تعاریف سرمایه فکری

  1. استوارت باور داره، سرمایه فکری مجموعه ای از علم، اطلاعات، داراییای فکری تجربه، رقابت و یادگیری سازمانیه که می تونه واسه ایجاد ثروت استفاده کرده شه. در واقع سرمایه فکری همه کارکنان، علم سازمانی و تواناییای اون رو واسه ایجاد ارزش افزوده در بر می گیرد و باعث منافع رقابتی دائمی می شه (قلیچ لی و مشبکی، ۱۳۸۵).
  2. بنتیس[۱] سرمایه فکری رو به عنوان مجموعه ای از داراییای نامشهود (منابع، تواناییا، رقابت) تعریف می کنه که از کارکرد سازمانی و ایجاد ارزش به دست می آیند(بنتیس،۱۹۹۸).
  3. ادوینسون و مالون، سرمایه فکری رو «اطلاعات و علم به کار برده شده واسه کار کردن، جهت ایجاد ارزش» تعریف می کنن(واسیل[۲]،۲۰۰۸).
  4. بنتیس و هالند، در مقاله خود در سال ۲۰۰۲، سرمایه فکری رو این طور تعریف می کنن: سرمایه فکری ذخیره ای از علم رو که در نقطه خاصی از زمان تو یه سازمان هست، نشون می دهد. در این تعریف رابطه بین سرمایه فکری و یادگیری سازمانی روش زوم شده.
  5. سرمایه فکری داراییه که توانایی سازمان رو واسه ایجاد ثروت اندازه گیری می کنه. این دارایی وجود عینی و فیزیکی نداره و یه دارایی نامشهوده که از راه به کار گیری داراییای مربوط به منابع انسانی، کارکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان به دست آمده. همه این ویژگیا باعث ایجاد ارزش به دست اومده به دلیل اینکه یه پدیده به طور کاملً داخلیه، توانایی خرید و فروش نداره(روس و باراسون[۳] ،۲۰۰۵).

با جمع بندی موارد فوق به عنوان یه تعریف کلی می توان سرمایه فکری رو این جور تعریف کرد: سرمایه فکری کلیه دارایی های نامشهود یه شرکت می باشه که از فرق ارزش بازار وارزش دفتری شرکت، خود رو نشون داده، بر اساس علم بوده، تحت تملک شرکته، در ترازنامه سنتی به عنوان یه دارایی ارائه نمی شه، اما باعث خلق ارزش در سازمان می شه. مثال هایی واسه دارایی های نا مشخص مطرح کرد : سطح تحصیلات، مهارت ها و تجارب کارکنان استخدام شده در سازمان، نرم افزار کامپیوتر، پایگاه داده ها، کپی رایت ها وعلائم تجاری که واسه سازمانه، فوت وفن های بازاریابی به کار گرفته شده و سیستم های مدیریت کیفیت، و هم اینکه دخالت مستقیم در شبکه های مشارکتی، برنده ها، معاهدات (موافقت نامه ها) با تامین کنندگان و چیزای دیگه ای به جز اینا(قلیچ لی ومشبکی ،۱۳۸۵).

شکل۲-۲٫داراییا وبدهیای نامشهود سازمان

اما کاربرد جدید سرمایه فکری به اوایل دهه ۱۹۹۰ برمیگرده. به خاطر همین تا کنون تعریفی که موردقبول همه باشه ارائه نشده و هر کدوم از صاحب نظران این بخش با هدفا و سوگیریای متفاوت، تعاریف مختلفی ارائه کردن(خلعتبری،۱۳۹۱).

کلا، محققان و دست ان کاران رشته سرمایه فکری روی سه جزء سازنده اون اتفاق نظر دارن:

۱-سرمایه انسانی

۲- سرمایه ساختاری

۳-سرمایه مشتری

 

 

 

اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری
سرمایه انسانی
سرمایه ساختاری/ سازمانی
سرمایه مشتری

 

 

 

 

 

[۱]- Bontis

[۲] – Vasile

[۳] – Rose and Barrons