دانلود مقاله با موضوع نمرات

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

درصد از واریانس نمرات بعد دانش را تبیین می‌کند که حاکی از تأثیرگذاری قابل قبول روش تدریس ذکر شده بر نمرات این بعد است.
نمودار 4-2، مسیر تغییرات نمرات بعد دانش را از پیش‌آزمون تا پس‌آزمون نشان می‌دهد.

نمودار 4-2
همانگونه که در نمودار فوق ملاحظه می‌گردد، نمرات هر دو گروه در پس‌آزمون بعد دانش کاهش محسوسی داشته است؛ اما این کاهش در گروه آزمایش کمتر است.
جدول 4-5 نتایج تحلیل کوواریانس یک‌طرفه برای بررسی تأثیر روش‌ تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه بر نمرات بعد فهم را در دانش‌آموزان نشان می‌دهد.
جدول 4-5: تحلیل کوواریانس برای بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه بر نمرات بعد فهم

منبع واریانس SS DF MS F P η2
پیش‌آزمون (متغیر کنترل) 101/90 1 101/90 11/21 0/001 0/16
گروه (متغیر مستقل) 7/57 1 7/57 0/83 0/37 0/01
خطا 536/27 59 9/09

کل 663/74 61

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‌گردد، بین گروه آزمایش و کنترل از نظر نمره‌ی بعد فهم، تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.
نمودار 4-3، مسیر تغییرات نمرات بعد فهم را از پیش‌آزمون تا پس‌آزمون نشان می‌دهد.

نمودار4-3

همانگونه که در نمودار فوق ملاحظه می‌گردد، نمرات هر دو گروه در پس‌آزمون بعد فهم، کاهش محسوسی داشته است؛ اما همانگونه که قبلاً نیز ملاحظه گردید، بین دو گروه در نمرات پس‌آزمون تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

جدول 4-6 نتایج تحلیل کوواریانس یک‌طرفه برای بررسی تأثیر روش‌ تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه بر نمرات بعد کاربرد را در دانش‌آموزان نشان می‌دهد.

جدول 4-6: تحلیل کوواریانس برای بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه بر نمرات بعد کاربرد

منبع واریانس SS DF MS F P η2
پیش‌آزمون (متغیر کنترل) 3/65 1 3/65 0/35 0/56 0/01
گروه (متغیر مستقل) 322/14 1 322/14 30/90 0/0001 0/35
خطا 594/23 57 10/43

کل 922/73 59

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‌گردد، بین گروه آزمایش و کنترل از نظر نمره‌ی بعد کاربرد، تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بررسی میانگین‌ها (جدول 4-1) نشان می‌دهد که گروه آزمایش در بعد کاربرد نمره‌ی بالاتری نسبت به گروه کنترل کسب کرده‌اند. همچنین بررسی مجذور اتای تفکیکی (اندازه‌ی اثر) حاکی از آن است که روش تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه، 35 درصد از واریانس نمرات بعد کاربرد را تبیین می‌کند که حاکی از تأثیرگذاری قابل قبول روش تدریس ذکر شده بر نمرات این بعد است.

نمودار 4-4، مسیر تغییرات نمرات بعد کاربرد را از پیش‌آزمون تا پس‌آزمون نشان می‌دهد.

نمودار 4-4
همانگونه که در نمودار فوق ملاحظه می‌گردد، نمرات گروه کنترل از پیش‌آزمون تا پس‌آزمون کاهش محسوسی داشته است؛ اما نمرات گروه آزمایش،‌ تغییر محسوسی نکرده است.
جدول 4-7 نتایج تحلیل کوواریانس یک‌طرفه برای بررسی تأثیر روش‌ تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه بر نمرات بعد تجزیه و تحلیل را در دانش‌آموزان نشان می‌دهد.
جدول 4-7: تحلیل کوواریانس تأثیر تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه بر نمرات بعد تجزیه و تحلیل

منبع واریانس SS DF MS F P η2
پیش‌آزمون (متغیر کنترل) 1/32 1 1/32 0/13 0/72 0/002
گروه (متغیر مستقل) 14/43 1 14/43 1/40 0/24 0/02
خطا 599/51 58 10/34

کل 618/59 60

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‌گردد، بین گروه آزمایش و کنترل از نظر نمره‌ی بعد تجزیه و تحلیل، تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.
نمودار 4-5، مسیر تغییرات نمرات بعد تجزیه و تحلیل را از پیش‌آزمون تا پس‌آزمون نشان می‌دهد.

نمودار 4-5
همانگونه که در نمودار فوق ملاحظه می‌گردد، نمرات هر دو گروه در پس‌آزمون افزایش محسوسی داشته است؛ اما همانگونه که قبلاً نیز ملاحظه گردید، بین دو گروه در نمرات پس‌آزمون، تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.
جدول 4-8 نتایج تحلیل کوواریانس یک‌طرفه برای بررسی تأثیر روش‌ تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه بر نمرات بعد ترکیب را در دانش‌آموزان نشان می‌دهد.
جدول 4-8: تحلیل کوواریانس برای بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه بر نمرات بعد ترکیب
منبع واریانس SS DF MS F P η2
پیش‌آزمون (متغیر کنترل) 131/61 1 131/61 6/80 0/01 0/10
گروه (متغیر مستقل) 608/80 1 608/80 31/46 0/0001 0/34
خطا 1161/13 60 19/35

کل 1933/08 62

همانگونه که در جدول فوق مشاهده می‌گردد، بین گروه آزمایش و کنترل از نظر نمره‌ی بعد ترکیب، تفاوت معنی‌داری وجود دارد. بررسی میانگین‌ها (جدول 4-1) نشان می‌دهد که گروه آزمایش در بعد ترکیب نمره‌ی بالاتری نسبت به گروه کنترل کسب کرده‌اند. همچنین بررسی مجذور اتای تفکیکی (اندازه‌ی اثر) حاکی از آن است که روش تدریس مبتنی بر هوش‌های چندگانه، 34 درصد از واریانس نمرات بعد ترکیب را تبیین می‌کند که حاکی از تأثیرگذاری قابل قبول روش تدریس ذکر شده بر نمرات این بعد است.
نمودار 4-6، مسیر تغییرات نمرات بعد ترکیب را از پیش‌آزمون تا پس‌آزمون نشان می‌دهد.

نمودار 4-6
همانگونه که در نمودار فوق ملاحظه می‌گردد، نمرات هر دو گروه، از پیش‌آزمون تا پس‌آزمون افزایش محسوسی داشته است؛ اما نمرات گروه آزمایش،‌ تغییر بیشتری داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *