پژوهش – تأثیر خطبه ی اوّل نهج البلاغه بر دیباچه های متون نظم و …

کلید واژه: امام علی(ع)؛ نهج البلاغه؛ متون فارسی؛ تأثیرگذاری.
فهرست مطالب:
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۱
فصل اوّل: کلیات………………………………………………………………………………………………………………………۷
تبیین موضوع و اهمّیّت آن. ……………………………………………………………………………………………………….۸
سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۸
فرضیّات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..۸
روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….۹
پیشینه ی تحقیق: ……………………………………………………………………………………………………………………..۹
واژگان کلیدی…………………………………………………………………………………………………………………………..۹
فصل دوّم:…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
فضایل امام علی (ع) ………………………………………………………………………………………………………………۱۲
کلام امام علی (ع) ………………………………………………………………………………………………………………….۱۵
تألیفات پیش از نهج البلاغه……………………………………………………………………………………………………..۱۹
بازتاب شخصیّت و کلام امام علی(ع) در ادب فارسی………………………………………………………………….۲۱
فنّ خطابه ……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳
تاریخ خطابه…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳
خطابه در صدر اسلام………………………………………………………………………………………………………………۲۴
ویژگی های خطابه در صدر اسلام…………………………………………………………………………………………….۲۶
فصل سوّم………………………………………………………………………………………………………………………………۲۷
معنای واژه ی حمد…………………………………………………………………………………………………………………۲۸
۳-۱ انواع حمد الهی………………………………………………………………………………………………………….۲۹
۳-۱-۱حمد قولی……………………………………………………………………………………………………………………۲۹
۳-۱-۲حمد فعلی……………………………………………………………………………………………………………………۲۹
۳-۳-۳حمد حالی…………………………………………………………………………………………………………………..۲۹
دلایلی که فقط خدا را شایسته حمد می دانیم…………………………………………………………………………….۲۹
به دلایل زیر حمد سبب دوری از بلا، ذکر شده است:………………………………………………………………….۳۱
تفاوت حمد و مدح ……………………………………………………………………………………………………………….۳۲
معنای واژه ی تحمید……………………………………………………………………………………………………………….۳۳
معنای واژه ی دیباچه……………………………………………………………………………………………………………….۳۴
گذری بر دیباچه نویسی…………………………………………………………………………………………………………..۳۵
۳-۱اصطلاحات ادبی……………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۳-۱-۱تلمیح………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۳-۱-۲تضمین………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶
۳-۱-۳براعت استهلال…………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۳-۱-۴ سجع………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
انواع سجع……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
۳-۴-۱سجع متوازی………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
۳-۴-۲سجع مطرف…………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۳-۴-۳سجع متوازن…………………………………………………………………………………………………………………۳۷
فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………۳۸