مقایسه خود پنداره تحصیلی، خود کارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان- قسمت ۵- قسمت 2

یکپارچه درکلاس های معمولی

 

 

عدم جداسازی دانش آموزان با
استعداد/غیر با استعداد.

 

 

اعتماد بیشتر به توانایی چالش های ترجیح تحریک کار به طور مستقل.

 

 

 

 

راجرز[۱۰۲] (۲۰۰۴) در یک مرور از برنامه های افراد با استعداد، مشکل بودن استنتاج در مورد تحقیق بر روی گروه بندی براساس توانایی یا یک جا جمع کردن این افراد را نشان داد. گفته او بر اساس تفاوت های اساسی و ناپایداری در ۷۵۰ تحقیق بر روی گروه بندی از نظر توانایی و بیشتر از ۳۰۰ تحقیق بر روی فراگیری همکارانه و جهش تحصیلی بود که بررسی شده اند. در بحث در خصوص اثرات روان شناختی و اجتماعی گروه بندی دانش آموزان با استعداد، راجرز (۲۰۰۴) نتیجه گیری کرد که:
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
آن چه در مورد تحقیق بر روی اثرات اجتماعی سازی و روان شناختی گروه بندی بر اساس توانایی واضح است که هیچ الگوی بهبود یا کاهش را نمی توان ایجاد کرد. احتمال دارد که متغیرهای فردی، محیطی، خانواده و دیگر متغیرهای نامربوط بسیار وجود داشته باشد که بر عزت نفس، و اجتماعی سازی به طور مستقیم تر اثر می گذارد تا خود عمل گروه بندی. راجرز (۲۰۰۴) نتیجه گیری می کند که فراگیران با استعداد به شکلی از گروه بندی براساس توانایی نیاز دارند تا به طور موثر و کارآمدی اهداف آموزشی برنامه تحصیلی بسیط و سرعت یافته (جهشی) را به انجام برسانند. او قبول کرد که ممکن است این ادعا شایسته باشد که برنامه های جمعی (دسته جمعی) فرصت های تصدیق و تأیید تنوع فرهنگی را به جداسازی دانش آموزان با استعداد از دیگر دانش آموزان، کاهش می دهد
گفتار دوم: چارچوب نظری اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک
نظریه ی اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک بر این مبنا است که دانش آموزان توانایی علمی خود را با توانایی های علمی هم کلاسی های خود مقایسه کرده و از این مقایسه ی اجتماعی به عنوان پایه ای برای شکل دهی خود پنداره ی تحصیلی خود استفاده می کنند( لودکا[۱۰۳]، ۲۰۰۵).
مارش )۱۹۸۴( مدل نظری از اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک ارئه داد که در خود پنداره ی تحصیلی در موقعیت های آموزشی متفاوت قابل کار برد بود. فرض کنید که سه دانشآموز (X، Yو Z) در توانایی علمی نسبت به کل جمعیت دانشآموزان در همه مدارس متفاوت اند: X (کمی کمتراز توانایی متوسط)، Y (توانایی متوسط) و Z (کمی بالاتر از توانایی متوسط).
اگر چه دانش آموز Y توانایی علمی متوسطی نسبت به جمعیت کل دانش آموزان دارد، اگر Y در مدرسه ای با توانایی بالا شرکت کند (به عنوان مثال، یک مدرسه که در آن توانایی بالاتر از متوسط تمام مدارس است)، Y توانایی علمی را خواهد داشت که از سطح توانایی دانش آموزان در مدرسه کمتر است. پیش بینی شده است که Y خود پنداره ی تحصیلی کمتر از حد متوسط خواهد داشت. با این حال، اگر Y در مدرسه ای با میانگین توانایی کم حضور یابد بنابراین Y بالاتر از سطح توانایی متوسط در این مدرسه قرار خواهد داشت و خود پنداره ی تحصیلی بالاتری خواهد یافت.
چار چوب نظری تئوری اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک این است که خود پنداره ی از خویشتن نمیتواند در صورتی که نقش فریم مرجع نادیده گرفته شود کاملا درک گردد. ویژگی های هدف و ستاوردهای مشابه می تواند بسته به فریم مرجع و یا استاندارد مقایسه که افراد با بهره گرفتن از آن ها خود را ارزیابی می کنند به خود پنداره های نامتجانس منجر شود، و این خود پنداره پیامدهای مهمی در انتخاب های آینده، عملکرد و رفتارها دارد(مارش، (۲۰۰۸٫
بنابراین اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک زمانی رخ می دهد که دانش آموزانی با توانایی تحصیلی یکسان در زمان مقایسه خود با دانش آموزان تواناتر دچار خود پنداره تحصیلی پایین تری می شوند و در زمان مقایسه خود با دانش آموزانی با توانایی کمتر خود پنداره تحصیلی در آنان افزایش می یابد. بنابراین، خود پنداره تحصیلی نه تنها به دستاوردهای علمی یک دانش آموز بستگی دارد، بلکه به دستاوردهای افراد دیگری که در آن کلاس و یا مدرسه حضور دارند نیز وابسته است. براساس این مدل، مفهوم خود پنداره تحصیلی به طور مثبت با دستاوردهای فردی (دانشآموزان قوی تر خود پنداره تحصیلی بالاتری دارند) همبستگی دارد، اما به طور منفی با میانگین موفقیت در مدرسه یا کلاس دارای همبستگی است (همان دانشآموزان در یک مدرسه که در آن توانایی به طور متوسط بالاتر است خود پنداره تحصیلی کمتری دارد و بر عکس).مطابق با پیش بینی های نظری و تاکید رو به رشد بر چند بعدی بودن مفهوم خود پنداره تحصیلی، اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک در بخش های تحصیلی مفهوم خود پنداره تحصیلی بسیار مهم است(لودکا، ۲۰۰۵).
بنابراین این فرضیه عنوان میکند که در مفهوم خود پنداره تحصیلی بهتر است یک ماهی بزرگ در یک برکه کوچک (دانش آموزی با استعداد در گروه مرجع متوسط) بود تا یک ماهی کوچک در یک برکه بزرگ (دانشجوی با استعداد در گروه مرجع با استعداد). دانش آموزانی که باور دارند نسبت به هم سالان خود قابل تر هستند احساس مثبتی در مورد خود داشته و در مقایسه با کسانی که معتقدند که صلاحیت کمتری نسبت به همسالان خود دارند کمتر مورد تهدید خود پنداره ی تحصیلی پایین قرار دارند(زدنر و اسکلر[۱۰۴]، ۱۹۹۸ ).
پس به طور معمول اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک در دو سطح ارزیابی و مشاهده شده است:
(الف) در سطح فردی با مشاهده یک رابطه مثبت بین موفقیت فردی و خود پنداره تحصیلی رخ داده است.
(ب) با مشاهده یک رابطه منفی بین سطح میانگین موفقیت گروه مرجع (به عنوان مثال، کلاس و یا مدرسه) و خود پنداره تحصیلی فردی رخ داده است.
هم چنین اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک زمانی مشاهده شده است که گروه های جدیدی ازدانش آموزان شکل می گیرد و گروه های اجتماعی و چار چوب مرجع برای دانش آموزان تغییر می یابد. یک مورد در زمانی است که گروه های جدید از توانایی های هم گون (به عنوان مثال کلاس ویژه ای برای دانشجویان با استعداد که قبلا در کلاس های معمولی تحصیل میکرده اند) تشکیل شده است. در این مورد، دانشآموزان با استعداد که قبلا در کلاس های معمولی بوده اند، بخشی از یک گروه مرجع خواهند شد که در آن ممکن است دستاوردهای معمولی از خود بروز دهند. با این حال، همچنین اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک ممکن است در گروه های یادگیری پایدار نیز مشاهده شود که در آن سطح توانایی گروه مرجع با شتاب بیشتری نسبت به سطح توانایی های فردی دانشآموزی خاص افزایش می یابد(پرکل[۱۰۵]،زدنر و اسکلر، ۲۰۰۸).
تاثیر همسانی و تضاد
همان طور که قبلا در مطالعات اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک آمد، دستاوردهای زیاد مدرسه منجر به کاهش خود پنداره تحصیلی می شود(مارش،۲۰۰۸).
با این حال به رغم تاثیر به ظاهر منفی قرار گرفتن در یک محیط علمی سطح بالا، خود پنداره ممکن است از طریق عضویت در گروهی که توسط یک فرد به طور مثبت ارزیابی شده افزایش یابد. دانش آموزان مفهوم خود پنداره مثبت را از طریق دستاوردهای خوب یا کیفیت بالای اعضای گروه به دست می آورند. در واقع این امر می تواند در دانش آموزان در کلاس های علمی برجسته به دلیل انتخاب شدن در یک برنامه آموزشی بسیار عالی باعث بهبود خود پنداره شود در پی فرایند همسانی، (به عنوان مثال، اگر من به اندازه کافی خوب هستم که برای شرکت در این برنامه معتبر با همه این دانش آموزان بسیار باهوش انتخاب شده ام، پس من نیز باید بسیار باهوش باشم). این تاثیر فرایند همسانی باید از تاثیر منفی تجربه شده توسط دانش آموزان در کلاس های علمی منتخب که در آن مبنای فرد مقایسه ی خود با دیگران است جلوگیری کند. بنابراین، فرایند تضاد (منفی)، (به عنوان مثال، بسیاری از دانش آموزان بهتر از من وجود دارند، بنابراین من نمی باید به خوبی که فکر می کردم باشم) ممکن است با فرایند همسانی (مثبت)، (به عنوان مثال، من باهوش هستم، چون من در یک برنامه علمی منتخب هستم) رقابت کند. در اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک ، فرایند تضاد زمانی اتفاق می افتد که مدرسه با سطح موفقیت بالاتر منجر به کاهش خود پنداره ی تحصیلی فردی دانش آموز شود، در حالی که همسانی زمانی اتفاق می افتد که دستاوردهای زیاد مدرسه منجر به دستاورد های علمی بالاتر و خود پنداره ی بیشتر شود(لودکا، ۲۰۰۵). با این وجود نشان داده شده که اثر تضاد بسیار قوی تر از اثر همسانی است. حضور در یک مدرسه که در آن مدرسه به طور متوسط موفقیت زیاد است منجر به ایجاد فشار بیشتر بر دانش آموزان مدرسه برای مقایسه دستاوردهای خود با دیگران (اثرات منفی تضاد) می شود. با این وجود، تحقیقات کمی در این رابطه انجام شده اند.
در تحقیقی که توسط پرکل و بروال[۱۰۶](۲۰۱۰) بر روی ۷۲۲ دانش آموز کلاس پنجم انجام گرفت تاثیر میانگین توانایی کلاس و نوع کلاس (عادی یا خاص) بر روی خود پنداره تحصیلی ریاضی مورد بررسی قرار گرفت. میانگین بالای توانایی کلاس منجر به خود پنداره ی تحصیلی پایین شد (تاثیر تضاد) اما نوع کلاس تاثیر مثبتی بر آن داشت (تاثیر همسانی). در این تحقیق نشان داده شد که هر دو نوع تاثیر در کلاس دانش آموزان خاص برابر بود بنابراین تاثیر بیشتر اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک (تاثیر تضاد بیشتر در مقایسه با همسانی) در این تحقیق دیده نشد.
یافته های اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک تا حد قابل ملاحظه ای قوی هستند، و بر طیف گسترده ای از دانش آموزان مختلف و ویژگی های زمینه ای، موقعیت ها، کشورها، برنامه های دراز مدت، و طرح های پژوهشی قابل تعمیم است. به علت اهمیت خود پنداره ی تحصیلی در پیش بینی موفقیت های آینده، انتخاب شکل دوره و دستیابی به امکانات آموزشی، این نتایج کاربردهای مهمی در شکل سازمان یافتن مدارس دارند(به عنوان مثال، پی گیری، گروه بندی توانایی ها و برنامه های آموزش و پرورش استعدادها(مارش، ۲۰۰۸).
اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک در دانش آموزانی با توانایی کمتر
قابل ذکر است اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک دارای پیامدهای مهم نظری و عملی برای دانش آموزانی با توانایی کم نیز هست که در مدارسی تحصیل می کنند که در آن به طور متوسط سطح توانایی دانش آموزان دیگر زیاداست. برای این دانشجویان، اثر ماهی بزرگ در حوض کوچک پیش بینی می کند که دانش آموزان در یک سیستم پی گیر (که در آن هم کلاسی ها از توانایی مشابه به طور متوسط برخوردارند) در مقایسه با یک سیستم غیر پی گیر(که در آن هم کلاسی بسیار بیشتر توانا خواهند شد) خود پنداره ی تحصیلی بالاتری خواهند داشت(لودکا، ۲۰۰۵).
چارچوب ارزیابی معلم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *