بررسی سوالات ترمودینامیک کنکور

 

تصور از”گرما” در سوالات ترمودینامیک کنکور از آن خاص ناشی می شود احساس گرما یا سردی که بلافاصله تجربه می شود در لمس جسم این احساس مستقیم ، هیچ اندازه گیری علمی کمی از وضعیت جسم ارائه نمی دهد با توجه به گرما؛ این فقط نتایج کیفی دارد ، که با توجه به شرایط خارجی متفاوت است. برای کمی اهداف ما در سوالات ترمودینامیک کنکور از تغییر حجم انجام شده استفاده می کنیم در تمام جسم ها وقتی تحت فشار ثابت گرم می شوند ، برای این اندازه گیری دقیق را قبول می کند. گرمایش بیشتر تولید می کند باعث افزایش حجم مواد می شود و بنابراین می توانیم تشخیص دهیم که آیا جسم گرمتر یا سردتر می شود ، نه فقط با حس لامسه ، بلکه با یک مشاهده کاملاً مکانیکی که بسیار زیاد است درجه دقت بیشتر همچنین می توانیم دقیق بگوییم وقتی جسمی حالت گرمای قبلی را بدست می آورد. اگر دو جسم ، یکی از آنها احساس گرمتر از جسم دیگر ، دور هم جمع شوند (به عنوان مثال ، یک قطعه گرم شده فلز و آب سرد) ، ثابت شده است که گرمتر است جسم خنک می شود ، و یک نوع سردتر تا حد معینی گرم می شود.

در سوالات ترمودینامیک کنکور نقطه و سپس همه تغییرات متوقف می شود. دو جسم پس هستند گفته می شود در تعادل گرمایی است. تجربه این را نشان می دهد چنین وضعیت تعادلی سرانجام نه تنها در چه زمانی ایجاد می شود دو ، بلکه همچنین هنگامی که تعداد جسم متفاوت گرم می شود در تماس متقابل قرار می گیرند. جسم ، A ، در تعادل گرمایی باشد با دو جسم دیگر ، B و C ، سپس B و C قرار دارند تعادل گرمایی با یکدیگر. اگر ما A بیاوریم ، B ، و C با هم به طوری که هر یک دو لمس دیگر ، سپس ، طبق فرض ما ، تعادل در وجود خواهد داشت نقاط تماس AB و AC ، و بنابراین ، همچنین در با BC تماس بگیرید. اگر چنین نبود ، هیچ تعادل گرمایی عمومی وجود ندارد ممکن است ، که بر خلاف تجربه است. این حقایق ما را قادر می سازد تا درجه گرما را مقایسه کنیم دو جسم ، B و C ، بدون اینکه آنها را در تماس قرار دهد با یکدیگر.

مطابق سوالات ترمودینامیک کنکور یعنی با وارد کردن هر جسم تماس با یک ارگان استاندارد دلخواه انتخاب شده ، A (برای به عنوان مثال ، توده ای از جیوه محصور در یک مخزن در حال ختم شدن است در یک لوله مویرگی خوب). با مشاهده حجم A در هر حالت ، می توان تشخیص داد که آیا B و C وجود دارد تعادل گرمایی یا نه. اگر آنها در گرما نیستند تعادل ، ما می توانیم تشخیص دهیم که کدام یک از این دو گرم است. درجه گرما A ، یا هر جسمی در تعادل گرمایی با A ، بنابراین می توان خیلی ساده با حجم تعریف کرد A ، یا طبق معمول با تفاوت بین حجم A و حجم عادی دلخواه انتخاب شده ، یعنی ، حجم A هنگام تعادل گرمایی با ذوب یخ تحت فشار اتمسفر این اختلاف حجمی ، که با انتخاب مناسب واحد ، برای خواندن ۱۰۰ ساخته می شود وقتی A تحت فشار اتمسفر با بخار تماس می گیرد ، با توجه به درجه سانتیگراد دما نامیده می شود به A به عنوان ماده دماسنجی. دو جسم با درجه گرما برابر بنابراین ، در تعادل گرمای ، و رقیب هستند بالعکس.