تاثیریک دوره تمرین استقامتی ومکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله بر سطوح ویسفاتین و واسپین در رت های نر دیابتی شده باSTZ- قسمت 6

1.000
گروه تمرین استقامتی و 7686.6667 964.72794
شنبلیله با دوز g/kg 0.87
گروه شنبلیله با دوز g/kg 1.74 7446.6667 935.94872
1.000
گروه تمرین استقامتی و 7238.0000 1018.07880
گلی بن کلامید
گروه شنبلیله با دوز g/kg 1.74 7446.6667 935.94872
0.999
گروه کنترل دیابتی 7810.0000 1670.34641
گروه شنبلیله با دوز g/kg 1.74 7446.6667 935.94872
1.000
گروه شنبلیله با دوز 0.87 g/kg 7383.6364 2372.92761
گروه شنبلیله با دوز g/kg 1.74 7446.6667 935.94872
1.000
گروه گلی بن کلامید 7470.0000 686.45628
نتایج جدول 4- 6 نشان می دهد که بین گروه شنبلیله با دوز 1.74 g/kg با هیچ یک از گروه های دیگر اختلاف معنی دار وجود ندارد زیرا سطح معناداری بدست آمده >0.05 است درنتیجه این فرضیه که یک دوره مکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز 1.74 g/kg بر سطوح واسپین پلاسمای رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین تاثیر معنی دار ندارد،تایید می شود در نتیجه یک دوره مکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز 0.87 g/kg بر سطوح واسپین پلاسمای رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین تاثیر معنی دار ندارد.
4-2-7 فرضیه هفتم
7). ترکیب یک دوره تمرین استقامتی و عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز 0.87 g/kg بر سطوح ویسفاتین پلاسمای رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین تاثیر معنی دار ندارد.
جدول 4- 7 : تغییرات سطوح ویسفاتین در گروه تمرین استقامتی و عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز g/kg 0.87 در مقایسه با گروه های دیگر

گروه ها میانگین انحراف استاندارد ارزش p
گروه تمرین استقامتی و 6162.9630 1528.29284
شنبلیله با دوز g/kg 0.87
0.882
گروه تمرین استقامتی و 5339.3939 949.94949
شنبلیله با دوز g/kg 1.74
گروه تمرین استقامتی و 6162.9630 1528.29284
شنبلیله با دوز g/kg 0.87
0.730
گروه تمرین استقامتی 5157.5758 855.06217
گروه تمرین استقامتی و 6162.9630 1528.29284
شنبلیله با دوز g/kg 0.87
1.000
گروه تمرین استقامتی و 6323.3333 1363.27945
گلی بن کلامید
گروه تمرین استقامتی و 6162.9630 1528.29284
شنبلیله با دوز g/kg 0.87
1.000
گروه کنترل دیابتی 6045.8333 862.61645
گروه تمرین استقامتی و 6162.9630 1528.29284
شنبلیله با دوز g/kg 0.87
0.725
گروه شنبلیله با دوز g/kg 0.87 7172.7273 2529.33097
گروه تمرین استقامتی و 6162.9630 1528.29284
شنبلیله با دوز g/kg 0.87
0.994
گروه شنبلیله با دوز g/kg 1.74 6655.5556 715.30879
گروه تمرین استقامتی و 6162.9630 1528.29284
شنبلیله با دوز g/kg 0.87
0.492
گروه گلی بن کلامید 7420.0000 965.98955

نتایج جدول 4-7 نشان می دهد که بین گروه تمرین استقامتی و شنبلیله با دوز 0.87 g/kg با هیچ یک از گروه های دیگر اختلاف معنی دار وجود ندارد زیرا سطح معناداری بدست آمده >0.05 است درنتیجه این فرضیه که ترکیب یک دوره تمرین استقامتی و عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز 0.87 g/kg بر سطوح ویسفاتین پلاسمای رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین تاثیر معنی دار ندارد،تایید می شود درنتیجه ترکیب یک دوره تمرین استقامتی و عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز 0.87 g/kg بر سطوح ویسفاتین پلاسمای رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین تاثیر معنی دار ندارد.
4-2-8 فرضیه هشتم
8). ترکیب یک دوره تمرین استقامتی و عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز g/kg 1.74 بر سطوح ویسفاتین پلاسمای رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین تاثیر معنی دار ندارد.
جدول 4- 8 : تغییرات سطوح ویسفاتین در گروه تمرین استقامتی و عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز g/kg 1.74 در مقایسه با گروه های دیگر

گروه ها میانگین انحراف استاندارد ارزش p
گروه تمرین استقامتی و 5339.3939 949.94949
شنبلیله با دوز g/kg 1.74
1.000
گروه تمرین استقامتی 5157.5758 855.06217
گروه تمرین استقامتی و 5339.3939 949.94949
شنبلیله با دوز g/kg 1.74
882 .0
گروه تمرین استقامتی و 6162.9630 1528.29284
شنبلیله با دوز g/kg 0.87
گروه تمرین استقامتی و 5339.3939 949.94949
شنبلیله با دوز g/kg 1.74
0.723
گروه تمرین استقامتی و 6323.3333 1363.27945
گلی بن کلامید
گروه تمرین استقامتی و 5339.3939 949.94949
شنبلیله با دوز g/kg 1.74
0.953

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *