بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب- قسمت …

1-1-1-19-2- مطالعه شناختي خوشه چرم در ايتاليا
اين مطالعه شناختي بر روي خوشه چرم نواحي صنعتي برنتا و ماركه در ايتاليا انجام شده است. در اين پژوهش الگوي ناحيه صنعتي به چهار عامل اصلي زير تقسيم شده است: (رابلوتی،1382)
عوامل فضايي و مكاني
ناحيه هاي صنعتي به عنوان ماهيتي ارضي – اجتماعي و همچنين مفهومي اقتصادي تعريف شده اند. بنابراين فضا در تعريف ناحيه مطرح است و به عنوان عاملي كه شبكه روابط محلي شكل گرفته بين عاملان اقتصادي را پيچيده تر ميكند، مطرح مي باشد. مجاورت فضايي (مكاني) داراي تاثيرات مثبت در كاهش هزينه هاي مبادله و حمل و نقل كالاهاست. اين جريان مثبت همچنين شامل جريان سريعتر اطلاعات، تماس رو در روي بيشتر عاملان اقتصادي، قيمت پايين زمين و نيروي كار، هماهنگي مطلوب بين بانك هاي محلي و صنعت، انسجام اجتماعي و پيشينه فرهنگي مشترك مي باشد.
عامل فرهنگي و اجتماعي
وجود ويژگي هاي مشترك فرهنگي و اجتماعي براي عملكرد ناحيه صنعتي ضروري مي باشد. در نواحي صنعتي سازماندهي كردن روابط اقتصادي با روابط اجتماعي موجو در هم تنيده شده اند و رفتار اقتصادي تا حدي از هنجارهاي اجتماعي و سازمان ساختار اجتماعي تبعيت مي كند. بنابراين قوانين اجتماعي روند انجام مبادلات و نوع روابط بين كارفرمايان و نيروي كار آنها و عاملان اقتصادي متعلق به آن جامعه را تحت تاثير قرار مي دهند.
طبق آنچه كه از خصوصيات ناحيه صنعتي بر مي آيد، «حس اعتماد» اغلب به عنوان اصلي مهم در روابط تجاري و تبيين و توضيح رفتار همكاري در ناحيه ها مطرح مي باشد. نكته اصلي اين بحث اين است كه ماهيت اجتماعي مشترك و قوي برقراري اعتماد و اطمينان را آسان مي كند و مي توان رفتار مشاركتي را نيز بر مبناي آن توضيح داد.
عوامل سازماني و اقتصادي
عوامل سازماني و اقتصادي محور اصلي اين مطالعه به شمار مي آيد. در اين بخش عوامل كليدي اقتصادي و سازماني را به شرح زير شناسايي مي شود:
تخصص يافتگي چشمگير در زمينه توليد در سطح محلي، سيستم توليد تخصص يافته محلي
درجه بالايي از تقسيم كار بين شركت ها
با وجود تعداد زيادي از عاملان محلي و نبود شركتي قالب و پيشرو، روابط بين شركت ها با توجه به موازنه موجود بين رقابت و همكاري قابل بررسي و شناسايي مي باشد.
ميزان تخصص و مهارت كارگران بيانگر مرجعي است كه در تعيين ميزان دانش عمومي- كه به طور كلي در دسترس ناحيه مي باشد- بسيار موثر است.
وجود سيستمي كارآمد از روابط رو در رو بين عاملان اقتصادي كه گردش اطلاعات در زمينه فناوري، بازار، عرضه كنندگان و ديگر مولفه ها را تسهيل مي كند و هزينه هاي مبادله را كاهش مي دهد.
وجود شبكه هاي با سابقه و تخصص يافته از عاملان اقتصادي كه توليدات نواحي را در بازارهاي نهايي خود عرضه مي كنند.
عوامل سیاستگزاری و نهادی
این بخش به مداخله نهادی در توسعه و رشد ناحیه صنعتی را بررسی می کند. خط مشی ضمنی که به طور ضمنی از مطالعات اشمیتز و بروسکو برمیآید این است که: «نمی توان نواحی صنعتی را تنها با مداخله های سیاستگزاری ایجاد کرد، اما در صورتی که گروه کثیری از بنگاهها که تخصصی شده اند و از حیث جغرافیایی تمرکز یافته اند در یک ناحیه موجود باشند، آنگاه نهادها می توانند در پشتیبانی از رشد صنعتی و نوآوری موثر باشند.»
با توجه به مطالب فوق مطالعه شناختی انجام شده، جنبه های مختلفی را مورد بررسی قرار داده است که عبارتند از:
وضعیت نیروی انسانی واحد های مستقر در خوشه
عملکرد واحدها
روابط با تامین کنندگان مواد اولیه و ماشین آلات
روابط پیمانکاری
وضعیت بازار داخلی و خارجی
نوآوری در فرایند تولید
رقابت بین شرکت ها
همکاری بین واحد ها خوشه
حمایت نهادها و انجمن ها
سیاست های دولت
سرمایه گذاری های انجام شده در خوشه
2-1-1-19-2- مطالعه شناختی خوشه سرامیک موربی هند
این مطالعه شناختی تلاش دارد تا با یک نگاه ریشه ای، مشکلات، گلوگاه ها و تعارضات موجود در صنعت را شناسایی کرده و با یافتن راهکارهایی به حل آن کمک نماید. متدولوژی به کار گرفته شده در این مطالعه توسط تیم پروژه یونیدو تهیه شده است. لازم به ذکر است که این مطالعه رویکردی به کاهش مصرف انرژی نیز دارد. نکاتی که در این تحقیق به آن متمرکز شده به شرح زیر میباشد: (Sri D Ghosh, 2003)
جمع آوری داده های اولیه واحد های سرامیک در خورجا و موربی
شناسایی سرویس تامین کنندگان، مشتریان و موسسات در جنبه های مختلف زیر:
وضعیت تکنولوژی و فرایند های ساخت
هزینه های ساخت و کاهش هزینه ها
مدیریت کیفیت
مهارت های در دسترس