فایل پایان نامه افزایش کیفیت زندگی

فعالیتهای قلبی و عروق و سیستم ایمنی را بهبود می بخشد.
با توجه به اهمیت این موضوع و اینکه شادکامی می تواند میزان کیفیت و صمیمیت زندگی زوجین را تحت تاثیر قرار دهد و نظر به اینکه زوجین فرهنگی به دلایل متعدد از جمله مسائل کاری یکنواخت و مشکلات اقتصادی و… مستعد دچار شدن به روزمره گی وکاهش کیفیت و صمیمیت در زندگی خویش هستند(آرین،1388) بنابراین لازم دیدم که جدی تر به این قضیه نگاه کرده و پژوهشی در این زمینه انجام دهم زیرا شادکامی زوجین و اثر بخشی آن بر صمیمیت و کیفیت زندگی زناشویی آنها کمتر در تحقیقات مورد بررسی قرار گرفته است.
1-4 اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی
تعیین اثربخشی آموزش گروهی برنامه شادکامی فوردایس بر کیفیت و صمیمیت زوجین فرهنگی
1-4-2 اهداف فرعی
الف:اثر بخشی آموزش گروهی شادکامی فوردایس بر کیفیت زندگی زوجین
ب:اثربخشی آموزش گروهی شادکامی فوردایس بر صمیمیت زندگی زوجین
1-5 فرضیه های پژوهش
1-5-1آموزش شادکامی فوردایس باعث افزایش کیفیت در زندگی زوجین می شود.
میانگین
فرضیه1: آموزش شادکامی فوردایس بر افزایش کیفیت زندگی در زمینه سلامت جسمانی زوجین فرهنگی تأثیر دارد.
فرضیه2: آموزش شادکامی فوردایس بر افزایش کیفیت زندگی در زمینه سلامت روانی زوجین فرهنگی تأثیر دارد.
فرضیه3: آموزش شادکامی فوردایس بر افزایش کیفیت زندگی در زمینه سلامت روابط اجتماعی زوجین فرهنگی تأثیر دارد.
فرضیه4: آموزش شادکامی فوردایس بر افزایش کیفیت زندگی در زمینه سلامت محیط زوجین فرهنگی تأثیر دارد.
1-5-2 آموزش شادکامی فوردایس باعث افزایش صمیمیت در زندگی زوجین می شود.
1-6 متغیر های پژوهش
متغیر مستقل:دراین پژوهش شادکامی فوردایس به عنوان متغیر مستقل بکار برده می شود.
متغیر وابسته:کیفیت و صمیمیت زوجین
1-7 تعریف اصطلاحات
1-7-1 تعریف نظری متغیر ها

شادی
شادکامی تعادل میان تجربه های هیجانی مثبت و منفی در طول یک دوره زمانی (لیوبومیر سکی1، 2001 بر گرفته است برادبرن2، 1969)
شادکامی به درجه با میزان گفته می شود که شخص درباره مطلوبیت کل زندگی خود قضاوت می کند. به عبارت دیگر شادی به این معنا است که فرد به چه میزان زندگی خود را دوست دارد.( وینهوون،1988)
لیوبومیر سکی ،شلدون و شید 4(2005) شادکامی را تجربه احساس نشاط ،خوشنودی و خوشی نیز دارا بودن این احساس که فرد زندگی خود را خوب ،یا معنا و با ارزش برابر در نظر گرفته اند. طبق این تعریف مشخص می شود که شادی یک پدیده ذهنی و درونی است. دونوو و کوپر (1998) در یک پژوهش فرا تحلیل ،مهم ترین ویژگی شخصیتی افراد شادی را عاطفه مثبت و عزت نفس گزارش نموده اند.
کیفیت زندگی:
فارنز و پاورس(1383به نقل از رئیسی) کیفیت زندگی را رضایت یا عدم رضایت از ابعادی از زندگی فرد دانستند که برای او مهم می باشد.
سل و تالسکی(1385به نقل ازعابدی)کیفیت زندگی را ارزیابی و رضایت فرد از سطح عملکرد موجودش در مقایسه با آنچه ایده آل یا ممکن می پندارد ،تلقی کردند. برخی از محققان این واژه را پیچیده تر از آن دانستند که بتوان آن را در یک جمله یا عبارت توصیف کرد.
سازمان بهداشت جهانی (who) در سال 2000 این مفهوم را به اینصورت تعریف کرده است :کیفیت زندگی ،درک افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ. سیستم ارزشی که در آن زندگی می کنند ،اهداف ،انتظارات ،استانداردها و اولویت هایشان می باشد، پس کاملا فردی بوده و توسط دیگران قابل مشاهده نیست و بر درک افراد از جنبه های مختلف زندگیشان تاثیر دارد (نل 4،1993).
زان 5در سال 1998 کیفیت زندگی را درجه رضایت در تجارب زندگی فرد می داند. وی می گوید کیفیت زندگی شامل رضایت از زندگی در تصور از خود ،و فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی است.
به رغم آنکه توافق کلی در تعریف کیفیت زندگی وجود ندارد ،پژوهشگران به سه ویژگی مهم آن شامل چند بعدی بودن ،ذهنی بودن و پویا بودن اتفاق نظر دارند. کیفیت زندگی موضوعی چند بعدی است و دارای ابعاد جسمی ،روانی ،اجتماعی و روحی است. این ویژگی با تعریفی که امروزه از سلامتی داریم منطبق است آنجا که سلامتی را رفاه کامل جسمی و روانی ،اجتماعی و معنوی می دانیم.(سلامت، 1388).
صمیمیت:
صمیمیت نزدیکی راطه عاطفی ،معنوی ،عقلانی و جنسی می باشد. صمیمیت یک هدف نیست بلکه فرایندی است که در طول زمان بوجود می آید (شفر و اولسون،1981)
اشمن و کلارک2(1987) به نقل از استنلی و همکاران3(1995) بیان کرده اند که صمیمیت به هرگونه رابطه یا دوستی که در بردارنده گرمی ،باز بودن و سهیم شدن غیر رسمی اشاره دارد.
وارینگ4(1980) به نقل از نظری (1386) صمیمیت در زوجها را ترکیبی از هشت عنصر زیر می داند.
1-عاطفه: یعنی زوجها به چه میزان احساسات و عواطف خود را به صورت راحت برای یکدیگر بیان می کنند.
2-بیانگری: زوجها تا چه حد در افکار عقاید و نگرشهای خود را به یکدیگر ابراز می کنند.
3-سازگاری: میزان همکاری صمیمانه زوجین با هم
4-همبستگی: میزان تعهد ی که زوجین نسبت به هم احساس می کنند.
5-حل تعاض: تا چه حد زوج می تواند اختلاف نظرهای خود را با هم حل کنند.
6-خود خود مختاری: تا چه حد زوجین برای ارتباط با اعضای خانواده و دوستان احساس استقلال می کنند.
7-رابطه جنسی: میزان رضایت از رابطه جنسی با همسر
8-هویت: میزان اعتماد به نفس و عزت نفس زن و شوهر
1-7-2 تعاریف عملیاتی متغیرها
کیفیت زندگی
میزان نمره ای است که آزمودنی در پرسشنامه کوتاه شده کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بدست می آورد.
صمیمیت
میزان نمره ای است که آزمودنی در مقیاس صمیمیت واکر و تامپسون بدست می آورد.
برنامه شادکامی فوردایس
برنامه شادکامی فوردایس دارای 14 اصل می باشد.تمام اصول این برنامه از تکنیک های روان شناسی مثبت و شناختی رفتاری بهره برده است. در این پژوهش پس از اجرای پیش آزمون برنامه شادکامی فوردایس در 6 جلسه 2ساعته برای گروه آزمایش اجرا گردید وسپس پس آزمون اجرا گردید و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصول آموزش برنامه شادکامی فوردایس که شامل14اصل است به شرح ذیل می باشد.این اصول در فصل بعد به تفضیل شرح داده شده است.
اصل اول:سرگرم و فعال بودن
ـ فعالیتهای معنادار
اصل دوم: گذراندن اوقات بیشتر در اجتماعات و فعالیتهای جمعی
اصل سوم:مولد بودن و انجام کارهای سودمند
اصل چهارم:برنامه ریزی و سازماندهی بهتر
اصل پنجم :دور کردن نگرانی ها
اصل هفتم:تفکر مثبت و خوش بینانه
اصل هشتم:زندگی در زمان حال
اصل نهم:پرورش شخصیت سالم
اصل دهم:پرورش شخصیت اجتماعی و برون گرا
اصل یازدهم:خود واقعی بودن
اصل دوازدهم:کنار گذاشتن مشکلات و احساسات منفی
اصل سیزدهم:ارتباط صمیمانه مهمترین منبع شادی است
اصل چهاردهم: اولویت دادن به شادی
فصل دوم:
پیشینه تحقیق
در این بخش ابتدا به بررسی پیشینه روان شناسی مثبت و شادکامی پرداخته می شود وسپس دیدگاه های مختلف درباره شادکامی بیان خواهد شد.در ادامه نظریه های شادکامی و سپس مولفه های تشکیل دهنده شادکامی و در ادامه کاربرد پژوهش های مربوط به شادکامی و علل و همبسته های شادکامی و در نهایت روش های افزایش شادکامی بیان خواهد شد.
2-1 روانشناسی مثبت
در دهه های اخیر رواشناسی مثبت به عنوان تلاشی جهت بررسی توانمندی انسان بستری برای مطالاتی در مورد به زیستی و شادمانی در حوزه های مختلف آموزش بهداشتی درمانی و دانشگاهی شده است .(گلستانی بخت، 1386) .
روانشناسی مثبت یک جنبش نو ظهور در حیطه رواشناسی معاصراست که تاکید دارد به نیاز فهم جنبه های مثبت تجربه های انسانی و فهم اینکه چه چیزی باعث می شود که زندگی ارزش زیستن داشته باشد.(جوزف ولینلی ،2006).
سلیگمن(2005)معتقداست پیام جنبش مثبت نگری این است که یادآوری می کند حوزه و رشته ما در حال تغییروتحول است زیرا روانشناسی تنها متمرکز بر بیماری ها ودرمان هم متمرکز بر رفع کمبودها نیست بلکه رواشناسی مثبت به دنبال افزایش شادی، سلامت و مطالعه علمی در مورد نقش توانمندی های شخصی و سامانه های اجتماعی مثبت در ارتقای سلامت افراد و جوامع است. روانشناسی مثبت یعنی استفاده کاربردی از تحقیقات روانشناسی در جهت تسهیل کردن کار کرد بهینه انسانها(جوزف ولنیلی، 2006).
این رویکرد جدید معتقداست که افراد تمایل دارند خلاق، انتخابگرو تاثیر گذار باشد واین که در هر انسانی توانایی ذاتی برای بهتر زیستن وجود دارد. کار اصلی روانشناسی اندازه گیری فهمیدن سپس بنا کردن این توانمندیها در انسانها و ایجاد فضیلت های اجتماعی ودر نهایت فرمول بندی برای هدایت شخص به سمت ایجاد یک زندگی بهتر است.(سلیگمن و سیکزینت میهالی2، 2003).
2-2 شادکامی(تاریخچه)
شادی و شادکامی یکی از نیازهای روانی بشراست که تاثیر عمده ای بر شخصیت و سلامت روان دارد. پیشینه و قدمت توجه به موضوع شادی را می توان به تاریخ خلقت بشر دانست زیرا آدمی همواره دنبال رهایی از دردها رنجها و تغییر وضعیت خود از حال بد به حال خوب بوده است.(دانیر و همکاران 1995).
امروز سلامتی، رفاه کامل جسمی روانی و اجتماعی است نه فقط نبود بیماری یا نا توانی. همانطور که در تعریف سازمان بهداشت جهانی به سلامت از جنبه ثبت آن تاکید شده است و فردی واجد سلامت شناخته می شود
که به لحاظ زیستی روانی و اجتماعی از شرایط معینی بر خوردار باشد.(بوم وهمکاران، 2001).
اصطلاح تندرستی ذهن (شادکامی) به ارز یابی های که افراد از زندگیشان به عمل می آورند اشاره دارد. ارزیابی شناختی مانند رضایت از زندگی و ارزیابی عاطفی (خلق و هیجانات)از قبیل احساسات عاطفی مثبت و منفی.در صورتی که افراد از شرایط زندگی راضی بوده و مکررا عواطف مثبت را تجربه نمایید و بالعکس عواطف منفی کمتری را تجربه کنند گفته می شود که از تندرستی ذهنی بالایی برخوردار هستند . تندرستی ذهنی اصطلاح روان شناختی معادل شادکامی است که به دلیل مفاهیم بسیاری که درخود نهفته دارد ارحج است اما با این وجود به جای یکدیگر به کار می روند.(ادینگتون و همکاران به نقل از رئیسی،1383).
2-3 دیدگاه های مختلف پیرامون شادی
2-3-1دیدگاه قرآن
یکی از مباحث مهم روان شناختی و معرفتی در قرآن مبحث شادکامی و انبساط خاطراست. شادی در قرآن، جایگاه خاصی دارد و به گونه های مختلف، مورد تأیید و توجه قرآن قرار گرفته است. اما نه شادی بیهوده وعیش، بلکه شادکامی توأم با اهداف الهی و انسانی.
در کتاب دینی مسلمانان قرآن (آیه 58 سوره یونس، آیات 4و5 سوره روم ،آیه 76 سوره قصص و روایاتی واژه هایی چون فرح و سرور بیشترین بار معنایی را برای تفهیم شادی به دوش می کشند.
از دیدگاه قرآن شادکامی به دو صورت حق و غیرحق است :(آیه 75 سوره غافر) : این قهر و عذاب به شما کافران بدان سبب است که در دنیا از پی باطل بودید و دائم به نشاط سرگرم شدید.
شادی صحیح و حق، شادی است که ظاهر و باطل آن یکی باشد یعنی در ظاهر همان جلوه باطنی شادی تجلی کند و اندوهی در پی آن نباشد اما شادی کاذب و باطل شادی است که فقط ظاهر دارد ولی باطل آن غم اندوه است. به عبارتی دیگر در دل هر شادی کاذب اندوه صادقی است و هنگامیکه قیامت شود و باطل اشیاء آشکار شود صاحبان
چندین شادیهایی اندوهگین می شوند زیرا اندوه باطنی آن ها بر ملا می گردد.(جوادی آملی، 1378).
در روایات اسلامی نیز به بحث شادکامی و راه های کسب آن اشاره بسیار شده است.
شادی در سایه اطاعت
علی(ع): شادی مؤمن به طاعت پروردگار می باشد وحزنش بر گناه و عصیان است.
 شادی در پرتو پرهیز از گناه
پیامبر اسلام(ص):بهترین بندگان خدا کسانی هستند که وقتی نیکی می کنند خوشحال می شوند و زمانی که بدی کردند ناراحت هستند و طلب استغفار می کنند.
 احیای ارزش ها
امام صادق(ع): شادی به سه خصلت است: وفاداری،رعایت حقوق دیگران و ایستادگی در گرفتاری ها و مشکلات.
 احیای حق یا از بین بردن باطل
حضرت علی: شادی باید به خاطر احیای حق یا نابودی باطل باشد.(اکبری،72)
2-3-2 دیدگاه یونان باستان
یونانیان همواره سعی داشته اند شادی رااز وقایع تاریخی و اجتماعی دور نگه دارند آنها شادکامی را مستقل از ثروت سلامتی و فراز و نشیب های زندگی روزانه معنا می کردند و معتقد بودند شادی یک امر کلی است و نمی توان ان را به اجزاء مختلف تقسیم کرد. یونانیها شادی را یک عمل کاملا منطقی قلمدار می نمودند ومعتقد بودند عقل یک ویژگی ذاتی است و کاربرد آن شادی خالص و حقیقی را برابر فرد به ارمغان می اورد (اناس3 ،1999).
ارسطو پیرامون شادی دو دیدگاه دارد که هر دو آنها تفکرات بشری امروزی را تحت تاثیر قرار داده است.
شکوفایی انسان: دراین دیدگاه شادکامی را به یافتن مولفه های آن تجزیه کرده است . طبق این دیدگاه یک سری مولفه هایی از قبیل سلامتی ثروت شهرت و …… در حوزه شادکامی قرار دارند. وی معتقد است وقتی انسان بیمار می شود سلامتی بسیار مهم به نظر می رسد و وقتی ورشکسته می شود ثروت برای او مهمترین عنصر شادی بخشی می باشد.
عقلانیت: در این دیدگاه ارسطو اندیشه متفکرانه و عقلانیت را برابر با شادی می داند و مدعی است که بیشترین و کاملترین استفاده از عقلانیت جنبه الهی زندگی را نشان می دهد. بر اساس این دیدگاه کسانی که توانایی عقلانی بیشتری دارند بهتر از عهده وظایفشان بر می آیند و این برای آنها شادی افرین است.(رورتی ،1980).

2-3-3 دیدگاه شناختی
تئوری پردازان دیدگاه شناختی شادکامی را احساسی می دانند که حاصل پیشرفت منطقی در جهت رسیدن به هدف می باشد. در این دیدگاه شادی به دروندادهای حسی و ادراک های حاصل از آن محدود نمی شود و هر چه فرد گام هایی در راه رسیدن به هدفش بردارد بر میزان شادیش افزوده می شود. بر خلاف شادی مورد نظر مکتب هرونیزم که خود هدف است در دیدگاه شناختی شادی ماخوذ از هدف و به عبارت دیگر هدف انگیخته است. (پرودوکسی، 1995 به نقل از دریکوندی،1381).

2-3-4 نظریه عقلانی_ عاطفی
این نظریه در دهه 50 توسط البرت الیس ابداع شده است.اساس نظریه وی را مدل ABC تشکیل می دهد که درشناخت و تغییر شخصیت به کار می رود.
رویدادهای فعال کنندهA پیامدهای رفتاری و هیجانی دارند اما این پیامدها معلول رویدادهای فعال کننده نیست بلکه تا حدودی زیادی معلول نظام اعتقادی B می باشد. در صورت خوشایند بودن رویدادهای فعال کننده، عقاید به میان آمده بی ضرر خواهد بود ولی در صورت ناخوشایند بودن عقاید نامعقول IB به میان می آیند که غالبا پیامدهای رفتاری هیجانیC مشکل سازی دارند (شارف2،1388 ).
آدم ها هنگام ناراحتی به شیوه ای نا کار آمد و خود ناکام کن فکر-احساس-عمل می کنند و وقتی ناراحتی خود را رفع می کند که برخی شناخت ها واکنش های هیجانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *