دانلود پایان نامه ارشد: گونه شناسی دعا در کلام امیرالمومنین علی( علیه السلام)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم حدیث

گرایش : نهج البلاغه

عنوان : گونه شناسی دعا در کلام امیرالمومنین علی( علیه السلام)

دانشگاه قرآن و حدیث

پردیس تهران

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته علوم حدیث

گرایش نهج البلاغه

عنوان پایان نامه

گونه شناسی دعا در کلام امیرالمومنین علی( علیه السلام)

استاد راهنما

دکتر محمد پارچه باف دولتی

دانشجو

قربانعلی طالبی

سال و ماه دفاع

آبان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

دعا در فرهنگ شیعه ، از جایگاه خاصی برخوردار است  و ادعیه مأثور میراثی است گرانبها که ارواح مقدس معصومین ( علیهم السلام)  در کلماتشان نمود پیدا کرده است.

جایگاه خاص امیرالمومنین علی ( علیه السلام) در میان امامان ( علیهم السلام) و نقش الگویی حتی برای ائمه ( علیهم السلام) تنوع اتفاقات و رخدادها در زندگی حضرت که در ادعیه  منقول از ایشان بروز پیده کرده است می تواند الگوی عملی مناسبی برای پیروان ایشان باشد.

با دو معیار برون و درون متنی می توان ادعیه حضرت را بررسی و طبقه بندی نمود.

معیار برون متنی ناظر به مسائل بیرون از متن دعا است و به شان صدور و آداب دعا ،مخاطب دعا و … می پردازد و در فهم متن اصلی دعا موثر است.

با بررسی ادعیه حضرت می بینیم که دو نوع دعا وجود دارد: اخباری از :« حضرت از رسول خدا ( صلی الله علیه و آله) به کرَّات دعا نقل می نمایند به اشکالی و انواعی گفته شد، از جبرئیل (علیه السلام)، از حضرت خضر (علیه السلام) و حتی انبیاء گذشته مثل حضرت موسی (علیه السلام) نقل روایت می نمایند. انشائی که از منشآت حضرت است و بخش زیادی از ادعیه حضرت را تشکیل می دهد.

معیار درون متنی ناظر به متن دعا است و طبقه بندی و تحلیل صورت گرفته متمرکز بر متن دعا مثل جایگاه داعی، انواع توسل، آیات قرآن کریم استفاده شده و … است.

در ادعیه حضرت، مصداق توسل فقط به معصومین ( علیهم السلام) نیست بلکه توسل به جایگاه سوره ها، آیات ، حروف مقطعه، الطاف الهی نسبت به انبیاء گذشته، آبرومندان الهی غیر از انبیاء و اوصیاء، توسل به اسماء الحسنی و اینکه متناسب با هر اسم درخواست خود را مطرح نمود؛ نیز توسل محسوب می شود.

جایگاه خاص قرآن کریم در ادعیه علوی استشهادت حضرت در زمینه آداب دعا و بایسته های دعا ، توسل به جایگاه آیات و سوره ها، از مجموع چند آیه که حتی واژگان دعایی ندارد اقدام به انشاء دعا برای مقاصد گوناگون می نماید بخش اعظمی از ادعیه حضرت ناظر به آیات قرآن کریم است برخی از استنادات و استشهادت حضرت به آیات تلمیح، تضمین، اقتباس است و استشهادات بسیار زیبای حضرت به آیات گاهی خواننده را با شگفتی مواجه می نماید.

که هر یک از عناوین نیازمند بررسی دقیق و تخصصی تر هستند که می توانند در قالب یا پایان نامه مستقل مطرح شوند.

کلید واژه:

امیرالمومنین علی ( علیه السلام)، دعا، گونه شناسی، ادعیه مأثور

 

 

 

 

فصل اول: کلیات.. 1

1‚1. مقدمه 2

2‚1. بیان مسأله تحقیق. 3

1‚2‚1.ادعیه علوى آینه عرفان على(علیه السلام) 4

3‚1. سوالات تحقیق. 5

4‚1. فرضیات تحقیق. 5

5‚1. ضرورت و اهداف تحقیق. 6

6‚1. پیشینه تحقیق. 6

7‚1.روش تحقیق. 8

8‚1. مفاهیم 8

1‚8‚1.مفهوم گونه شناسی. 8

2‚8‚1. مفهوم دعا 9

1‚2‚8‚1دعا در لغت.. 10

2‚2‚8‚1. دعا در اصطلاح. 11

3‚2‚8‚1. وجوه معانی دعا در قرآن. 11

9‚1.معانی مختلف واژه دعا درکلام حضرت.. 12

10‚1.واژگان قریب المعنی با دعا 15

1‚10‚1.ندا 15

2‚10‚1.سؤال. 17

3‚10‚1.نجوا 19

4‚10‚1.عجّ. 20

5‚10‚1.ابتهال. 21

6‚10‚1.تبتل. 22

7‚10‚1.طلب.. 23

8‚10‚1.استغاثه 24

9‚10‚1.وِرد 24

11‚1.جمع بندی بحث.. 26

12‚1.سیره عبادی حضرت.. 28

13‚1.نسخه شناسی صحیفه علویه و تاریخچه جمع آوری ادعیه حضرت.. 31

1‚13‚1.صحیفه علویه سماهیجی. 31

2‚13‚1.تکمله های صحیفه علویه سماهیجی. 32

1‚2‚13‚1.الصحیفه العلویه الثانیه 32

2‚2‚13‚1.الصحیفه العلویه الثالثه 33

3‚2‚13‚1.صحیفه امام علی (ع) 33

4‚2‚13‚1.الصحیفه العلویه الجامعه 34

1‚4‚2‚13‚1.مزایا 35

2‚4‚2‚13‚1.کاستی ها 36

فصل دوم: گونه های برون متنی. 39

1‚3.گونه شناسی منشاء ادعیه 40

1‚1‚3. ادعیه اخباری. 40

1‚1‚1‚3.ادعیه آموخته شده توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 40

2‚1‚1‚3.جبرئیل علیه السلام 41

3‚1‚1‚3.حضرت خضر علیه السلام 41

2‚1‚3.ادعیه انشائی. 41

2‚3.گونه شناسی مخاطب دعا 42

1‚2‚3.ادعیه عام 47

2‚2‚3.ادعیه خاص… 48

3‚2.گونه شناسی ناقلان ادعیه 49

1‚3‚2.صحابه حضرت.. 49

2‚3‚2.معصومین پس از حضرت ( علیهم السلام) 50

1‚2‚3‚2.به نقل از پدرانشان( علیهم السلام) با نقل سلسه سند(معنعنا) 50

2‚2‚3‚2.مستقیم از حضرت بدون نقل سلسله سند 51

3‚2‚3‚2.بدون ذکر نام راوی. 51

4‚2.گونه های ادعیه آموخته شده توسط حضرت.. 52

1‚2‚4. اهل بیت حضرت.. 52

2‚4‚2.به اصحاب آموخت ( عمومی) 53

3‚4‚2. شخص خاص… 53

1‚3‚4‚2.در خواب آموخت.. 54

2‚3‚4‚2.در عالم مکاشفه 55

5‚2.گونه های حالات حضرت در دعا 55

1‚5‚2.گریه کردن. 55

2‚5‚2.سجده 56

3‚5‚2.گشودن دست رو به آسمان. 56

4‚5‚2.طهارت ( وضو) 56

5‚5‚2.نماز. 57

6‚5‚2.تنهایی. 57

7‚5‚2.رو به قبله 57

8‚5‚2.قنوت.. 57

6‚2.گونه شناسی ادعیه بر اساس سبک ادبی. 58

1‚6‚2.ادعیه منثور. 58

2‚6‚2.ادعیه منظوم 58

7‚2.گونه ها بر اساس شکل بیان. 61

1‚7‚2.شفاهی. 61

2‚1‚7‚2.گونه های زبان ادعیه شفاهی. 61

1‚2‚1‚7‚2.زبان عربی. 61

2‚2‚1‚7‚2.سریانی. 61

3‚2‚1‚7‚2.عبرانی. 62

4‚2‚1‚7‚2.ناشناخته 62

2‚7‚2.گونه شناسی دعاهای مکتوب.. 62

3‚7‚2.موضوعات ادعیه مکتوب.. 63

4‚7‚2.استناد علوم غریبه به حضرت.. 66

4‚7‚2.گونه های ظروف ادعیه مکتوب.. 75

1‚4‚7‚2.پوست آهو. 75

2‚4‚7‚2.کاغذ 75

3‚4‚7‚2.غلاف شمشیر. 75

4‚4‚7‚2.خاک.. 76

8‚2.گونه های زمان دعا 76

1‚8‚2.زمان های سفارش شده برای دعا 76

2‚8‚2.زمان ادعیه منقول از حضرت.. 78

1‚2‚8‚2.هر روز. 78

2‚2‚8‚2.بعد از هر نماز واجب.. 79

3‚2‚8‚2.بعد از هر نماز خاص روزانه 79

4‚2‚8‚2.هر هفته 79

5‚2‚8‚2.هر ماه 79

6‚2‚8‚2.ماه های خاص… 79

7‚2‚8‚2.بدون ذکر زمان. 79

فصل سوم: گونه های درون متنی. 81

1‚3.گونه شناسی آغاز ادعیه 82

1‚1‚3.« بسم االه الرحمن االرحیم». 82

2‚1‚1‚3.معنی بسمله 82

3‚1‚1‚3.علت عدم شروع غالب ادعیه با بسمله 84

4‚1‚1‚3.در ادعیه 85

2‚3.اللهم 85

1‚2‚3.علت شروع اکثر ادعیه با اللهم 86

3‚3.سبحان الله.. 87

1‚3‚3.روایات.. 87

2‚3‚3.ادعیه 88

4‚3.حمد 90

1‚4‚3.روایات.. 90

2‚4‚3.ادعیه 92

5‚3.تهلیل. 93

1‚5‚3.روایات.. 93

2‚5‚3.ادعیه 95

6‚3.«تکبیر». 96

1‚6‚3.روایات.. 97

2‚6‚3.ادعیه 98

7‚3.«استعاذه». 99

1‚7‚3.روایات و ادعیه 99

2‚3. دعای طلبی و غیر طلبی. 102

1‚1‚2‚3.دفعی. 102

1‚1‚1‚2‚3.دفع فقر. 103

2‚1‚1‚2‚3.دفع دشمن. 103

3‚1‚1‚2‚3.دفع بیماری. 103

4‚1‚1‚2‚3.دفع ضرر. 103

5‚1‚1‚2‚3.دفع شیطان. 103

2‚1‚2‚3.رفعی. 103

1‚2‚1‚2‚3.پرداخت قرض… 104

2‚2‚1‚2‚3.برطرف شدن بیماری. 104

3‚2‚1‚2‚3.برطرف شدن فقر. 104

4‚2‚1‚2‚3.نابود شدن دشمن. 104

5‚2‚1‚2‚3.رفع ظلم 104

2‚2‚3.ادعیه غیر طلبی. 105

3‚3.جایگاه داعی. 107

1‚3‚3.ادعیه فردی. 107

1‚1‚3‚3.شاکر بخاطر  نعمت خاص… 107

2‚1‚3‚3.شاکر بخاطر نعمت های عام 107

3‚1‚3‚3.موحد 107

4‚1‚3‚3.عارف.. 108

5‚1‚3‚3.معتصم 108

6‚1‚3‚3.مسبّح. 108

7‚1‚3‚3.سائل. 108

8‚1‚3‚3.عبد 108

9‚1‚3‚3.امان خواه 108

10‚1‚3‚3.سالک الهی. 109

11‚1‚3‚3.عالم و قاری قرآن. 109

12‚1‚3‚3.مستغفر. 110

13‚1‚3‚3.زاهد 110

14‚1‚3‚3.حزین. 110

15‚1‚3‚3.بیمار. 110

16‚1‚3‚3.پناه جو. 110

17‚1‚3‚3.نماز گزار. 111

18‚1‚3‚3.اهل مناجات.. 111

20‚1‚3‚3.همسر. 112

2‚3‚3.اجتماعی. 112

1‚2‚3‚3راهنما 112

2‚2‚3‚3.امام در طلب باران. 113

3‚2‚3‚3.مجاهد فی سبیل الله.. 113

4‚2‚3‚3.مسافر. 113

5‚2‚3‚3.امام شیعیان. 114

4‚3.گونه های دعای حضرت برای دیگران. 114

1‚4‚3.دعای مثبت.. 114

1‚1‚4‚3.اهلبیت حضرت.. 114

1‚1‚1‚4‚3.صدیقه کبری( سلام الله علیها) 114

2‚1‚1‚4‚3. امام حسن و حسین ( علیهما السلام) 115

3‚1‚1‚4‚3. حضرت مهدی ( عجل الله تعالی فرجه الشریف) 115

4‚1‚1‚4‚3.محمد حنفیه 115

2‚1‚4‚3. اصحاب حضرت.. 115

1‚2‚1‚4‚3.مالک اشتر. 115

2‚2‚1‚4‚3.خباب ابن ارت.. 115

3‚2‚1‚4‚3.محمد ابن ابی بکر. 116

4‚2‚1‚4‚3.راهبی که در جنگ صفین به حضرت پیوست.. 116

3‚1‚4‚3.عام 116

1‚3‚1‚4‚3.شیعیان حضرت.. 116

2‚3‚1‚4‚3.مومنین و مومنات.. 116

2‚4‚3.دعای منفی. 116

1‚2‚4‚3.لعن ( تقاضای دفع منفعت) 116

1‚1‚2‚4‚3.لعن معاویه و ..: 117

2‚2‚4‚3.نفرین ( تقاضای جلب ضرر) 117

1‚2‚2‚4‚3.برائت و نفرین غلاه 117

2‚2‚2‚4‚3.نفرین بسر ابن ارطاه 118

3‚2‚2‚4‚3.نفرین حسن بصری. 118

4‚2‚2‚4‚3.نفرین بر مردم کوفه 118

5‚3.گونه های توسل. 119

1‚5‚3.خداوند متعال. 119

1‚1‚5‚3.توسل به خود خداوند 119

2‚1‚5‚3.توسل به صفات خداوند 119

3‚1‚5‚3.توسل به اسماء خداوند در کتب آسمانی. 120

4‚1‚5‚3.اسماء الحسنی. 120

2‚5‚3.توسل به جایگاه اشخاص… 121

1‚2‚5‚3.توسل به نبی اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) 121

2‚2‚5‚3.آل رسول (علیهم السلام) 122

3‚2‚5‚3.آبرومندان الهی. 122

4‚2‚5‚3.توسل به ابدال و اوتاد 123

5‚2‚5‚3.فرشتگان. 123

3‚5‚3.توسل به آیات الهی. 123

1‚3‚5‚3.توسل به قرآن. 123

2‚3‚5‚3.توسل به الطاف خداوند نسبت به انبیاء. 123

3‚3‚5‚3.توسل به آیات خاص… 124

4‚5‚3.توسلات متفرقه 125

1‚4‚5‚3.اعتراف به گناه 125

2‚4‚5‚3.توسل به اسماء ناشناخته 125

3‚4‚5‚3.توسل به اذکار. 126

6‚3.گونه شناسی آیات استفاده شده در ادعیه 128

1‚6‚3.تصریح. 129

2‚6‚3.تلمیح (اشاره) 130

3‚6‚3.اقتباس (تضمین) 131

1‚3‚6‚3.اقتباس صریح. 131

2‚3‚6‚3.اقتباس اشاری (حل یا تحلیل) 132

نتایج و پیشنهادات.. 131

ضمائم 134

ضمیمه شماره 1: استفتآات.. 135

ضمیمه شماره 2: دایره جنه السماء. 143

ضمیمه شماره 3: شرف الشمس آیت الله حسن زاده آملی. 147

منابع و مآخذ 148

 

 

فصل اول: کلیات

 

 

 

 

 

 

السَّلَامُ‏ عَلَى أَبِی الْأَئِمَّهِ وَ خَلِیلِ النُّبُوَّهِ وَ الْمَخْصُوصِ بِالْأُخُوَّهِ السَّلَامُ عَلَى یَعْسُوبِ‏ الْإِیمَانِ وَ مِیزَانِ‏ الْأَعْمَالِ وَ سَیْفِ ذِی الْجَلَالِ السَّلَامُ عَلَى صَالِحِ الْمُؤْمِنِینَ وَ وَارِثِ عِلْمِ النَّبِیِّینَ الْحَاکِمِ فِی یَوْمِ الدِّینِ السَّلَامُ عَلَى شَجَرَهِ التَّقْوَى السَّلَامُ عَلَى حُجَّهِ اللَّهِ الْبَالِغَهِ وَ نِعْمَتِهِ السَّابِغَهِ وَ نِقْمَتِهِ الدَّامِغَهِ السَّلَامُ عَلَى الصِّرَاطِ الْوَاضِحِ وَ النَّجْمِ اللَّائِحِ وَ الْإِمَامِ النَّاصِحِ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ ثُمَّ قَالَ أَنْتَ وَسِیلَتِی إِلَى اللَّهِ وَ ذَرِیعَتِی وَ لِیَ حَقُّ مُوَالاتِی وَ تَأْمِیلِی‏ فَکُنْ لِی شَفِیعِی إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْوُقُوفِ عَلَى قَضَاءِ حَاجَتِی وَ هِیَ فَکَاکُ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ وَ اصْرِفْنِی فِی مَوْقِفِی هَذَا بِالنُّجْحِ وَ بِمَا سَأَلْتُهُ کُلَّهُ بِرَحْمَتِهِ وَ قُدْرَتِهِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی عَقْلًا کَامِلًا وَ لُبّاً رَاجِحاً وَ قَلْباً زَاکِیاً وَ عَمَلًا کَثِیراً وَ أَدَباً بَارِعاً وَ اجْعَلْ ذَلِکَ کُلَّهُ لِی وَ لَا تَجْعَلْهُ عَلَیَّ بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِین.‏[1]

1‚1. مقدمه

توجه به مقدماتی چون بیان مسأله تحقیق، سوألات، فرضیّات، اهداف و ضرورت آن برای دست یابی به دور نمایی از جهت پژوهش رساله و مسیر حرکت علمی آن، الزامی است؛ از این رو در فصل کلیات بدان ها پرداخته ایم.

 

2‚1. بیان مسأله تحقیق

دعا در فرهنگ شیعه ، همپایه احادیث معصومین اعتبار و ارزش دارد .به نظر برخی از صاحبنظران شیعه[2] ، نقش دعا در نشان دادن عقاید و آراء معصومین ، از احادیث گویاتر است ؛ مخاطب معصومین ، ذات باریتعالی بوده و آنان با تمام وجود و بضاعت خویش با خداوند راز و نیاز می کرده اند  و به تعبیری قرآن صاعد[3] است. لطائف و اسرارى که در ادعیه استفاده مى‏شود در روایات دیده نمى‏شود به این علت که در روایات با مردم بکنه عقل خودشان با آنها سخن نگفتند بلکه بقدر عقول آنان با آنان تکلم مى‏کردند[4]؛ اما با خداوند متعال بکنه عقل خودشان مناجات و دعا داشتند .[5]

معصومین ( علیهم السلام) در قالب دعا، معارف و شهوداتشان را به خواصِّ اصحاب و اهل سرِّ خود بیان می فرمودند.[6]مرحوم علّامه طباطبایى مى‏فرمود: مرحوم استاد[7] مى‏فرمود:

«خداوند با کلام خود مى‏خواهد به بندگان طریق مکالمه را بیاموزد؛ دعاها نیز این چنین است که معصومین- علیهم‏السّلام- مى‏خواهند راه مکالمه با خداوند را به ما بیاموزند.[8]

و از امام جعفر صادق روایت شده است:

« إِنَّ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْزِلَهً لَا تُنَالُ إِلَّا بِمَسْأَلَه»[9] و « لَا یُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا بِالدُّعَاء»[10]: به آنچه نزد خداوند است و جایگاه های خاص الهی جز با دعا و درخواست نمی توان رسید.»

اهمیتی که در فرهنگ شیعی به عبادت داده شده سبب گردیده است تا دعا موقعیت برجسته ای یافته و جامعه فرهنگی شیعه در پدید آوردن آثاری از این دست، ادب شیعی را غنای ویژه بخشد.[11]

انشاء دعا در فرهنگ اسلامی از خود قرآن آغاز شده، با ادعیه رسیده از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم[12] توسعه می یابد. اهل سنت در باب ادعیه مأثور  تا همین اندازه اکتفا می کنند و در زمان های دیگر به ادعیه انشاء شده توسط صحابه، تابعین، صوفیه و… استناد می نمایند، اما در میان شیعه، امامان، انشاگر دعای های بی شماری هستند تا جایی که مجموعه و صحیفه های دعا از افتخارات شیعه شمرده است.[13][14]

1‚2‚1.ادعیه علوى آینه عرفان على(علیه السلام)

دعاهای علی‏بن ابی‏طالب (سلام‏الله‌علیه) نشانه روح بزرگ آن حضرت و برای آن است که آن حضرت حضرت خدا را به خوبی شناخت :

« ائمه (علیهم‏السلام) در دعا خوی بزرگ‏منشی را به ما آموخته‏اند که سعی کنید این چنین دعا کنید. هرگز از خدا مال زیاد نخواهید؛ بلکه بخواهید آبرویتان محفوظ باشد چون مال بیش از نیاز، وبال است.انسان کریم، بزرگوار و بزرگ‏منشی است که طبع و روانش، به طبیعت آلوده نیست و هر کسی را کریم نمی‏گویند.»[15]

آیت الله جوادی آملی:

«دعاهاى على بن ابیطالب سلام الله علیه که نشانه روح بزرگوار آن حضرت است براى آن است که مهمان خدائى بود که خدا را بخوبى شناخت . همان آثار و اوصاف خدائى را از خدا طلب مى کند .»[16]

 

 

حنا فاخوری در تاریخ ادب عربی :

«اما خطب و مواعظ علی ( علیه السلام) گویا ترین تصویر شخصیت امام است و بیش از هر چیز بیانگر تقوای حقیقی است که علی در دل نهفته دارد؛ تقوائی که ازا ایمان کامل به خداوند سرچشمه گرفته و از تدبر در مخلوقات خداوند و نگریستن در کمالات الهی پدید آمده و سبب شده از هر چیزی که ناپایدار است دامن فرا چیند. ایمان علی در هر موعظه ای از مواعظ او گویاست؛ سخن او به ذکر خداوند عطرآگین است و از کلام او درودی گرم و زیبا متصاعد؛ به راستی که آدمی چه دعایی زیباتر از این دعا را می تواند به آستان پروردگارش عرضه دارد[17]: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی مَا تَقَرَّبْتُ بِهِ إِلَیْکَ بِلِسَانِی ثُمَّ خَالَفَهُ قَلْبِی اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی رَمَزَاتِ الْأَلْحَاظِ وَ سَقَطَاتِ الْأَلْفَاظِ وَ شَهَوَاتِ الْجَنَانِ وَ هَفَوَاتِ اللِّسَان‏»[18].

[1] نورى، حسین بن محمد تقى‏، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مصحح: مؤسسه آل البیت علیهم السلام‏،قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام‏،1408 ق‏، ج‏10، ص 223؛ حضرت آیه الله حاج میرزا عبدالعلی تهرانی (۱۳۱۸ _ ۱۳۸۷ق): زیارت جامعۀ کبیره خوب است؛ ولی برای امیرالمؤمنین علیه السلام کم است. پرسیدم ( آیت الله مرتضی تهرانی)کدام زیارت برای ایشان خوب است، فرمود: «اَلسَّلامُ عَلی أبِی الأئمَّهِ، و خلیل النبوّه، و المَخصُوصِ بِالأُخوَّهِ… ».محمدی ری شهری، محمد، خاطره‌های آموزنده، قم، موسسه علمى فرهنگى دار الحدیث، سازمان چاپ و نشر، 1392 ، چاپ دوم ‏ص 345

[2] خمینی، روح الله، وصیتنامه سیاسى- الهى امام خمینى( س) ، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى( س)، 1388، چاپ بیست و نهم‏، ص 397  : « ادعیه ائمه هدى دعاهاى آنها، همان مسائلى را که کتاب خدا دارد، دعاهاى آنها هم دارد با یک زبان دیگر. قرآن یک زبان دارد، یک نحو صحبت مى‏کند و همه مطالب را دارد منتها بسیارى‏اش در رمز است که ما نمى‏توانیم بفهمیم و ادعیه ائمه- علیهم السلام- یک وضع دیگرى دارد، کسى که بخواهد بفهمد که مقامات ائمه چى است، باید رجوع کند به آثار آنها، آثار آنها ادعیه آنهاست، مهمش ادعیه آنهاست و خطابه‏هایى که مى‏خواندند …».

حسن زاده آملی،حسن، هزار و یک نکته، تهران، رجاء، ‏1365 ،چاپ پنجم،‏ نکته 332، ص172«هر یک از ادعیه مأثوره مقاله علمیه پیغمبرى یا امامى علیهم الصلوه و السلام است».

نجفی یزدی، سید محمد علی، سرّی از عشق ، تهران، هیأت تحریریه موسسه فرهنگی مطالعاتی شمس الشموس، بهار1390، چ اول « این دعاهای روحانی آثار و راههای پیموده شده این بزرگان می باشد فلذا خیلی سازنده و راحت کننده است؛ معانی خیلی سنگین است و چه بسا اگر این دعاها نبودند اذهان ما به این زودی ها متوجه این معانی نمی شد و به این راحتی به این مطالب نمی رسیدیم؛ این دعاها میراثی است گرانبهاو آثار ارواح مقدسه شان در کلماتشان هست…»ص4.

[3] همان، وصیتنامه سیاسى – الهى ….. ص 397  .

[4] کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی ، 15جلد، قم، دار الحدیث ، ق‏1429. چاپ اول،  ج‏15 ،ص608.

[5] حسن زاده آملی ، همان، نکته 91،ص 90.

[6] سعادت پرور(پهلوانی تهرانی)،علی، نور هدایت، تهران‏ ، احیاء کتاب، 1386،ج‏1، ص: 11 ،«ائمه‏ى معصومین- صلوات اللَّه علیهم اجمعین- حقایق الهى را که خود و خاصّان امّتشان (به تعلیم آنان) مى‏فهمیده و مشاهده مى‏کرده‏اند، در قالب دعا بیان فرموده‏اند؛ زیرا اظهار آن چه در نقش دعا و حقیقت آن بیان خواهد شد و آنچه که از متن ادعیه وارده برمى‏آید، براى اهل زمان آن حضرات (جز بعضى از خواص و اهل سرّ) ممکن نبوده است، مگر در غالب دعا و فرازهاى ادعیه. از این رو آن بزرگواران، معارف ناب اسلامى را به صورت دعا بیان فرموده و خواندن آن‏ها را در شبانه روز و سال و ماه مستحب دانسته‏اند.

[7] آیت الله سید علی قاضی طباطبایی ( قدس سره).

[8] سعادت پرور، على، رسائل عرفانى، قم، تشیع ، 1390، چاپ اول، ص278.

[9] کلینی، همان، ج‏2، ص466.

[10]  همان، ص 470.

[11] برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون تالیفات پیرامون دعا ( نسخه خطی و چاپ شده ) رک : اصغر نیاویند،شهرام،عبادی آق قلعه،فاطمه، مجله کتاب ماه دین، تیر و مرداد 1380 ، شماره 45 و 46، ص113 الی ص 172.

[12] آیت الله فاطمی نیا: « دعا از معجزات قولی پیامبر است».

[13] وصیتنامه سیاسى – الهى ….. ص : 393، صحیفه امام، ج‏21، ص 397:« ما مفتخریم‏ که ادعیه حیاتبخش که او را «قرآن صاعد» مى‏خوانند از ائمه ‏ معصومین ما است. ما به «مناجات شعبانیه»[13] امامان و «دعاى عرفات» حسین بن على(علیهما السلام) و «صحیفه سجادیه» این زبور آل محمد و «صحیفه فاطمیه»  که کتاب الهام شده از جانب خداوند تعالى به زهراى مرضیه است از ما است».

[14] از علامه امینی رحمه‏الله نقل شده است: «اسلام برای مسلمانان مدرسه‏ای تأسیس کرده است که درب این مدرسه دو لنگه دارد و هیچ لنگه آن در عالم لنگه ندارد، یکی «دعا» و یکی «زیارت».» ،سعادتی، غلامرضا، «دعا در فرهنگ قرآن و اهل بیت علیهم السلام».

[15] جوادی آملی، عبدالله،حکمت عبادات ،قم، اسراء، 1388، چاپ پانزدهم، ص 224.

[16] همان ، اسرار عبادات، تهران، الزهراء، ،1372 ص 118.

[17] الفاخوری، حنا، تاریخ ادبیات زبان عربی ( از عصر جاهلی تا قرن معاصر) ، ترجمه عبدالمحمد آیتی، چاپ سوم بهار 1374، تهران، انتشارات توس، ص249 و 250.

[18]سید الرضى، محمد بن حسین‏، نهج البلاغه (للصبحی صالح)، قم، هجرت، 1414 ق، چ اول،خطبه 78.

تعداد صفحه : 157

قیمت : 17300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********