توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی …

Hierarchical Routing Protocol ↑
Cluster Head ↑
Reliability ↑
Sense ↑
Broken Network ↑
تمام شدن انرژی در حسگر که به مرگ حسگر تعبیر می‌شود. ↑
overlap ↑
Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy ↑
Low Energy Adaptive Connectionist Clustering- Centralized ↑
LEA2C -Low Energy Adaptive Connectionist Clustering ↑
An adaptive localized clustering algorithm ↑
Cluster Based Hierarchical Routing Protocol ↑
Head-Set ↑
Threshold sensitive Energy Efficient sensor Network protocol ↑
Hard threshold ↑
Soft threshold ↑
Sensed value ↑
The adaptive Threshold sensitive En-ergy Efficient sensor Network protocol ↑
Power Efficient Gathering in Sensor Information Systems ↑
Virtual Grid Architecture routing ↑
Location based routing protocols ↑
Global Position System ↑
Geographic Adaptive Fidelity ↑
Mobile Ad hoc Network ↑
Discovery ↑
Active ↑
Sleeping ↑
Geographic and Energy Aware Routing ↑
Flooding ↑
تعداد گره در واحد سطح ↑
NP-Hard ↑
Particle Swarm Optimization ↑
Kennedy ↑
Eberhart ↑
Particle ↑
Cognition part ↑
Social part ↑
Local ↑
Global ↑
Local Min & Local Max ↑