دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط آیات سوره ­مبارکه نساء

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

گرایش :علوم قرآن و حدیث

عنوان : بررسی  ارتباط  آیات سوره ­مبارکه« نساء»

دانشگاه آیت ا… حایری میبد

 گروه علوم قرآن و حدیث

 

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

علوم قرآن و حدیث

بررسی  ارتباط  آیات سوره ­مبارکه« نساء»

                             

استاد راهنما:

دکتر محمّد حسین برومند

 

 استاد مشاور:

دکتر امیر جودوی

 

 اسفند 92

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف اصلی این رساله، بررسی ارتباط آیات سوره مبارکه «نساء» است تا روشن شود، اگرچه آیاتی که در این سوره هستند، به ظاهر در بعضی مقاطع گسسته به نظر می رسند ولی به اقتضای نزول آنها از سوی خداوند حکیم، نظمی حکیمانه و کاملا منطقی بر آیات آن حکمفرماست. درگام اول موضوعات سوره جستجو شده و اصلی ترین خطوط ارتباطی، در نه خط ارتباطی مهم دسته بندی شده است که عبارتند از؛ توحید، نبوت، مخالفان حق (کفار، مشرکان، منافقان)، قوانین تکوینی، قیامت، احکام، اهل کتاب، مومنان و جهاد. در گام دوم هریک از خطوط مذکور به صورت مستقل و با زیر مجموعه های خاص خود بررسی شده و در آخرین قدم از طریق بررسی این خطوط و با توجه به احتمال خط ارتباطی پنهان که در پاره ای از سوره های قرآن قابل استنباط است، شبکه ارتباطی سوره «نساء» جستجو گردیده و در موارد ضروری به بیان، نقد و بررسی آراء مفسران نیز اقدام شده است.

کلید واژه ها: قرآن، سوره نساء، ارتباط آیات،تناسب آیات، خط ارتباطی، شبکه ارتباطی، هدف یا اهداف سوره نساء، سیاق آیات، غرض سوره، پیوستگی آیات، چینش آیات، رابطه حکیمانه، نظم ایات.

 

فهرست مطالب

1-کلیات …………..1

1-1- طرح مسئله و هدف تحقیق… 2

1-2- ضرورت و اهمیت…. 2

1-3- پیشینه. 2

1-4- فرضیه ها 6

1-5- روش….. 6

1-6- اصطلاحات… 6

1-6-1- خط ارتباطی… 6

1-6-2- شبکه ارتباطی… 6

1-6-3- نقاط تلاقی… 7

1-6-4- لفافه ها 7

جدول 1- بخش 2-1-1- تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی« توحید و سایر ویژگیهای خداوند». 12

جدول 2- بخش2-1-1- تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی« توحیدوسایر ویژگیهای خداوند». 14

نمودار بخش 2-1-1- نقاط تلاقی خطوط فرعی… 16

2-1-1- بررسی خط ارتباطی اول« توحید و سایر ویژگیهای خداوند». 17

2-1-1-1- اعتقاد توحیدی… 17

2-1-1-2- ارائه دلایل و براهین توحیدی… 17

2-1-1-2-1- رب و خالق… 17

2-1-1-2-2- مالکیت مطلق الهی… 18

2-1-1-3- سایر ویژگیهای خداوند.. 19

جدول 1- بخش 2-1-2-تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی« احکام». 22

جدول  2- بخش  2-1-1-تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی «احکام». 24

نمودار بخش 2-1-1- نقاط تلاقی خطوط فرعی… 26

2-1-2- بررسی خط ارتباطی دوم «احکام». 27

2-1-2-1- احکام شرعی… 27

2- حدود زنا 27

3- ارث… 27

4- کفالت ایتام. 27

5- نماز. 27

6- طهارت(تیمم) 27

7- کفاره قتل خطا 27

8- جهاد. 27

9- معاملات و مبادلات… 28

10- شهادت و گواهی… 28

11- نحوه رابطه با کافران.. 28

12- حفظ جان مردم. 28

2-1-2-1-1- احکام نکاح.. 28

2-1-2-1-1-1- ازدواج.. 28

2-1-2-1-1-2- مهریه. 33

2-1-2-1-1-3- سرپرستی در نظام خانواده. 35

2-1-2-1-1-4-  نشوز زنان.. 36

2-1-2-1-1-5- نشوز مردان.. 37

2-1-2-1-1-6- طلاق.. 37

2-1-2-1-2- حدود زنا 38

2-1-2-1-2-1- حد زنای محصنه. 38

2-1-2-1-2-2- حد زنای غیرمحصنه. 39

2-1-2-1-2-3- حد زنای کنیزان.. 39

2-1-2-1-3- ارث… 39

2-1-2-1-3-1- تشریع قانون ارث و تاکید بر آن.. 40

2-1-2-1-3-2- اجرای حکم ارث بعد ازانجام وصیت وادای دین میت…. 40

2-1-2-1-3-3- حکم ارث فرزندان.. 41

2-1-2-1-3-4- حکم ارث پدر و مادر. 41

2-1-2-1-3-5- ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر. 42

2-1-2-1-3-6- ارث برادران و خوهران.. 43

2-1-2-1-3-7- ارث بردن برادران و خوهران مادری… 43

2-1-2-1-3-8- ارث برادران و خوهران پدری یا پدری و مادری… 44

2-1-2-1-4- کفالت ایتام. 44

2-1-2-1-5- نماز. 46

2-1-2-1-6- تیمم.. 48

2-1-2-1-7-کفاره قتل خطا 49

2-1-2-1-8- جهاد. 50

2-1-2-1-9- معاملات و مبادلات… 51

2-1-2-1-10- شهادت و گواهی… 51

2-1-2-1-11- نحوه رابطه با کافران.. 51

2-1-2-1-12- حفظ جان مردم. 53

2-1-2-2- احکام اخلاقی… 53

جدول   1     بخش 2-1-3 ؛   تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی  مخالفان حق… 62

جدول    2    بخش 2-1-5 ؛  تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی  مخالفان حق… 63

نمودار بخش2-1 –   5  ؛  نقاط تلاقی خطوط فرعی… 65

2-1-3- بررسی خط ارتباطی سوم؛ مخالفان حق (کافران، منافقان، مشرکان) 66

2-1-3-1- ویژگیهای مخالفان حق… 66

2-1-3-2- نحوه برخورد با مخالفان حق… 70

2-1-3-2-1- نحوه برخورد رسول (ص) با مخالفان حق… 70

2-1-3-2-2- نحوه برخورد مومنان با مخالفان حق… 70

2-1-3-3- پیامد اعمال.. 71

2-1-3-3-1- دنیوی… 71

2-1-3-3-2- اخروی… 71

جدول  1بخش 2-1-4-  تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی اهل کتاب… 73

جدول  2 بخش 2-1-4-  تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی اهل کتاب… 74

نمودار بخش 2-1-4- نقاط تلاقی خطوط فرعی… 76

2-1-4- بررسی خط ارتباطی چهارم« اهل کتاب». 77

2-1-4-1- ویژگیها و اعمال اهل کتاب… 77

2-1-4-1-1- ویژگیها و اعمال یهودیان.. 77

2-1-4-1-2- ویژگیها و اعمال مسیحیان.. 81

2-1-4-1-3- ویژگیها واعمال مومنان اهل کتاب… 84

2-1-4-2- پیامد اعمال اهل کتاب… 85

2-1-4-2- 1- دنیوی… 85

2-1-4-2- 2-اخروی… 85

جدول 1بخش 2-1-5؛  تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی   قوانین تکوینی… 88

جدول 2بخش2-1-5: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی « قوانین تکوینی ». 90

نمودار بخش2-1-5؛  نقاط تلاقی خطوط فرعی… 92

2-1-5- بررسی خط ارتباطی پنجم «قوانین تکوینی». 93

2-1-5-1- پیامد اعمال.. 93

2-1-5-1-1- مومنان.. 93

2-1-5-1-2- مخالفان حق… 99

2-1-5-2- بودن خیر کثیر در بسیاری از امور ناخوشایند.. 105

2-1-5-3- ضابطه مندی مشیت الهی… 106

2-1-5-3-1- ضابطه مندی مشیت الهی در بخشش  گناهان.. 106

2-1-5-3-2- ضابطه مندی مشیت الهی در تزکیه انسانها 106

2-1-5-4- بی فایده بودن فرار از مرگ…. 106

2-1-5-5-کردار انسان ها علت بدیهایی که به وی می رسد و رسیدن همه نیکیها از طرف خداوند.. 107

2-1-5-6- شریک بودن امر کننده به اعمال نیک یا بد، در عواقب عمل… 107

2-1-5-8- وجود داشتن همه عزت ها تنها در نزدخداوند.. 107

2-1-5-9- استبدال.. 108

2-1-5-10- عدم موفقیت کافران برای تسلط بر مومنان حقیقی… 108

2-1-5-11- موجود بودن همه پاداش ها تنها در نزد خداوند.. 109

جدول  1بخش 2-1-6- ؛ تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی (  نبوت ) 111

جدول  2 بخش  2-1-1: تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی (  نبوت) 113

نموداربخش 2-1-1: نقاط تلاقی خطوط فرعی… 115

2-1-6-بررسی خط ارتباطی ششم « نبوت». 116

2-1-6-1- وظایف انبیاء در برابر مردم. 116

2-1-6-2- وظایف مردم در برابر انبیاء. 116

2-1-6-3- مصادیق انبیاء. 117

2-1-6-3-1- حضرت عیسی(ع) 117

2- 1-6-3-2-حضرت موسی(ع) 118

2-1-6-3-3- حضرت ابراهیم(ع) 118

2-1-6-3-4- یازده پیامبر دیگر. 118

2-1-6-3-5- حضرت رسول(ص) 118

2-1-6-3-5-1- وظایف رسول (ص) در برابر مردم. 118

2-1-6-3-5-1-1- در یافت و ابلاغ وحی الهی… 118

2-1-6-3-5-1-2- انذار و تبشیر. 119

2-1-6-3-5-1-3- بیان احکام. 119

2-1-6-3-5-1-4- قضاوت… 120

2-1-6-3-5-1-5- تشویق به انجام وظایف…. 120

2-1-6-3-5-2- وظایف مردم در برابر رسول(ص) 121

2-1-6-3-5-2- 1- ایمان به رسول(ص) 121

2-1-6-3-5-2- 2- اطاعت از رسول (ص)و تسلیم فرمان ایشان بودن.. 121

2-1-6-3-5-2-3- ایمان به قرآن کریم و تدبر در آن.. 122

جدول  1بخش 2-1-7 : تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی  قیامت…. 125

جدول 2  بخش  2-1-7 : تقسیم بندی دسته های اصلی و فرعی خط ارتباطی  قیامت…. 126

نموداربخش 2-1-1: نقاط تلاقی خطوط فرعی… 128

2-1-7- بررسی خط ارتباطی هفتم؛ « قیامت». 129

2-1-7-1- فلسفه قیامت…. 129

2-1-7-2- ویژگی قیامت…. 129

2-1-7-3- شاهدان قیامت…. 129

2-1-7-4- وصف حال گناهکاران در قیامت…. 130

2-1-7-5-حسابرسی اعمال.. 131

2-1-7-5-1- مبانی حسابرسی اعمال.. 131

2-1-7-5-2- پیامد اعمال.. 131

2-1-7-5-2-1- پیامد اعمال مومنان.. 131

2-1-7-5-2-2- پیامد اعمال مخالفان حق (منافقان، کافران، مشرکان، کافران اهل کتاب) 133

جدول1 بخش 2-1 – 8  :تقسیم بندی دسته های اصلی فرعی خط ارتباطی « مومنان». 139

جدول2  بخش 2-1-8 :تقسیم بندی دسته های اصلی فرعی خط ارتباطی « مومنان». 140

نموداربخش 2- 1- 8-؛  نقاط تلاقی خطوط فرعی… 142

2-1-8- بررسی خط ارتباطی هشتم«مؤمنان». 143

2-1-8-1- ویژگیهای مومنان.. 143

2-1-8-2- پیامد اعمال.. 146

جدول1 بخش 2-1-9 :تقسیم بندی دسته های اصلی فرعی خط ارتباطی  جهاد و هجرت… 148

جدول2 بخش 2-1-9 :تقسیم بندی دسته های اصلی فرعی خط ارتباطی  جهاد و هجرت… 149

نموداربخش 2-1-9 ؛  نقاط تلاقی خطوط فرعی… 151

2-1-9- بررسی خط ارتباطی نهم«جهاد و هجرت». 152

2-1-9-1- تشریع جهاد. 152

2-1-9-2- اهداف جهاد. 152

2-1-9-2-1- از بین بردن مظاهر ظلم و ستم.. 152

2-1-9-2-2- نجات ستم دیدگان.. 153

2-1-9-2-3- بهره مندی از اجر عظیم.. 153

2-1-9-3- مومنان سست ایمان و جهاد. 153

2-1-9-3-1- اعتراض برفرمان جهاد. 153

2-1-9-3-2- داشتن انگیزه های مادی برای جهاد. 155

2-1-9-3-3- پندارهای باطل در مورد علت پیروزیها و شکست ها 155

2-1-9-3-4- پخش شایعات… 156

2-1-9-4- هجرت… 156

2-1-9-4- 1- اهمیت هجرت در اسلام. 156

2-1-9-4- 2- برکات هجرت در راه خدا 157

جدول1بخش 2-2: شبکه ارتباطی… 159

نموداربخش2-2: نقاط تلاقی خطوط… 164

2-2-بررسی ارتباط شبکه ای خطوط… 165

2-2-1- نحوه اتصال خط ارتباطی احکام با خط ارتباطی توحید و قوانین تکوینی… 165

2-2-2- نحوه اتصال خط ارتباطی احکام و توحید باخط ارتباطی مخالفان حق و قوانین تکوینی… 202

2-2-3- نحوه اتصال خط ارتباطی مخالفان حق و توحید با خط قیامت و نبوت… 210

2-2-4- نحوه اتصال خط ارتباطی اهل کتاب باتوحید و نبوت و قوانین تکوینی… 211

2-2-5- نحوه اتصال خط اهل کتاب با خط قیامت و خط قوانین تکوینی… 220

2-2-6- نحوه اتصال خط احکام و خط نبوت با خط مومنان وخط مخالفان حق و خط قوانین تکوینی… 220

2-2-7- نحوه اتصال خط جهاد و خط قوانین تکوینی با خط مومنان و خط مخالفان حق… 228

2-2-8- نحوه اتصال خط مخالفان حق و خط جهاد باخط توحید و خط نبوت و خط قوانین تکوینی… 231

2-2-9- نحوه اتصال خط قوانین تکوینی و خط توحید با خط مومنان و خط مخالفان حق… 235

2-2-10- نحوه اتصال خط مومنان و خط توحید و خط قوانین تکوینی با خط مخالفان حق و خط جهاد. 236

2-2-11- نحوه اتصال خط احکام وخط توحید با خط مومنان و خط جهاد و خط قوانین تکوینی… 240

2-2-12- نحوه اتصال خط توحید وخط مومنان و خط مخالفان حق با خط قیامت…. 242

2-2-13- نحوه اتصال خط مومنان وخط جهاد با خط توحید و خط قیامت و خط قوانین تکوینی… 242

2-2-14- نحوه اتصال خط جهاد و خط قوانین تکوینی و خط مومنان با خط توحید وخط  نبوت و خط مخالفان حق… 244

2-2-15- نحوه اتصال خط احکام وخط مخالفان حق وخط نبوت با خط مومنان و خط جهاد وخط قوانین تکوینی… 247

2-2-16- نحوه اتصال خط نبوت و خط مخالفان حق با خط  توحید وخط قوانین تکوینی… 248

2-2-17- نحوه اتصال خط مومنان وخط مخالفان حق و خط توحید با خط قیامت و خط قوانین تکوینی… 251

2-2-18- نحوه اتصال خط قوانین تکوینی با خط توحید و خط مخالفان حق… 254

2-2-19- نحوه اتصال خط توحید با خط مخالفان حق… 256

2-2-20- نحوه اتصال خط مخالفان حق با خط قیامت…. 260

2-2-21- نحوه اتصال خط مومنان وخط قیامت وخط اهل کتاب با خط توحید وخط قوانین تکوینی… 260

2-2-22- نحوه اتصال خط مومنان با خط توحید.. 263

2-2-23- نحوه اتصال خط نبوت وخط احکام وخط توحید با خط قوانین تکوینی و خط مومنان.. 265

2-2-24- نحوه اتصال خط توحید با خط قوانین تکوینی… 270

2-2-25- نحوه اتصال خط مومنان وخط احکام با خط توحید و خط مخالفان حق… 272

2-2-26- نحوه اتصال خط مخالفان حق وخط نبوت وخط توحید وخط قیامت با خط مومنان وخط قوانین تکوینی… 273

2-2-27- نحوه اتصال خط جهاد و خط مخالفان حق و خط قیامت با خط  قوانین تکوینی وخط مومنان وخط توحید.. 275

2-2-28- نحوه اتصال خط توحید و خط مومنان با خط احکام. 276

2-2-29- نحوه اتصال خط مخالفان حق وخط اهل کتاب با خط  نبوت وخط قوانین تکوینی و خط توحید.. 278

2-2-30- نحوه اتصال خط اهل کتاب با خط نبوت و خط قیامت…. 282

2-2-31- نحوه اتصال خط اهل کتاب وخط قیامت با خط توحید وخط احکام. 283

2-2-32- نحوه اتصال خط نبوت و خط احکام و خط توحید با خط قوانین تکوینی و خط مومنان.. 286

نتیجه گیری… 289

منابع و مأخذ.. 290

 

فصل اول

کلیات

1-1- طرح مسئله و هدف تحقیق

از آنجا که مسئله ارتباط آیات بین سوره های قرآن کریم از زمان های دور موافقان و مخالفانی داشته است و هر کدام از ایشان دلایلی برای اثبات نظر خود ارائه کرده اند، لذا در این راستا می توان سؤلات زیر را مطرح کرد؛

  • آیا بین آیات سوره نساء ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد؟
  • آیا سوره نساء اهداف مشخصی را دنبال می کند؟ و می توان این اهداف را از رهگذر بررسی ارتباط آیات این سوره شناسایی کرد؟

پاسخگویی به این گونه سؤالات و جستجوی آن از رهگذر اثبات فرضیه های مربوطه، هدف این تحقیق به شمار می رود.

تعداد صفحه : 310

قیمت : 17300تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*********  ********* *********