده پیام‌ها، اقامتگاه قانونی ایشان است (بند ج ماده 29 قانون تجارت الکترونیک)
در کنار مقررات مذکور و بغیر از آنچه احکام آن مشخص شده برای مواردی که قانون تجارت الکترونیک در مورد آن ساکت است (مثل حالتی که فرد فاقد اقامتگاه مشخص باشد) باید به قواعد و مقررات عمومی موجود رجوع کرد.
2-11-2-3: مکان دریافت داده پیام‌ها
مسلماً مکان دریافت داده پیام‌ها نیز محل تجاری یا کاری مخاطب داده پیام‌ها است (بند الف ماده 29 قانون تجارت الکترونیک). سایر مقررات و ملاحظات مربوط به مکان ارسال داده پیام‌ها که در مورد اصل ساز جاری است و در بالا مورد توجه قرار گرفت، در خصوص مخاطب نیز قابل اعمال است.
2-12: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد
2-12-1: نتایج تعیین زمان تشکیل قرارداد
تعیین تاریخ وقوع عقد از لحاظ عملی، به ویژه در عقود بین غائبین، فواید زیادی دارد که اجمالاً مورد اشاره قرار می‌گیرند:
الف)عدم امکان عدول از ایجاب و قبول: گوینده ایجاب یا قبول می‌تواند پیش از وقوع عقد از گفته خویش عدول کند مگر اینکه به‌طور صریح یا ضمنی به آن ملتزم شده باشد. اما پس از لحظه وقوع عقد، هر یک از طرفین ملزم به اثر ایجاب یا قبول خود می‌گردند و دیگر امکان رجوع از ایجاب و قبول وجود ندارد.
ب) اهلیت طرفین قرارداد: ممکن است اشخاصی که دارای اهلیت انعقاد قرارداد هستند به دلیل جنون ورشکستگی یا سفه محجور و فاقد اهلیت گردند. فوت و حجر طرفین عقد قبل از تشکیل آن مانع تحقق تراضی است ولی پس از لحظه وقوع عقد اثری ندارد (جز در مورد عقود جایز)
ج) تشخیص مبدأ جریان آثار قرارداد: با تعیین زمان دقیق عقد، مبدأ جریان آثار عقد نیز مشخص می‌گردد. مثلاً با تعیین زمان وقوع عقد بیع عین معین، معلوم می‌شود که مبیع از چه زمانی به مالکیت خریدار درآمده و منافع و نمائات آن از چه زمان متعلق به خریدار گردیده است. بنابراین گاهی زمان وقوع عقد مستقیماً تعیین‌کننده زمان انتقال مالکیت کالا به مشتری است.
د) تعیین قانون حاکم بر قرارداد: وضعیت قرارداد و روابط قراردادی طرفین اصولاً تابع مقرراتی است که در زمان تشکیل عقد، حاکمیت دارد نه مقرراتی که بعداً وضع می‌گردد. مثلاً طبق مقررات حاکم در زمان انشای عقد، مشخص می‌شود که عقد صحیح، باطل یا غیرنافذ است و حقوق و تکالیف متعاقدین در برابر هم نسبت به عقدی که تشکیل داده‌اند، چیست.
ه) تعیین مبدأ جریان مرور زمان: با تعیین زمان تشکیل عقد مبدأ جریان مرور زمان دعاوی مربوط به عقد معین می‌گردد (هر چند که مقررات مرور زمان در حال حاضر اجرا نمی‌شود)
2-12-2: نتایج تعیین مکان تشکیل قرارداد
تعیین محل وقوع عقد از جهات زیر دارای اهمیت است:
الف) تشخیص قانون حاکم بر قرارداد: با تعیین مکان تشکیل عقد، در حقوق بین‌الملل خصوصی، قانون حاکم به عقد و روابط طرفین مشخص می‌گردد. زیرا طبق یک قاعده حقوق بین‌الملل خصوصی که در قانون مدنی ایران نیز پذیرفته شده است، تعهدات ناشی از عقود تابع قانون حاکم در م

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *