سایت مقالات فارسی – ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر- قسمت 23

مبحث دوم:رکن مادی
الف)قرارداشتن اشخاص درمعرض خطرجانی
یکی ازاجزای رکن مادی این است که جان افراد درمعرض خطرباشد بنابراین چنانچه شخصی نظاره گرسوختن وازبین رفتن اموال دیگری باشد وباوجودتوان کمک هیچ اقدامی ننماید. ازشمولمقررات قانونمذکورخارج است خطرجانی درماده1آیین نامه اجرایی قانون مذکور(1)بدین شرح بیان شده است:
فوریت های پزشکی به مواردی ازاعمال پزشکی اطلاق می شودکه بایستی بیماران راسریعاًموردرسیدگی ودرمان قرارداد وچنانچه اقدام فوری به عمل نیاید،باعث خطرات جانی،نقص عضو
یاعوارض صعب العلاج ویاغیرقابل جبران خواهدبود.
بنابراین تمامی افرادبه محض مشاهده هرگونه موارداورژانسی،مکلفنددرصورت عدم دسترسی به واحداورژانس درارتباط باانتقال بیماربه نزدیک ترین مرکزدرمانی اقدام نمایندودرمواقعی که درمحل اورژانس وجودندارد وجابجایی بیمارهم به وسیله افرادممکن نیست دراین موارد بایستی مراتب راسریعاًبه نزدیکترین پاسگاه نیروی انتظامی محل تصادف اصلاح داده تاآنان نسبت به انتقال بیماراقدام کنندهمچنین مطابق ماده2آیین نامه مذکورفوریت های پزشکی عبارتنداز:
1-مسمومیت ها
2-سوختگی ها
3-زایمان ها
4-صدمات ناشی ازحوادث وسوانح ووسایل نقلیه
5-سکته های قلبی ومغزی
6-خون ریزی ها وشوک ها
7-اغماء
8-اختلالات تنفسی شدید وخفگی ها
9-تشنجات
10-بیماری عفونی خطرناک مانندمننژیت ها
11- بیماری های نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند
12-سایرمواردی که درشمول تعریف ماده1 قرارمی گیرند
باعنایت به بند12ماده مذکورمشخص می شود که مصادیق ذکرشده،تمثیلی می باشد؛بنابراین چنان
چه شخصی درقالب تعریف فوریت های پزشکی مندرج درماده1قراربگیردواحتیاج فوری به کمک داشته باشد.
هرچندکه ازمصادیق مصرح موردنظرقانون گذارنباشدبرفرض عدم کمک موضوع قابل پیگیری است.
ب)استمدادمصدوم ویاوجودضرورت کمک
یکی دیگرازارکان تحقق جرم این است که فردی که درمعرض خطرجانی قراردارد،ازمرتکب تقاضای کمک ویااستمدادنمایدویااینکه اوضاع واحوال دلالت برضرورت کمک کردن نمایدبه عنوان مثال چنان چه فردی درحال غرق شدن اوباشد درچنین فرضی اوضاع واحوال دلالت بروجوب کمک کردن می نمایدیارهگذری که مشاهده می کندشخصی براثرحادثه یاسانحه ی ناشی ازوسیله نقلیه ویابراثربیماری،ناگهان برزمین افتاده وقادربه حرکت نیست واستمداد می طلبدعابر مذکور،نه تنهاازنظراخلاقی ،کهازنظرقانونی نیزمکلف به تلاش برای نجات فردمصدوم می باشد.
ج)عدم توجه خطرنسبت به کمک کننده ودیگران
شرط دیگری که وجوددارد ،این است که کمک نمودن به اشخاص درمعرض خطرجانی ،نبایدخطری برای کمک کنندودیگران داشته باشدوبرفرض وجودچنین خطری،مرتکب قابل تعقیب نخواهدبودبه عنوان مثال،اگردرطبقه سوم ساختمانی آتش سوزی حادث شود،نبایدانتظارداشت شخصی کهناظروقوع چنین حادثه ای است وفاقدهرگونه تجهیزاتی است،واردآتش شده وبهاشخاصمحصوردرآتشکمک نمایدهمچنین چنان چه بیماری باحالت اورژانس به بیمارستانی انتقال داده شود،امابه لحاظ فقدان تحت خالی فقدان تحت خالی دربخش مراقبت های ویژه،نتوان اقدام درمانی موثری برای اوانجام دا دوتمسک به اینکه امکان جایگزین نمودن اوبابیماردیگری دربخش مراقبت های ویژهقابل پذیرش نخواهد بود؛مسئولان بیمارستان مربوطه بدین لحاظ قابل تعقیب نمی باشند .
مبحث سوم :رکن معنوی
بزه خودداری ازکمک به مصدومین ازجرایم عمدی است بنابراین،مرتکب بایدعالماًوعامداً جرم مذکورگردد،نکته ای که دراین خصوص قابل توجه می باشد اینکه،این جرم،جرمیمطلق است نه مقیدبه عبارت دیگر،صرف خودداری ازکمک به شخص مصدوم جرم بوده وقابل مجازات می باشدونیازی به حصول نتیجه نیست بنابراین چنان چه پزشکی ازکمک نمودن به بیماراورژانسی خودداری نمایدوبدین لحاظ شخص مذکورفوت نمایدهرچندکه میان خودداری ازکمک ومرگ متوفی رابطه علیت متصور نباشد،اماچنین شخصی به استنادقانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین قابل تعقیب خواهدبود
مبحث چهارم:مجازات خودداری ازکمک به مصدومین
بنداول:حقوق ایران
قانون گذاردرخصوص میزان مجازات اشخاص درقانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین ورفع مخاطرات جانی،شقوق مختلفی رامطرح نموده است که به بررسی آنها می پردازیم:
1-اشخاص عادی:چنان چه افرادعادی ازکمک نمودن به اشخاص درمعرض خطرخودداری نمایند به مجازات حبس تایک سال وجزای نقدی تاپنجاه هزارریال محکوم خواهندشد
2-اگرمرتکب ازافرادی باشدکه به اقتضای حرفه خود بتواند کمک موثری نماید اماازانجام آن خودداری نماید همانندپزشکی که شاهدوقوع تصادفی باشد اماازکمک نمودن به مصدوم یا مصدومانخودداری کندمجازات حبس ازسه ماه تادوسال یا جزای نقدی ازده هزارریال یا یکصدهزارریال تعیین شده است . 1
3-چنانچه مسئولان مراکز درمانی اعم ازدولتی یاخصوصی ازپذیرفتن شخص آسیب دیده امتناع نمایندبه مجازات دوسال حبس یایکصدهزارریال جزای نقدی محکوم خواهندشد
4-هرگاه کسانی،حسب وظیفه یاقانون مکلف به کمک به اشخاص آسیب دیده ویااشخاصی که درمعرض خطرجانی قراردارند،باشند؛اماازانجام چنین کاری خودداری نمایند به مجازات حبس ازشش ماه تاسه سال محکوم می گردندبه عنوان مثال،چنانچه پزشک اورژانس بیمارستان ازکمک نمودن به بیماراورژانسی امتناع نماید به مجازات مذکورمحکوم خواهدشد ازیکی ازمراجع تقلید معصرپرسش وپاسخی به شرح زیرنقل شده است که دلالت برعدم ثبوت قصاص ودیه برتارک فعل دارد:
پرسش:اگرپزشک به قصدکشته شدن ومردن مریض یا مصدوم وی را معالجه نکندآیا قاتل محسوب می شود
ونسبت به قصاص یا دیه ضامن است؟

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است