سامانه پژوهشی – رابطه هوش هيجاني و رضايت شغلي با رفتار شهروندي سازمانی- قسمت 5

5-2-1- محدودیتهای در اختیار محقق 126
5-2-2- محدودیتهای خارج از اختیار محقق 126
5-3- پیشنهادهای تحقیق 127
5-3-1- پیشنهادهای پژوهشی 127
5-3-2- پیشنهادهای کاربردی 127
منابع
منابع فارسی 128
منابع لاتین 132
پیوست
پیوست 1: پرسشنامه شهروند سازمانی اورگان و كانوسكي 1996 OCB 135
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………… 136
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2ـ1 مقایسه رویکرد توانایی مایر، کاروسو و سالوی و رویکرد ترکیبی بار ـ آن و گلمن (چاروکی و همکاران، 2001) 72
جدول 2ـ2 انواع مهارت‏های هوش هیجانی گنجی (1384) به نقل از برادبری و گریوز (2004) 79
جدول 3-1 تعیین سوالات ابعاد پرسشنامه رفتار شهروندی 97
جدول 3-2 ضرایب همبستگی مربوط به روایی همگرایی و تمایز در خرده مقیاس‌های چند سوالی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………………. 99
جدول 3-3 بررسی پایایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط محقق 99
جدول 3-4 ضرایب همبستگی مربوط به روایی همگرایی و تمایز در خرده مقیاس‌های چند سوالی پرسشنامه هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………………………… 101
جدول 3-5 بررسی پایایی پرسشنامه هوش هیجانی و ابعاد آن توسط محقق 102
جدول 3-6 ضرایب همبستگی مربوط به روایی همگرایی و تمایز در خرده مقیاس¬های چند سوالی پرسشنامه رضایت شغلی…………………………………………………………………………………………………………… 104
جدول 3-7 بررسی پایایی پرسشنامه رضایت شغلی و ابعاد آن توسط محقق 104
جدول 4-1 بررسی میانگین و انحراف استاندارد رفتار شهروندی سازمانی 107
جدول 4-2 بررسی میانگین و انحراف استاندارد رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن 108
جدول 4-3 بررسی میانگین و انحراف استاندارد رضایت شغلی و ابعاد آن 109
جدول 4-4: بررسی میانگین و انحراف استاندارد هوش هیجانی و ابعاد آن 110
جدول 4-5: ماتریس همبستگی بین متغیرها 111
جدول 4-6: ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندي سازمانی 112
جدول 4-7: ضریب همبستگی بین مولفه‏های هوش هیجانی با رفتار شهروندي سازمانی 113
جدول 4-8: ضریب همبستگی بین مولفه‏های رضایت شغلی با رفتار شهروندي سازمانی 114
جدول 4-9: جدول تحلیل واریانس و مشخصه‏های آماری رگرسیون بین هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی به روش همزمان 115
جدول 4-10: جدول تحلیل واریانس و مشخصه‏های آماری رگرسیون بین ابعاد هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی به روش همزمان 116
جدول 4-11: جدول تحلیل واریانس و مشخصه‏های آماری رگرسیون بین ابعاد رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی به روش همزمان 117
فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار 4-1: بررسی نمرات رفتار شهروندی سازمانی 107
نمودار 4-2: بررسی نمرات رفتار شهروندی سازمانی 107