رابطه هوش هيجاني و رضايت شغلي با رفتار شهروندي سازمانی- قسمت 9

شرایط مناسب محیط کاری را مي‏شود به دو قسمت تقسیم کرد. شرایط فیزیکی محیط کار و شرایط روانی محیط کار. شرایط فیزیکی محیط کار شامل فضای کار، نوع میز و صندلی، ابزارهایی که افراد با آنها کار مي‏کنند از کامپیوتر تا تجهیزات صنعتی، نوع چیدمان میزها، تفکیک فضاها بر حسب نوع کارگروه‏های مختلف و مواردی از این دست دانست. مناسب بودن این شرایط، از پیش نیازهای اولیه افزایش کارایی افراد است.
مورد بعدی شرایط روانی محیط کار است. شرایط روانی شامل افرادی که با آنها کار مي‏کنیم. وجود روابط دوستانه بین افراد مي‏تواند نقش مهمی در افزایش کیفیت کاری که انجام مي‏شود داشته باشد. اعتماد متقابل بین مدیران و کارکنان از موارد دیگر در این زمینه است. بسیاری از افراد انتظار دارند در محیط کار خود پیشرفت کنند و دوست دارند محیط کار آنها این امکان را در اختیارشان بگذارد. وجود تعادل در محیط کار هم فاکتور بسیار مهمی مي‏تواند باشد. مثلا تعادل بین حقوق افراد و تخصص آنها. رفتار و برخورد یکسان قوانین شرکت با افراد. به موقع بودن زمان پرداخت حقوق. (با توجه به اینکه بسیاری از شرکتها در زمان حاضر با مشکل نقدینگی روبرو هستند این موضوع هم مي‏تواند معیار تصمیم گیری برای بسیاری باشد.)
1-6-2- تعاريف عملياتي
رفتار شهروندي:
رفتار مدني شهروندي در اين پژوهش نمره‌اي است كه فرد از پرسشنامه 15 سؤالي رفتار شهروندي سازماني (اركان كرنوسكي، 1996) كسب مي‌كند.
مؤلفه‌هاي رفتار شهروندي :
نوع دوستي:
منظور از نوع دوستي در اين پژوهش نمره‌اي است كه فرد مجموع سؤالات(1، 2 ، 3 ، 4) كسب مي‌كند.
وجدان مردانگي:
منظور از وجدان مردانگي در اين پژوهش نمره‌اي است كه فرد از مجموع سؤالات( 7 ، 8، 9 ، 10) كسب مي‌كند.
ادب و ملاحظه:
منظور از ادب و ملاحظه در اين پژوهش نمره‌اي است كه فرد از مجموع سؤالات(13، 14، 15، 20) كسب مي‌كند.
رادمردي و گذشت:
منظور از رادمردي و گذشت در اين پژوهش نمره‌اي است كه فرد از مجموع سؤالات(16، 17، 18) كسب مي‌كند.
رفتار مدني:
منظور از رفتار مدني در اين پژوهش نمره‌اي است كه فرد از مجموع سؤالات (19، 16، 12، 11، 5) کسب مي‌كند.
هوش هيجانی:
عبارت از نمره‌اي كه فرد از تكميل پرسشنامه هوش هيجاني سيبر يا شرينگ (1990) بدست آورده است.
مؤلفه‌هاي هوش هيجاني:
خودانگیزی:
منظور از خودانگیزی در این پژوهش نمره‏ای است که فرد از مجموع سؤالات (1، 9، 15، 20، 21، 26 و 31) کسب می‏کند.
خودآگاهی:
منظور از خودآگاهی در این پژوهش نمره‏ای است که فرد از مجموع سؤالات (6، 10، 12، 14، 24، 27، 32 و 33) کسب می‏کند.
خودکنترلی:
منظور از خودکنترلی در این پژوهش نمره‏ای است که فرد از مجموع سؤالات (2، 5، 11، 16، 18، 23 و 30) کسب می‏کند.
هوشیاری اجتماعی:
منظور از هوشیاری اجتماعی در این پژوهش نمره‏ای است که فرد از مجموع سؤالات (3، 4، 17، 22، 25 و 29) کسب می‏کند.
مهارت اجتماعی:
منظور از مهارت اجتماعی در این پژوهش نمره‏ای است که فرد از مجموع سؤالات (7، 8، 11، 13 و 28) کسب می‏کند.
رضايت شغلي:
عبارت از نمره‌اي كه فرد از تكميل پرسشنامه رضايت شغلي ( JDI )اسميت و كنرال هيوين (1969) بدست آورده است كه نشان‌دهنده ميزان خشنودي از شغلش مي‌باشد.
مؤلفه‌هاي رضايت شغلي:
ماهیت کار:
منظور از مهارت کار در این پژوهش نمره‏ای است که فرد از مجموع سؤالات 1 تا 6 کسب می‏کند.
مسئول:
منظور از مسئول در این پژوهش نمره‏ای است که فرد از مجموع سؤالات 7 تا 12 کسب می‏کند.
همکاران:

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است