دانلود پایان نامه روانشناسی درباره پردازش شناختی

ارتباطات، مشکلاتی در بیان، زبان دریافتی، مسائل عمومی، پیگیری دستورالعملهای کلامی و مشکل فهمیدن سخنرانیها (کروز، 1999).

پردازش متوالی/ منطقی:
به طور کلی مغز به عنوان سیستم بایگانی جزئیات، به شکلی در نظر گرفته شده که بسیار شبیه به یک کامپیوتر است که اطلاعات را سازماندهی و ذخیره میکند و شامل توانایی یادگیری، حفظ کردن، سازماندهی و بیان اطلاعات دقیق و خاص از جمله حقایق، ارقام و فرمولها است. دانشآموزانی با مهارتهای متوالی ضعیف ممکن است از ساختار خارجی (مانند لیستها، برنامهها، یادآورندهها و غیره) استفاده کنند. چنین دانشآموزانی گاهی اوقات توانایی پردازش مفهومی قویتری (استدلال، تفکر انتزاعی، خلاقیت) دارند و ممکن است زمانی که در ابتدا مرور و خلاصهای و یا مفاهیم اصلی ارائه شود بهتر یاد بگیرند تا زمانی که اطلاعات جزئی ارائه میشود (کروز، 1999).
پردازش متوالی/ منطقی ممکن است شامل موارد زیر شود:
حافظه کوتاه مدت برای جزئیات، حافظه بلند مدت برای بازیابی جزئیات، هماهنگی مهارتهای حرکتی، پیدا کردن کلمات مورد نظر برای بیان گفتاری یا نوشتاری، سازماندهی افکار و مواد، مکانیسم نوشتن (املاء و نقطه گذاری)، سرعت خواندن/ صدای کلمات جدید، توجه به جزئیات، سازماندهی کلمات و افکار. دانشآموزانی با ناتوانی کلی در پردازش متوالی/ منطقی اغلب بیشترین مشکلات یادگیری را در حوزههایی از خواندن پایه، محاسبات ریاضی، روانی زبان و مکانیسم نوشتن تجربه میکنند. مشکلات خاص پردازش متوالی/ منطقی، ممکن است شامل موارد زیر شود: مشکلات دستخط شامل: سرعت/ وضوح، برعکس نوشتن حروف، املاء/ مکانیسمها، ترتیب اشتباه حروف (سازماندهی، نظمدهی، تنظیم)؛ مشکلات خواندن شامل: رمزگشایی (صدای کلمات)، سرعت/ روانی (سلیس بودن)، به خاطر آوردن جزئیات، توجه/ تمرکز و مشکلات ریاضی شامل موارد زیر میشود: بخاطر آوردن فرمولها/ گامها، ارتباطات، پیدا کردن کلمات برای بیان شفاهی یا کتبی و مشکلات عمومی مشتمل بر: به خاطر آوردن جزئیات، دنبال کردن دستورالعملهای خاص، به خاطر آوردن نام اشخاص یا اشیاء، برنامه ریزی برای تکالیف طویل المدت، محرکهای محیطی به راحتی موجب مختل شدن توجه میشود (کروز، 1999).
پردازش مفهومی/ جامع:
پردازش مفهومی مشتمل بر درک کردن الگوهای کلی و مفاهیم اساسی برای استفاده در تفکر سطح بالا، خلاقیت و استدلال است. ضبط مفهومی/ جامع مثل قرار دادن اشیاء درون جعبههایی با برچسبهای بسیار کلی است. پردازش مفهومی/ جامع که مرتبط با نیمکره راست است شامل: حافظه برای موضوعهای کلی و یا ایدهها، استدلال، آگاهی فضایی، اطلاعات عمومی، تفکر استنباطی، تخمین/ برآورد، درک مفهومی، خلاقیت/ نوآوری، درک خواندن، استفاده از زمینه، موسیقی میباشد. دانشآموزانی که ناتوانی کلی در پردازش مفهومی/ جامع را تجربه میکنند اغلب در طول سالهای اولیه مدرسه عملکرد کاملا خوبی دارند اما مشکلاتی را در درک مطالب خوانده شده، استدلال ریاضی و نوشتن خلاق بعدا تجربه میکند (کروز، 1999).
مشکلات خاص پردازش مفهومی/ جامع ممکن است شامل موارد شود:
مشکلات خواندن: درک کردن طنز، استنتاج، طعنه زدن و درک عمومی؛ مشکلات ریاضی: تعمیم دهی به موقعیتهای جدید، مشکلات طبقه بندی؛ مشکلات زبان نوشتاری: نوشتن خلاق، ارتباطات، درک زبان عمومی، مشکلات عمومی: آگاهی کلی/ عمومی، توجه بیش از حد متمرکز بر یک منطقه خاص (کروز، 1999).
سرعت پردازش:
سرعت پردازش یعنی مغز با چه سرعتی قادر به عمل یا عکس العمل در موقعیتهای مختلف است. وقتی اطلاعات خیلی کند یا خیلی سریع پردازش شوند مشکلاتی رخ میدهد. دانشآموزان اختلال یادگیری هنگامی که نیاز به پردازش اطلاعات دارند برخی از مشکلات سرعت پردازش اطلاعات را تجربه میکنند و ضعیفترین پردازش آنها در کانال ورود و خروج یا بعد است اما برای سایر دانشآموزان اختلال یادگیری، ضعف عمومی در سرعت پردازش باعث مشکلات در تمامی مناطق میشود. سرعت پردازش کم گاهی اوقات با ADHD از نوع بیتوجهی همراه میشود، درحالیکه سرعت پردازش زیاد گاهی اوقات همراه با تکانشگری است که میتواند از مشخصه ADHD از نوع بیشفعالی باشد (کروز، 1999).
سرعت پردازش شامل: حافظه کوتاه مدت (فشرده زمانی)، حافظه بلند مدت (فشرده زمانی)، سرعت صحبت کردن- کلمه یابی، سرعت نوشتن، سرعت خواندن، توجه، استدلال (فشرده زمانی)، سرعت پاسخ عمومی است. دانشآموزانی که ناتوانی کلی در سرعت پردازش دارند با توجه به ناتوانی برای پردازش سریع انواع اطلاعات، اغلب مشکلات یادگیری در تمام زمینه های تحصیلی را تجربه میکنند (کروز، 1999).
برخی از مشکلات ممکن است شامل موارد زیر شود:
مشکلات خواندن: سرعت خواندن، توانایی متمرکز ماندن به هنگام خواندن؛ مشکلات ریاضی: حل کردن مجموعهای از مسائل؛ مشکلات زبان نوشتاری: سرعت نوشتن، مکانیسم نوشتن، تمیز نوشتن. مشکلات ارتباطات: تاخیر در پاسخ، کندی در بیان اندیشه، مشکلات کلمه یابی. مشکلات عمومی: همیشه یک گام عقبتر از دیگران است، مشکل حفظ توجه به تکالیف، مشکل با فشارهای اجتماعی برای انجام سریعتر کارها، نیاز به زمان خیلی زیاد در آزمونها، مشکل با محدودیت زمانی تعیین شده (کروز، 1999) .
CPI و پیشرفت تحصیلی: ارتباط بین مدل پردازش CPI و زمینه های خاصی از پیشرفت تحصیلی بررسی شده (کروز، 1999) و نتایج حاکی از این است که بین 6 بعد پردازش فوق الذکر و پیشرفت تحصیلی در زمینه خواندن، نوشتن و ریاضی همبستگی متوسط تا زیاد وجود داشته است.
این رابطه یکی از بزرگترین نقاط قوت مدل پردازش CPI را نشان میدهد و نیز به آسانی میتواند بین انواع مختلف اختلال یادگیری به منظور درک ع
لت خاص مشکلات یادگیری و ترویج مداخله مناسب و موثر تمایز قائل شود که این به طور غیر رسمی به عنوان بخشی از فرآیند قبل از ارجاع و یا به طور رسمی همراه با نتایج آزمون پیشرفت فردی میتواند مورد استفاده قرار گیرد (کروز، 1999).
برخی از نکات برجسته cpi:
میتواند به عنوان بخشی از یک ابزار ارزیابی رسمی پردازش و هم به عنوان یک ابزار غربالگری پیش از ارجاع استفاده شود.
میتواند به عنوان ابزاری برای ارزیابی سبک یادگیری برای همه دانشآموزان و بزرگسالان استفاده شود.
ارزیابی کاملا معنیدار از ویژگیهای اساسی پردازش اطلاعات هم برای اشخاص دارای اختلال یادگیری و هم برای اشخاص بدون اختلال یادگیری ارائه میدهد.
یک روش قابل اعتماد و آسان از نمرهدهی عینی بر اساس شناخت طولانی مدتی که والدین در مورد یادگیری فرزندان خود یا ویژگیهای پردازش اطلاعات آنها دارند، ارائه میدهد.
در بیش از 15 سال گذشته با داده های وسیع و ارزیابی تحلیل عامل به طور کامل آزمایش و تصحیح شده است.
یک ارزیابی کاربردی از پردازش شناختی با مفاهیم برنامه نویسی روشن و مفید برای آموزش دهندگان ارائه میدهد.
مدل پردازش cpi بر اساس جدیدترین تحقیقات شناختی وابسته به تحول عصبی و آموزش است (کروز، 1999).
نمره گذاری:
به منظور بررسی حوزهای پردازش، پرسشنامهها به وسیله والدین، معلمان یا خود دانشآموزان تکمیل میشود. پرسشنامهها دارای 20 سوال مربوط به زمینه و اطلاعات دموگرافیک است و 50 سوال مربوط به پردازش شناختی است. نمره هر سوال بر مبنای یک مقیاس پنج گزینهای از یک تا پنج است که عدد یک نشاندهنده مشکل آشکار و عدد پنج نشاندهنده توانایی آشکار است و عدد سه برای نشان دادن مهارت متوسط یا وقتی است که ارزیاب در مورد پاسخ درست نامطمئن میباشد. شیوه نمره گذاری ارائه شده بر اساس مصاحبه با بیش از 1200 دانشآموز، مصاحبه با صدها والدین و دانشآموز و مشاهده مستقیم رفتار افراد با اختلال یادگیری تعیین شده است.
پایایی و روایی :
میزان پایایی CPI از طریق همبستگی با روش بازآزمایی 92/0همبستگی حاصل از دونیمه آزمون بین 80/0 تا 91/0گزارش شده است. روایی CPI از طریق همبستگی با شاخص پردازش جهانی بین 92/0تا 95/0است. روایی پیشبین با 12% خطای مثبت پیشبینی و 10% خطای منفی پیشبینی 78/0گزارش شده است و روایی همزمان از 71/0 تا 84/0است. این اطلاعات موید این است که پرسشنامه مورد نظر از روایی و پایایی بسیار قوی برخوردار است (کروز، 1999).
پایایی و روایی در پژوهش حاضر: در این تحقیق برای تعیین پایایی آزمون روش آلفای کرونباخ به کار گرفته شد، که ضرائب آلفای کرونباخ هر یک از ابعاد و کل مقیاس به صورت زیر میباشد:
ضریب آلفای کرونباخ پردازش شنوایی 76/0، پردازش بینایی 72/0، پردازش متوالی 77/0، پردازش مفهومی 73/0، سرعت پردازش 79/0، توجه 77/0 و ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس 89/0 و به منظور بررسی روایی مقیاس از روش همبستگی بین پرسشهای هر بعد و نمره کل ابعاد پردازش شناختی استفاده شد که ضرائب همبستگی بین پرسشهای هر بعد و نمره کل ابعاد پردازش شناختی از 37/0 تا 77/0 متغیر است و نشان از روایی این مقیاس میباشد.
3-6- شیوهی اجرای پژوهش
ابتدا پرسشنامه پردازش شناختی به فارسی ترجمه شد بعد توسط یک روانشناس مسلط به زبان انگلیسی و فارسی مورد بررسی قرار گرفت و شکافهای موجود بین ترجمه فارسی و انگلیسی برطرف گردید. در موادی که ترجمه فارسی و انگلیسی یکسان نبود انطباق لازم با حفظ جهت و محتوا صورت گرفت.
ابتدا فهرستی از مراکز ویژه بازپروری دانشآموزان اختلال یادگیری از سازمان آموزش و پرورش استثنایی تهیه گردید و با مراجعه به این مراکز و کسب اجازه از والدین دانشآموزان دارای اختلال یادگیری، پرسشنامه پردازش شناختی در مراکز اختلالات یادگیری توسط والدین به صورت انفرادی اجرا شد و محقق در تمامی موارد آماده پاسخگویی به سوالات والدین بود و در مواردی که لازم بود سوالات برای آنها توضیح داده شد.
3-7- روش تجزیه و تحلیل پژوهش
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش ابتدا شاخصهای توصیفی متغیرهای مورد مطالعه اعم از فراوانی، میانگین و انحراف معیار مشخص شد. روش های آماری مورد استفاده به منظور پاسخگویی به هر یک از سئوالات پژوهش به شرح زیر میباشد:
به منظور پاسخ به سوال اول پژوهش از تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر برای مقایسه ابعاد پردازش شناختی استفاده شد.
به منظور پاسخ به سوال دوم پژوهش از همبستگی نمرات سوالات هر بعد با نمره کل همان بعد استفاده شد.
به منظور پاسخ به سوال سوم پژوهش از روش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی مقیاس سنجش پردازش شناختی استفاده شد.
به منظور پاسخ به سوال چهارم پژوهش از روش آماری تحلیل واریانس دو سویه استفاده شد.
فصل چهارم
نتایج پژوهش
4-1- مقدمه
هدف اصلی این پژوهش بررسی ابعاد پردازش اطلاعات کودکان با اختلال یادگیری بود. اطلاعات لازم جهت انجام این پژوهش با بهره گرفتن از پرسشنامه پردازش شناختی (کروز، 1999) برای 120 آزمودنی 38 دختر و 82 پسر که در مراکز اختلال یادگیری در حال باز پروری بودند، توسط والدین تکمیل گردید و به وسیله نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در این فصل ابتدا به یافتههای توصیفی در خصوص متغیرهای مورد مطالعه پرداخته خواهد شد و در ادامه یافتههای مرتبط با پرسشهای تحقیق ارائه میگردد.
4-2- یافتههای توصیفی متغیرهای پژوهش
پردازش شناختی در این تحقیق با توجه به ادبیات تحقیق، دارای 6 بعد میباشد، م
یانگین و انحراف استاندارد نمرات ابعاد پرسشنامه برای دختران و پسران و کل نمونه در جدول (4-1) آورده شده است.
جدول ( 4-1) یافتههای توصیفی ابعاد پرسشنامه پردازش شناختی
ابعاد پرسشنامه
جنسیت
کل
دختر
پسر
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
پردازش شنوایی
26/35
19/5
31/36
38/4
98/35
66/4
پردازش بینایی
92/30
91/4
18/32
92/4
78/31
93/4
پردازش متوالی
34/26
61/5
48/25
27/5
75/25
37/5
پردازش مفهومی
34
21/5
24/35
29/4
85/34
61/4
سرعت پردازش

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

63/31
10/5
01/31
79/5
20/31
57/5
توجه
13/27
57/4
46/26
46/5
67/26
19/5
4-3- یافتههای مربوط به سوالات پژوهش
سوال اول پژوهش: آیا بین ابعاد مختلف مقیاس پردازش شناختی در دانشآموزان با اختلال یادگیری تفاوت وجود دارد؟
جهت پاسخگویی به این سوال از آزمون اندازهگیری مکرر استفاده گردید.
جدول( 4-2) میانگین و خطای استاندارد کل ابعاد پردازش شناختی
ابعاد
میانگین
خطای استاندارد
پردازش بینایی
98/35
42/0
پردازش شنوایی
78/31
45/0
پردازش متوالی
75/25
49/0
پردازش مفهومی
85/34
42/0
سرعت پردازش
20/31
50/0
توجه
67/26
47/0
جدول فوق میانگین و خطای استاندارد کل هر یک از ابعاد پردازش اطلاعات را نشان میدهد که از 75/25 تا 98/25 متغیر است.
جدول (4-3) تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر ابعاد مقیاس پردازش شناختی
اثر
ارزشها
F
درجه آزادی
معناداری
اثر پیلای
829/0
115/1
5
001/0
لامبدای ویلکس
171/0
115/1
5
001/0
اثر هاتلینگ
847/4
115/1
5
001/0
بزرگترین ریشه روی
847/4
115/1
5
001/0
همانگونه که از جدول (4-3) مشاهده میشود مقدار لامبدای ویلکس=17/0، 115/1f=، 001/p0 و (اثر پیلای= 82/0، 001/0p=، 115/1f=) بیانگر تفاوت معناداری بین ابعاد مختلف مقیاس پردازش شناختی در دانشآموزان با اختلال یادگیری میباشد. برای درک بیشتر چگونگی این تفاوت تصحیح سطح معنیداری آلفا با روش تصحیح بون فرونی در سطح
05/0 p برای مقایسه میانگین ابعاد پردازش اطلاعات استفاده شده که نتیجه در جدول زیر گزارش شده است.

جدول (4-4 ) نتایج مقایسه میانگینها بر اساس آزمون t وابسته با تصحیح بون فرونی
ابعاد
تفاوت میانگینها
خطای استاندارد
مقدار t
پردازش شنوایی
شنوایی
2
3
4
5
6
بینایی
متوالی
مفهومی
سرعت
توجه
2/4
2/10
1/1
7/4
3/9
42/0
47/0
24/0
34/0
48/0
*83/9
*38/21
*66/4
*71/13
*08/19
پردازش بینایی
3
4
5
6
متوالی
مفهومی
سرعت
توجه
6
3-
57/0
1/5
32/0
38/0
40/0
35/0
*41/18
*92/7-
*41/1
*34/14
پردازش متوالی
4
5
6
مفهومی
سرعت
توجه
9-
4/5-
91/0-
46/0
43/0
21/0
*57/19-
* 51/12-
*26/4-
پردازش مفهومی
5
6
سرعت
توجه
6/3
1/8
42/0
46/0
* 77/8
*41/7
سرعت پردازش
6
توجه
5/4
43/0
*33/10
05/0 p*
جدول (4-4) نتایج حاصل از آزمون t برای گروه های وابسته را نشان میدهد. داده های این جدول حاکی از آن است که از بین 15 مقایسه انجام شده در سطح 05/0 تمام مقایسه ها معنیدار است.
سوال دوم پژوهش: آیا مقیاس پردازش شناختی از روایی قابل قبولی برخوردار است؟
جهت پاسخگویی به این سوال از روش همبستگی بین پرسشهای هر بعد و نمره کل ابعاد پردازش شناختی استفاده شد.
جدول (4-5) ضرائب همبستگی بین ابعاد مقیاس پردازش شناختی و سوالات هر بعد
ابعاد
سوالات
ضریب همبستگی
پردازش شنوایی
5
14
21
22
24
27
28
34
35
38
*66/0
*41/0
*54/0
*62/0
*57/0
*56/0
*61/0
*56/0
*60/0
*40/0
پردازش بینایی
3
6
9
19
20
23
25
29
32
33
*51/0
*67/0
*40/0
*60/0
*63/0
*54/0
*53/0
*45/0
*59/0
*43/0
ادامه جدول (4-5) ضرائب همبستگی بین ابعاد مقیاس پردازش شناختی و سوالات هر بعد
ابعاد
شماره سوالات
ضریب همبستگی
پردازش متوالی
7
8
9
10
15
16
19
25
31
*70/0
*70/0
*54/0
*53/0
*57/0
*51/0
*56/0
*59/0
*61/0
پردازش مفهومی
5
14
17
24
26
27
28
29
30
35
*62/0
*40/0
*40/0
*53/0
*56/0
*61/0
*65/0
*60/0
*62/0
*54/0
سرعت پردازش
1
4
6
11
12
13
14
21
22
39
*48/0
*46/0
*58/0
*58/0
*73/0
*72/0
*56/0
*62/0
*65/0
*44/0

ادامه جدول (4-5) ضرائب همبستگی بین ابعاد مقیاس پردازش شناختی و سوالات هر بعد
ابعاد
شماره سوالات
ضریب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *