جولای 16, 2020

دانلود پایان نامه درباره توزیع فراوانی، وضعیت تأهل، انحراف معیار، جامعه آماری

تعداد نمونه مورد نیاز در سطح اطمینان ۹۵ درصد، تعداد ۳۸۴ نفر بدست آمد. اما متأسفانه همانگونه که پیش‌بینی می‌شد تعدادی از پاسخگویان پرسشنامه ها را عودت ندادند و تعدادی نیز پاسخ های منطقی به سؤالات مطرح شده، ارائه نکرده بودند که با توجه به سؤالات کنترلی تعبیه شده در پرسشنامه، شناسایی و کنار گذاشته شدند. به این ترتیب اطلاعات آماری بر اساس مجموع ۳۲۵ پرسشنامه تجزیه تحلیل می‌شود.
۳-۶- روش‌های نمونه‌گیری
با مدنظر داشتن شرایط حاکم بر پژوهش و برای تحقق اصل جامعیت آن، در انجام تحقیق حاضر و از آنجا که انتخاب نمونه در سطوح مختلفی صورت می گرفت از سه روش به شرح سطوح زیر اقدام به نمونه‌گیری شد :
۱. بر اساس تقسیمات پستی، شهر تهران دارای ۸ منطقه پستی مجزا می باشد، با توجه به تفاوت های خاص فرهنگی،اجتماعی، اقتصادی و محیطی موجود در نوع زندگی مردمان مناطق مختلف، منظقه ۱۳پستی شهر به عنوان جامعه آماری برگزیده شد.
۲. منظقه ۱۳ پستی دارای تعدادی دفتر پستی تابعه هستند که با توجه به حجم ترافیک مرسولات قبول شده در آن ها، تعداد مراجعان و سطح تجهیزات و امکانات به دفاتر درجه یک، دو و سه طبقه بندی می شوند. برای انتخاب دفاتری که پرسشنامه به مراجعان آنها ارائه شود از روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده نامتناسب، بر اساس درجه بندی فوق استفاده شده است.
۳. و در نهایت از روش نمونه‌گیری تصادفی (اتفاقی) برای انتخاب مشتریان دفاتر منتخب مناطق پستی که در روزهای آغازین سال ۹۲ (فاصله روزهای۰۵/۱/۹۲تا ۲۰/۱/۹۲) به دفاتر پستی مراجعه کرده اند، استفاده شده است.
۳-۵- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای بررسی نتایج حاصل از پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آن ها با توجه به نوع پژوهش و ابزار مورد استفاده، از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون ها و جداول آماری و در بخش تحلیلی نیز برای درک و شناخت روابط میان فرضیه ها و همچنین ارتباط متغیرهای مستقل و وابسته با توجه به اینکه متغیرهای مورد آزمون از نوع فاصله ای بوده و جامعه مورد آزمون نرمال نمی باشد از آزمون اسپیرمن استفاده شده است که با توجه به حجم اطلاعات محقق برای پردازش آن از نرم افزارهای SPSS بهره گرفته است.
مقدمه
در یک فرآیند تحقیق علمی، بعد از جمع آوری داده ها نوبت به تجزیه و تحلیل آن ها می رسد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و تبدیل آن به اطلاعاتی که با آن ها بتوان اهداف تحقیق را برآورده ساخت باید مجموعه ای از قواعد را رعایت نمود و تکنیک ها و فنون آماری مناسب با داده ها را برگزید. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده به منزله پل ارتباطی برای رسیدن به نتایج پژوهش است. برای این کار می بایست اطلاعات بدست آمده از ابزار پژوهش، مرتب و دسته بندی شده و سپس با اجرای آزمون آماری مناسب فرضیه‌های تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و درخصوص معناداری رابطه ها، تفاوت ها و بطور کلی رد یا تأیید فرضیه ها نتیجه گیری شود. برای این منظور اطلاعات پرسشنامه ها در محیط نرم افزاری SPSS داده آمایی و تجزیه تحلیل ها صورت گرفته است.
در این فصل، در دو سطح توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده پرداخته می شود. در سطح توصیفی از جداول فراوانی و نمودارهای مرتبط و همچنین شاخص های گرایش مرکزی،استفاده شده است. در سطح استنباطی نیز با استفاده از آزمون مقایسه میانگین های مستقل با مقایسه نمرات افتراقی پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش به تجزیه و تحلیل استنباطی پرداخته شده است. فصل حاضر شامل ۲ بخش زیر می باشد :
– تجزیه و تحلیل توصیفی (بررسی جداول فراوانی)
– تجزیه و تحلیل استنباطی (بررسی جداول دو بعدی و آزمون های آماری و نمودارهای مربوطه)
۴-۱- تجزیه و تحلیل توصیفی (ویژگی های جامعه شناختی)
در این بخش بمنظور توصیف ویژگی‌های نمونه آماری، ابتدا به سؤالات جمعیت شناختی پاسخگویان پرداخته شده و ویژگی های نمونه
مورد بررسی قرار می گیرد.
۴-۱-۱- جدول توزیع فراوانی به تفکیک جنسیت
جدول ۴-۱ : توزیع فراوانی به تفکیک جنسیت پاسخگویان
جنسیت
فراوانی
درصد تجمعی
متغیر
مرد
۱۸۹
۵۸.۲
زن
۱۳۶
۴۱.۸
جمع
۳۲۵
۱۰۰
نمودار ۴-۱ : توزیع فراوانی به تفکیک جنسیت پاسخگویان
همانگونه که در جدول و نمودار فوق ملاحظه می شود، از مجموع حجم نمونه ۳۲۵ نفری که در این پژوهش شرکت نموده اند، ۱۸۹ نفر مرد و ۱۳۶ نفر زن می باشند. به عبارت دیگر ۵۸.۲ درصد جامعه آماری مرد و ۴۱.۸ درصد زن بوده اند.
۴-۱-۲- جدول توزیع فراوانی به تفکیک میزان تحصیلات
جدول ۴-۲ : توزیع فراوانی به تفکیک میزان تحصیلات پاسخگویان
میزان تحصیلات
فراوانی
درصد
متغیر
زیر دییلم
۱۵
۴.۶
دیپلم
۷۳
۲۲.۵
فوق دیپلم
۸۳
۲۵.۵
لیسانس
۱۰۶
۳۲.۶
بالاتر از لیسانس
۳۹
۱۲
نا معتبر
۹
۲.۸
جمع
۳۲۵
۱۰۰
نمودار ۴-۲ : توزیع فراوانی به تفکیک میزان تحصیلات پاسخگویان
بیشترین استفاده کنندگان از خدمات ارتباطی پست افراد با سطح تحصیلی «لیسانس» با فراوانی ۱۰۶ نفر هستند که حدود ۳۲.۶ درصد جامعه آماری را تشکیل می دهند. کمترین استفاده کنندگان نیز به ترتیب افراد با تحصیلات «زیر دیپلم» با ۴.۶ درصد و «فوق لیسانس و بالاتر» با حدود ۱۲ درصد بوده اند.
۴-۱-۳- جدول توزیع فراوانی به تفکیک شغل
جدول ۴-۳ : توزیع فراوانی به تفکیک شغل پاسخگویان
میزان تحصیلات
فراوانی
درصد
متغیر
محصل و دانشجو
۶۱
۱۹.۱
کارمند
۱۱۶
۳۵.۷
آزاد
۵۸
۱۷.۸
خانه دار
۴۱
۱۲.۸
بازنشسته
۱۸
۵.۵
بیکار
۲۲
۶.۸
سرباز
۵
۱.۵
نا معتبر
۹
۱.۲
جمع
۳۲۵
۱۰۰
نمودار ۴-۳ : توزیع فراوانی به تفکیک شغل پاسخگویان
بر اساس اطلاعات حاصل از جدول و نمودار فوق، نمونه آماری تحقیق که نماینده جامعه استفاده کنندگان از خدمات ارتباطی پست هستند، بیشترین افراد دارای شغل «کارمند»ی یا «محصل/دانشجو» به ترتیب با ۳۵.۷ و ۱۹.۱ درصد حجم نمونه می باشند. «سربازان» و افراد «بازنشسته» نیز به ترتیب با حدود ۱.۵ و ۵.۵ درصد کمترین پاسخگویان بوده اند.
۴-۱-۴- جدول توزیع فراوانی به تفکیک وضعیت تأهل
جدول ۴-۴ : توزیع فراوانی به تفکیک وضعیت تأهل پاسخگویان
وضعیت تأهل
فراوانی
درصد
متغیر
مجرد
۱۲۸
۴۰.۵
متاهل
۱۹۴
۵۸.۶
سایر
۳
۰.۹
جمع
۳۲۵
۱۰۰
نمودار ۴-۴ : توزیع فراوانی به تفکیک وضعیت تأهل پاسخگویان
بررسی نمونه آماری از لحاظ وضعیت تأهل نشان دهنده این موضوع است که ۱۲۸ نفر در این پژوهش مجرد و ۱۹۴ نفر آنها متاهل بوده اند. به عبارتی دیگر ۴۰.۵ درصد آن ها مجرد و ۵۸.۶ درصد نیز متاهل می باشند. حدود ۱ درصد نیز به غیر از موارد فوق داشته اند که احتمالاً متارکه کرده باشند.
۴-۱-۵- جدول توزیع فراوانی به تفکیک سن
جدول ۴-۵ : توزیع فراوانی به تفکیک سن پاسخگویان
وضعیت سن
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
متغیر
زیر ۲۰ سال
۲۲
۶.۸
۶.۸
از ۲۱ تا ۳۰ سال
۱۳۲
۴۰.۶
۴۷.۴
از ۳۱ تا ۴۰ سال
۸۲
۲۵.۲
۷۲.۶
از ۴۱ تا ۵۰ سال
۵۷
۱۷.۵
۹۰.۲
از ۵۱ تا ۶۰ سال
۱۷
۶.۶
۹۵.۴
بالاتر از ۶۰ سال
۱۰
۳.۲
۱۰۰
جمع
۳۲۵
۱۰۰
نمودار ۴-۵ : توزیع فراوانی به تفکیک سن پاسخگویان
همانگونه که در جدول و نمودار فوق ملاحظه می شود، از مجموع حجم نمونه ۳۲۵ نفری این پژوهش، ۱۳۲ نفر (۴۰.۶ درصد) بین سن ۲۱ تا ۳۰ سال داشته اند که بیشترین درصد پاسخگویان را تشکیل می دهند. پس از آن نیز رده سنی ۳۱ تا ۴۰ سال با فراوانی ۸۲ نفر (۲۵.۲ درصد) قرار دارد. کمترین پاسخگویان نیز افراد بالای ۶۰ سال (حدود ۳.۲ درصد) بوده اند.
از بررسی مجموعه جداول و نمودارهای وضعیت جمعیت شناختی نمونه آماری که در حقیقت نشان دهنده جامعه استفاده کنندگان از خدمات ارتباطی پست هستند، چنین استنباط می شود که استفاده از وسیله ارتباطی پست بیشتر به عنوان وسیله ای برای ایجاد ارتباط با دیگران در حوزه فعالیت های کاری افراد، صورت می گیرد.
این استدلال با توجه به درصدهای آماری به دست آمده از جداول فوق شکل گرفته است، به این ترتیب که «مردان» که درصد بیشتر افراد شاغل را تشکیل می دهند، بیشترین استفاده کنندگان از خدمات پستی بوده اند، این موضوع در بررسی وضعیت تأهل حجم نمونه نیز که قاعدتاً شاغل هستند، قابل ملاحظه است. از سوی دیگر بررسی وضعیت سن پاسخگویان نیز حاکی از این نکته است بیش از ۸۵ درصد نمونه آماری بین ۲۰ تا ۵۰ سال سن داشته اند که دقیقاً به عنوان افراد فعال جامعه تلقی می شوند.
۴-۲- داده های توصیفی سوالات پرسشنامه
در جداول زیر میانگین و انحراف معیار سوالات مربوط به گرایش استفاده از سرویس های نوین، کیفیت زندگی شهری و ابعاد همچنین ابعاد آن که به تفکیک شامل: محیطی و فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی می باشد، بیان می شود.
جدول شماره ۴-۶- مقایسه میانگین و انحراف معیار
متغیر
بعد محیطی
بعد اقتصادی
بعد اجتماعی
گرایش به استفاده از سرویس های نوین
کیفیت زندگی شهری
میانگین
۱۲.۳
۱۰.۷
۱۶.۸
۳۴.۵
۵۲.۸
انحراف معیار
۲.۳
۲.۸
۴.۸
۷.۸
۱۱.۴
نمودار شماره ۴-۶- مقایسه میانگین و انحراف معیار
جدول شماره ۴-۷- توزیع فراوانی و پاسخ به سوالات گرایش به استفاده از خدمات نوین پستی
ردیف
متغیر
شاخص
کاملاً مخالف
مخالف
بینابین
موافق
کاملاً موافق
۱
سفارش بر خط کالاهای مورد نیاز
فراوانی
۱۵
۵۸
۵۶
۹۶
۱۰۰
درصد
۴.۶
۱۷.۸
۱۷.۲
۲۹.۵
۳۰.۸
۲
سفارش کارت پستال الکترونیکی
فراوانی
۲۳
۶۹
۵۷
۹۴
۸۲
درصد
۷.۱
۲۱.۲
۱۷.۵
۲۸.۹
۲۵.۲
۳
تمرکز خدمات اداری در واحدهای پستی به جای مراجعه حضوری به تک تک آنها
فراوانی
۱۷
۴۹
۵۳
۷۱
۱۳۵
درصد
۵.۲
۱۵.۱
۱۶.۳
۲۱.۸
۴۱.۵
۴
سفارش چاپ تصویر بستگان بر روی تمبر
فراوانی
۳۹
۴۴
۹۱
۷۶
۷۵
درصد
۱۲
۱۳.۵
۲۸
۲۳.۴
۲۳.۱
۵
توزیع درب منزل سفارشات درب منزل مشتری
فراوانی
۱۷
۷۲
۴۷
۱۲۳
۶۶
درصد
۵.۲
۲۲.۲
۱۴.۵
۳۷.۸
۲۰.۳
۶
چاپ صورتحسابهای خدمات شهری در یک برگ
فراوانی
۳۲
۵۵
۸۳
۸۵
۷۰
درصد
۹.۸
۱۶.۹
۲۵.۵
۲۶.۲
۲۱.۵
۷
رهگیری وتعیین سرنوشت بر خط مرسولات
فراوانی
۱۷
۴۸
۶۷
۸۸
۱۰۵
درصد
۵.۲
۱۴.۸
۲۰.۸
۲۷.۱
۳۲.۳
۸
درخواست خدمات پست تلفنی از طریق تلفن ۱۹۳
فراوانی
۲۱
۳۲
۸۲
۱۱۲
۷۸
درصد
۶.۵
۹.۸
۲۵.۲
۲۴.۵
۲۴
۹
جستجوی اشیاء و مدارک گم شده از طریق سایت پست
فراوانی
۲۶
۳۸
۷۲
۹۰
۹۹
درصد
۸
۱۱.۷
۲۲.۲
۲۷.۷
۳۰.۵
۱۰
دریافت برخط کد