خرید پایان نامه : حمایت اجتماعی

تحصیلی
8/7
6/37
9/33
2/7
5/2
3/1

7/9
وام خرید یا تعمیر مسکن
1/4
5/13
9/16
6/5
3/6
6/1
52
کمک های بخش اکرام ایتام
5/2
2/18
2/38
3/5
1/3
9/0
7/31
کلاسهای کارآفرینی یا آموزشی
5/13
32
1/30
1/9
5
6/1
8/8
کمک های غیر نقدی
2/7
2/33
5/28
15
6
5
5
جدول فراوانی متغیر حمایت اجتماعی نشان می دهد که در مورد گویه 1 یعنی مفید بودن مستمری ماهانه، بیشتر پاسخگویان 1/25درصد گزینه تا حدودی کم را علامت زده اند. در مورد گویه استفاده از مشاوره خانوادگی، بیشتر پاسخگویان 4/20درصد گزینه زیاد را علامت زده اند. در مورد گویه مفید بودن وام خود اشتغالی، بیشتر پاسخگویان گزینه تا حدود زیادی را علامت زده اند. در مورد گویه کمک حال بودن کمک هزینه خرید لوازم خانگی، بیشتر پاسخگویان 1/24درصد گزینه تا حدودی زیاد را علامت زده اند. در مورد گویه خدمات بیمه تامین اجتماعی، بیشتر پاسخگویان 9/42درصد گزینه زیاد را علامت زده اند. در مورد گویه پرداخت هزینه دارو، اکثریت پاسخگویان 6/38درصد گزینه زیاد را علامت زده اند. در مورد وام استفاده از وام کارگشایی 52 درصد به این گویه جواب نداده اند یعنی از این نوع حمایت استفاده نکرده اند و 1/35درصد پاسخگویان گزینه تا حدودی زیاد را علامت زده اند. در مورد گویه کمک هزینه تحصیلی 9/33درصد پاسخگویان گزینه تا حدودی موافقم را علامت زده اند. در مورد وام خرید یا تعمیر مسکن 9/16درصد پاسخگویان گزینه تا حدودی موافقم را علامت زده اند و 52درصد پاسخگویان از این نوع حمایت استفاده نکرده اند. در مورد کمک های بخش اکرام ایتام 2/38 درصد پاسخگویان گزینه تا حدودی موافقم را علامت زده اند و 7/31درصد پاسخگویان از این نوع حمایت استفاده نکرده اند. در مورد گویه کلاسهای آموزش کارآفرینی یه هر نوع کلاس آموزشی،بیشتر پاسخگویان 32درصد گزینه موافقم را علامت زده اند. در مورد گویه کمک های غیر نقدی، بیشتر پاسخگویان 2/33درصد پاسخگویان گزینه موافقم را علامت زده اند.
جدول 14-4- آمار توصیفی متغیر میزان برخورداری از حمایت اجتماعی
انحراف استاندارد کشیدگی
انحراف استاندارد چولگی
کشیدگی
چولگی
مینمم
ماکزیمم
انحراف معیار
میانگین
ابعاد متغیر حمایت اجتماعی
27/0
13/0
82/0
77/0-
11/1
89/5
046/0
09/4
میزان برخورداری از حمایت اجتماعی کلی
27/0
13/0
75/0
5/0-
1
6
81/0
4
میزان برخورداری از حمایت اقتصادی
27/0
13/0
94/0
96/0-
1
75/5
97/0

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2/4
میزان برخورداری از حمایت های غیر اقتصادی
جدول (14-4-) آمار توصیفی متغیر میزان برخوداری از حمایت اجتماعی را نشان می دهد که از طریق عمل (جمع زدن گویه های 39-28) میانگین برای این متغیر 09/4 می باشد و ماکزیمم آن 89/5و مینیمم آن 11/1 می باشد. همچنین جدول بالا نشان می دهد که میزان برخورداری از حمایت اجتماعی (09/4) در میان آزمودنیها در سطح بالا می باشد. میانگین میزان برخورداری از حمایت های اقتصادی که از جمع زدن گویه های (مستمری ماهانه، وامهای خوداشتغالی، کمک هزینه خرید لوازم خانگی، پرداخت هزینه دارو، وام کارگشایی، هزینه تحصیلی فرزندان، وام خرید مسکن و کمک های بخش اکرام ایتام) 4 می باشد و میانگین میزان برخورداری از حمایت های غیر اقتصادی که از جمع زدن گویه های (مشاوره های خانوادگی ، خدمات بیمه تامین اجتماعی، کلاسهای کارآفرینی و کمک های غیر نقدی)2/4 می باشد.
13-1-4- آمار توصیفی متغیر وابسته میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار
جدول 15-4- آمار توصیفی متغیر وابسته میزان توانمندی زنان سرپرست خانوار
گویه ها
کاملا موافقم
موافقم
تا حدودی موافقم
تا حدودی مخالفم
مخالفم
کاملا مخالم
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درصد فراوانی
درآمد خوب داشتن
9/1
9/1
9/22
4/40
5/35
4/9
تهیه مواد غذایی
3/1
3/6
4/25
1/36
9/21
1/9
پس انداز کردن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *