منابع مقاله درباره حقوق اقلیت ها

و ماهیت مفاهیم ارزشی، اعتبار است؛ خواه این اعتبار برگرفته از واقعیتی باشد و خواه نباشد. چون مفهوم حق، یک مفهوم ارزشی است، ماهیت آن غیر از اعتبار نخواهد بود و از سوی دیگر، در اعتبار باید شخص مُعتَبِر را شناخت. اوست که تصمیم گیرنده است و مرز آن را تعیین می کند و در مورد حق، حق را که امری اعتباری است، در میان دو نفر لحاظ کرده است. یکی را در اموری مسلط بر دیگری قرار داده و دیگری را مکلف به رعایت سلطه او کرده است. پس حق، خود، سلطه ای اعتباری است که هم در بردارنده سلطه و امتیاز و نیز دربردارنده تکلیف است.
ازاین رو، گفته اند: «حق و تکلیف دو مفهوم متقابل و دو روی یک سکه اند؛ وقتی کسی حق دارد در ملک خودش هر گونه تصرفی بکند، پس دیگران مکلفند که در ملک او هیچ تصرفی نکنند. در نتیجه، حق و تکلیف متقابلاً جعل می شوند؛ یعنی هر جا حقی جعل می شود، حتما تکلیفی نیز جعل شده است و بالعکس».
2-2- منابع حقوق
در موضوع های اعتباری باید اعتبار کننده را شناخت و به استناد اراده و بیان او، احکام و قوانین را وضع کرد و چنان که بیان شد، حقوق، اموری اعتباری به شمار می آیند. پس محور حق و تکلیف در هر مکتب حقوقی و منبع حقوق در هر نظام حقوقی برپایه چیزی جز اعتبار و حکم اعتبار کننده آن نمی تواند باشد.
تنها منبعی را که می توان برای حقوق در اسلام معرفی کرد، اراده تشریعی خداوند است؛ زیرا در نگاه توحیدی، ربوبیت مطلق (در تکوین و تشریع) برای خداوند است و دیگران را در آن مجالی نیست. اسلام به پیروان خود فرمان داده است تا در نمازهای خود به «صاحب اختیار عالمیان» بودن خداوند اقرار کنند. بنابراین، وضع قوانین و اعلام حق و تکلیف، در این نگاه، تنها از آن خداوند است؛ مگر در مواردی که خداوند این امور را به خود انسان ها واگذار کرده باشد.
البته در کاشف اراده تشریعی خداوند، میان مذاهب اسلامی اختلاف وجود دارد و برای آن راه های مختلفی معرفی کرده اند که کتاب، سنت، عقل، اجماع، قیاس و استحسان از این راه هاست. برای نمونه، در فقه امامیه، کتاب، سنت، عقل و اجماع، کاشف از اراده تشریعی خداوند بوده و اسباب دیگر نامعتبر است.
گفتنی است در فقه، چیزی به نام منابع حقوق معرفی نشده، بلکه تنها از «ادله فقهیه» سخن به میان آمده هر چند مفهوم این دو متفاوت است، مصداق آن ها فرقی ندارد. بعضی از محققان، برای حقوق اسلامی پنج منبع معرفی کرده اند: عرف، عقل، احکام حکومتی، قراردادها و رویه فقهی در اجتهاد.
اگر مراد ایشان از منابع حقوق، چیزی باشد که کاشف از اراده تشریعی خود خداوند است، عرف را کاشف از اراده الهی قرار دادن صحیح نیست؛ زیرا عرف برای مستند بودن، به تأیید شرع یا مخالفت نداشتن با شرع نیاز دارد. هم چنین جعل رویه فقهی در اجتهاد به عنوان کاشف (در حالی که اجتهاد عبارت از روشی است که راه درست به کارگیری وسایل کشف اراده تشریعی خداوند را می آموزد)، درست به نظر نمی رسد. از طرفی قراردادها نیز همانند عرف و سیره عقلا باید برابر با شرع باشند و یا دست کم با آن منافاتی نداشته باشند. به بیان دیگر، باید خداوند آن ها را امضا کرده و از آن راضی باشد. پس چگونه می توانند کاشف از اراده خداوند باشند. البته ایشان در جایی دیگر، برای حقوق بین الملل اسلام هفت منبع معرفی می کند: قرآن، سنت، اجماع، عقل، عرف، قراردادها و احکام حکومتی.
نکته مهم، برتری قرآن و سنت در میان دیگر ادله است؛ زیرا آن ها یا به گونه ای به سنت بازمی گردند و یا کاربرد بسیار محدودی دارند و یا همه فرقه های اسلامی آن ها را معتبر نمی دانند.

2-3- تبیین مفهوم نژاد پرستی و تبعیض نژادی
تبعیض از لحاظ لغوی، تقسیم و جدا کردن بعضی را از بعضی و بعضی را بر بعضی برتری دادن معنا شده است. یکی از اشکال تبعیض، تبعیض نژادی است که در نتیجه رفتار های نژادپرستانه به وجود آمده است.
از نژادپرستی هم چون سایر مفاهیم علوم انسانی، تعابیر مختلفی ارائه شده است. آن گونه که تا آخر دهه 1960 نژادپرستی را به عنوان ایدئولوژی و یا مجموعه ای از باورها تعریف می کردند. «عنصر اساسی این ایدئولوژی آن بود که نژاد تعیین کننده فرهنگ است و ادعای برتری نژادی نیز از همین اندیشه ناشی شد. از نگاه دیگر، این واژه معنای گسترده تری یافت که شامل رویه ها و نگرش ها، علاوه بر باورها نیز می شد. نژادپرستی در این معنا به تمامی مجموعه عواملی اشاره دارد که موجب تبعیض نژادی می شود؛ و گاهی اوقات با مسامحه، عواملی را شامل می شود؛ که محرومیت نژادی ایجاد می کند» نژادپرستی باوری است که بر حسب آن یک گروه نژادی، خود را برتر از گروه های نژادی دیگر می دانند؛ و یکی از قدرتمندترین و مخرب ترین اشکال تبعیض است نژادپرستی اعتقادی است که بر اساس آن برخی گروه های انسانی با ویژگی ها و یا خصوصیات خاص نسبت به گروه های دیگر برتر یا پست تر محسوب می شوند. رفتار نژاد پرستانه ممکن است همیشه به صورت واضح و آشکار بروز ننماید؛ مثل اینکه برخی ها را به خاطر نژاد یا رنگ پوستشان تهدید کنند؛ بلکه این رفتارها ممکن است گاهی پنهانی و غیر معمولی باشد؛ مثل زمانی که یک جامعه به طور سیستماتیک با گروه های مختلف بر اساس قضاوت تبعیض آمیز، رفتار می نماید. رفتار نژاد پرستانه اغلب منجر به تبعیض نژادی می شود که پیامد های منفی مشخصی دارد. این رفتارها ممکن است در برخی موارد ساده بوده و در حد نادیده گرفتن حقوق افراد محدود شوند ودر برخی موارد پیچیده و خطرناک باشند که منجر به محروم ساختن افراد از حقوق حقه خود گردن
د. بر اساس تعریف کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض نژادی 1965 ، تبعیض نژادی به معنای هرگونه تبعیض، محرومیت، محدودیت و یا امتیازی بر مبنای نژاد، رنگ، اصل و ریشه ملی یا قومی که بمنظور لغو کردن و یا آسیب رساندن به شناسائی و برخورداری و اجرای تساوی حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر زمینه های مربوط به زندگی عمومی تلقی می شود.

فصل سوم
آپارتاید در حقوق اسلام

بی شک، هرگاه بخواهیم در مقام یک مسلمان، در زمینه مسئله ای درباره روابط میان انسان ها اظهار نظر کنیم، خود را ملزم می دانیم که نخست، به کتاب خدا و سپس به سنت نبوی و احادیث معصومین علیهم السلام مراجعه کنیم. اکنون نیز با تبیین چارچوب کلی بحث خواهیم کوشید موضوع پژوهش را با این نگاه بیشتر بکاویم.
همه می دانیم در جهان امروز جامعه ای یکپارچه وجود ندارد. که موقعیت همه گروه های انسانی در حاکمیت آن یکسان باشد.
همین تفاوت سبب به وجود آمدن شهروندان درجه یک و درجه دو در تمام جوامع بشری شده است و به دنبال آن، بر پایه اختلاف تفکر حاکم بر جوامع، حقوق و تکالیفی که برای شهروند درجه دو یا اقلیت وضع می شود، مختلف است. از این رهگذر، جامعه آرمانی اسلام نیز برای اقلیت های ساکن در سرزمین اسلامی، حقوق و تکالیفی در نظر گرفته است که باید از منابع آن استخراج شود و در دسترس همگان قرار گیرد. با این تفاوت که در بسیاری از جوامع و نظام های حقوقی، اقلیت ها در تنگناهای مادی و معنوی بسیار شدیدی قرار داشته و از بسیاری از حقوق انسانی خود محروم بوده اند، ولی در اسلام، اصل بر مدارا با اقلیت ها و مراعات همه حقوق انسانی آنان بوده و تاریخ، خود، گواه روشنی بر این سخن است. قرآن نیز که مهم ترین سرچشمه احکام اسلامی است، در تبیین این واقعیت، جایگاه ویژه ای دارد.

با نگاهی هر چند اجمالی به کتاب های فقهی و نیز کتاب های حقوقی مسلمانان ـ شیعه و سنی ـ درمی یابیم که فقهای اسلام، کم تر به طرح حقوق اقلیت ها و مسئله آپارتاید پرداخته اند. حقوق دانان نیز با دیدی محدود و در چهارچوب حقوق کشورها، مسئله آپارتاید را در جامعه بیان کرده اند.
اسلام فرایند تاریخی جهان شمولی است که با گرایش های اجتماعی و روشنی تعالیم خود در مدتی کوتاه ، سرزمین های متمدن را زیر سیطره فکری خود در آورده است؛ و با عصبیت های قومی و نژادی مبارزه کرده است.
تعصبات ملی و تعصبات قومی و نژادی که منبع بسیاری از حقوق های جهانی می باشد در اسلام بی ارزش تلقی شده است؛ و در خطوط اصلی و فرعی حقوق اسلامی مبنای کوچک ترین حقی قرار داده نشده است. در اسلام هیچ نژاد و هیچ قوم و ملت و طبقه و گروهی به علت امتیازات مادی و یا سوابق تاریخی بر قوم و ملت و طبقه و گروه دیگر توفق و برتری نداشته و تنها فضیلت انسان، خود پایی و از خدا پروا داشتن و رعایت هرچه بیشتر عدل و عدالت است.
اسلام، ارزش ذاتی انسان را برابر دانسته و همه را از نظر حقوق،مساوی قرار داده است. از این رو فرد مسلمان حق دارد از کلیه مزایای جامعه استفاده کند؛ و از همه مهم تر تعلیم و تربیت رایگان است؛ که موجب پرورش شخصیت و شکوفایی استعدادها می گردد. قرآن به عنوان کتاب هدایت و راهنمای سعادت بشر، تبعیض نژادی و برتری های قومی،قبیله ای و.. را نفی نموده و ملاک برتری انسان ها را در تقوا،عمل صالح و دیگر فضیلت های انسانی می داند. از جمله آیاتی که به این نکته اشاره دارد آیه 13 سوره حجرات است: “ای مردم ما شما را از مرد و زن آفریده و در ملت ها و گروه های متفاوتی قرار دادیم. بدانید که هرکه پرهیزگارتر با شد، از ارزش بیشتری نزد خداوند برخوردار است. ” در این آیه دیدگاه واقعی اسلام نسبت به تبعیض نژادی بیان شده است و میبینیم که اسلام به احساسات و اقدامات تبعیض آمیز هیچ گونه توجهی نداشته است. آیات دیگری در قرآن کریم وجود دارد که سرمنشا همه افراد بشری را یکی دانسته است؛ از جمله آیه 98 سوره انعام،آیه 1 سوره نساء. بنابراین، دلیلی بر افتخار به نژاد در میان انسان ها وجود ندارد و علت تعدد و اختلاف نژادها و قبیله، تنها به دلیل ساده کردن امور اجتماعی، مانند ارتباطات و معاملات است. که تنوع قومیت ها و زبان ها عامل بازشناسی اقوام از همدیگر باشد که در پرتوی آن بتوانند تعامل مثبت و سازنده با همدیگر داشته در حقیقت باعث همگرایی بین اقوام باشد نه این که باعث واگرایی اقوام شود.
3-1- مبارزه قرآن با تبعیض نژادی
الف – بررسی تبعیض نژادی از دیدگاه قرآن :
یا أَیُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوبًا وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللّهَ عَلیمٌ خَبیرٌ. (حجرات: 13)
ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید. در حقیقت، ارجمندترین شما نزد خدا، پرهیزگارترین شماست. بی تردید، خداوند، دانای آگاه است.
در این آیه، خداوند جوهر همه انسان ها را یکسان معرفی کرده است و اختلاف واقعی در چنین امری را مردود می داند و ملاک در فضیلت و برتری را پرهیزگاری دانسته است.
علامه طباطبایی رحمه الله می فرماید:
تنها اسلام است که جهان انسانیت را واحدی یکنواخت دانسته و بنیاد تبعیض و تفرقه را از بیخ و بن برافکنده است. در قرآن می فرماید:
یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عنداللّه اتقکم.

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

هم چنین می فرماید: انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض.
این روش نسبت به همه افراد عمومیت خواهد داشت و هیچ گونه فرقی میان سیاه و سفید و زن و مرد، شریف و وضیع، غنی و فقیر، شاه و گدا، قوی و ضعیف، شرقی و غربی، قطبی و استوایی، عالم و جاهل، جوان و پیر و هم چنین میان حاضران و آیندگان نخواهد بود.
ایشان در المیزان در ذیل این آیه می گوید:
مفسران یادآور شده اند که این آیه برای نفی تفاخر به انساب است. بنابراین، مراد کلام خدا از «من ذکر و انثی» حضرت آدم و حواست و معنی چنین است: ما شما را از یک پدر و مادر خلق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *