بررسی میزان رضایت مندی زیان دیدگان شخص ثالث از عملکرد بیمه ایران- …

نمودار ۴-۵: فراوانی و درصد فراوانی سن افراد مورد مطالعه
بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که بیش‌ترین افراد مورد مطالعه بین سن‌های ۳۰ تا ۴۰ سال قرار دارند و کم‌ترین افراد مورد مطالعه بین سن‌های ۴۰ تا ۴۵ سال قرار داشتند.
۴-۲-۵- مدت زمان استفاده از خدمات بیمه
همان‌گونه که در نمودار ۴-۶ مشاهده می‌گردد، از مجموع۳۸۴ نفر از جامعه آماری تحقیق حاضر، تعداد ۱۹۸ نفر (۵۱٫۵۷%) بیش از ۵ سال، ۱۷۳ نفر (۴۵٫۰۵%) بین یک تا پنج سال و ۱۳ نفر (۳٫۳۸۱%) کمتر از یکسال از خدمات بیمه ایران استفاده کردند.
نمودار ۴-۶: فراوانی و درصد فراوانی مدت زمان استفاده از خدمات بیمه افراد مورد مطالعه
بنابراین بیش‌ترین درصد افراد مورد مطالعه بیش از پنج سال از خدمات بیمه استفاده کرده و کمترین درصد مربوط به افرادی است که کمتر از یکسال از خدمات شرکت بیمه ایران استفاده کرده بودند.
۴-۲-۶- تعداد دفعات دریافت خسارت
اطلاعات مندرج در نمودار ۴-۷ بیانگر این موضوع هستند که ۱۳۴ نفر (۳۵%) افراد مورد مطالعه یکبار خسارت دریافت کرده، ۱۸۴ نفر (۴۸%) ۲ تا ۳ بار ، ۶۳ نفر (۱۶%) ۴ تا ۵ بار و ۳ نفر (حدود ۱%) بیش از ۵ بار خسارت دریافت کرده‌اند.
نمودار ۴-۷: فراوانی و درصد فراوانی تعداد دفعات دریافت خسارت افراد مورد مطالعه از بیمه ایران
ملاحظه می‌شود که بیشترین افراد دو تا سه بار خسارت دریافت کرده و کمترین افراد بیش از ۵ بار از شرکت بیمه ایران خسارت دریافت کرده‌اند.
 
تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آمار استنباطی
روش تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌های هر پژوهشی بر اساس ساختار سؤالات، فرضیه‌ها، ماهیت داده‌ها و اهداف پژوهش انتخاب می‌شود. از آن‌جایی‌که حجم داده‌های پژوهشی در تحقیقات میدانی و پیمایشی زیاد است، لذا برای انجام تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش بعد از جمع‌آوری، از نرم‌افزارهای مختلف آماری استفاده می‌شود. در این پژوهش نیز پس از جمع‌آوری کامل داده‌ها، داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزارهای موجود و مرتبط با پژوهش، یعنی spss19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
جهت تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده از آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون‌های کولموگوروف- اسمیرنوف، آزمون t و آزمون فریدمن استفاده شده است.
۴-۳-۱- آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف
با استفاده از آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف، نرمال بودن داده‌های به دست آمده از پرسشنامه یررسی شد. با توجه به جدول ۴-۵ که از جدول spss استخراج شده و در پیوست قابل ملاحظه است، نتایج حاصل در مورد فرضیه‌های پژوهش، داده‌های تحت بررسی نرمال هستند.
فرضیه اول= داده‌های جمع‌آوری شده از توزیع نرمال برخوردار می‌باشند.
= داده‌های جمع‌آوری شده از توزیع نرمال برخوردار نمی‌باشند.
جدول ۴-۵: نتایج آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف (نرمال بودن فرضیه‌ها)

فرضیه‌های پژوهش نتیجه آزمون نوع آزمون
امکانات رفاهی داده‌ها نرمال است آزمون t
مکان و فضای ارائه خدمات داده‌ها نرمال است آزمون t
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.