مدل تکنولوژی اطلاعات لوفتمن:”پایان نامه کسب و کار الکترونیک”

چارچوب همترازی کسب و کار و تکنولوژی اطلاعات لوفتمن

لوفتمن در سال 1993 با توسعه مدل همترازی استراتژیک ، آن را به یک ابزار مدیریت ، شامل چهار دیدگاه همترازی تبدیل کرد. این دیدگاه ها بوسیله مثلث هایی که همدیگر را تکمیل میکنند ، نشان داده شده است. چهار گزینه ای که لوفتمن در همترازی کسب و کار و تکنولوژی اطلاعات ارائه می کند ، خلاصه ای از گزینه هایی است که پیش روی یک گستره سازمان در بهره گیری از تکنولوژی اطلاعات وجود دارد. (Luftman , 2000,17)

گزینه های ارائه شده توسط لوفتمن در مدل ” همترازی استراتژیک ” توسعه یافته عبارتند از:

1 – راهکار اجرای استراتژی

2 – راهکار بهره گیری از پتانسیل های تکنولوژیک

3 – راهکار بهره گیری از پتانسیل های مزایای رقابتی تکنولوژی اطلاعات

4 – راهکار ارائه خدمات تکنولوژیک

2-27-7- چارچوب همراستایی استراتژیک اوسبرن

پائول اوسبرن الزامات رسیدن به همراستایی بین فناوری اطلاعات و کسب و کار سازمان را بصورت زیر بیان می کند: (اوسبرن ،2003 ،28)

 • حصول اطمینان از حضور مؤثر فناوری اطلاعات در موفقیت استراتژی های کسب و کار سازمان
 • ترغیب مدیریت کسب و کار سازمان برای بکارگیری مداوم فناوری اطلاعات در برنامه ها و تصمیمات سازمانی
 • تعیین موقعیت سازمانی مناسب برای بخش فناوری اطلاعات بنحوی که بتواند نیازهای کسب وکار سازمان را به بهترین شکل مورد بررسی قرار دهد.
 • ایجاد و توسعه فرهنگ متمرکز بر مشتری در بخش فناوری اطلاعات
 • اطلاع رسانی شایسته آگاهی دادن به ساختار کسب وکار سازمان در مورد ارزش و اهمیت فناوری اطلاعات

اوسبرن اعتقاد دارد که الزامات فوق الذکر خود نیازمند توجه به موارد زیر می باشد:

 • آموزش مدیریت کسب و کار سازمان در مورد اهمیت وجود همکاری و مشارکت با بخش فناوری اطلاعات در سازمان
 • ارایه کنترل هایی به بخش کسب و کار در مورد تصمیماتی که در حوزه فناوری اطلاعات به خصوص تصمیماتی که در حوزه استراتژی معماری اولویت ها و هزینه های فناوری اطلاعات و … اتخاذ می گردد.
 • مطابقت تصمیمات بخش فناوری اطلاعات بار معیارهای کسب و کار سازمان
 • همراستایی ساختار ، سبک مدیریت ، کارکنان و مهارت های بخش فناوری اطلاعات بمنظور مطابقت با نیازمندی های کسب وکار سازمان
 • ایجاد فرایندی برای حفظ همراستایی فناوری اطلاعات و کسب وکار سازمان

از نظر اوسبرن مدیریت فرایند مداوم همراستایی نیازمند عامل زیر می باشد:

 • ایجاد یک کمیته فناوری اطلاعات دائمی شامل مدیران کسب وکارو فناوری سازمان بمنظور اتخاذ تصمیمات فناوری اطلاعات با تبادل نظر و با توجه به اختیار تصمیم گیری برابر.
 • تدوین فرایندی جهت پیشنهاد ، بازبینی و تصویب تغییرات در استراتژی و معماری فناوری اطلاعات
 • یکپارچگی فرایند برنامه ریزی و تصویب پروژه های فناوری اطلاعات با فرایند برنامه ریزی در سطح کلان سازمان

باید پذیرفت که همراستایی برای بکارگیری موفقیت آمیز فناوری اطلاعات در سازمان ها امری ضروری می باشد. آنچه باید مورد توجه قرار گیرد ، لزوم حضور مدیران کسب و کار و فناوری اطلاعات در کنار هم در فرایند همراستایی می باشد. همچنین همراستایی نیازمند تغییر نگرش در مدیران کسب و کار و هم مدیران فناوری اطلاعات می باشد. حتماً بایستی به این نکته اساسی دقت کرد که همراستایی یک پروژه نیست بلکه یک فرایند است. (همان منبع ، 27)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی میزان همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک (با استفاده از تکنیک AHP) مطالعه موردی(مجتمع پتروشیمی اصفهان)