تعیین رابطه و سهم پیش¬بینی¬کنندگی تاثیر هوش معنوی و عمل به باورهای دینی بر تنظیم هیجان شناختی در زنان باردار.- قسمت ۱۰

جدول ۳-۲ مؤلفه­ ها، ضریب اعتبار و ماده­های پرسشنامه تنظیم هیجان شناختی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤلفه­ ها ضریب اعتبار ماده­های هر مؤلفه
تنظیم هیجان شناختی ناکارآمد یا منفی سرزنش خود و
فاجعه آمیز پنداری
۷۸/۰ ۱،۴،۵،۷،۸،۱۲،۱۴
۱۵،۱۶،۲۰،۲۱،۲۳
سرزش دیگران ۷۲/۰ ۶،۱۳،۲۶
تنظیم هیجان شناختی کارآمد یا مثبت مثبت اندیشی ۶۹/۰ ۳،۹،۱۷،۱۹،۲۴
مقابله و پذیرش ۷۱/۰ ۲،۱۰،۱۱،۱۸،۲۲،۲۵
تنظیم هیجان شناختی کل پرسشنامه ۷۹/۰ ۲۶ سؤال

 

۳-۵-۲- پرسشنامه خود گزارش­دهی هوش معنوی کینگ (SISRI)[473]
این پرسشنامه توسط دیوید کینگ[۴۷۴] در سال ۲۰۰۷ میلادی ساخته شده­ است و دارای ۲۴ گویه می­باشد، این مقیاس دارای چهار خرده مقیاس تفکر انتقادی وجودی، معناسازی شخصی، آگاهی متعالی وگسترش خودآگاهی می­باشد که هوش معنوی را در مقیاس پنج درجه­ای لیکرت (۴-۰) می­سنجد و نمرات آن بین ۰ تا ۹۶ متغیر است.
کینگ (۲۰۰۸) در بررسی مقدماتی پرسشنامه هوش معنوی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در یک نمونه ۶۱۹ نفری (۴۴۸ زن، ۱۳۱ مرد) از دانشجویان دانشگاه تورنتو کانادا انجام داد، آلفای کرونباخ بدست آمده ۹۵/۰ و متوسط ارتباط درونی سؤالات ۳۶/۰ گزارش کرد. در تحقیق دیگری که برای معتبرسازی پرسشنامه بر روی ۳۰۵ نفر از دانشجویان انجام شد ضریب آلفای کرونباخ برابر ۹۵۸/۰ بدست آمد و وجود چهار خرده مقیاس تفکر انتقادی وجودی، معناسازی شخصی، آگاهی متعالی، گسترش خودآگاهی تایید گردید. آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ۹۵/۰ و برای هر یک مولفه­های تفکر انتقادی وجودی، معناسازی شخصی، آگاهی متعالی، و گسترش خودآگاهی به ترتیب ۸۹/۰، ۸۷/۰، ۸۹/۰، ۹۴/۰ گزارش شد.
زاهد بابلان و معینی­کیا (۱۳۸۹) اعتبار این آزمون را به روش آلفای کرونباخ در کل ۸۷/۰ و برای هر یک از زیر مقیاس­ها به ترتیب ۶۸/۰، ۷۱/۰، ۶۳/۰، ۶۱/۰ به دست آوردند. در پژوهش حسین­چاری و ذاکری (۱۳۸۹) که به منظور بررسی شاخص ­های روان­سنجی مقیاس هوش معنوی بر یک نمونه ۳۰۴ نفر (۱۶۸ زن و ۱۳۶ مرد) از دانشجویان رشته­های مختلف دانشگاهی، طلبه­های حوزه علمیه دینی و هنرجویان آموزشگاه­های هنری انجام شد، پایایی پرسشنامه را با ضریب آلفای کرونباخ ۸/۹۳ و روایی آن را با ضریب آلفای کرونباخ برای مولفه­های تفکر انتقادی وجودی، معناسازی شخصی، آگاهی متعالی، و گسترش خودآگاهی به ترتیب ۷۸/۰، ۶۸/۰، ۷۴/۰، ۷۲/۰ گزارش کردند.
در تحقیق حاضر برای بررسی اعتبار آزمون از روش همسانی درونی در یک نمونه ۴۰۰ نفری استفاده شد. که آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و برای هر یک از مؤلفه­ ها در جدول ۳-۳ آمده است:
جدول ۳-۳ مؤلفه­ ها، ضریب اعتبار و ماده­های پرسشنامه هوش معنوی

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتن به نوارابزار

بیرون رفتن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *