مقاله رایگان با موضوع ساختار سازمانی-دانلود متن کامل

اجتماعی با رضایت تحصیلی دانشجویان رابطه منفی و معنی داری مشاهده شد.
ابوالقاسمی (1390) با بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و ادراک دانشجویان از میزان بلوغ جو در دانشگاه های شهر بندرعباس به این نتیجه دست یافت که ساختار سازمانی غالب در دانشگاه های شهر بندرعباس ساختار بازدارنده است. همچنین نتایج به دست آمده بیانگر آن است که میزان بلوغ جو پایین تر از حد کفایت مطلوب می باشد؛ علاوه بر آن ساختار تواناساز و تمامی ابعاد آن پیشبینی کننده مثبت و معنادار میزان بلوغ جو و تمامی ابعاد آن و به تفکیک در دانشگاه آزاد و هرمزگان می باشد. ساختار بازدارنده نیز رابطه معناداری با میزان بلوغ جو در دانشگاه های شهر بندرعباس و دانشگاههای آزاد و هرمزگان ندارد ولی در دانشگاه علوم پزشکی پیشبینی کننده مثبت و معنادار میزان بلوغ جو است.
فرودی (1391) در پژوهشی به بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و کیفیت آموزش بادستاوردهای دانشجویان از تحصیل دردانشگاه علوم پزشکی شیراز پرداخت. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که از دیدگاه اساتید نوع ساختار سازمانی غالب در دانشگاه، بازدارنده است و ادراک دانشجویان از کیفیت آموزش از سطح کیفیت مطلوب (Q3) کمتر و برابر با سطح کیفیت قابل قبول (Q2) می باشد. همچنین دستاوردهای دانشجویان از تحصیل نیز از سطح کفایت مطلوب (Q3) به طور معناداری پایین‌تر هستند البته دستاوردهای دانشجویان در ابعاد حرفه ای و عقلانی در سطح قابل قبول ارزیابی شده اما دستاورد فردی و آموزشی از سطح قابل قبول (Q2) به طور معناداری پایین‌تر ارزیابی گردیده است. در این پژوهش این نتیجه حاصل گشت که ساختار سازمانی بازدارنده پیش بینی کننده منفی و معنادار دستاوردهای دانشجویان است؛ اما ساختار تواناساز دستاوردهای دانشجویان را پیش‌بینی نمی‌کند. همچنین متغیر ادراک دانشجویان از کیفیت آموزش پیش بینی کننده مثبت و معنادار دستاوردهای دانشجویان می باشد. به علاوه مشخص شد که کیفیت آموزش در تعامل با ساختار سازمانی، افزایش توان پیش بینی کنندگی معنادار را برای دستاوردهای دانشجویان از تحصیل به دنبال دارد.
2-1-4-2- سازگاری

میکائیلی منیع (1388) در مطالعه ای به این نتیجه رسید که سبک های هویتی با سازگاری با دانشگاه رابطه دارد و می تواند آن را پیش بینی و تبیین کند. به این صورت که سبک های اطلاعاتی و هنجاری با سازگاری رابطه ی مثبت و معنادار داشته و به تبیین و پیش بینی قادر است در مقابل سبک سر در گم / اجتنابی با سازگاری و ابعاد مختلف آن رابطه منفی دارد.
در مطلعات دیگری که توسط بردستانی (1383) و زحمتکش (1384) صورت گرفت، نشان داده شد که در سازگاری آموزشی بین دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود ندارد و جنسیت را نمی توان عاملی موثر در سازگاری آموزشی دانش آموزان دختر و پسر محسوب کرد. فرقدانی (1383) پژوهشی را بر روی دانشجویان دختر صورت داد، که طی آن این فرضیه که بین هوش عاطفی دانشجویان و سازگاری اجتماعی آن ها رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد را با بهره گرفتن از روش همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار داد. نتایج نشان داد که بین هوش عاطفی و سازگاری اجتماعی دانشجوین رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد.
زارع (1380) در پژوهشی به منظور مطالعه ی توان پیش بینی هوش عاطفی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان به این نتیجه رسیدند که بین هوش عاطفی و موفقیت تحصیلی، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. وی اظهار داشت که 48% واریانس کل موفقیت تحصیلی را هوش عاطفی تبیین می کند.
حیدری، پهلویان و دیگران (1378) در پژوهشی که بر روی 368 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام دادند به این نتیجه دست یافتند که اشتغال ذهنی با افکار خودکشی، ناسازگاری فردی و ناامیدی نسبت به آینده در دانشجویان با منبع کنترل بیرونی بیش از دانشجویانی است که منبع کنترل درونی دارند.
لطفی (1373) در پژوهشی که بر روی نمونه ای به حجم 200 نفر (114 دختر – 86 پسر) در رشته های مختلف تحصیلی دبیرستان های تهران انجام داد به این نتیجه رسید بین منبع کنترل درونی و سازگاری اجتماعی رابطه ی مستقیم وجود دارد. در این پژوهش مشخص شد که وجود اختلال هویت جنسی در افرادی که دچار مسایل و مشکلات عاطفی، احساسی و هیجانی بیشتری در خانواده هستند، محتمل تر است (رضایی و همکاران، 1386).
احمدی (1383)، رحیمی نژاد (2001) و نجارپور استادی (1387) در پژوهش های متفاوتی نیز نشان دادند که بین جو عاطفی خانواده و بحران هویت، رابطه وجود دارد. روشندل (1387)، در پژوهشی عوامل موثر بر خلاقیت و موانع آن را بررسی و بیان می کند که خلاقیت کودکان هنگامی که والدین روابط و مناسبات اجتماعی امنی داشته باشند و نگران مسائل اجتماعی و روابط آن ها نیز نباشند، بیشتر شکوفا می شود. سعیدی (1385)، بهرامی (1384) و شیرالی و همکاران (1386) در پژوهش های متفاوتی نشان دادند کودکانی که والدین آن ها پر خاشگری و خشونت زوجی را تجربه کرده اند، در برابر تعارضات حساس تر بوده و سازگاری کمتری دارند. جاویدی (1379) در پژوهشی نشان داد بین جو عاطفی آزادمنشانه در خانواده با خلاقیت رابطه ی معناداری وجود دارد.

2-1-3- نتیجه گیری از مبانی نظری و تاریخچه پژوهش
براساس مبانی نظری و تحقیقات عملی انجام شده، مدل مفهومی تحقیق حاضر در شکل شماره‌ی (2-1) نشان داده شده است.
ساختار توانا ساز
1- رسمیت تواناساز
2- تمرکز تواناساز
3- فرایند تواناساز
4- زمینه تواناساز
سازگاری دانشجویان
عاطفی
اجتماعی
تحصیلی
دلبستگی
ساختار بازدارنده
رسمیت بازدارنده
تمرکز بازدارنده
فرایند بازدارنده
زمینه تواناساز

شکل شماره ی (2-1): مدل مفهومی رابطه ی بین نوع ساختار سازمانی و سازگاری دانشجویان
در این مدل، متغیر های پنهان ساختار تواناساز و ساختار بازدارنده به عنوان متغیر های پیش بین دارای متغیر های آشکار رسمیت تواناساز، تمرکز تواناساز،‌ فرایند تواناساز و زمینه ی تواناساز و رسمیت بازدارنده، تمرکز بازدارنده، فرایند بازدارنده و زمینه ی بازدارنده می باشد و سازگاری به عنوان متغیر ملاک پنهان دارای متغیرهای آشکار عاطفی، اجتماعی، تحصیلی و دلبستگی می باشد.
فصل سوم
روش شناسی
3-1- مقدمه
در این فصل روش پژوهش، جامعه ی آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری، ابزار پژوهش و اندازه گیری روایی و پایایی آن، روش جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری، روش های آماری جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهش، گزارش می شود.
3-2- روش پژوهش
پژوهش حاضر، از لحاظ هدف، «کاربردی» و از لحاظ روش در زمره ی پژوهش های توصیفی و از نوع «همبستگی» می باشد. این پژوهش شامل دو متغیر پیش بین پنهان شامل ساختار سازمانی تواناساز و ساختار سازمانی بازدارده و یک متغیر ملاک پنهان به نام سازگاری می باشد.
3-3- جامعه ی آماری
جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی دانشجویان کارشناسی رشته های مختلف مهندسی دانشگاه شیراز بود که تعداد آن ها 2104 نفرمی باشد.
جدول شماره ی (3-1): تعداد و درصد دانشجویان کارشناسی رشته های مختلف مهندسی دانشگاه شیراز
دانشکده ها
زن
مرد
درصد جمعیت زنان
درصد جمعیت مردان
عمران و مواد
168
296
2/36%
79/63%
برق و کامپیوتر
277
468
18/37%
81/62%
شیمی، نفت و گاز
167
293
3/63%
62/63%
مکانیک
115
320
43/23%
56/73%
کل
727
1377
55/34%
44/65%
3-4- نمونه و روش نمونه گیری
روش نمونه گیری این پژوهش “نمونه گیری خوشه ای” بود. در این راستا به منظور انتخاب گروه نمونه، ابتدا 30% دانشکده های عمران و مواد، شیمی و نفت و گاز، برق و کامپیوتر و مکانیک به صورت تصادفی انتخاب شدند، سپس 30% از بخش های دانشکده های نمونه و در نهایت 30% از کلاس های بخش های نمونه انتخاب شده و از کلیه ی دانشجویان این کلاس ها، اطلاعات لازم، جمع آوری شد.
جدول شماره ی (3-2): تعداد و درصد پاسخ دهندگان به گویه ها بر حسب
ویژگی های جمعیت شناختی
رشته
جنسیت
تعداد
درصد
مکانیک
زن
7
2/9
مرد
23
2/17
عمران
زن
9
8/11
مرد
20
4/19
مواد
زن
15
7/19
مرد
15
2/11
شیمی
زن
7
2/9
مرد
23
2/17
نفت
زن
5
6/6
مرد
25
7/18
برق

زن
19
25
مرد
12
9
کامپیوتر
زن
14
4/18
مرد
16
9/11
کل
210

3-5- ابزار پژوهش
برای جمع آوری اطلاعات از دو ابزار استفاده شد:
3-5-1- پرسشنامه نوع ساختار سازمانی (ترک زاده و محترم، 1390)
این پرسشنامه متضمن دو بعد تواناساز و بازدارندگی ساختاری بوده که به صورت طیف لیکرت پنج گزینه‌ای از کاملا” موافقم تا کاملا” مخالفم درجه‌بندی شده است. این بخش دارای 35 گویه، شامل ابعاد رسمیت تواناساز (6 گویه)، تمرکز تواناساز (4 گویه)، فرایند های تواناساز (4 گویه)، عوامل زمینه ای تواناساز (6 گویه)، رسمیت بازدارانده (5 گویه)، تمرکز بازدارنده (5 گویه)، فرایندهای بازدارنده (2 گویه)، و عوامل زمینه ای بازدارنده (3 گویه) از نوع پنج گزینه ای لیکرت می باشد که پاسخ به هر گویه در طیفی از کاملا موافقم (نمره ی 5) تا کاملا مخالفم (نمره ی 1) قرار دارد.
جدول شماره (3-3): ابعاد، تعداد سوالات، شماره ی سوالات و روش نمره گذاری
پرسشنامه نوع ساختار سازمانی
نوع ساختار
ابعاد
شماره‌ی سوالات
طیف سوالات
تواناساز
رسمیت
4؛ 5؛ 6؛ 8؛ 11 و 26
5 – 1
1 ( کاملاً موافقم)
تا
5 ( کاملاً مخالفم)
تمرکز
16؛ 17؛ 18 و 20
فرایندها
10؛ 21؛ 22 و 24
عوامل زمینه ای
27؛28؛ 29؛ 30؛ 32 و 34
بازدارنده
رسمیت
1؛ 2؛ 3؛ 7 و 9
تمرکز
12؛ 13؛ 14؛ 15 و 19
فرایندها
23 و 25
عوامل زمینه ای
31؛ 33 و 35
کل
35
جدول (3- 4): گویه‌های مربوط به هر یک از ابعاد نوع ساختار سازمانی
ردیف
ابعاد
گویه ها
1
تواناساز
4، 5، 6، 10، 11، 16، 17، 18، 20، 21، 22، 24، 16، 27، 28، 29، 30، 32، 34
2
بازدارنده
1، 2، 3، 7، 9، 12، 13، 14، 15، 19، 25، 31، 33، 34، 35
3-5-2- پرسشنامه ی سازگاری (بیکر و سیرک، 1986)
این پرسشنامه حاوی 67 گویه، شامل ابعاد سازگاری تحصیلی (24 گویه)، سازگاری اجتماعی (20 گویه)، سازگاری فردی – اجتماعی (15 گویه) و سازگاری تعهد – دلبستگی (7 گویه) از نوع پنج گزینه ای لیکرت می باشد که پاسخ به هر گویه در طیفی از کاملا موافقم (نمره ی 5) تا کاملا مخالفم (نمره ی 1) قرار دارد.
جدول شماره ی (3-5): ابعاد، تعداد سوالات، شماره ی سوالات و روش نمره گذاری
پرسشنامه‌ی سازگاری
ابعاد
شماره ی سوالات
طیف سوالات
سازگاری تحصیلی
3؛ 5؛ 6؛ 10؛ 13؛ 17؛ 19؛ 21؛ 23؛ 25؛ 27؛ 29؛ 32؛ 36؛ 39؛ 41؛ 43؛ 44؛ 50؛ 54؛52؛ 58؛ 62؛ 66
5 – 1
1 ( کاملاً موافقم)
تا
5 ( کاملاً مخالفم)
سازگاری اجتماعی
1؛ 4؛ 8؛ 9؛ 14؛ 16؛ 18؛ 22؛ 26؛ 30؛ 33؛ 37؛ 42؛ 46؛ 48؛ 51؛ 56؛ 57؛ 63؛ 65
سازگاری فردی – عاطفی
2؛ 7؛ 11؛ 12؛ 20؛ 24؛ 28؛ 31؛ 35؛ 38؛ 40؛ 45؛ 49؛ 55؛ 64

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سازگاری تعهد – دلبستگی
15؛ 16؛ 34؛ 47؛ 59؛ 60؛ 61
کل
67
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه ها
3-6-1- روایی و پایایی پرسشنامه نوع ساختار سازمانی (ترک زاده و محترم، 1390)
روایی این پرسشنامه توسط محترم (1390)، معینی(1390) در دانشگاه شیراز و ابوالقاسمی (1391) در دانشگاه هرمزگان محاسبه شده است. جهت سنجش روایی ابزار مذکور، با بهره گرفتن از روش تحلیل گویه، ضریب همبستگی بین گویه‌ها با نمره کل محاسبه گردید که نتایج آن به صورت کمترین و بیشترین ضریب همبستگی گویه‌ها به شرح زیر می‌باشد. روایی بعد توانا‌ساز به ترتیب بین (87/0 – 47/0) در سطح معنا‌داری (0001 /۰- 03/0) و روایی بعد بازدارنده (۷۱ /۰- ۴۶ /۰) در سطح معناداری (۰۰۰۱/ 0- 04/0) به دست آمد. پایائی آن با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ محاسبه گردید که در بعد توانا ساز 92/0 و در بعد باز دارنده 79/0 به دست آمد. توزیع گویه های مرتبط به انواع ساختار سازمانی تواناساز و بازدارنده در جدول3-6 بیان گردیده است.
جدول (3-6) : روایی و پایایی در پرسشنامه نوع ساختار سازمانی (ترک زاده و محترم،1390)
مقیاس
ساختار تواناساز
ساختار بازدارنده
طیف ضریب همبستگی
49/0-39/0
81/0-04/0
سطح معناداری
001/0-04/0
0001/0 -03/0
ضریب آلفای کرونباخ
92/0
71/0

3-6-2- روایی و پایایی پرسشنامه ی سازگاری (بیکر و سیرک، 1986)
روایی پرسشنامه در پژوهش اصلی (بیکر و سیرک در سال 1984) از طریق تحلیل عامل مورد بررسی قرار گرفته و به طور کلی چهار عامل سازگاری تحصیلی، سازگاری اجتماعی، سازگاری فردی – عاطفی و سازگاری تعهد – دلبستگی به دست آمده است. پایایی پرسشنامه ی سازگاری نیز به روش ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفته است که مقدار آن برای کل مقیاس برابر 95% و برای زیر مقیاس سازگاری تحصیلی برابر 87%، برای سازگاری اجتماعی برابر با 89%، سازگاری فردی – اجتماعی برابر با 82% و سازگاری تعهد – دلبستگی برابر با 86% به دست آمده است.
جدول شماره (3-7) روایی و پایایی در پرسشنامه ی سازگاری (بیکر و سیرک، 1986)
متغیر
عاطفی
اجتماعی
تحصیلات
دلبستگی
طیف همبستگی
71/0-35/0
66/0-46/0
61/0-37/0
74/0-38/0
سطح معنی داری
0001/0-05/0
0001/0-01/0
0001/0-04/0
0001/0-03/0
ضریب آلفای کرونباخ
80%
70%
78%
83%
3-8- روش جمع آوری اطلاعات
در این پژوهش جهت تهیه و تدوین مبانی نظری و سوابق پژوهش های انجام شده، از روش کتابخانه ای و برای جمع آوری اطلاعات مربوط به پرسشنامه، پس از گرفتن مجوز از مسئولین دانشگاه، پرسشنامه ها بین دانشجویان دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز توزیع و پس از گذشت زمان 10 دقیقه، جمع آوری گردید.
3-8-1- روش تجزیه و تحلیل داده هادر پاسخ به سوالات جزئی پژوهش
1- نوع غالب ساختار سازمانی دانشکده های ی مهندسی دانشگاه شیراز کدام است؟ (آزمون تی وابسته)
2- سازگاری دانشجویان دانشکده ی مهندسی دانشگاه شیراز، به چه میزان است؟ (آزمون تی تک نمونه ای)
3- آیا بین انواع ساختارهای سازمانی و انواع سازگاری دانشجویان مهندسی دانشگاه شیراز رابطه ی معناداری وجود دارد؟ (ماتریس ضریب همبستگی پیرسون)
4- آیا انواع ساختارهای سازمانی پیش بینی کننده ی معنادار سازگاری دانشجویان دانشکده های مهندسی می باشد؟ (مدل معادل ساختاری)
فصل چهارم
یافته های پژوهش
4-1- مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده پرداخته خواهد شد. این داده ها با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS16 و Lisrel 8.54 تحلیل شده اند. ابتدا یافته های توصیفی و سپس یافته های استنباطی بیان خواهند شد.
4-2- یافته های توصیفی
جدول شماره ی (4-1) میانگین و انحراف استاندارد نوع ساختار سازمانی از دیدگاه دانشجویان دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز نشان می دهد.
جدول شماره ی (4-1): میانگین و انحراف استاندارد نوع ساختار سازمانی دانشکده های
مهندسی دانشگاه شیراز
متغیر
زیرمقیاس ها
میانگین
انحراف استاندارد
ساختار سازمانی تواناساز
رسمیت تواناساز
66/2
81/0
تمرکز تواناساز
78/2
72/0
فرایند تواناساز
71/2
58/0
عوامل زمینه ای تواناساز
82/2
71/0
ساختار سازمانی بازدارنده
رسمیت بازدارنده
39/3
54/0
تمرکز بازدارنده
63/3
61/0
فرایند بازدارنده
63/3
68/0
عوامل زمینه ای بازدارنده
54/3
71/0
جدول شماره ی (4-2) نیز میانگین و انحراف استاندارد میزان سازگاری تحصیلی، اجتماعی، فردی – عاطفی و تعهد – دلبستگی دانشجویان را از منظر آنان، نشان می دهد.
جدول شماره ی (4-2): میانگین و انحراف استاندارد میزان سازگاری دانشجویان
دانشکده های مهندسی دانشگاه شیراز
متغیر
زیرمقیاس ها
میانگین
انحراف استاندارد
سازگاری
تحصیلی
99/2
39/0
اجتماعی
03/0
27/0
فردی – عاطفی
15/3
40/0
تعهد – دلبستگی
62/3
61/0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *