جولای 4, 2020

خصوصیات تکدی گری و شخص متکدی -پایان نامه

1- متکدی از مسؤولیتهای اجتماعی معاف است.
2- متکدی به خاطر نیازمندی مورد تفریع و سرزنش قرار نمی گیرد.
3- چنین شخصیتی انتظار دارد که دیگران به او کمک کنند.
4-  در تولید اجتماعی مشارکت نداشته از دسترنج دیگران زندگی می گذراند.
پدیده تکدی با دو عامل مهم; یعنی « کمک گیرنده » و « کمک دهنده» رابطه دارد. «کمک
دهنده ها» همان مردم هستند که آنها را می توان به دسته های ذیل تقسیم بندی کرد:
1- عده ای بر اساس وظیفه شرعی به فقرا و مستمندان کمک می کنند.
2-گروهی دیگر آن را وظیفه انسانی و نوع دوستی می دانند.
3- تعدادی به علت این که نیازمند بودن را یک نقص اجتماعی می دانند خود را در رفع این نقیصه مسئول می دانند.
4- دسته چهارم کسانی هستند که کمک های خود را با نیت نذر و صدقه انفاق می کنند.
تکدی گری صورتی از زندگی ارزان قیمتی است که تنها بهای آن فقر مناعت طبع و سیر قهقرایی کمال انسان است.
متن کامل پایان نامه تکدی گری