جلب ثالث- قسمت 3

گفتار دوم : تفکیک دعوای جلب ثالث ازدعوای اصلی درشرایط خاص 63
گفتار سوم : تأثیر امور اتفاقی دعوای اصلی بردعوای جلب ثالث 68
بند اول : توقیف دادرسی 69
بند دوم: زوال دعوا یا دادرسی 69
گفتار چهارم : حقوق وتکالیف مجلوب ثالث : 70
بند دوم : مجلوب ثالث تقویتی 72
مبحث دوم : صدور رأی واعتراض نسبت به آن : 72
گفتار اول : صدور رأی نسبت به دعوای جلب ثالث 73
بند اول : صدورحکم 73
بند دوم : صدور قرارهای قاطع دعوا 76
گفتار دوم : شکایت ازرأی صادره دردعوای جلب ثالث 82
بند اول : شکایت به طرق عادی 82
بند دوم : شکایت به طرق فوق العاده 83
نتیجه گیری 89
فهرست منابع و مآخذ 92
الف) کتابها 92
ب) مقالات 95
ج) پایان نامه 96
د) فرهنگ ها 96
مقدمه
به موجب ماده17ق.آ.د.م :«هردعوایی که دراثنای رسیدگی به دعوای دیگرازطرف خواهان یاخوانده یا شخص ثالث یاازطرف متداعیین اصلی برثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوااگر با دعوای اصلی مرتبط یادارای یک منشا باشد، دردادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی درآنجا اقامه شده است. بنابراین دعوای طاری ممکن است ازسوی خوانده ی دعوای اصلی علیه خواهان آن اقامه شود(دعوای متقابل) ویاخواهان علیه خوانده اقامه نماید(دعوای اضافی) ویاشخص ثالثی علیه هریک از اصحاب دعوای اصلی اقامه نماید(دعوای ورود شخص ثالث) ویاهریک ازاصحاب دعوای اصلی علیه ثالثی اقامه نماید(دعوای جلب ثالث).
چنانچه هریک ازاصحاب دعوا، حضورشخص ثالثی رادردعوای خود ضروری بداند، به عبارتی جلب شخص ثالثی رالازم بداند تا شخص مذکور در دادرسی دخالت داده شودو مشمول حکم دادگاه قرار بگیرد، می تواندبا ذکر جهات ودلایل خود، ظرف سه روز پس ازجلسه اول باتقدیم دادخواست ازدادگاه درخواست جلب اورابنماید. شخصی که اقدام به جلب می نماید، جالب وکسی که جلب می شود، مجلوب ثالث میگویند.احکام راجع به جلب ثالث ازجمله چگونگی طرح دعوا، شرایط وجریان دادرسی، دادخواست وموعدطرح دعوا، همچنین حقوق وتکالیف طرفین دعوا درقانون آیین دادرسی مدنی به اختصاربیان شده است ودرمواد قانونی موجود نیزابهاماتی وجود دارد. ازطرف دیگربه علت مزایایی که در رسیدگی توامان دعوای جلب ثالث ودعوای اصلی وجود دارد شایسته است احکام وشرایط این دعوا مفصل وگویا بیان شود. مهمترین اثری که رسیدگی توأمان به دعوای اصلی وجلب ثالث ازخود به جامی گذارد، جلوگیری از صدورآراء معارض می باشد. همچنین رسیدگی به این دعوا ضمن دعوای اصلی باعث صرفه جویی درهزینه وزمان برای اصحاب دعوا ودادگاه می شود. درعمل مواردی وجود دارد که اگر فرد ازحقوق خود مطلع باشد وضمن دعوای اصلی، اقدام به جلب ثالث نماید، به مراتب نتیجه ای بهترنسبت به زمانی که درصدداقامه دعوای مستقل است، کسب می نمایدودیگر نیازی به اقامه مجدد دعوا نیست، به همین دلیل تلاش شده است دراین تحقیق موارد مبهم این مبحث بررسی شود. که مبانی وشرایط اقامه دعوای جلب ثالث کدامند؟
سئوالات فرعی تحقیق نیزبه شرح زیر قابل طرح می باشند :
آیا جلب شخص ثالث می تواند وسیله ای برای جبران اشتباه خواهان درکیفیت اقامه ی دعوای اصلی باشد؟
آیا علی رغم سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، می توان جلب ثالث را بردو نوع اصلی و تقویتی دانست؟
آیاهمه ی مقررات مربوط به خوانده را می توان درمورد مجلوب ثالث تقویتی اجراکرد؟برای مثال آیا مجلوب ثالث تقویتی الزامی به حضور در دادرسی دارد؟
آیا باتوجه به قطعی بودن آراء دادگاه تجدیدنظر، پیش بینی امکان جلب ثالث دراین مرحله در تعارض با اصول دادرسی نیست؟
تقریباً تمام کتب حقوقی تدوین شده درزمینه آیین دادرسی مدنی، جلب ثالث رادریکی ازمباحث کتاب خود بررسی نموده اند، اما تحلیل وتوصیف آنها ازجلب ثالث دربیشتر موارد محدودبه مواد بیان شده درقانون می باشد.ومی توان گفت اکثرنویسندگان به بیان حداقل مطلب دراین مورداکتفا نموده اند.ازطرف دیگربه دلیل خاص بودن جلب ثالث، درعمل مصداقی برای فرض های مختلفی که به ذهن می رسد، به وجود نیامده است. اما شایدبتوان با کمک گرفتن از قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی، موارد مبهم این موضوع را تحلیل نمود. البته در این راستا باید به حقوق اصحاب دعوا، اصل تناظر، حفظ نظم درروندرسیدگی ومواردی ازاین قبیل توجه نمود. باید دید اهمیت این دعوا برکدام یک از اصول دادرسی مدنی برتری دارد ودربرابر کدامیک ازاین اصول، بهتراست که نادیده گرفته شود.دراین تحقیق سعی شده است به سوالات فوق جواب منطقی ومتناسب باماهیت وفلسفه وجودی جلب ثالث داده شود. موضوع این تحقیق ریشه فقهی نداردوصرفاًدرحقوق ایران بررسی شده است.به همین دلیل ازمنابع فقهی وخارجی استفاده نشده است.ازکتب تاثیرگذار وموثربر پایان نامه حاضر می توان به کتبی چون کتب دکترشمس،کتب دکتر علی مهاجری، کتب دکتر علی عباس حیاتی، کتاب مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی تالیف دکترقهرمانی وکتب دکترزراعت وکتاب دعاوی طاری وشرایط اقامه آن تالیف دکتررسول مقصودپور نام برد.
روش تحقیق پایان نامه حاضر توصیفی- تحلیلی است وسعی شده ازکتاب ها، مقالات وپایان نامه ها و همچنین ازنظر قضات ووکلا دراین جهت استفاده شود. ضمناً درمواردی به رویه قضایی هم استناد شده است.
مطالب پایان نامه به سه فصل تقسیم شده است. درفصل اول کلیات که شامل تعاریف وسابقه قانونگذاری وانواع جلب ثالث می باشد بیان شده است. فصل دوم اختصاص به بیان شرایط عمومی واختصاصی اقامه ی دعوای جلب ثالث درمراحل مختلف دارد. وفصل سوم رسیدگی به دعوای جلب ثالث، صدور رای واعتراض به آن رادربر می گیرد.
فصل اول
کلیات
دراین فصل ابتدا به تعریف دعوای طاری وانواع آن پرداخته شده است. درادامه به تعریف جلب ثالث و اقسام آن وهمچنین سابقه قانونگذاری درمورد جلب ثالث وبررسی آن دربعضی مقررات مبادرت شده است.
مبحث اول : بررسی مفاهیم
دراین مبحث به دلیل اینکه دعوای جلب ثالث یکی ازانواع دعاوی طاری است، ابتدابه تعریف دعوای طاری واقسام آن پرداخته می شود، سپس جلب شخص ثالث و اقسام آن توضیح داده می شود.
گفتار اول : مفهوم وانواع دعوای طاری
بند اول : مفهوم دعوای طاری
طاری ازدیدگاه لغوی به معنای”ناگاه درآینده،ناگاه روی داده وعارض”می باشد.[1]دعوای طاری دعوایی است که درحین رسیدگی به دعوای اصلی وبه تبع دعوای اصلی شکل می گیرد. همانطورکه از معنای لغوی آن پیداست دعوای طاری بردعوای اصلی عارض می شود.برخی دعوای طاری راچنین تعریف می نمایند:«دعوای طاری دعوایی است که دراثناء رسیدگی به دعوای دیگرازطرف اصحاب دعوا یاثالث اقامه می شود، خواه دعوای طاری رااصحاب دعوا بریکدیگر یابرثالث اقامه کنند و یا ثالث بر یکی از اصحاب دعوا اقامه نماید. دعوای طاری مصداقی ازدعوای فرعی است.»[2] ماده17ق.آ.د.م دعوای طاری رابه همراه اقسام آن چنین تعریف می نماید:« هردعوایی که دراثنای رسیدگی به دعوای دیگر ازطرف خواهان یاخوانده یاشخص ثالث یاازطرف متداعیین اصلی برثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگربادعوای اصلی مرتبط یادارای یک منشا باشد، دردادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی درآنجا اقامه شده است.»
بند دوم : انواع دعاوی طاری

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.