رابطه MRP با MRPII؛پایان نامه بهبود بهره وری تولید

رابطه MRP با MRPII 

سيستم MRPII سطح پيشرفته تري از سيستم MRP است كه با استفاده از تكنولوژي كامپيوتري نه تنها برنامه ريزي عمليات توليد را انجام ميدهد بلكه ايجاد هماهنگي بين بخشهاي مختلف كارخانه و نيز پشتيباني اطلاعاتي جهت اجراي برنامه ها يا توليد را به عهده مي گيرد . اين سيستمها جهت برنامه ريزي و كنترل در كارخانجاتي كه به صورت كارگاهي ، دسته اي و انبوه توليد مي كنند قابل به كار گيري هستند .

3-2- توسعه MPR به :mrpII

برنامه ريزي منابع توليدي به واسطه يكسري توسعه تدريجي در عملكرد سيستم MRP تكامل يافته است. اين توسعه ها يك روند طبيعي بوده و چندان پيچيده نمي باشند، بطور مثال مي توان به اضافه كردن نرم افزار پردازش معاملات به منظور پشتيباني از خريد، موجودي و عمليات مالي واحد صنعتي اشاره نمود. در توسعه پشتيباني تصميم گيري، فرضيات مشابه و قابل توجهي شكل گرفته و رويه هاي مشابهي در MRP،به كار گرفهت شدند. بدين طريق MRP توسعه پيدا نمود تا از فعاليت هايي مانند برنامه ريزي سرانگشتي ظرفيت(RCCP)، برنامه‌ريزي احتياجات ظرفيت (CRP)و كنترل فعاليت توليد(PAC) پشتيباني نمايد. كنترل فعاليت توليد، عباراتي است كه جامعه كنترل توليد و موجودي آمريكا(APICS) براي كليه فعاليت هايي كه به طور سنتي به كنترل كف كارگاه اطلاق مي شوند، برگزيده است.
واژه MRP حلقه بسته بيانگر مرحله اي از توسعه سيستم MRP است كه در آن عمليات طراحي سر برنامه توليد، MRP، و برنامه ريزي احتياجات ظرفيت با عمليات كنترل فعاليت توليد و خريد مرتبط گشته اند. اين مدول هاي اجرايي در بر دارنده قابليت اندازه گيري ورودي/خروجي، برنامه زمانبندي جزء به جزء و اجراي آن برنامه در كارگاه گزارشات تأخير برنام از جانب كارگاه يا فروشندگان و پيگيري و كنترل خريد مي باشند. حلقه بسته حاكي از آن است كه مدول هاي اجرايي نه تنها بخشي از كل سيستم بوده، بلكه بازخوردهاي آنها موجب حفظ دائمي اعتبار برنامه ها مي شود.

با توسعه طراحي سربرنامه توليد(به گونه اي كه با كليه برنامه هاي كلان مرتبط گشته) و نيز با پشتيباني برنامه ريزي تجاري از نظر مالي، و بالاخره با افزودن برخي مشخصه هاي مالي به MRP حلقه بسته(بطوري كه خروجي هايي مانند گزارش تعهد خريد، بودجه ارسال و پيش بيني موجودي را بتوان بدست آورد)، سيستمي عينيت يافت كه در حقيقت يك رويكرد يكپارچه براي مديريت كليه منابع توليدي بود. اين MRP توسعه يافته، برنامه ريزي منابع توليدي يا MRP II نام گرفت. در نتيجه سيستم MRP II تركيبي از MRP حلقه بسته به علاوه اجزايي براي برنامه ريزي مالي و تجاري. سيستم هاي جديد MRP II قابليت تحليل وضعيت به صورت«چه مي شود، اگر» را در حد گسترده اي فراهم مي آورند. با اين حال، بسياري از اجزاي اضافه شده در بسته هاي نرم افزاري MRP II در عمل بلااستفاده مانده اند.

يك سيستم مديريت توليد مانند سيستم MRP II را مي توان به عنوان يك جزيره مهم اتوماسيون درتوليد، در نظر گرفت. شاهد اين مدعا، يكپارچگي است كه MRP II در عمليات مختلف توليدي، از سيستم‌هاي مالي گرفته تا كف كارگاه،به وجود مي اورد. با اين وجود MRP II به عنوان يك جزيره اتوماسيون، تا رسيدن به يكپارچگي گسترده CIM كاستي‌هاي فراواني دارد.

MRP-II شامل فعاليتهاي خريد،برنامه ريزي ظرفيت و زمان بندي اصلي و نيز برنامه ريزي توليد و موجودي نيز مي باشد.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تاثیر مديريت و برنامه ریزی نیازمندی­های مواد (MRP) در بهبود بهره وری  تولید