فعالیت ورزشی تناوبی شدید،تمرین انسدادی( محدودیت جریان خون)، آنزیم های ضداکسایشی، دانشجویان …

ترازوی دیجیتالی مدل ساکا، ساخت کشور آلمان با دقت 05/0کیلوگرم برای اندازه‌گیری وزن آزمودنی‌ها.
قد سنج مدل ساکا، ساخت کشور آلمان، با دقت 01/0 سانتیمتر برای سنجش قد آزمودنی‌ها
چرخ‌کار سنج مونارک مدل E939 ساخت کشور آلمان جهت ارزیابی توان حداکثر و اجرای پروتکل.
دستگاه فشارسنج ریستر[47]ساخت کشور آلمان جهت اندازهگیری فشارخون و ایجاد محدودیت جریان خون.
ضربان سنج پلار[48]ساخت کشور فنلاند جهت اندازهگیری ضربان قلب.
تجهیزات آزمایشگاهی برای بررسی نمونه‌های خونی(کیت الایزا SOD وGPXساخت شرکتBiospes محصول چین)
وسایل خون گیری(سرنگ-استریل و پنبه…).
3-6 . روش اجرای پژوهش
تعداد14نفر از آزمودنی ها به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و دریک جلسه توجیهی، به منظور آشنا‌سازی با نوع و هدف پژوهش، نحوه همکاری و آشنایی با ابزار پژوهش شرکت کردند. در همان جلسه رضایت‌نامه و پرسشنامه سلامت بین آزمودنیها توزیع و توسط آن‌ها تکمیل گردیدو همچنین در این جلسه، قد و وزن آزمودنی‌ها نیز اندازه‌گیری شد.
در همین جلسه با استفاده ازدوچرخه کارسنج مونارک E939 و ازطریق تست کاستوم حداکثرتوان آزمودنی ها اندازه گیری شد به این ترتیب که آزمودنی ها پس از گرم کردن با توان 50 وات وبا سرعت 60 دور در دقیقه شروع به رکاب زدن کردند،هر یک دقیقه 25 وات به توان اضافه شد.این افزایش وات تازمانی که سرعت دوچرخه از 60 دور در دقیقه کمتر نشده بود ادامه یافت و در صورت پایین آمدن سرعت از این مقدار آزمون قطع و عدد بدست آمده به عنوان توان حداکثر آزمودنی در نظر گرفته شد(3). قبل از شروع پروتکل و پس از 12 الی 14 ساعت ناشتایی از سیاهرگ دست راست هر آزمودنی در وضعیت نشسته و در حالت استراحتی به میزان5 سی‌سی خون گرفته شد تا میزان آنزیم های ضداکسایشیSOD و GPX اولیه آن‌ها مشخص گردد. بلافاصله پس از اجرای آزمون برای بررسی پاسخ یک نمونه خونی دیگر نیز گرفته شد. نمونه های خونی گرفته شده بلافاصله در ظرف مخصوص یخ،جهت جداسازی سرم و انجام کارهای آزمایشگاهی پژوهش به آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی منتقل شدند. نمونه سرم خونی جداشده در دمای 80- درجه سانتی گراد در داخل فریزر نگه داری شد. برای سانتریفیوژ خون به مدت 10 دقیقه و باسرعت2000 دور در دقیقه، دستگاه سانتریفیوژ سرم نمونه های خونی را جدا کرد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از کیت الایزاSOD ,GPX ساخت کمپانیBiospes محصول چین استفاده شد. آزمودنی‌های گروه تمرین انسداد و تمرین بدون انسداد طی یک جلسه تمرین رکاب زدن را انجام دادند.ابتدا یک ران بند فشاری طراحی شد که در قسمت فوقانی هر پا بسته می شد. هر دو گروه به منظور گرم کردن به مدت 5 دقیقه باشدت 50%،Wmax رکاب زدند.سپس تمرین اصلی را که شامل10وهله 1 دقیقه ای با (80-85Wmax%)روی دوچرخه ثابت با 1 الی 2 دقیقه ریکاوری فعال بین هروهله بود را اجرا کردند.میزان فشار روی ران 90 میلی متر جیوه و مجموع زمان تمرین30/24 دقیقه بود.در طی جلسه تمرین فشار ران بند تا پایان پروتکل تمرین بر روی ران حفظ شد.آزمودنی هابرای انجام ریکاوری فعال 10-15 دقیقه رکاب زدند. میزان درک سختی و ضربان قلب در تمام طول تمرین برای اطمینان از سلامت و ایمنی آزمودنی‌هابررسی شد.گروه بدون انسداد نیز همین پروتکل را انجام دادند با این تفاوت که در این گروه هیچ محدودیت جریان خونی روی ران آن ها نبود. از آنجایی که اثرات مثبت تمرین با محدودیت جریان خون برآزمودنی های انسان در پژوهش های مختلف به اثبات رسیده است و فشاری که در این تمرین برای ایجاد محدودیت جریان خون اعمال می شود معمولا بین 90 الی 230 میلی متر جیوه است وتاکنون مشکل خاصی برای سلامتی آزمودنی هابا این میزان فشار ایجادنشده است(75). در نتیجه به لحاظ اخلاقی این نوع تمرین مشکلی برای سلامت آزمودنی ها ایجاد نمی کند.
تصویر 3-1- ران بند متصل به فشار سنج
3-7- روش آماری پژوهش
برای تجزیه وتحلیل داده های این پژوهش از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. از آمار توصیفی برای محاسبه میانگین و انحراف استاندارد داده ها و از آمار استنباطی برای مقایسه گروه ها باهم استفاده شد. از آزمون کولموگروف-اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن داده ها و برای مقایسه میانگین های درون گروهی از روش های آماری Tوابسته در سطح معناداری(P<0/05) استفاده شد و برای بررسی تغییرات بین گروهی از آزمون Tمستقل استفاده شد. تمامی عملیات آماری با استفاده از رایانه انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSSنسخه21 و برای رسم نمودارها از نرم افزارExell2010 استفاده شد.
فصل چهارم
یافتههای پژوهش
4-1 . مقدمه
با توجه به عنوان پژوهش و محتوای فصل سوم، محقق در این پژوهش درصدد مقایسه اثر تمرینات تناوبی شدید انسدادی و بدون انسدادی بر مقادیر برخی از آنزیم های ضداکسایشی (GPX,SOD) سرم بود . برای تجزیه و تحلیل داده‌های این پژوهش از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده‌ها، آزمون Tزوجی جهت مقایسه درون گروهی واز آزمونT مستقل جهت مقایسه بین گروهی استفاده گردید.سطح معناداری P<.05 در نظر گرفته شد. عملیات آماری با استفاده از SPSS نسخه21بررسی گردید.در تمام روش‌های فرضیه آزمائی، ابتدا از رعایت پیش‌فرض‌های آزمون‌ها، اطمینان حاصل گردید. در ابتدا نتایج توصیفی آماره‌ها و خصوصیت آزمودنی‌ها و نیز اطمینان ازرعایت پیش‌فرض‌های آزمون‌ها بررسی‌شده و سپس هر یک از فرضیات پژوهشی زیر نتایج ارائه می‌گردند.
4-2 . آمارتوصیفی
در این بخش ابتدا داده های توصیفی مربوط به میزان درک سختی(از عدد1الی20)(جدول4-1 )، ضربان قلب بیشینه(جدول4-2 )و توان حداکثر(جدول4-3 ) برای آزمودنی های دو گروه انسدادی و بدون انسداد در حین تمرین ارائه شده است.
جدول4-1: اطلاعات مربوط به میزان درک سختی(RPE) آزمودنی ها در حین تمرین

RPE گروه
17/14±1/21 انسدادی
11/57±2/37 بدون انسداد

*دادهها به صورت میانگین ± خطای استاندارد ارائه شده است.
جدول4-2: اطلاعات مربوط به ضربان قلب بیشینه آزمودنی ها در حین تمرین

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.