مهر ۴, ۱۳۹۹

دانلود پایان نامه درباره کیفیت زندگی، کیفیت زندگی شهری، زندگی شهری، جامعه آماری

او شبکه های اجتماعی فشرده در قلمرو های قدیمی و مختلط شهری صورتی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهند که در ارتباط با نظافت و بهداشت محیط، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات مرتبط با بهبود کیفیت زندگی در مقایسه با مسئولین نهادی و رسمی نظافت و امور امنیتی و انتظامی، مسئولیت بیشتری از خود نشان می دهند.
۱۳-۵-۲-کیفیت زندگی شهر و برنامه ریزی
آرزوی بهبود کیفیت زندگی شهری در مکانی مشخص و برای شخص یا گروه مشخص، کانون توجه مهمی برای برنامه ریزان است. همچنین می توان اظهار کنیم که اقدام به برنامه ریزی بصورت فعالیتی عمومی و همگانی، به طور بالقوه ای می تواند کیفیت زندگی شهروندان را به وجود آورد.
کتاب کلاسیک فرید من(۱۹۸۷)درباره ی برنامه ریزی در حوزه ی همگانی و عمومی، این موضوع را به طور زیادی روشن می سازد که برنامه ریزان مسئولیت قابل توجه ای برای همکاری و شرکت در ایجاد جوامع آزاد، قانون مدار و مسئول بر عهده دارند، جوامعی که در آنها انتخاب های پیچیده و مرکب ارزیابی و سنجیده شده و برنامه های مناسب آن اجرا و تکمیل شده اند. چنین برنامه هایی عواقب و نتایج مستقیمی هم بر جنبه های خصوصی و هم جنبه های عمومی و همگانی زندگی شهروندان در زمینه ی کیفیت زندگی شان دارد. (Massam,2002)
برنامه ریزان شهری، دولت مردان، سیاست مداران، سازمانهای غیر دولتی و (نیز) عموم مردم می کوشند تا فرآیند و خروجی های برنامه ریزی را، در جهت تغییر شرایط و بالا بردن کیفیت زندگی تحت تأثیر قرار دهند و کالبد و محیط اجتماعی را فراهم کنند که در آ« کیفیت زندگی ارتقاء یابد.
مطالعه کیفیت زندگی در برنامه ریزی شهری به گستره وسیعی از فرض هایی متکی است که گستردگی آن ها به اندازه ی گوناگونی است که در کیفیت زندگی میان افراد، گروه ها یا مکان ها می تواند تشخیص داده شود و تدابیر تجویز شده می تواند یا باید تفاوت ها را ریشه کن نماید. به هر حال میان برنامه ریزان شهری و سیاست گذاران درباره ی تدقیق معنای کیفیت زندگی، اجزای منفردی که کیفیت زندگی را در بردارند و روشی که از طریق آن برنامه های ویژه، کیفیت زندگجی را بهبود می بخشند، توافق اندکی وجود دارد. در عین حال گزارشات و پروژه های برنامه ریزی شهری بسیاری به مفهوم کیفیت زندگی شهری اشاره می شود، چه به عنوان نتیجه و حاصل پروژه و چه به عنوان بررسی وضعیت موجود.
در واقع استفاده از مفهوم کیفیت زندگی شهری در برنامه ریزی حداقل می تواند در دو مرحله از فرآیند برنامه ریزی مورد استفاده قرار بگیردو مرحله اول جایی است که برنامه ریزان می خواهند چشم انداز صحیح و قابل اطمینانی از وضعیت موجود شهر داشته باشند. در واقع در این مرحله برنامه ریزان در پی آن هستند تا اولویت ها و مسائلی را که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند به طور ویژه مورد توجه قرار بدهند، که بررسی ابعد مختلف کیفیت زندگی شهری می تواند راهنمای مناسبی برای آنها در این مرحله نیز بررسی اثراتی که این بر نامه ها و پروژه ها بر روی ابعاد مختلف کیفیت زندگی شهری می توانند داشته باشند، راهنمای مناسبی را برای برنامه ریزان و تصمیم گیران بوجود می آورد. در واقع برنامه ها و پروژه هایی می توانند سودمندی و کارآیی داشته باشد که در نهایت منجر به بالا بردن کیفیت زندگی شهری شود و به خصوص برخی ابعاد آن را که بیشتر مورد توجه برنامه ریزان شهری می باشد، ارتقاء دهد.
۱۴-۵-۲-ابعاد کیفیت زندگی شهری
تعداد زیادی از محققان همانند مک کال(۱۹۷۵)، مایرز (۱۹۸۷)، دیوید سن و کاتر(۱۹۹۱)، اوبرین و ایدی(۱۹۹۱)، گری سون و یونگ (۱۹۹۴)، دینر و ساهه (۱۹۹۷)، تراک و اتالک (۲۰۰۱)، در مورد ادبیات کیفیت زندگی، بررسی و مرور کرده اند و در این مورد موافقت وجود دارد که تعریفی پر معنی از کیفیت زندگی می بایست به رسمیت شناخته شود که : این مفهوم دو بعد مرتبط و پیوسته دارد یعنی یک بعد روان شناختی و یک بعد محیطی.
گری سن و یونگ (۱۹۹۴) اشاره می کنند به نظر می رسد یک توافق و اجماع وجود داشته باشد که در تعیین کیفین زندگی دو سری بنیادی از اجزاء و فرآیندها در تعامل می باشند: آنهایی که به یک فرآیند روان شناختی داخلی وابسته اند و یک احساس رضایت مندی و یا کامروایی را ایجاد می کنند و آنها که شرایط بیرونی هستند و فرآیند های داخلی را بر می انگیزند. راجع به بعد اول، عبارات دیگری بکار رفته اند، مثلاًکیفیت زندگی شهری، کیفیت زندگی اجتماعی، کیفیت محیطی (Massam,2002)
۳-۱- مقدمه
تحقیق فعالیتی است که برای شناخت پدیده های جهان و کاهش موارد تردید و عدم اطمینان انجام می شود. هر تحقیق و پژوهش با یک مسئله آغاز می‌گردد. به دنبال مسئله تحقیق سوالاتی در ذهن محقق بوجود می آید که می بایست در صدد پاسخگویی به آن باشد و به این ترتیب فرضیات پدید می آیند که مورد آزمون قرار می گیرند. بنابراین وظیفه اصلی و اساسی هر محقق، بررسی و پژوهش جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق و نتیجه گیری با استفاده از داده های جمع آوری شده در این خصوص می باشد. برای تحقق این منظور اصول و روش هایی علمی طراحی شده و محققان می بایست با توجه به نوع تحقیق و الزامات آن، روش و ابزار مناسب تحقیق را انتخاب و بوسیله آن اقدام به جمع آوری اطلاعات نماید، سپس با توجه به داده های گردآوری شده، در خصوص رد یا تایید فرضیات و پاسخگویی به سوالات تحقیق اقدام نماید.
در این فصل با توجه به نیازهای تحقیق به معرفی روش پژوهش، تکنیک و ابزار جمع آوری اطلاعات، جامعه آماری، شیوه نمونه گیری و چگونگی آزمون فرضیات و بررسی و تحلیل داده های گردآوری و … تحقیق پرداخته می شود.
۳-۲- نوع و روش اجرای پژوهش
پژوهش حاضر از طریق روش «پیمایشی» انجام می‌پذیرد. این پژوهش از حیث هدف، یک تحقیق «توصیفی- تحلیلی» است به این معنا که یافته‌های پژوهش بدون هیچگونه تغییری توصیف شده و روابط بین متغیرها بررسی می‌شود و از حیث نتیجه در زمره یک پژوهش «کاربردی» محسوب می‌شود.
۳-۳- روش‌های جمع‌آوری اطلاعات (تکنیک و ابزار)
با توجه به موضوع پژوهش و به جهت دستیابی به اطلاعاتی جامع و کافی درخصوص آن، تکنیک‌ها و ابزارهای متعددی برای جمع‌آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است. برای تدوین فصل دوم و ادبیات نظری پژوهش از روش « کتابخانه‌ای » مراجعه به اسناد، مدارک، مقالات داخلی و خارجی و نیز «مصاحبه» های صورت گرفته با اساتید و صاحبان فن علی الخصوص کارشناسان فعال در حوزه خدمات ارتباطی پست استفاده شده است.
برای تهیه اطلاعات اصلی تحقیق و آزمون فرضیه‌ها نیز، از ابزار «پرسشنامه» استفاده شده است. لازم به ذکر است که نتایج حاصل از مصاحبه‌ و پرسشنامه‌ها به منظور کاربردی‌تر کردن نتایج بصورت تطبیقی با هم مقایسه شده‌اند.
مشخصات پرسشنامه و نحوه گردآوری اطلاعات بوسیله آن، به شرح زیر می‌باشد :
پرسشنامه شامل تعداد ۳۶ سؤال بوده و طوری طراحی شده که توانایی سنجش متغیرهای تحقیق را داشته باشد. پس از سوالات مربوط به مشخصات جامعه آماری، برای طراحی سوالات مربوط به عقاید و طرز تلقی۱۲۵ جامعه در خصوص فرضیات تحقیق، از مقیاس لیکرت۱۲۶ استفاده شده است برای طراحی سوالات مربوط به تمایل به استفاده از سرویس های نوین پستی از نظرات کارشناسان با تجربه و خبره در این زمینه بهره گیری شد تا نهایتاً پس از ویرایش نهایی تعداد ۱۰ سوال انتخاب شد که هر یک به عنوان یکی از مصادیق سرویس های نوین پستی محسوب می شوند. ضمن اینکه جهت سنجش کیفیت زندگی شهری از پرسش نامه استاندارد که پیش از این در یک تحقیق علمی در شهر میلان ایتالیا استفاده شده بود، بهره برداری شد.
پرسشنامه از طریق ملاقات حضوری در بین جامعه نمونه تقسیم و پس از تکمیل جمع‌آوری شده است.
۳-۴- روایی و پایایی ابزار سنجش
در هر پژوهشی، لازم است ابزار سنجش از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد، تا محقق بتواند داده ها و تجریه و تحلیل دادها, فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سوال تحقیق پاسخ دهد.
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار، دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد. پایایی ابزار نیز که از آن به اعتبار، دقت و اعتماد پذیری یاد می شود، عبارت است از اینکه اگر وسیله ی اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه، در زمان و مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارت دیگر ابزار پایا و یا معتبر، ابزرای است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد.
برای ارزیابی روایی۱۲۷ (اعتبار) پرسشنامه تعداد ۳۰ نسخه از آن ها برای اساتید دانشگاهی و افراد دارای تحصیلات عالی شاغل در شرکت پست ارسال و پرسشنامه بر اساس ارزیابی تطابق نظرات آنها بازنگری شد، همچنین برای ارزیابی پایایی۱۲۸ (قابلیت اعتماد) پرسشنامه، ضریب α کرونباخ محاسبه و پس از انجام تغییراتی در ساخت پرسشنامه، اعدد به دست آمده مطابق جدول زیر بدست آمد. به این ترتیب پرسشنامه به شکل نهایی و قابل اجرا درآمد.
جدول ۱-۳: ارزیابی پایایی ابزار اندازه گیری
مقدار آلفای کرونباخ
تعداد سوال
متغیر
۰.۷۸
۱۰
تمایل به استفاده از سرویس های نوین
۰.۸۰
۲۱
کیفیت زندگی شهری
۳-۵- جامعه آماری و تعیین حجم نمونه
بر اساس عنوان و قلمرو تحقیق جامعه آماری آن شهروندان تهرانی ساکن در منطقه ۱۳ پستی هستند هستند، اما برای دستیابی به اهداف پژوهش جامعه آماری تحقیق تمامی افرادی در نظر گرفته شد که حداقل یکبار برای استفاده از خدمات ارتباطی پست، به یکی از دفاتر پستی فعال در این منطقه اعم از دولتی و خصوصی مراجعه کرده اند. جامعه آماری بر اساس میانگین آمار تعداد مرسولات قبول شده در طول یک ماه کاری در منطقه پستی تخمین زده شد. از آنجا که دسترسی به کل آحاد جامعه عملاً غیر ممکن می‌باشد، لذا از بین کل جامعه آماری اقدام به نمونه‌گیری شد.
برای آنکه بتوان نتایج حاصل از مطالعه نمونه آماری را به کل جامعه تعمیم داد، لازم است از روش های علمی برای یافتن حداقل تعداد نمونه استفاده کرد. بر این اساس از فرمول کوکران برای تعیین تعداد نمونه لازم که بتوان نتایج آنرا با درصد اطمینان مشخص به کل جامعه تعمیم داد، استفاده شده است :
که در آن، n حجم نمونه، N حجم جامعه آماری، خطای مجاز نمونه‌ گیری که مقدار آن بین ۰۱/۰ تا ۱/۰ می‌تواند در نوسان باشد و در اینجا برابر ۰۵/۰ در نظر گرفته شده است، z مقدار متغیر نرمال استاندارد شده می‌باشد که برای سطح اطمینان ۹۵ درصد مقدار آن برابر ۹۶/۱، از جدول مربوطه بدست می‌آید و که بعلت نامعلوم بودن از مقدار ماکزیمم آن یعنی ۲۵/۰=۵/۰×۵/۰ استفاده شده است.
به این ترتیب