دسته بندی علمی – پژوهشی : تأثیر خطبه ی اوّل نهج البلاغه بر دیباچه های متون نظم و …

۴-۱ متون ادبی……………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
۴-۱-۱ شاهنامه………………………………………………………………………………………………………………………۴۰
۴-۱-۲ دیوان ناصر خسرو……………………………………………………………………………………………………….۴۶
۴-۱-۳٫ مقامات حمیدی………………………………………………………………………………………………………….۴۹
 
 
چهار مقاله………………………………………………………………………………………………………………….۵۰
۴-۱-۵ترجمه کلیله و دمنه……………………………………………………………………………………………………….۵۳
۴-۱-۶ التوسل الی الترسل……………………………………………………………………………………………………….۵۵
۴-۱-۷ منطق الطیر………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
 
 
الهی نامه……………………………………………………………………………………………………………………۶۱
خسرو و شیرین………………………………………………………………………………………………………….۶۳
۴-۱-۱۰هفت پیکر………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۴-۱-۱۱مخزن الاسرار……………………………………………………………………………………………………………..۶۷
۴-۱-۱۲ سِندباد نامه……………………………………………………………………………………………………………….۶۹
 
 
. مرزبان نامه………………………………………………………………………………………………………………۷۲
المعجم فی المعاییر اشعار العجم…………………………………………………………………………………۷۴
۴-۱-۱۵ بوستان……………………………………………………………………………………………………………………..۷۶
۴-۱-۱۶گلستان………………………………………………………………………………………………………………………۷۹
۴-۱-۱۷ مجالس سبعه…………………………………………………………………………………………………………….۸۳
۴-۱-۱۸ گلستان هنر……………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۴-۱-۱۹ مجمع الفصحا……………………………………………………………………………………………………………۸۷
نثر تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰
۴-۲متون تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………۹۱
۴-۲-۱ ترجمه تاریخ طبری……………………………………………………………………………………………………..۹۱
۴-۲-۲ بیان الادیان………………………………………………………………………………………………………………….۹۳
۴-۲-۳ مجمل التواریخ…………………………………………………………………………………………………………….۹۴
۴-۲-۴ سیرت رسول الله…………………………………………………………………………………………………………۹۶
۴-۲-۵ عقد العلی للموقف الاعلی…………………………………………………………………………………………….۹۸
۴-۲-۶ راحه الصدور و آیه السرور……………………………………………………………………………………………۹۹
نثر دینی و اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
۴-۳ متون دینی…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱
۴-۳ -۱خصال……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
۴-۳-۲ قابوسنامه………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
۴-۳-۳ جامع الحکمتین…………………………………………………………………………………………………………۱۰۶
۴-۳-۴ کیمیای سعادت………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸
۴-۳-۵ کتاب النقض……………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰