فایل دانشگاهی – بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب- قسمت …

6-4- نمونه آماری پژوهش
برای انجام آزمون فرض در سطح اطمینان 95% به ازای 1500 واحد فعال، به تعداد 307 عدد پرسشنامه نیاز بود. در گام اول تعداد زیادی از واحد هایی که بصورت تصادفی انتخاب گردیده بودند بدلایلی چون تعطیلی و یا عدم حضور مدیر ارشد امکان همکاری نداشتند. بدین جهت فرآیند یافتن واحد هایی که بتوانند در تکمیل پرسشنامه همکاری نمایند ادامه یافت تا نهایتاً تعداد 310 پرسشنامه صحیح قابل استناد جمع آوری گردید. عمده واحد های تولیدی در این پژوهش در شهرهای رشت، صومعه سرا، فومن، شفت و تالش قرار داشتند. البته مواردی نیزاز شهرهای رودسر، آستانه اشرفیه و انزلی نیز در تکمیل پرسشنامه حضور داشتند.
7-4- بررسی پرسش های پژوهش
1-7-4- آزمون فرضيات با استفاده از آماره T-TEST و Z
این پژوهش در چهار زمینه اصلی به بررسی خوشه برنج استان گیلان می پردازد و پرسش های تحقیق نیز مبتنی بر همین ابعاد طرح گردیده است.
آیا خوشه برنج در استان گیلان از بعد وضعیت درونی در سطح مطلوبی قرار دارد؟
وضعیت درونی خوشه به پنج عامل(نیروی انسانی ماهر، تکنولوژی تولید، بازار، کیفیت و نوآوری ، وضعیت مالی واحدهای) بستگی دارد که به هر یک از آنها به عنوان پرسش جداگانه ای در این پژوهش پرداخته می شود.
 
آیا خوشه برنج در استان گیلان در زمینه وجود نیروی انسانی متخصص و ماهر در سطح مطلوبی قرار دارد؟
نیروی انسانی متخصص در سطح سیاست گزاری کلان، تدوین برنامه های کاربردی، مشاوره و مدیریت اجرایی در سطح مناطق، نخستین لازمه توسعه خوشه های صنعتی است. براي ارزيابي وضعيت نيروي انساني خوشه برنج استان گيلان پنج سئوال در پرسشنامه مطرح گرديد که در زیر به بررسی پاسخ های داده شده پرداخته خواهد شد.
سطح مهارت و تخصص نیروی انسانی واحد شما در چه حدی می باشد؟
بر اساس پاسخ های داده شده، به منظور سنجش مهارت و تخصص نیروی انسانی در سطح خوشه برنج استان گیلان، از آزمون t تک متغیره با میانگین معیار استفاده می شود. لذا فرضیه های آماری آزمون عبارتند از:

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

میانگین سطح مهارت و تخصص نیروی انسانی واحدها در خوشه مساوی با 3 می باشد H0: µ<= 3
میانگین سطح مهارت و تخصص نیروی انسانی واحدها در خوشه بزرگتر از 3 می باشد H1: µ> 3

با توجه به خروجی آزمون تی، آماره آزمون برابر 2.94 است و از مقدار بحرانی جدول (645/1) بیشتر میباشد و بر این اساس فرض H0 در سطح اطمینان 95% پذيرفته نمي شود. این بدان مفهوم است که مدیران ارشد واحد های تولیدی برنج در استان گیلان بر این باورند که سطح مهارت و تخصص نیروی انسانی واحد ها در خوشه مطلوب می باشد.
خروجی آزمون تی برای سئوال 1 پرسشنامه

تعداد میانگین انتخاب انحراف از معیار میانگین معیار آماره t درجه آزادی P value فرض H0