دسترسی متن کامل – رابطه هوش هيجاني و رضايت شغلي با رفتار شهروندي سازمانی- قسمت 7

اهميت رفتار شهروندي سازماني در سازمان‌هاي مختلف غيرقابل انكار است، اما هنگامي كه صحبت از دانشگاه مي‌شود، نگاه‌ها به آن موشكافانه‌تر و حساس‌تر مي‌شود. نقش دانشگاه در تربيت نيروي انساني آينده و توسعه همه جانبه كشورها، دليل غير قابل انكار بر لزوم بهره‌مندي از کارکنان برخوردار از رفتار شهروندي سازماني بالا مي‌باشد. وظيفه دانشگاه ارتقاي هر چه بيشتر يادگيري در کارکنان از طريقت آموزش است و نظر به ماهيت پيچيده يادگيري بدون شك نمي‌توان با انجام وظايفي خاص و از پيش تعيين شده آن را با كيفيتي بالا ايجاد كرد (اپلاتكا، 2009).
اهميت رفتار شهروندي سازماني در کارکنان منجر به آن شده است كه امروزه همانند سازمان‌هاي ديگر، شواهد پژوهشي مختلفي براي آن فراهم شود. علي‌رغم يكساني و تشابه در تعريف رفتار شهروندي سازماني كاركنان ديگر، گرايش زيادي به تقسيم‌بندي ساختار اين متغير بر اساس اهداف آن دردانشگاه وجود دارد. اين كه رفتارهاي شهروندي سازماني کار کنان متوجه و در جهت كمك به چه كساني است، ساختار مفصلي را آشكار مي‌كند. رفتارهاي شهروندي سازماني کار کنان مي‌تواند در جهت كمك به دانشگاه، به طور كل، صلاحيت و رشد شخصي خود،، مدير و سازمان اعمال شود(زين‌آبادي و همكاران، 1387).
عليرغم آنكه رفتارهاي شهروندي سازماني کارکنان مخاطب‌هاي مختلفي دارد، اما در مقام بررسي ساختار، برخي شواهد (دي‌پائولا، تارتر و هوي، 2005) به ساختار تك بعدي آن دست پيدا كرده‌اند.
در بررسي پيشايندهاي رفتار شهروندي سازماني، پژوهش‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه متغيرهاي مختلفي با رفتار شهروندي سازماني رابطه داشته و تبيين معناداري از پراكندگي آن دارند كه در ميان آنها توجه ويژه‌اي به متغيرهاي نگرشي كاركنان شده است. به طور كلي رفتار كاركنان در سازمان مي‌تواند متأثر از نگرش‌هاي آنها باشد، از اين رو آگاهي از آن براي مديران ضروري است.
يك كارمند با رضايت شغلي بالا(خشنودي شغلي)مفهومي پيچيده و چندبعدي است. يك كارمند با توجه به تأكيدي كه بر عوامل مختلف مرتبط با شغل خود دارد، به طور كلي به دو طريق خشنودي شغلي دروني و بيروني نگرش خود را نسبت به شغل آشكار مي‌كند.
پیامدهای سازمانی رفتار شهروندی سازمانی از پیامدهای فردی آن بسیار بیشتر است.
در سطح فردی ,تنها احساس رضایت درونی و گرفتن پاداش (در صورتی که ارزیابی عملکرد لحاظ شده باشد) برای فرد وجود دارد اما منافع رفتار شهروندی سازمانی بیشتر ,مهمتر وجدی تر است .
احساس و عواطف بر هر کاری که انجام میدهیم تاثیر دارند. علی الخصوص در محیط سازمانی که اگر عواطف به طور مفید و موثر اداره شوند منجر به رفاقت و صمیمیت در بین اعضا شده و در نتیجه بهره وری سازمان را افزایش میدهد.مسلم است بالا بودن هوش هیجانی افرادیک سازمان در مجموع میتواند باعث افزایش هوش سازمانی کلی شود که این به عملکرد بهتر در سازمان منجر مي‏شود. به طور کلی عواملی مانند شرایط کار،ارتباطات و رضایت شغلی اثر گذار بوده و مي‏توانند رضایت شغلی برای کارکنان به ارمغان آورند که باعث بهره وری بالایی در سازمان مي‏باشند.
از این رو ارزش آن را دارد که سازمانهابا به کار گرفتن سیستم تشویقی در ایجاد فرهنگ رفتار شهروندی سازمانی ,آموزش و کنترل و افزایش هوش هیجانی کارکنان وبا ایجاد محیط کاری مناسب برای رضایت شغلی بالاتر تلاش کنند.
1-2- اهميت و ضرورت
اگرچه خاستگاه آنچه رفتار شهروندي سازماني، عملكرد زمينه‌اي يا رفتار اجتماعي‌گرا ناميده مي‌شود را مي‌توان در مدريت كلاسيك و رساله‌هاي علمي سازماني دنبال كرد، اما پژوهش‌هاي نظري و تجربي جدي در اين حوزه از اواخر دهه 1970 آغاز شده است.
رفتار شهروندي سازماني رفتاريست كه به وسيله شكل داده به محيط اجتماعي و روانشناختي به عملكرد سازماني كمك مي‌نمايد. عملكرد سازماني شامل وظايفي است كه در شرح وظايف كارمند آمده است، در حالي كه رفتار شهروندي سازماني در برگيرنده رفتارهاييي مثل داوطلب شدن براي انجام كارهايي كه جزء وظايف فرد نيست با كمك به ساير كاركنان در انجام وظايفشان و تعريف و تمجيد از سازمان در مقابل افراد برون سازماني مي‌شود(كشاورز، 1387).
امروزه نيروي انساني بخش‌هاي مختلف سازمان، به عنوان كارمند موفق و عظيم به دليل ارتباط با انسان‌ها يكي از عوامل عمده توسعه و پايداري سازمان به حساب مي‌آيند وليكن از آنجا كه دانشگاه به عنوان يك سازمان عظيم در سطح كشور به دليل ارتباط مستقيم با آموزش و پرورش انسانها يكي از مهمترين حوزه‌هاي توسعه و پايداري در جوامع بشري مي‌باشد. تحقق اين امر نيازمند آموزش دهندگاني سالم، شاداب و با انگيزه كاري بالاست و از جمله ياري دهندگان و آموزش دهندگان اين بخش كاركنان مي‌باشند كه بايد از شغل خويش رضايت مالي داشته باشند تا بتوانند حيطه وظايف خود را به خوبي انجام داده و دچار مشكلات و گرفتاري‌هايي نشوند. زيرا كاركنان هنگام ورود به شغل افرادي دلسوز و علاقه‌مند بوده اما معمولاً در سازمان‌هايي يكي اهميت پس از گذشت چندين سال با مواجه شدن با انبوهي از مشكلات و استرس‌هاي شغلي در محيط كار، احساس خستگي كرده و حتي مايلند از كار كناره‌گيري كنند. در اين ميان يكي از علل شايع عدم رضايت شغلي مي‌باشد(مسعودي,1388).
رضايت شغلي عبارت است از حدي از احساسات و نگرش‌هاي مثبت كه افراد نسبت به شغل خود دارند. وقتي يك شخص مي‌گويد داراي رضايت شغلي بالايي است، اين

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

بدان معني است كه او واقعاً شغلش را دوست دارد، احساسات خوبي درباره كار و شغلش دارد.(مقیمی 1385).
رضايت شغلي از جمله عوامل مهمي در موفقيت سازماني است موجب افزايش كارايي و نيز احساس رضايت فردي مي‌شود. رضايت شغلي يعني احساس خرسندي، خشنودي و لذت بردن از كار و فعاليت خويش كه موجب دلگرمي و وابستگي فرد به سازمان مي‌شود و در نتيجه تعهد سازماني را به دنبال دارد.
سازمان‌ها براي رسيدن به موفقيت و بهره‌وري كه بايد هدف اصلي هر سازماني ناچارند ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي دروني خود را بشناسند از نقاط ضعف كاركنانشان سودمند باشد، بايد بدانند كه رفتار شهروندي سازماني هنگامي ايجاد مي‌گردد كه كاركنان از شغلشان راضي باشند.
1-3- اهداف كلي
تعيين رابطه هوش هيجاني و رضايت شغلي با رفتار شهروندي سازماني كاركنان امور مالي دانشگاه علوم پزشکی فارس
1-4- اهداف فرعي
تعيين رابطه بين هوش هيجاني ومولفه‏های آن با رفتار شهروندي سازماني
تعيين رابطه بين رضايت شغلي ومولفه‏های آن با رفتار شهروندي سازماني
تعيين نقش مولفه‏های هوش هيجاني در پيش‌ بيني رفتار شهروندي
تعيين نقش مولفه‏های رضايت شغلي در پيش‌ بيني رفتار شهروندي
1-5- فرضيه‌ها
بين هوش هيجاني، رضايت شغلي با رفتار شهروندي سازماني رابطه معناداري وجود دارد.
1-5-1- سؤالات
بين مؤلفه‌هاي هوش هيجاني با رفتار شهروندي سازماني رابطه معنادار وجود دارد.
بين مؤلفه‌هاي رضايت شغلي با رفتار شهروندي سازماني رابطه معنادار وجود دارد.
آیامؤلفه‌هاي هوش هيجاني قادربه پيش‌ بيني رفتار شهروندي مي‏باشد؟
آیا مؤلفه‌هاي رضايت شغلي قادربه پيش‌ بيني رفتار شهروندي میباشد؟
هوش هيجاني و رضايت شغلي تا چه اندازه رفتار شهروندي را پيش بیني ميكند.
1-6- تعاريف نظري و عملياتي متغيرها
1-6-1- نظري
رفتار شهروندي:
رفتار شهروندي سازماني رفتاري است كه به قصد كمك به همكاران يا سازمان به وسيله يك فرد انجام مي‌گيرد و برعكس عملكرد شغلي رفتاري است كه در حيطه وظايف رسمي يك شغل نمي‌گنجد (اشنيك، 1991).
به عبارت ديگر رفتار شهروندي سازماني شامل آن بخش از رفتارهاي ارادي است كه به منظور كمك به همكاران يا سرپرستان انجام مي‌گيرد. مانند وقت‌شناسي، كمك به ديگران، ارائه پيشنهاد براي بهبود كارها.
مؤلفه‏های رفتار شهروندی سازمانی :