شهریور ۳۱, ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه درباره کیفیت زندگی، زندگی شهری، احساس امنیت، توزیع فراوانی

پستی
فراوانی
۲۳
۵۰
۴۱
۹۹
۱۱۲
درصد
۷.۱
۱۵.۵
۱۲.۶
۳۰.۵
۳۴.۵
جدول شماره ۴-۸- توزیع فراوانی و پاسخ به سوالات کیفیت زندگی شهری
ردیف
متغیر
شاخص
کاملاً مخالف
مخالف
بینابین
موافق
کاملاً موافق
۱
فرصت های شغلی محل زندگی
فراوانی
۹۵
۱۵۱
۴۹
۳۰
۰
درصد
۲۹.۲
۴۶.۵
۱۵.۱
۹.۲
۰
۲
بالا بودن هزینه زندگی در شهر محل زندگی
فراوانی
۱۰
۲۰
۲۰
۱۳۳
۱۴۲
درصد
۳.۱
۶.۲
۶.۲
۴۰.۹
۴۳.۷
۳
مناسب بودن هزینه استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی
فراوانی
۵۱
۱۷۷
۶۵
۳۰
۲
درصد
۱۵.۷
۵۴.۵
۲۰
۹.۲
۰.۶
۴
دسترسی به امکانات تفریحی و رفاهی جهت گذراندان اوقات فراغت
فراوانی
۴۸
۹۰
۸۷
۹۰
۱۰
درصد
۱۴.۸
۲۷.۷
۲۶.۸
۲۷.۷
۳.۱
۵
مناسب بودن هزینه بهداشت و درمان در شهر محل زندگی
فراوانی
۹۱
۱۵۱
۲۱
۵۲
۱۰
درصد
۲۸
۴۶.۵
۶.۵
۱۶
۳.۱
۶
مراکز گردشگری قابل معرفی به دیگران در شهر محل زندگی
فراوانی
۱۸
۵۱
۷۶
۱۴۶
۳۲
درصد
۵.۵
۱۵.۷
۲۳.۴
۴۵.۵
۹.۶
۷
مناسب بودن هزینه آموزش و پرورش
فراوانی
۴۵
۱۴۴
۷۹
۴۷
۱۰
درصد
۱۳.۸
۴۴.۳
۲۴.۳
۱۴.۵
۳.۱
۸
امکان برنامه ریزی برای قرارهای ملاقات با توجه به ترافیک معابر
فراوانی
۱۳۸
۱۱۲
۴۶
۲۹
۰
درصد
۴۲.۵
۳۴.۵
۱۴.۲
۸.۹
۰
۹
تسهیلات و امکانات موجود در در زمان بحران
فراوانی
۷۵
۱۲۸
۷۶
۳۱
۱۵
درصد
۲۳.۱
۳۹.۴
۲۳.۴
۹.۵
۴.۶
۱۰
ایمن بودن محل زندگی جهت پرورش کودکان
فراوانی
۶۷
۱۴۲
۵۲
۵۴
۱۰
درصد
۲۰.۶
۴۳.۷
۱۶
۱۶.۶
۳.۱
۱۱
احساس امنیت به هنگام پیاده روی در شب
فراوانی
۳۲
۲۰۴
۷۳
۱۶
۰
درصد
۹.۸
۶۲.۲
۲۲.۵
۴.۹
۰
۱۲
احساس امنیت نسبت به حوادث، تصادفات، آتش سوزی و … در محل زندگی
فراوانی
۶۵
۱۳۹
۸۳
۴۲
۵
درصد
۱۷.۲
۴۲.۸
۲۵.۵
۱۲.۹
۱.۵
۱۳
استفاده از آب آشامیدنی از مکان های عمومی
فراوانی
۴۴
۱۱۷
۶۶
۸۳
۱۵
درصد
۱۳.۵
۳۶
۲۰.۳
۲۵.۵
۴.۶
۱۴
جدی بودن مشکل آلودگی آب و هوا
فراوانی
۴۴
۲۰
۱۵
۶۵
۱۸۱
درصد
۱۳.۵
۶.۲
۴.۶
۲۰
۵۵.۷
جدول شماره۴-۸- توزیع فراوانی و پاسخ به سوالات کیفیت زندگی شهری
ردیف
متغیر
شاخص
کاملاً مخالف
مخالف
بینابین
موافق
کاملاً موافق
۱۵
بودن محل مناسب برای گپ زدن و صحبت کردن با دوستان و آشنایان در محل زندگی
فراوانی
۱۵
۱۲۳
۹۳
۸۴
۱۰
درصد
۴.۶
۳۷.۸
۲۸.۶
۲۵.۸
۳.۱
۱۶
امکان خریداری مایحتاج با کمترین مشکل
فراوانی
۱۳
۹۱
۶۴
۱۳۲
۲۵
درصد
۴
۲۸
۱۹.۷
۴۰.۶
۷.۷
۱۷
سهولت در جستجوی کلیه اطلاعات شهر در اینترنت
فراوانی
۳۴
۱۰۲
۱۰۰
۷۹
۱۰
درصد
۱۰.۵
۳۱.۴
۳۰.۸
۲۴.۳
۳.۱
۱۸
مناسب بودن سازماندهی و ساختار شهر جهت رفع نگرانیها و دغدغه ها
فراوانی
۳۸
۱۵۰
۶۲
۷۰
۵
درصد
۱۱.۷
۴۶.۲
۱۹.۱
۲۱.۵
۱.۵
۱۹
فرصت انجام فعالیتهای داوطلبانه در شهر
فراوانی
۴۲
۱۲۱
۱۱۱
۴۶
۵
درصد
۱۲.۹
۳۷.۲
۳۴.۲
۱۴.۲
۱.۵
۲۰
مساعد بود و شرایط و امکاناتن سر زدن به دوستان آشتایان
فراوانی
۴۰
۱۳۲
۵۹
۷۹
۱۵
درصد
۱۲.۳
۴۰.۶
۱۸.۲
۲۴.۳
۴.۶
۲۱
فراهم بودن تسهیان و امکانات رفاهی برای سالمندان، معلولان، فقرا و….
فراوانی
۱۳۸
۸۳
۶۲
۴۲
۰
درصد
۴۲.۵
۲۵.۵
۱۹.۱
۱۲.۹
۰
۴-۲- تجزیه و تحلیل استنباطی (بررسی و آزمون فرضیه ها)