فایل – بررسی میزان رضایت مندی زیان دیدگان شخص ثالث از عملکرد بیمه ایران- قسمت ۱۷

روایی همگرا[۴۱]: روایی همگرا (سازه) زمانی ایجاد می‌شود که نمرات به‌دست آمده از دو ابزار مختلف، همان مفهومی را که به میزان زیادی به آن مرتبط می‌شوند، بسنجند. به عبارت دیگر، هنگامی که همبستگی بالایی میان یک سنجه و دیگر سنجه‌هایی که پذیرفته شده که یک ساخت را مورد سنجش قرار می‌دهند وجود داشته باشد، شواهد همگرایی برای روایی حاصل شده است.
اعتبار عاملی صورتی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی به دست می‌آید. یک عامل، یک متغیر فرضی (سازه) است که نمرات مشاهده شده را در یک یا چند متغیر تحت تأثیر قرار می‌دهد. هر گاه تحلیل عاملی روی یک ماتریس همبستگی صورت گیرد آزمون‌هایی که تحت تأثیر عوامل خاصی قرار گرفته دارای بار عاملی بالا در آن عامل است (سرمد، ۱۳۸۰).
در پژوهش حاضر به منظور سنجش روایی، از روایی محتوایی استفاده شده است که در این حالت کمیت و کیفیت سؤالات از نظر خبرگان مورد بررسی قرار می‌گیرد. ابتدا پرسشنامه طراحی شده در اختیار اساتید راهنما، مشاور و چند استاد دانشگاه در حوزه مدیریت و بازاریابی قرار داده شد. همزمان پرسشنامه طراحی شده در اختیار چند مدیر و کارشناس شرکت بیمه ایران در شهر بوشهر قرار داده شد. همچنین تعدادی نیز در اختیار چند مشتری شرکت بیمه ایران قرار داده شد و از آن‌ها خواسته شد که پرسشنامه را مطالعه و در خصوص روایی آن اظهار نظر نمایند. سپس دیدگاه‌های این عزیزان جمع‌آوری شده و با همکاری استاد راهنما پرسشنامه نهایی تحقیق آماده شده و در بین نمونه آماری توزیع گردید.
 
ابزار جمع‌آوری داده‌ها
ابزار جمع‌آوری داده‌های این پژوهش، پرسشنامه طراحی شده به وسیله محقق می‌باشد. پرسشنامه پژوهش از شش سؤال جمعیت شناختی و ۳۲ سؤال مربوط به عوامل و متغیرهای تحقیق می‌باشد. نحوه توزیع پرسش‌ها و عوامل به شرح جدول زیر می‌باشد.
جدول ۳-۲: نحوه توزیع پرسش‌ها و عوامل پژوهش

نام عامل (متغیر) سؤالات پرسشنامه
امکانات رفاهی امکانات فیزیکی و دکوراسیون شعبه) از جمله صندلی‌های راحت، آب سردکن، سیستم سرمایشی وگرمایشی مناسب، هوای مطبوع (
سهولت پارک خودرو مشتری
به روز بودن امکانات فیزیکی
مکان و فضای ارائه خدمات داشتن لباس فرم مرتب و آراسته بودن ظاهر کارکنان
متناسب بودن فضای تعداد باجه‌ها با توجه به تعداد مراجعین
میزان آراستگی و تمیزی شعبه
عدم تبعیض در پرداخت خسارت رعایت عدل و انصاف و عدم تبعیض میان مشتریان
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.