منبع تحقیق با موضوع رادیو و تلویزیون

چارچوب منافع خاص بیمار تعریف می شود ، در نتیجه مشارکت توام با مشاوره ، مبنای معالجه و مراقبت بیمار است . به هر حال در صورتیکه هر یک از دو دیدگاه را مبنای مسئولیت تیم پزشکی قرار دهیم ، باید به این سوال روشن پاسخ داد که در تیم پزشکی این جراح به عنوان سرپرست تیم پزشکی مسئول تلقی می شود یا همکاران وی ؟و سوال اساسی تری که در این زمینه مطرح می شود اینکه در سلامت الکترونیکی یا پزشکی از راه دور که افراد متعددی ممکن است در جریان یک معالجه و درمان قرار گیرد خطای در تشخیص پزشکی و خطای در معالجه و درمان با توجه به حضور متخصص مختلف از نواحی و کشورهای متعدد چگونه قابل توجیه است ؟در خصوص مسئولیت پزشک معالج به عنوان سرپرست تیم پزشکی و به ویژه در مسئولیت تیم پزشکی در سلامت الکترونیکی چند نکته حائز اهمیت است : چنانچه قراردادی بین پزشک و بیمار وجود داشته باشد مسئولیت پزشک در دایر مسئولیت قراردادی تعریف و توجیه می شود چنانچه احراز گردد که جراح در معالجه و مراقبت از بیمار چیزی بیش از اظهار نظر و جراحی و اجرای وظیفه خود تعهد نکرده است او تنها مسئول خطای خویش است و مسئولیت ناشی از خطای دیگران به وی منتسب نمیگردد هر چند که سرپرستی تیم جراحی را بر عهده داشته باشد در نتیجه چنانچه تعهدی از مفاد قرارداد مستفاد گردد که پزشک مسئول اعمال و اقدامات دستیاران خویش است مسئولیت متوجه او ست . در دایر ه مسئولیت قهری ، مسئولیت ناشی از اعمال و اقدامات همکاران پزشک معالج که با نظارت و هدایت او انجام می شود به این اعتبار که او سرپرست تیم پزشکی است و در اینگونه همکاری ها تبعیت حقوقی امری لازم و ضروری است با پزشک معالج است، لیکن این امر همانگونه که اشاره کردیم یک امر استثنایی است زیرا قائده این امر که هر کس مسئول خطا های خویش است و مسئولیت های ناشی از فعل غیر یا اعمال زیر دستان چهره حمایتی دارد و این امر به این دلیل که زیانی جبران نشده باقی نماند و این همان نکته اساسی در تئوری نا خدای کشتی است که مسئولیت را در ور آی دیوارهای اتاق عمل نیز بر عهده جراح می نهد.
بنابراین :
الف- مسئولیت ناشی از خطای متخصص بیهوشی از دایره شمول این قائده مستثنی می گردد و وضعیت خاص خود را دارا است .

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب- سایر همکاران پزشک در صورتیکه واجد صلاحیت و شرایط مقرر قانونی نباشد ، خطاهای ناشی از اعمال و اقدامات آن در دایر ه مسئولیت سرپرستی تیم پزشکی قرار نمیگیرد .

ج- مسئولیت ناشی از اعمال و اقدامات هر یک از همکاران تیم پزشکی که دستورات جراح یا متخصص بیهوشی را اجرا نکنند متوجه خود آنهاست .
د- مسئولیت ناشی از خطا و اعمال و اقدامات سایر همکاران تیم پزشکی که از وظایف و اختیارات قانونی آنهاست منتسب به خود آنهاست .
به جز موارد فوق ، هر نوع فعالیت دیگری که سایر همکاران جراح در تیم پزشکی انجام دهند چنانچه منتهی به ایراد صدمه یا خسارتی گردد مسئولیت آن متوجه پزشک معالج به عنوان سرپرست تیم پزشکی است ، زیرا فرض بر این است که آنها در اجرای وظایف شان بدر ستی هدایت نشده اند و مسئول در این زمینه بی مبالاتی کرده است .از ماده 319 قانون مجازات اسلامی نیز چنین نتیجه ای مستفاد می گردد .زیرا دستوری که پزشک معالج می دهد به عنوان سبب است و مباشر شخص دیگری است ، ولی چون سبب اقوی از مباشر است مسئولیت بر عهده او ست .به موجب ماده مزبور هر گاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن صادر می کند هر چندبا اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است
مبنای مسئولیت مدنی پزشک در قانون :

مسؤولیت مدنی، به معنای تعهد به جبران خسارت است. دو نظریه مرسوم که مبانی مسؤولیت مدنی را تشکیل می دهند نظریه خطر و نظریه تقصیر می باشند. در میان فقها، از تقصیر، به تعدّی و تفریط یاد می گردد و مواد 951 تا 953 قانون مدنی، متضمن این معنا می باشد.مواد 319 تا 321 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز مربوط به مسئولیت پزشک ودامپزشک است
2-3 خسارت معنوی
معنای خسارت: خسارت در اصطلاح در دو معنا به کارمی رود: یکی اصل ضرر و زیان وارده و دیگری مالی که به عنوان تاوان و جبران خسارت گرفته می شود.در ترمینولوژی آمده است: خسارت:1.زیانی که کسی به مال دیگری برساند.2.تاوان یعنی مالی که فاعل زیان مالی به غیر، باید بابت جبران به او بدهد. ایراد خسارت اگر با قصد باشد، خسارت حقیقی است و گرنه خسارت حکمی است.
تعریف اصطلاحی خسارت و ضررمعنوی
خسارت معنوی را از نظر لغت نمی توان تعریف نمود، زیرا این جمله یک اصطلاح حقوقی است که اخیرا به وجود آمده است. فقط می توان آن را از لحاظ حقوقی تعریف نمود. دو واژه ی خسارت و ضرر از الفاظ مترادف محسوب می شود، و ازسوی دیگر، خسارت معنوی در مقابل خسارت مادی است به همین جهت برای روشن شدن مفهوم خسارت معنوی باید به تعاریف ضرر مادی، ضرر معنوی و خسارت مادی توجه نمود. در تعریف ضرر مادی نوشته اند: ضرر مادی ضرر مالی و بدنی را گویند.درتعریف ضرر معنوی گفته اند: ضرری که به عرض و شرف کسی وارد گردد مانند ضرر ناشی از افشاء راز حرفه. در تعریف خسارت مادی گفته اند: «ضرری که به بدن یا مال کسی برسانند.»
تعریف خسارت معنوی
در مبسوط ترمینولوژی آمده است:خسارتی است وارد به عرض و آبرو و ارزشهای معنوی کسی و مانند افشاء راز کسی ضد خسارت مادی است. به نظر دکتر کاتوزیان تعریف اصطلاحی خسارت معنوی دشوار است و فقط می توان مفهومی از آن ارائه داد و گفت : صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است. مانند احساس درد جسمی و رنجهای روحی، از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی و ایجاد شرم ساری. ضرر معنوی با شرف، اعتبار و حیثیت شخص ارتباط دارد مانند: قذف، سب و تألمات روحی که در اثر ضرب، توهین، از دست رفتن عزیزان و هرگونه هتک حرمت اشخاص. چه اینکه موجب خسارت مالی باشد یا نباشد. قانون فرانسه و ایتالیا، هر ضرری را که به مال شخص وارد نشود معنوی می داند گرچه موجب تألمات مادی باشد.
2-3-1 هتک حرمت در فضای مجازی:
تعاریف و کلیات:
هتک در لغت به معنی پاره کردن است و در اصطلاح به معنی تجاوز به اشخاص و اموال و اعراض آنان و جریحه دار کردن افکار عمومی است به طوری که متجاوز مشمول کیفر مقرر در قانون جزا گردد. هتک حرمت اعم از افترا و توهین است.
هتک حرمت :
هتک حرمت عبارت است از یک فعلی که با هدف تنزل ارزش واقعی یک فرد در میان جامعه موجب لطمه به حیثیت و آبروی آن فرد می شود. حرمت آبرو و حیثیت معنوی اشخاص یکی از قواعد اخلاقی، مذهبی و حقوقی در تمام کشورهای جهان است. هتک حرمت اشخاص در نتیجه گفتارهای شفاهی یا کتبی است که موجب لطمه بر حسن شهرت اشخاص در افکار عمومی یا خدشه دار کردن حیثیت، احترام یا اعتمادی که دیگران برای فرد قایل هستند می شود. که عنوان کلی است و می تواند شامل قذف، توهین، افترا هم بشود.در نظام حقوقی کامل لا، هتک حرمت ممکن است دوگونه باشد. گاهی هتک حرمت به صورت گذرا و زودگذر است که آن را در اصطلاح “هتک حرمت گذرا” می نامند، ولی هرگاه هتک حرمت و اظهارات توهین آمیز به صورت غیرموقت و تقریبا دائم باشد، آن راهتک حرمت پایدار می نامند.فایده تمیز این دو نوع هتک حرمت در مساله، شدت ضمانت اجراها و مساله اثباتی آن است. ابتدا بایستی مشخص نمود که هتک حرمت های صورت گرفته از طریق اینترنت و شبکه های الکترونیکی از چه نوع بوده تا برپایه این بحث به بررسی ارکان مسوولیت ناشی از هتک حرمت از طریق اینترنت پرداخت. در خصوص انتشار گفتارهای توهین آمیز از طریق شبکه های الکترونیکی و اینترنت برخی معتقدند که همانند برنامه های رادیو و تلویزیون بوده و  بر همین اساس بایستی آنها را در دسته هتک حرمت های گذرا تلقی نمود، اما برخی دیگر نظر مخالف دارند.. یک پیامی که در صفحه یک سایت اینترنتی قرار دارد قطعا به صورت گذرا نبوده و با توجه به گستردگی خدمات دسترسی اینترنت، قابل رویت برای میلیون ها نفر در سراسر جهان خواهد بود. از این رو چه بسا اثرات سوء ناشی از هتک حرمت در فضای الکترونیکی بیش از نشریات و روزنامه های غیرالکترونیکی یا حتی برنامه های رادیو و تلویزیون است .نخستین عنصر ضروری برای تحقق هتک حرمت و ایجاد مسوولیت عبارت است از این که یک اظهار توهین آمیزی که موجب هتک حرمت شخص شود، وجود داشته باشد. این رکن در واقع خود مبتنی بر دو قسمت و شرط ضروری است. اولا اظهار صورت گرفته بایستی خلاف واقع باشد. ثانیا توهین آمیز باشد. لذا چنان چه اظهار صورت گرفته یا اظهار واقعیت باشد مسوولیتی متوجه اظهار کننده نخواهد بود، مگر در صورتی که موجب نقض حریم خصوصی اشخاص شود. دومین رکن برای تحقق مسوولیت ناشی از هتک حرمت عبارت است از انتشار اظهارات توهین آمیز. لذا مادامی که شخص در خلوت به یک شخص دیگر توهین نموده و  توهین صورت گرفته در خارج از روابط آن دو شخص بروز ننموده و به سمع و نظر هیچ شخص دیگری نرسیده باشد، توهین به مفهومی که واجد اثر حقوقی باشد، محقق نگردیده است.
2-3-1-1 نشر و اشاعه اکاذیب در فضای مجازی
انتشار و اشاعه با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا
تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند. به عبارت دیگر، مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و کارهایی را که می داند حقیقت ندارد، عملا و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون این که اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند. نشر اکاذیب با هتک حرمت و حیثیت تفاوت دارد، چرا که در نشر اکاذیب حتما مطالب کذب انتشار می یابد و واقعیت ندارد، اما در هتک حیثیت هم واقعیت و اسرار خصوصی فرد فاش می شود و هم ممکن است با اشاعه کذب حیثیت شخص خدشه دار گردد.
2-3-1-2 هتک حرمت و اشاعه اکاذیب در فضای مجازی از منظرقوانین:
فصل پنجم از قانون نوپای جرایم رایانه ای به این مهم اختصاص دارد و در طی سه ماده و یک تبصره در شماره های 16 ، 17 و 18 به آن می پردازد.
ماده 16 قانون جرایم رایانه ای می گوید : هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.قابل ذکر است که اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد علاوه بر این که به فرد بزه دیده آسیب جدی می رسد، نوعی اشاعه فحشا نیز می باشد که جرم از زمره جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی نیز می باشد و نمایش آن طبق بند اول ماده 640 قانون مجازات اسلامی عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می نماید. پس لازم است قانونگذار در این مورد شدت عمل بیشتری به خرج دهد. ماده 17 بیان می دارد: هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.گویا این ماده تنها اختصاص به هتک حرمت دارد و نشر اکاذیب مقصود نبوده است و انتشار اسرار و مسایل خصوصی خانواده مد نظر قانونگذار بوده است تا حریم خصوصی افراد محفوظ بماند.در ماده 18 قانونگذار می گوید: هر کس به قصد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *