تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی (مورد مطالعه شعب بانک ملت استان ایلام)

دانشکده علوم انسانی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته‏ی مدیریت بازرگانی(بازاریابی)
تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی (مورد مطالعه: شعب بانک ملت استان ایلام)
توسط:
فرشته موسی بیگی
استاد راهنما:
دکتر زینب طولابی
استاد مشاور:
دکتر یاسان ا… پوراشرف
تیر ماه ۱۳۹۳

به نام خدا
عنوان:
تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی (مورد مطالعه: شعب بانک ملت استان ایلام)
توسط:
فرشته موسی بیگی
پایان نامه ارائه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عنوان بخشی از فعالیت‏های تحصیلی لازم برای اخذ درجه کارشناسی ارشد
در رشته‏ی:
مدیریت بازرگانی(بازاریابی)
از دانشگاه ایلام
جمهوری اسلامی ایران
دکتر ، زینب طولابی استادیار گروه مدیریت(راهنما)……………………………………………………………………..
دکتر ، یاسان ا…پوراشرف استادیار گروه مدیریت(مشاور)…………….. ………………………………………………………..
دکتر ، اسفندیار محمدی استادیار گروه مدیریت(داور)………………………………………………………………………….
دکتر ، علی یاسینی استادیار گروه مدیریت (داور) ………………………………………………………………………
تیر ماه ۱۳۹۳
اظهار نامه دانشجو
موضوع پایان نامه : تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی (مورد مطالعه: شعب بانک ملت استان ایلام)
استاد راهنما: دکتر زینب طولابی
نام دانشجو: فرشته موسی بیگی
شماره دانشجوئی: ۹۱۱۳۱۲۱۱۳
اینجانب فرشته موسی بیگی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایلام گواهی مینمایم که تحقیقات ارائه شده در این پایان نامه توسط شخص اینجانب انجام شده و صحت و اصالت مطالب نگارش شده مورد تأیید میباشد، و در موارد استفاده از کار دیگر محققان به مرجع مورد استفاده اشاره شده است. بعلاوه گواهی مینمایم که مطالب مندرج در پایان‏ نامه تاکنون برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی توسط اینجانب یا فرد دیگری در هیچ جا ارائه نشده است و کلیه حقوق معنوی این اثر به دانشگاه ایلام تعلق دارد. مقالات مستخرج از پایان نامه، ذیل نام دانشگاه ایلام(Ilam University ) به چاپ خواهد رسید. و در تدوین متن پایان نامه چارچوب(فرمت) مصوب دانشگاه را بطور کامل رعایت کرده‏ام.
امضاءدانشجو:
تاریخ:
تقدیم به
پدر و مادرم
که لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن وتمام تجربه های یکتا و زیبای زندگیم، مدیون حضور سبز آنهاست.
همسرم
به پاس قدر دانی از قلبی آکنده از عشق و معرفت که محیطی سرشار از سلامت و امنیت و آرامش و آسایش برای من فراهم آورده است و سایه مهربانیش سایه سار زندگیم می باشد، او که اسوه صبر و تحمل بوده و مشکلات مسیر را برایم تسهیل نمود.
شهید دوستعلی باوندی
و به تمام آزاد مردانی که نیک می اندیشند و عقل و منطق را پیشه خود نموده و جز رضای الهی و پیشرفت و سعادت جامعه، هدفی ندارند. دانشمندان، بزرگان، و جوانمردانی که جان و مال خود را در حفظ و اعتلای این مرز و بوم فدا نموده و مینمایند.
با سپاس فراوان از تمامی کسانی که در کنارم بوده و مرا یاری نموده تا بتوانم در راه علم قدم بگذارم. از برادرهای عزیزم، از خواهر های مهربانم، از خانواده همسرم که در این مدت همیشه مرا یاری می کردند به ویژه مادر شوهرم کمال تشکر و قدردانی را می نمایم.
سپاسگزاری و تقدیر
سپاس بیکران پروردگار یکتا را که هستیمان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان کرد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت. اینک که پایان نامه کارشناسی ارشد خود را به پایان می رسانم جا دارد تا از زحمات اساتید ارجمندم سرکار خانم دکتر زینب طولابی و جناب آقای دکتر یاسان ا… پوراشرف که در تمامی مراحل این تحقیق همواره از نظرات ارزندهشان بهره بردم، تقدیر و تشکر کنم. همچنین جناب آقای دکتر علی یاسینی وجناب آقای دکتر اسفندیار محمدی که داوری این پایان نامه را بر عهده گرفتند کمال تشکر را دارم. در پایان از ، دوستان عزیزم، کمال تقدیر و تشکر را دارم.
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف تعییین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی در بانک ملت شعب استان ایلام انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از نوع تحلیلی- همبستگی می باشد. که با بهره گرفتن از روش تحلیل عاملی تاییدی رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به متغیر تعدیل گر رهبری توزیعی و ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای آزمون فرضیه های پژوهش، با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون پیرسون استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش را تمامی کارکنان بانک ملت شعب استان ایلام را که در سال ۹۲-۹۳ کار کرده اند، و تعداد آنها ۱۶۳ نفر بوده اند، تشکیل می دهد. برای تعیین حجم نمونه با توجه به اینکه تعداد جامعه محدود و اندک بود، تمامی کارکنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های پژوهش با بهره گرفتن از سه پرسشنامه که شامل پرسشنامه رهبری توزیعی و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی که استاندارد بوده و قبلاً توسط محققانی از داخل و خارج کشور مورد استفاده قرار گرفته اند و روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفته و همچنین پرسشنامه بازاریابی داخلی که محقق ساخته بوده، جمع آوری شدند. پایایی پرسشنامه های این پژوهش با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رهبری توزیعی مقدار ۸۷۱/۰، برای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی مقدار۷۷۱/۰ و برای پرسشنامه بازاریابی داخلی مقدار ۹۳۶/۰ بدست آمد. این مقادیر آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ها نشان می دهد که پژوهش از پایایی بالایی برخوردار است. در این پژوهش همچنین برای بررسی میزان تببین‌پذیری یا سنجش هر متغیر توسط سوالات مربوطه نیز از روایی سازه تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده توسط پرسشنامه از نرم افزار لیزرل استفاده گردید. در نهایت نتایج پژوهش نشان داد که بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروند سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین یافته ها نشان داد که رهبری توزیع شده، فرهنگ سازمان، مسئولیت مشترک، ماموریت، چشم انداز و اهداف سازمان و رفتارهای رهبری رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی را تعدیل می کنند.
واژگان کلیدی: رهبری توزیعی، رفتار شهروندی سازمانی، بازاریابی داخلی
فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………۱
کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..۱
۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….۱
۱-۲ بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۳ اهمیت وضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………….۵
۱-۴ اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۴-۱ اهدف کلی…………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۴-۲ اهداف جزئی…………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۵ فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۶ قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………۸
۱- ۷ روششناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………۹
۱-۸ کاربرد نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………۹
۱-۹ متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………۱۰
۱- ۱۰ تعریف متغیرها………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۱۰-۱ تعریف مفهومی متغیرها………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۱۰-۲ تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………..۱۱
فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………………….۱۲
ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………….۱۲
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۲-۱ بخش اول: بازاریابی داخلی………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۱-۱ تعریف و مفهوم سازی بازاریابی داخلی………………………………………………………………۱۲
۲-۱-۲ عناصر بازاریابی داخلی…………………………………………………………………………………….۲۰
۲-۱-۳ آمیخته بازاریابی داخلی……………………………………………………………………………………۲۱

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *