توزیع متعادل مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر بیسیم با استفاده از خوشه‌بندی و الگوریتم …

تجربه دوستانش[۷۴]
اصلاح سرعت بر سه اساس صورت می‌گیرد.
سرعت قبلی
سرعت Pbest
سرعت Gbest
فرمول اصلاح سرعت :

(۲-۱)

که w ضریب اینرسی است. نقش w ایجاد تعادل بین جستجوی محلی[۷۵] و جهانی[۷۶] است. بدون آن احتمال گیر افتادن در بهینگی‌های محلی[۷۷] زیاد است.
که C1 و C2 پارامترهای شتاب هستند که معمولاً برابر با ۲ انتخاب می‌شود.
که rand1 و rand2 اعداد تصادفی دو عدد تصادفی مستقل با توزیع یکنواخت بین صفر و یک انتخاب می‌شود.
معمولاً یک حد نهایی برای سرعت برابر رنج دینامیک تغییرات متغیر تعریف می‌شود.
فرمول اصلاح موقعیت:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

(۲-۲)

که Xموقعیت مکانی پرنده تا آن زمان در دوره‌ی تکرار مشخص است.
مراحل کار الگوریتم کوچ پرندگان به شرح زیر می‌باشد.
ذرات به صورت تصادفی در فضای جستجو پخش می‌شوند. ( مقداردهی اولیه پارامترها)
مقدار بهینگی هر ذره را به‌دست می‌آوریم.
بهترین نتیجه‌ی هر ذره به‌روزرسانی می‌کنیم.
بهترین نتیجه را در بین ذرات مشخص می‌کنیم.
سرعت را برای هر ذره به‌روزرسانی می‌کنیم.
موقعیت را برای هر ذره به‌روزرسانی می‌کنیم.
تا زمانی که شرط توقف برآورده نشده است، مراحل ۲ تا ۶ را تکرار می‌کنیم.
در ادامه بعضی از الگوریتم‌های پیشنهادشده در خوشه‌بندی را که در آنها از الگوریتم کوچ پرندگان برای بهینه‌سازی استفاده‌شده است می‌آوریم.

الگوریتم [۷۸]MO-PSO

این الگوریتم برای پیکربندی بهینه در شبکه از الگوریتم کوچ پرندگان استفاده می‌کند. برای این کار از اطلاعات انرژی و منطقه‌ی تحت پوشش گره‌های شبکه برای انجام این کار استفاده می‌کند.