جستجوی مقالات فارسی – ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر- قسمت 22

مرتکب این جرم حسب مورد می تواند ازمسئولین موسسات پزشکی ودارویی همانندبیمارستان ،زایشگاه ،تیمارستان آزمایشگاه ،پلی کلنیک ،داروخانه ودرمانگاه ونیزصاحبان فنون پزشکی وداروسازی باشندبنابراین چنانچه شخصی غیرازاشخاص مذکوراقدام به ارتکاب ؟؟؟اغفال وفریفتن بیماران نمایند،ازشمول مقررات ماده5 قانون مربوط به مقررات امورپزشکی ودارویی و…خارج می باشد.
ب)فعل مرتکب
باعنایت به ماده5 قانون مربوط به مقررات امورپزشکی ودارویی و…عمل مرتکب می تواندبه صورت یکی ازموارد زیرتحقق یابد:
1-انتشارات آگهی تبلیغات غیرمجاز
2-انتشارآگهی برخلاف اصول فنی وشئون پزشکی
3-انتشارآگهی برخلاف عفت عمومی
4-استفاده ازعناوین مجهول وخلاف حقیقت روی تابلویاسرنسخه
5-دادن وعده های فریبنده
6-وسایرطرق دیگر،همانندتبلیغ توسطتلویزیون ،ماهواره واینترنت.
ملاحظه می گرددکه قانون گذاربا آوردن عبارت «طرق دیگر»انجام هرنوع تبلیغات غیرمجازراممنوع اعلام نموده است نکته قابل توجه اینکه صرف تنظیم متن تبلیغاتی توسط پزشک ویاسایرصاحبان فنون وموسسات پزشکی جرم نمی باشد. وزمانی قابل تعقیب است که انتشاریابند.
وسبب گمراهی بیماران یا مراجعین آنان باشند.
بنابراین ،چنان چه پزشکی اقدام به تنظیم مزالب تبلیغاتی نمایدوآنرادرکشوی میز کارویاروی آن قراردهد وقبل ازانتشارآن بازرسان وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی درحین بازرسی باچنین متنی مواجه شوند ویااینکه متنی تبلیغاتی انتشاریابدامابه کیفیتی نباشدکه سبب کمراهی بیماران یا مراجعه کنندگاه گرددچنین اعمالی برای تحقق؟؟؟اغفال بیماران کفایت نمی کندلذاجهت تحقق؟؟؟مذکورلازم است که اولاًآگهی تبلیغاتی غیرمجازمنتشرشودثانیاً سبب گمراهی بیماران ویامراجعین به آنهاگردد
مبحث سوم:رکن معنوی
جرماغفال وبیماران،ازجرایم عمدی است ومرتکب بایدعالماًوعامداً اقدام به انجام آن نماید؛لذا
چنان چه براثرسهل انگاری،غفلت ویااشتباه،جرم مذکورارتکاب یابد،مرتکب قابل تعقیب مجازات نمی باشد.نکته ای که بایدبدان توجه داشت اینکه نبایدتصورشودکه برای تحقق این جرم لازم است که صدمه ای نیز به واسطه اغفال وفریب به بیمارواردشودزیراهمین که انجام تبلیغات غیرمجاز،سبب گمراهی بیماران ومرجعین شود،برای تحقق این جرم کفایت می کندوایرادصدمهتوسط پزشک معالج شرط نمی باشد.
مبحث چهارم:مجازات اغفال بیماران
حسب ماده5 قانون مربوط به مقررات امورزشکی ودارویی مصوب1334مجازات مرتکبین برای باراول پرداخت پنج هزارریال تابیست هزارریال ودفعات بعدهردفعه ازبیست هزارریال تاپنجاه هزارریال جزای نقدی ویاحبس تأدیبی ازیک ماه تاچهارماه یاهردومجازات خواهدبوددراین خصوص ،توجه به دونکته ضروری می باشد:
اولاًمطابق تبصره 3ماده3اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب1381 پرونده هایی که موضوع آنهاجرایم مشمول حدزناولواطاست،همچنین جرایمی که مجازات قانونی آنهافقط تاسه ماه حبس ویاجزای نقدی تایک میلیون ریال می باشدوجرایم اطفال،مستقیماًدردادگاههای مربوط مطرح می شودبنابراین باعنایت به اینکه میزان مجازات مرتکبین ؟؟؟اغفال بیماران برای نخست،پرداخت پنجهزارریال تابیست هزارریال جزای نقدی می باشد،لذارسیدگی به چنین جرمی ازصلاحیت دادسراخارج ودرصلاحیت دادگاه می باشد.
ثانیاًمطابق قانون واصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن درمواردمعین مصوب28/12/1373
ماده3بند2-هرگاه حداکثرمجازات بیش ازنودویک روزبس وحداقل آن کمترازاین باشد،دادگاه مخیراست که حکم بیش ازسه ماه حبس یاجزای نقدی ازهفتادهزارویک ریال تاسه میلیون ریال بدهد
بند3-درصورتی که مجازات حبس باجزای نقدی توأم باشدوبه جای حبس ومجازات تعزیری،
جزای نقدی موردحکم واقع شودهردومجازات نقدی جمع خواهدشد.
گفتارششم:خودداری ازکمک به مصدومین
کمک کردن به دیگران بیشازآنکه واجدجنبه قانونی وحقوقی باشد،دارای جنبه اخلاقی است
وانسان هامکلفنددرهرحال به هم نوع خودکمک نمایند؛زیراطبع زندگی اجتماعی چنین امری
رامی طلبدحس نوع دوستی بارهادرسخنان بزرگان وشاعران نیزدرموردتوجه قرارگرفته است قانون گذارنیزازلحاظ اهمیت چنین امری،برای خودداری ازکمک به افرادآسیب دیده وکسانی که درمعرض خطرجانی قرارداشته باشند،ضمانت اجرای کیفری پیش بینی نموده است که درمباحث آنها می پردازیم.
مبحث نخست:رکن قانونی
مطابق ماده واحده قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین ورفع مخاطات جانی مصوب5/3/1354 هرکس شخص یااشخاصی رادرمعرض خطرجانی مشاهده کندوبتواندبااقدام فوری خودیاکمک طلبیدن ازدیگران یا اعلام فوری به مراجع یامقامات صلاحیت دارازوقوع خطریاتشدید نتیجه آن جلوگیرمی کند،بدون اینکه بااین اقدام خطری متوجه خوداویاد دیگران شودوباوجوداستمدادیادلالت اوضاع واحوال برضرورت کمک ازاقدام به این امر خودداری نمایدبه حبس تایکسال ویاجزای نقدی تاپنجاه هزار ریال محکوم خواهدشددراین مورداگرمرتکب ازکسانی باشدکه به اقتضای حرفه خودمی توانسته کمک موثری بنمایدبه حبس؟؟ازسه ماه تادوسال یاجزای نقدی ازده هزارریال تایکصدهزارریال محکوم خواهدشد.
قانون مجازات اسلامی نیزدرموردخودداری ازکمک به مصدومین مجازات حبس وجزای نقدی راتعیین نموده است که به موجب آن هرگاه:
1-مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یاخصوصی که ازپذیرفتن شخص آسیب دیده واقدام به
درمان اویاکمک های اولیه امتناع نمایندبه حداکثرمجازات محکوم می شوند
2-هرگاه کسانی که حسب وظیفه یاقانون مکلفندبه اشخاص آسیب دیده یااشخاصی که درمعرض
خطرجانی قراردارندکمک نمایند،ازاقدام لازم وکمک به آنهاخودداری کنن،به حبس ازشش ماه تاسه سال محکوم خواهندشد.
3-دولت مکلف است درشهرهاوراه هابه تناسب احتیاج،مراکزدرمانی فوری (اورژانس)ووسایل انتقال مصدومین وبیماران که احتیاج به کمک فوری دارندایجادوفراهم نماید
4-مأمورین انتظامی نبایدمتعرض کسانی که خودمتهم نبوده واشخاصی آسیب دیده رابه مراجع
انتظامی یامراکزدرمانی می رسانندبشوند.1

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.