توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی و …

۳-۳- مدل‌های حرکت ۶۳
۳-۳-۱- مدل حرکتی پیاده‌روی تصادفی ۶۴
۳-۳-۲- مدل حرکتی ایستگاه تصادفی ۶۶
۳-۳-۳- مدل حرکتی امتداد تصادفی ۶۷
۳-۳-۴- مدل حرکتی جامع منطقه شبیه‌سازی ۶۸
۳-۳-۵- مدل حرکتی گام‌به‌گام ۶۹
۳-۳-۶- مدل حرکتی حرکت هموار ۷۰
۴- فصل چهارم : نتایج شبیه‌سازی ۷۴
۴-۱- معرفی محیط شبیه‌سازی ۷۴
۴-۲- نتایج شبیه‌سازی ۷۶
۴-۲-۱- متوسط انرژی باقی‌مانده ۷۷
۴-۲-۲- واریانس انرژی باقیمانده ۷۷
۴-۲-۳- سربار پیغام کنترلی ۷۸
۴-۲-۴- گره‌های حسگر فعال در شبکه ۷۹
۴-۲-۵- درصد گم‌شدن(نرسیدن) پیغام‌ها ۸۰
۵- فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادهای آینده ۸۲
۵-۱- نتایج ۸۲
۵-۲- پیشنهادها ۸۵
۶- مراجع ۸۶
فهرست جداول
عنوان جدول …………………………………………………………………………………………………………… صفحه
جدول ‏۴‑۱: ویژگی‌های دستگاه کامپیوتری استفاده‌شده برای شبیهسازی ۷۴
جدول ‏۴‑۲: پارامترهای اولیه تنظیم‌شده در طول شبیهسازی ۷۶
فهرست اشکال
عنوان شکل …………………………………………………………………………………………………..صفحه
 مسیریابی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم ۱۴
 نحوه عملکرد پروتکل SPIN ]17[ 21
 نحوه عملکرد پروتکل انتشار هدایت‌شده ]۱۲[ ۲۲
 عملکرد تجمیع اطلاعات در پروتکل انتشار هدایت‌شده ]۱۲[ ۲۵
 ساختار شبکه‌های سلسله مراتبی ]۲۳[ ۳۱
 ساختار پروتکل LEACH 35
حالت‌های مختلف گره حسگر در CBHRP [40] 40
 رویه تجمع و جمع‌آوری داده‌ها بر مبنای زنجیره [۴۳] ۴۳
 ساختار الگوریتم VGA ]44[ 44
 دیاگرام وضعیت‌ها در GAF [46] 46
: خوشه‌بندی [۴۸] ۴۸
 مرکز جمعیت بهترین مکان برای قرار گرفتن سرخوشه[۶]. ۵۶
 فلوچارت الگوریتم ۵۹
 پیغام‌دهی در فاز اول الگوریتم ۶۰
 پیغام‌دهی در فاز دوم الگوریتم ۶۱

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

این مطلب را هم بخوانید :  متن کامل - رابطه هوش هيجاني و رضايت شغلي با رفتار شهروندي سازمانی- قسمت 15