توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی و …

۳-۳- مدل‌های حرکت ۶۳
۳-۳-۱- مدل حرکتی پیاده‌روی تصادفی ۶۴
۳-۳-۲- مدل حرکتی ایستگاه تصادفی ۶۶
۳-۳-۳- مدل حرکتی امتداد تصادفی ۶۷
۳-۳-۴- مدل حرکتی جامع منطقه شبیه‌سازی ۶۸
۳-۳-۵- مدل حرکتی گام‌به‌گام ۶۹
۳-۳-۶- مدل حرکتی حرکت هموار ۷۰
۴- فصل چهارم : نتایج شبیه‌سازی ۷۴
۴-۱- معرفی محیط شبیه‌سازی ۷۴
۴-۲- نتایج شبیه‌سازی ۷۶
۴-۲-۱- متوسط انرژی باقی‌مانده ۷۷
۴-۲-۲- واریانس انرژی باقیمانده ۷۷
۴-۲-۳- سربار پیغام کنترلی ۷۸
۴-۲-۴- گره‌های حسگر فعال در شبکه ۷۹
۴-۲-۵- درصد گم‌شدن(نرسیدن) پیغام‌ها ۸۰
۵- فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادهای آینده ۸۲
۵-۱- نتایج ۸۲
۵-۲- پیشنهادها ۸۵
۶- مراجع ۸۶
فهرست جداول
عنوان جدول …………………………………………………………………………………………………………… صفحه
جدول ‏۴‑۱: ویژگی‌های دستگاه کامپیوتری استفاده‌شده برای شبیهسازی ۷۴
جدول ‏۴‑۲: پارامترهای اولیه تنظیم‌شده در طول شبیهسازی ۷۶
فهرست اشکال
عنوان شکل …………………………………………………………………………………………………..صفحه
 مسیریابی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم ۱۴
 نحوه عملکرد پروتکل SPIN ]17[ 21
 نحوه عملکرد پروتکل انتشار هدایت‌شده ]۱۲[ ۲۲
 عملکرد تجمیع اطلاعات در پروتکل انتشار هدایت‌شده ]۱۲[ ۲۵
 ساختار شبکه‌های سلسله مراتبی ]۲۳[ ۳۱
 ساختار پروتکل LEACH 35
حالت‌های مختلف گره حسگر در CBHRP [40] 40
 رویه تجمع و جمع‌آوری داده‌ها بر مبنای زنجیره [۴۳] ۴۳
 ساختار الگوریتم VGA ]44[ 44
 دیاگرام وضعیت‌ها در GAF [46] 46
: خوشه‌بندی [۴۸] ۴۸
 مرکز جمعیت بهترین مکان برای قرار گرفتن سرخوشه[۶]. ۵۶
 فلوچارت الگوریتم ۵۹
 پیغام‌دهی در فاز اول الگوریتم ۶۰
 پیغام‌دهی در فاز دوم الگوریتم ۶۱

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.