دانلود مقاله با موضوع و-دانلود کامل پایان نامه

مرحله پیش آزمون، آموزش کلاس گروه آزمایش توسط محقق که در زمینه تدریس بر اساس هوش چندگانه آموزش های لازم را دیده بود؛ و در سال 86 کارگاه آموزشی در زمینه یادگیری بر اساس هوش‌های چندگانه رادر پژوهشکده معلم شیراز تدوین نموده بود؛ انجام شد.

مطالعه (« کتاب هوش چندگانه درکلاس درس» نوشته ی آرمسترانگ، و همچنین چگونگی تدریس طرح درسهای تدوین شده بر اساس هوش چندگانه توسط محقق برای درس علوم در کلاس آزمایش، آمادگی لازم را کسب کرد. تدریس در کلاس گروه آزمایش بر اساس طرح درسهای مبتنی بر تئوری هوش‌های چندگانه بود، و موضوعات گنجانده شده در طرح درسها نیز به سه درس 10، 11و12کتاب علوم تجربی پایه‌ی دوم شامل درون آشیانه ها (شگفتی های آفرینش، زندگی، لانه سازی و رشد جانوران و چگونگی مراقبت جانوران از فرزندانشان) من رشد کرده ام (دوره های زندگی انسان، نشانه های رشد و روش های سالم رشد کردن) و برای جشن آماده شویم (ماده، حالت های ماده و تغییر حالت هر ماده) مربوط می‌شد. علاوه بر این، نظر دو معلم کلاس دوم درباره تناسب این طرح درسها برای واحد درسی علوم تجربی پایه‌ی دوم پرسیده شد. و آنگاه این طرح درس‌ها بر طبق نظرات کارشناسان و معلمان مورد بازنگری قرار گرفتند و در نهایت مورداستفاده واقع شدند. در کلاس گروه آزمایش همچنین محقق پیش از عمل آزمایش تلاش نمود که تا حد امکان محیط کلاس درس را با توجه به ساختاری که متناسب با هوشهای چندگانه باشد، سازماندهی کند. به همین منظور محقق پوسترها، اخبار، مقالات و تصاویری درباره‌ی موضوعات درسی آماده کرد تا متناسب با موضوع مورد تدریس در هر جلسه بر روی دیوار نصب شوند. مثلاً برای درس اول (درون آشیانه ها) محقق، دیوارهای کلاس را در گروه آزمایش با پوستری از اخبار درباره ی جانوران، پرندگان، دوزیست ها و مراحل رشد آن ها و تصاویر و اشکالی از آن ها نصب کرد.
پس ازاجرای پرسش نامه یادگیری و مقیاس نگرش به یادگیری درس علوم برای همه‌ی دانش‌آموزان شرکت کننده در بررسی (گروه آزمایش و گروه کنترل )، طرح درس‌ها درباره درون آشیان‌ها، من رشد کرده ام و برای جشن آماده شویم، در نیم سال اول سال تحصیلی 93/92 برای گروه آزمایش به اجرا درآمد. این بررسی آزمایشی هشت هفته طول کشید. دوره زمانی آموزش کلاسی دو جلسه‌ی 45دقیقه ای در هر هفته بود که در طی آن، آموزش براساس طرح درسهای مبتنی بر هشت نوع هوش، انجام می‌گرفت. نمونه ای از فعالیت‌های گنجانده شده در طرح درسها متناسب با هر یک از هوش ها عبارت بود از:
1. برای گنجاندن هوش زبانی فعالیتهایی همچون گوش دادن، خواندن، نوشتن، گفت وگو، بحث و مناظره و انجام بازی با کلمات مورد استفاده قرارگرفت. برای مثال معلم با تشکیل جدولی از انواع جانوران به بیان اسامی و توضیح آنها می پرداخت، دانش‌آموزان یک نمایش درباره‌ی جانوران نوشتند و اجرا کردند، یک جدول کلمات درباره‌ی جانوران تهیه کردند، به داستان درباره‌ی زندگی جانوران و چگونگی دفاع از خودشان و فرزندانشان گوش می دادند و انواع جانورانی را که در این داستان مورد حمله قرار می گیرند؛ طبقه بندی میکردند و نوشته هایی درباره ی اهمیت جانوران نوشتند.
2. برای گنجاندن هوش منطقی/ ریاضی، ازفعالیتهای طبقه بندی، حل مسئله، آزمایش کردن، پیش بینی کردن، سازماندهی، پرسیدن سؤال و یافتن شباهتها و تفاوتها استفاده شد. برای مثال، دانش‌آموزان یک طبقه بندی کلی از جانوران ارائه می کردند که در طی فعالیت برحسب حروف الفبا به وسیله دوستانشان نامگذاری می شد؛ و یا ویژگیهای مختلف و مشترک پرندگان، حشرات ودوزیستان را به وسیله ی جدول نشان می دادند و آنها را طبقه بندی می کردند.
3. تزئین، استفاده از رنگها، طراحی و تصویر خوانی فعالیتهایی هستند که برای هوش فضایی/ دیداری انجام گرفت. برای مثال، معلم با نشان دادن یک تصویر و طرح یک سؤال که در این تصویر چه اتفاقی افتاده است؟ از دانش‌آموزان می خواست که درباره آن صحبت کنند. همچنین دانش‌آموزان با نگاه کردن به تعدادی تصویر ازجانوران، آنها را به صورت یک هرم طبقه بندی می کردند.
4. از فعالیت کردن، بریدن، چسباندن و حرکت کردن، مدل سازی برای گنجاندن هوش جسمانی و حرکتی استفاده شد. برای مثال دانش‌آموزان به داخل حیاط می رفتند و نحوه‌ی حرکت جانوران را انجام می دادند. همچنین دانش‌آموزان با بهره گرفتن از خمیر جانوران مختلف را می ساختند.
5. آواز خواندن، یادگیری از طریق شعر، گوش دادن به موسیقی، فعالیتهایی بود که برای هوش موسیقیایی در کلاس درس گنجانده شد. فیلمی در رابطه با آواز پرندگان و صداهای مختلف جانوران در حیات وحش برای دانش‌آموزان پخش شد. دانش‌آموزانی که در زمینه‌ی تقلید صدا توانا بودند؛ خواسته شد که صدای آواز پرندگان را تقلید کنند و هم چنین شعری درباره «جانوران »بنویسند.
6. کارگروهی، یادگیری جمعی، بحث، تدریس برای هم کلاسی ها، بعضی از فعالیتهای مرتبط باهوش میان فردی بود. در درس ده، دانش‌آموزان درکلاس درس به سه گروه متفاوت تقسیم شدند. از گروه اول خواسته شد تا درباره‌ی پرندگان تحقیق کنند؛ گروه دوم باید در مورد حشرات تحقیق می کردند و از گروه سوم خواسته شد تا در مورد دوزیستان تحقیق کنند. آنها طرح کارگروهی را به وجود می آوردند، منابعشان را جمع آوری می کردند و برای ارائه در دو هفته بعد آماده می شدند. دانش‌آموزان همچنین باید یک روزنامه ی دیواری درباره ی « موضوع مطرح شده »، روی دیوارنصب می کردند. به طور کلی در این فعالیت آنها با یکدیگر مطالعه می کنند، یاد می گیرند که حرفهای یکدیگر را بشنوند، به یکدیگر کمک کنند و در انواع مختلف فعالی
ت ها، رهبری مشترک و مشارکتی داشته باشند.
7. برای گنجاندن هوش درون فردی، ازکار کردن به صورت انفرادی، بیان احساسات، تبادل تجربیات و تخیل استفاده شد. برای مثال از دانش‌آموزان خواسته شد تا در ذهن، خود رادر یک جنگل و سپس درشهرتصور کنند سپس دو محیط را درذهن خود با هم مقایسه کنند.
8. مراقبت از گیاهان، حیوانات و ارگانیسم های دیگر، حفاظت از محیط زیست و طبقه بندی، برخی از فعالیتهایی بودند که معلم درکلاس درس به منظور در نظر گرفتن هوش طبیعت گرا ازآنها استفاده کرد. دانش‌آموزان به اردویی خارج از مدرسه(باغ وحش) برده شدند و در یکی از فعالیتها با کنار زدن برگهای پای درختان انواع حشرات را مشاهده کردند.
در مورد کلاس درس گروه کنترل هرچند محقق نمی توانست آنها را بررسی کند، اما درباره ی چگونگی آموزش درس ها در گروه کنترل با معلم در تماس بود. وقتی معلم گروه کنترل درس می داد، از سخنرانی استفاده می کرد. بر اساس «راهنمای معلم» فرایند تدریس را پیش می برد، درباره ی موضوع درس پرسش هایی را از دانش‌آموزان می پرسید، روی تخته سیاه مطالبی را می نوشت، مثالهایی را از زندگی روزمره ارائه می نمود. گاهی اوقات به بچه ها اجازه می داد تا یادداشت هایی بردارند و پرسش هایی را به عنوان تکلیف در خانه در نظر می گرفت تا پاسخ دهند و از وسایل آزمایشگاه برای برخی فعالیت های درسی استفاده می کرد. دانش‌آموزان به معلم گوش می دادند، به پرسش ها پاسخ می دادند، درنهایت، پس از پایان دوره‌ی آموزش، به اجرای پس آزمونها (آزمون نگرش به درس علوم، آزمون یادگیری) در هر دو گروه پرداخته شد.

3-4- ابزارهای پژوهش، روایی وپایایی آنها
برای جمع آوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه های زیراستفاده گردید.
3-4-1-پرسشنامه نگرش به یادگیری علوم اکپینر و همکاران (2009)
این پرسشنامه دارای21 سوال است. هر سوال بر اساس یک مقیاس لیکرت 5 درجه ای«کاملاً مخالفم» «مخالفم»، «نظری ندارم»، «موافقم»، «کاملاً موافقم» پاسخ داده می شود. این گزینه ها به ترتیب نمره 1،2،3،4 و5 می گیرند. سوال هایی که به صورت منفی اند بر عکس نمره گذاری می شوند. پایایی این پرسش نامه از طریق آلفای کرونباخ 89/0 گزارش شده است. روایی پرسشنامه نیز به صورت صوری و با استفاده ازنظر متخصصین و صاحبنظران تایید شده است. پرسشنامه ذکر شده چهار خرده مقیاس را به این شرح می سنجد.

جدول3-1-توزیع سوالات مربوط به ابعادنگرش به یادگیری علوم
ابعادنگرش به یادگیری علوم تعدادسوال سوالات
خرده مقیاس لذت ازیادگیری علوم 8 1تا8
خرده مقیاس اضطراب علوم 7 9تا15
خرده مقیاس علاقه به درس علوم 3 16تا18
خرده مقیاس لذت از آزمایش علوم 3 19تا21

3-4-2- پرسشنامه یادگیری درس علوم
این پرسشنامه دارای 31 سوأل در پیش آزمون و33 سوأل در پس آزمون می باشد. هر سوال بر اساس یک مقیاس لیکرت 5 درجه‌ای«کاملاً مخالفم»، «مخالفم»، «نظری ندارم»، «موافقم»، «کاملاً موافقم» پاسخ داده می شود. این گزینه ها به ترتیب نمره 1،2،3،4 و5 می گیرند.سوال هایی که به صورت منفی اند برعکس نمره گذاری می شوند. این پرسشنامه با همکاری معلم نمونه مورد مطالعه، به صورت یک آزمون (پرسشنامه) محقق ساخته بر اساس جدول مشخصات هدف – محتوا، برای درس های10 ، 11 و12درس علوم تجربی پایه‌ی دوم ابتدایی با توجه به سطوح مختلف حیطه شناختی بلوم طراحی و تدوین گردید. می دانیم که به منظور روایی محتوایی آزمون یادگیری، گفته می شود آزمونی رواست که سؤالات آن نمونه کاملی از هدفها و محتوا باشد. در این پژوهش آزمون یادگیری درس علوم با توجه به جدول مشخصات هدف- محتوا تدوین گردید. همچنین روایی محتوایی ابزار با بهره گرفتن از نظر متخصصین و صاحبنظران مورد تأیید قرار گرفت. به منظورتعیین پایایی آزمون، نمرات 33 نفر از آزمودنیها بر اساس روش باز آزمایی محاسبه گردید و ضریب بازآزمایی73/0 به دست آمد.
3-5-روش تحلیل داده ها
به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش علاوه بر شاخص های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد) و جهت آزمون استنباطی فرضیه ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده می شود.
3-6- ملاحظات اخلاقی پژوهش
در انجام این پژوهش،پژوهشگر برای رعایت ملاحظات اخلاقی، به دانش‌آموزان اطمینان داد که پرسشنامه ها بی نام بوده و نمرات آن هیچ تاثیری در نمرات درسی آنان ندارد. همچنین به دانش‌آموزان توضیح داده شدکه در صورت تمایل و رضایت در این پژوهش شرکت کنند.

فصل چهارم
یافته‌های تحقیق

در این فصل یافته‌های تحقیق ارائه می‌شوند. بدین منظور ابتدا آمار توصیفی متغیرهای تحقیق (میانگین و انحراف استاندارد) به تفکیک گروه (کنترل و آزمایش) گزارش می‌شود. سپس نتایج تحلیل‌های استنباطی که به منظور بررسی فرضیه‌های تحقیق انجام شده‌اند، ارائه می‌شوند.
4-1-توصیف متغیرهای تحقیق
جدول 4-1 میانگین و انحراف استاندارد نمرات یادگیری درس علوم و ابعاد آن را به تفکیک گروه (آزمایش و کنترل) نشان می‌دهد. همانگونه که ملاحظه می‌شود، یادگیری کلی هر دو گروه در پس‌آزمون افزایش یافته‌ است؛ اما این افزایش در گروه آزمایش بیشتر بوده است.
جدول 4-1: میانگین و انحراف استاندارد نمرات یادگیری درس علوم
گروه
گروه آزمایش گروه کنترل
x̅ SD x̅ SD
پیش‌آزمون دانش 29 6/01 30/88 6/47
درک و فهم 23/07 3/66 21/36 4/09
کاربرد 21/59 3/12 23/24 3/42
تجزیه و تحلیل 16/61 2/86 18/15 3/59
ترکیب 9/97 2/42 9/82 3/06
ارزشیابی 8/55 2/53 8/45 2/61
یادگیری (نمره‌ی کل) 110/04 10/15 111/91 14/84
پس‌آزمون دانش 24/29 3/82 20/53 4/93
درک و فهم 21/42 3/36 20/33 3/27
کاربرد 20/97 4/17 16/52 1/81
تجزیه و تحلیل 22/61 3/02 21/53 3/36
ترکیب 24/06 5/28 17/69 3/84
ارزشیابی 18/39 2/29 16/03 2/81
یادگیری (نمره‌ی کل) 131/74 16/82 113/31 12/12

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

x̅ = میانگین وSD = انحراف استاندارد
جدول 4-2 میانگین و انحراف استاندارد نمرات نگرش نسبت به درس علوم و ابعاد آن را به تفکیک گروه (آزمایش و کنترل) نشان می‌دهد. همانگونه که ملاحظه می‌شود، نمرات گروه آزمایش در پس‌آزمون کلیه‌ی ابعاد به طور محسوسی افزایش یافته است.

جدول 4-2: میانگین و انحراف استاندارد نمرات نگرش نسبت به درس علوم
گروه
گروه آزمایش گروه کنترل
x̅ SD x̅ SD
پیش‌آزمون لذت از یادگیری علوم 24/16 6/99 29/13 7/01
اضطراب علوم 25/32 5/22 27/25 7/61
علاقه به درس علوم 10/65 3/05 12/45 2/93
لذت از آزمایش علوم 10/23 3/27 12/00 1/77
نگرش نسبت به یادگیری علوم (نمره‌ی کل) 70/86 13/49 82/03 12/28
پس‌آزمون لذت از یادگیری علوم 34/65 3/68 28/97 5/20
اضطراب علوم 31/17 2/96 26/73 5/76
علاقه به درس علوم 14/10 1/19 12/36 2/52
لذت از آزمایش علوم 13/29 1/55 11/91 2/24
نگرش نسبت به یادگیری علوم (نمره‌ی کل) 93/80 6/26 79/97 12/16

4-2- بررسی فرضیه‌های تحقیق
4-2-1-فرضیه‌ی اول تحقیق: روش تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه در مقایسه با روش‌های تدریس متداول، موجب افزایش یادگیری دانش‌آموزان در درس علوم می‌شود.
به منظور بررسی اثربخشی روش تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه در افزایش یادگیری دانش‌آموزان، از تحلیل‌ کوواریانس یک‌طرفه استفاده شد. بدین صورت که متغیر گروه (آزمایش و کنترل) به عنوان متغیر مستقل، نمره‌ی کلی یادگیری در اجرای پیش‌آزمون به عنوان متغیر هم‌پراکنش (کنترل) و نمره‌ی کلی یادگیری در اجرای پس‌آزمون، به عنوان متغیر وابسته وارد تحلیل گردیدند. جدول 4-3 نتایج حاصل از این تحلیل را نشان می‌دهد.
جدول 4-3: تحلیل کوواریانس تأثیر تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه بر یادگیری دانش‌آموزان
منبع واریانس SS DF MS F P η2
پیش‌آزمون (متغیر کنترل) 2348/75 1 2348/75 13/01 0/001 0/21
گروه (متغیر مستقل) 5700/42 1 5700/42 31/57 0/0001 0/40
خطا 8666/54 48 180/55

کل 16140/04 50

SS =مجموع مجذورات، DF =درجه‌ی آزادی، MS = میانگین مربعات، F =مقدار اف، P =سطح معناداری و η2= مجذور تفکیکی اتا
همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‌گردد، بین گروه آزمایش و کنترل از نظر نمره‌ی کلی یادگیری، تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بررسی میانگین‌ها (جدول 4-1) نشان می‌دهد که میزان یادگیری گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است. همچنین بررسی مجذور اتای تفکیکی (اندازه‌ی اثر) حاکی از آن است که روش تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه، 40 درصد از واریانس یادگیری دانش‌آموزان را تبیین می‌کند که حاکی از تأثیرگذاری قابل قبول روش تدریس ذکر شده بر یادگیری دانش‌آموزان است.

نمودار 4-1، مسیر تغییرات نمرات یادگیری را از پیش‌آزمون تا پس‌آزمون نشان می‌دهد.

نمودار 4-1
همانگونه که در نمودار فوق ملاحظه می‌گردد، نمرات گروه کنترل از پیش‌آزمون تا پس‌آزمون نسبتاً بدون تغییر مانده است؛ اما نمرات گروه آزمایش با شیب نسبتاً زیادی افزایش یافته است.
در ادامه به منظور بررسی اثربخشی روش تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه در افزایش نمرات بعد دانش، از تحلیل‌ کوواریانس یک‌طرفه استفاده شد. بدین صورت که متغیر گروه (آزمایش و کنترل) به عنوان متغیر مستقل، نمره‌ی بعد دانش در اجرای پیش‌آزمون به عنوان متغیر هم‌ پراکنش (کنترل) و نمره‌ی بعد دانش در اجرای پس‌آزمون به عنوان متغیر وابسته وارد تحلیل گردیدند. جدول 4-4 نتایج حاصل از این تحلیل را نشان می‌دهد.

جدول 4-4: تحلیل کوواریانس برای بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه بر نمرات بعد دانش
منبع واریانس SS DF MS F P η2
پیش‌آزمون (متغیر کنترل) 55/99 1 55/99 2/90 0/09 0/05
گروه (متغیر مستقل) 251/49 1 251/49 13/05 0/001 0/19
خطا 1098/66 57 19/27

کل 1377/33 59

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‌گردد، بین گروه آزمایش و کنترل از نظر نمره‌ی بعد دانش، تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بررسی میانگین‌ها (جدول 4-1) نشان می‌دهد که گروه آزمایش در بعد دانش نمره‌ی بالاتری نسبت به گروه کنترل کسب کرده‌اند. همچنین بررسی مجذور اتای تفکیکی (اندازه‌ی اثر) حاکی از آن است که روش تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه، 19

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *