توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم های …

(۲-۳)

(۲-۴)

که در فرمول (۲-۳)، بیشترین زمان حیات شبکه مد نظر است. در این فرمول  زمان حیات واقعی شبکه به زمان کل شبیهسازی  مدنظر است.
در فرمول (۲-۴) بیشترین همپوشانی شبکه در کل شبکه به عنوان معیار ارزیابی مدنظر است.
که در آن  مناطق مختلف شبکه هستند.

الگوریتم [۷۹]PSO-MV

الگوریتم پیش‌رو با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده از انرژی باقیمانده گره‌های حسگر در شبکه و اجرای الگوریتم کوچ پرندگان برای هر خوشه دو گره به عنوان سرخوشه پیشنهاد می‌دهد. یک سرخوشه به عنوان سرخوشه‌ی اصلی و یکی به عنوان همراه سرخوشه معرفی می‌کند. وظایفی که سرخوشه باید انجام دهد را بین این دو گره تقسیم می‌کند.
سرخوشه‌ی اصلی[۸۰] وظیفه‌ی جمع‌آوری اطلاعات از اعضای خوشه و ارسال نتایج تجمیع‌شده را به سرخوشه‌های نزدیک برای رسیدن به سینک به عهده دارد. سرخوشه معاون[۸۱] وظیفه مسیریابی درون خوشه برای گره‌های خوشه و مسیریابی یک یا چند راهه را در ارتباطات با سینک بر عهده دارد [۴۹].

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

الگوریتم [۸۲]PSO-SD

در این کار، الگوریتم کوچ پرندگان را به صورت نیمه متمرکز با توجه به اطلاعات مکانی و انرژی باقیمانده گره‌های حسگر خوشه‌ها اجرا می‌شود. فرمول بهینگی در این الگوریتم به شکل زیر است.

(۲-۵)

که در فرمول x، x، xو حدود مسئله به شرح زیر است:

(۲-۶)
(۲-۷)
(۲-۸)