دانلود پایان نامه با موضوع متغیر، معیار، کمترین

یادگیری تیمی

با توجه به نمودار و جدول(4-10) مشاهده می‌شود که متغیر ترغیب یادگیری تیمی دارای کمترین مقدار67/1 ، بیش‌ترین مقدار 5 ، میانگین 2815/3 ، انحراف معیار 72860/0 و واریانس 531/0 هست.

توصیف متغیر ایجاد سامانه‌های کسب و اشتراک یادگیری

جدول (4-11) توصیف متغیر ایجاد سامانه‌های کسب و اشتراک یادگیری
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیش‌ترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
487/0
69815/0
9880/2
5
33/1
251
ایجاد سامانه‌های کسب و اشتراک یادگیری

نمودار(4-11) هیستوگرام متغیر ایجاد سامانه‌هایی برای تغییر

با توجه به نمودار و جدول(4-11) مشاهده می‌شود که متغیرایجاد سامانه‌هایی برای تغییردارای کمترین مقدار33/1 ، بیش‌ترین مقدار 5 ، میانگین 9880/2 ، انحراف معیار 69815/0 و واریانس 487/0 هست.

توصیف متغیر توانمندسازی افراد برای رسیدن به بینش جمعی

جدول (4-12) توصیف متغیر توانمندسازی افراد برای رسیدن به بینش جمعی
واریانس
انحراف معیار
میانگین
بیش‌ترین
کمترین
تعداد
آماره توصیفی متغیر
557/0
74626/0
0491/3
5
1
251
توانمندسازی افراد برای رسیدن به بینش جمعی

نمودار (4-12) هیستوگرام متغیرتوانمندسازی افراد برای رسیدن به بینش جمعی

با توجه به نمودار و جدول(4-12) مشاهده می‌شود که متغیرتوانمندسازی افراد برای بینش دارای کمترین مقدار1 ، بیش‌ترین مقدار 5 ، میانگین 0491/3 ، انحراف معیار 74626/0 و واریانس557/0 هست.